Odbory a zamestnávatelia No:2012/104587

Report
Perspektívy rozvoja cukrovarníckeho
priemyslu v programovacom období
2014 – 2020
Ing. Dušan Janíček
podpredseda SCS
Slovenský cukrovarnícky spolok
• Záujmové združenie právnických osôb
• prezentácia slovenského trhu s cukrom štátnym,
samosprávnym a iným orgánom verejnej správy Slovenskej
republiky, záujmovým a profesijným združeniam a verejnosti
• Sleduje štatistiky spotreby cukru v Slovenskej republike z
domácich zdrojov a z dovozu
• presadzuje oprávnené záujmy členov Spolku v Slovenskej
republike i v zahraničí
Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá
(Nordzucker)
•
•
•
založený: 1901
súčasná výrobná kvóta:
68 478,5 ton
denná spracovateľská kapacita:
5 800 ton
Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď
(AGRANA)
•
•
•
založené: 1907
súčasná výrobná kvóta:
43 841 ton
denná spracovateľská kapacita:
4 600 ton
Obdobie po vstupe SR do EÚ
(1.5.2004):
Obdobie po vstupe SR do EÚ:




SR vstúpila do EÚ s výrobnou kvótou 207 432 ton
cukru
na Slovensku bolo v tom čase funkčných 5
cukrovarov (Dunajská Streda, Trenčianska Teplá,
Sereď, Trnava a Rimavská Sobota)
pred cukrovarmi stála zložitá úloha – prispôsobiť sa
konkurencii na trhu EÚ
bolo potrebné realizovať masívne investície s
cieľom zvýšiť efektivitu a produktivitu práce, t.j.
zabezpečiť rovnaký objem výroby pri zníženom
počte výrobných jednotiek (od vstupu zahraničných
investorov do r. 2006 investovali spoločnosti do
rozvoja cukrovarníckej výroby viac ako 2 mld. Sk)
Obdobie po vstupe SR do EÚ:



znamelo
ďalšie
uzatváranie
kapacít
neperspektívnych cukrovarov- v.r. 2004 ukončil
svoju činnosť cukrovar v Trnave a o rok neskôr
cukrovar v Rimavskej Sobote
na Slovensku zostali v tom čase 3 funkčné
cukrovary (Dunajská Streda, Trenčianska Teplá,
Sereď)
v roku 2006 vstupuje EÚ do reštrukturalizácie
cukrovarníckeho priemyslu
Realizácia reformy
cukrovarníckeho priemyslu v
EÚ:
Zavedenie cukornej reformy v
EÚ:




znamenala obrat o 180 °
za odstúpenie od kvóty platila EÚ 730 EUR za
každú tonu kvótovaného cukru
to využila spoločnosť Eastern Sugar a ukončila
výrobu vo vysoko efektívnom cukrovare - Dunajská
Streda v roku 2007 a Slovensko tak prišlo okrem
iného aj o výrobnú kvótu v objeme 70 133 ton cukru
na Slovensku zostali dva funkčné cukrovary
Ciele pôvodnej reformy z roku
2006:



zníženie výroby cukru v EÚ z 19 mil.t. na 13 mil.t
postupné znižovanie cien cukru o 36% a cukrovej
repy o 42 % v priebehu 4 rokov
zníženie konečnej referenčnej ceny cukru na 404
EUR/t a konečnej referenčnej ceny cukrovej repy na
26,29 EUR/t pri cukornatosti 16 %
Ciele pôvodnej reformy z roku
2006:




zosúladiť režim cukru (40 r. nezmenený) so
systémom režimu jednotnej spoločnej
poľnohospodárskej politiky (CAP),
zabezpečiť dlhodobo udržateľnú perspektívu výroby
v rámci EÚ,
zlepšiť konkurencieschopnosť a trhovú orientáciu,
cukrovarníckeho priemyslu
posilniť pozíciu EÚ v prebiehajúcich kolách
rozhovorov s WTO.
Hlavné nástroje reformy
• dobrovoľný reštrukturalizačný režim (4 roky)
financovaný odvodmi za kvóty
• preventívne stiahnutie cukru z trhu pre
prispôsobenie produkcie potrebám, založené na
ročnej báze
• možné finálne krátenie kvóty v roku 2010 v prípade
nedosiahnutia cieľov reformy.
Reštrukturalizačná schéma:
• Reštrukturalizačná schéma je plne platná od roku
2006
• Pred reformou bol repný cukor vyrábaný v 23 z 27
súčasných Členských štátov
• Reforma mala za následok zatvorenie 83 výrobných
závodov a stratu viac ako 22 tis. priamych prac. miest
• Od roku 2008/09 produkuje cukor len 18 ČŠ
(PT, LV, SL, IE, BG sa vzdali 100% kvóty)
• Výrazné zníženie v 6 ČŠ (FI, SK, HU, EL, IT, ES)
• Koncentrácia produkcie
~75% kvóty vo FR, DE, PL, UK, NL a BE
Prehľad znižovania kvóty EÚ
v jednotlivých HR
•
•
•
•
2006/2007 :
2007/2008 :
2008/2009 :
2009/2010 :
• SPOLU :
• CIEĽ :
1 469 612.5 t
708 767.1 t
3 333 794.6 t
261 189.8 t
5 773 364 t
6 000 000 t
Vývoj kvót v SR počas
reštrukturalizácie
Slovenské
cukrovary
Považský cukor
Eastern Sugar
SR
Pôvodná kvóta v r. 2006
56 671
80 628
70 133
207 432
Odovzdanie kvóty v r. 2007
0
0
70 133
70 133
Nákup dodatočnej kvóty
2 732
5 872
0
8 604
Kvóta pre h.r. 2007/08
59 403
86 501
0
145 905
1. krok reštrukturalizácie
5 941
9 077
0
15 018
2. krok reštrukturalizácie
9 621
8 945
0
18 566
Zníženie kvóty SPOLU
15 562
18 022
0
33 584
Kvóta SR po
reštrukturalizácii
43 841
68 479
0
112 320
roky/years
127,548
175,168
139,812
135,303
101,846
125,935
205,684
263,767
233,004
164,932
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
183,692
tony/tons
VÝROBA CUKRU V TONÁCH
SUGAR PRODUCTION IN TONS
roky/years
883,359
1,085,595
1,019,083
904,775
669,601
901,198
1,402,881
1,872,718
1,596,100
1,213,233
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
1,428,667
tony/tons
SPRACOVANÁ CUKROVÁ REPA V TONÁCH
PROCESSED SUGAR BEET IN TONS
roky/years
197
186
187
180
152
225
355
387
412
472
700
600
500
400
300
200
100
0
470
množstvo/amount
POČET PESTOVATEĽOV
NUMBER OF GROWERS
CUKORNÁ VERTIKÁLA NA SLOVENSKU PO ROKU
2013
•
•
•
Rozhodnutím Rady ministrov EU zo dňa 26.06.2012 sa
uplatňovanie súčasne platného trhového poriadku, vrátane
nástrojov na reguláciu trhu EU ukončia už v h.r. 2016/2017
To znamená, že na stabilizáciu sektora a prípravu ostáva
menej času, keďže ukončenie sme predpokladali v h.r.
2019/20
V záujme zachovania existujúcich pracovných miest, ktoré tento
sektor vytvára, bude nevyhnutné intenzívne pracovať na
budovaní konkurencieschopnosti a zvýšení efektívnosti výroby
cukru, ako aj cukrovej repy a príprave cukorného sektoru na
liberálny trh
Problémy sociálneho dialógu
• Veľkou prekážkou je politizácia odborov. Nezávislosť odborov má byť
základným pilierom ich činnosti.
• Zamestnávatelia očakávajú vyššiu kompetentnosť podnikového výboru ZO
OZ, rozhodnosť, schopnosť postaviť sa za podpísanú kolektívnu zmluvu a
dohodnuté podmienky vhodne komunikovať svojej členskej základni.
• Možným problémom je očakávaná generačná obmena odborníkov v
sektore, ktorá nesie so sebou určité riziko, keďže odborné školstvo nie je
pripravené na vzniknutý stav a nezabezpečuje prísun nových odborných
pracovníkov
Budúcnosť sociálneho dialógu v
období 2014 - 2020
•
•
•
•
•
Situácia v oblasti sociálneho dialógu na Slovensku sa momentálne zdá byť
uspokojivá pre všetky strany
Prípadné zlepšenia zo strany zamestnávateľov by mohli byť v oblasti
komunikácie s odbormi (vytvoriť si pevný partnerský vzťah a prestať sa
navzájom vnímať ako oponentov)
Prípadné zlepšenia zo strany odborov by sa mohli týkať presmerovania záujmu
z finančných na nefinančné motivátory (podľa výskumu až 88 % zamestnancov
odchádza z iných než finančných dôvodov (zdroj: Saratoga Institute, In: The 7
Hidden Reasons Employees Leave by Leigh Branham, 2005, Amacom
publishers)
Pre znovuzískanie kreditu by bolo potrebné obmedziť politické vplyvy.
Rola odborov pri rozhodovaní o riadení podniku by mala byť viac
konzultatívna, partnerská a menej vyjednávacia
Budúcnosť sociálneho dialógu v
období 2014 - 2020
• Obdobie do konca hosp. roka 2016/17 bude prelomovým a
rozhodne o ďalšej existencii cukornej vertikály na Slovensku
• Sociálny dialóg je jedným z dôležitých článkov k rozvoja trvalej
udržateľnosti a vzájomnej symbiózy zamestnávateľov a
zamestnancov
• Tradícia priemyselnej výroby cukru na Slovensku pretrváva už
vyše 180 rokov a našou povinnosťou je zabezpečiť jej ďalšie
pokračovanie aj pre nasledujúce generácie

similar documents