NSK

Report
Michaela Karelová
Barbora Kujanová
Samo Korčičiak
Richard Krumaj
Ciele práce
• Charakteristika Nitrianskeho kraja ako samostatného regiónu
• Preukázanie schopností autorov pracovať s dostupnými
zdrojmi a z nich vyčleniť relevantné a najdôležitejšie
informácie
• Snaha priblížiť daný kraj spolužiakom a zlepšiť ich vedomosti o
danej problematike
Základná charakteristika
• Rozloha: 6343 km²
= 12,9% územia SR
• Okresy: 7
• Mestá: 15
• Obce: 335
• Počet obyvateľov:
686 662
• Hustota zaľudnenia:
108 obyv./km²
Fyzicko-geografická charakteristika
Najnižší bod (110 m n. m.) –
výtok Dunaja zo SR
Najvyšší bod (893 m n. m.) –
chrbát Považského Inovca
Vodstvo
• Povodie Dunaja
• Hustá riečna sieť
• Hlavné rieky: Dunaj, Váh, Hron,
Ipeľ, Nitra
• Vodné plochy: Duchonka,
Lipovina, Levické rybníky,
bagroviská v Šuranoch a
Kováčove
• Bohaté zásoby podzemných
vôd a početné geotermálne
pramene
• Minerálne pramene:
Kalinčiakovo, Malinovec,
Santovka, Slatina
Klimatické podmienky a pôdy
• Nížinatý terén – teplá a
suchá oblasť
• Najteplejšia oblasť v
okolí Štúrova a Patiniec
• V nížine priemerná
ročná teplota -2 až 1 °C
• Letná priemerná
teplota presahuje 20 °C
• Priemerný ročný úhrn
zrážok: 550 – 600 mm
• Pahorkatiny: čiernozeme a
hnedozeme
• Podunajská rovina a riečne
nivy: fluvizeme a čiernice
• Poľnohospodárska pôda:
74%
- orná pôda 86,2%
- trvale trávnaté porasty 6,2%
- vinice 2,6%
• Lesná pôda 15%
• Zastavané plochy 5%
Flóra , fauna a ochrana prírody
• Lesy: 95% listnaté a 5%
ihličnaté dreviny
• Typické živočíšne zastúpenie:
rys ostrovid, jeleň, bažant
poľný, zajac poľný a i.
• Vzácne rastliny: peniažtek
slovenský a hrdobárka
páchnuca
• Chránené krajinné oblasti:
CHKO Ponitrie, CHKO
Štiavnické vrchy a CHKO
Dunajské luhy
• Národné prírodné rezervácie
(14), prírodné rezervácie (34)
a prírodné pamiatky (18)
Demografia
•
•
•
•
•
•
•
•
Prirodzený úbytok: -1,57 ‰
Migračný prírastok: 0,56 ‰
T.j. celkový úbytok obyvateľstva: -1,01 ‰
Najmenšie zastúpenie slovenskej národnosti spomedzi krajov SR:
69%
Naopak najsilnejšie zastúpenie maďarskej menšiny na území SR: až
30% (najviac v okrese Komárno)
Najsilnejšie zastúpenie Slovákov v Topoľčianskom okrese
86% kresťania z toho rímskokatolíci cca. 8%
11% obyvateľov bez vyznania
Sídla
Mesto
Počet
obyv.
Poradie Rozloha
Hustota
v SR
(km²) obyvateľstva
(obyv./km² )
Funkcia
Nitra
78 916
7.
100
789
Priemyselná a kultúrna
funkcia, hospodárske
centrum regiónu
Nové
Zámky
39 646
18.
72
551
Priemyselná funkcia
Levice
34 844
23.
60
581
Obytná a vzdelávacia
funkcia
Komárno
34 349
24.
103
333
Prepravná funkcia,
„slovenský Motréal“
Topoľčany
27 177
33.
27
1007
Priemyselná a rekreačná
funkcia
Šaľa
23 554
41.
44
535
Chemický priemysel a
dopravný uzol
Zlaté
Moravce
12 337
78.
27
457
Obytná funkcia, zameranie
na poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo
• Kraj s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom, najvyšší podiel
úrodných pôd
• Prvé miesto v rámci SR v produkcii obilnín (43% pšenica, 1/3 jačmeň a 1/5
kukurica a zrno) a zeleniny
• 1/3 celej poľnohospodárskej produkcie SR
• Pozitívny dopad inovácií a zahraničného kapitálu
• Chov dobytka zameraný na ošípané a hydinu
Kraj
Celkový výnos z predaja plodín (tis. Eur)
Podiel v rámci SR
Nitriansky
486 811,8
30,7 %
Trnavský
350 420,1
22,1 %
Košický
167 276,1
10,6 %
Banskobystrický
146 684,3
9,3 %
Trenčiansky
134 556,4
8,5 %
Bratislavský
114 557,2
7,2 %
Prešovský
98 847,3
6,2 %
Žilinský
85 046,5
5,4 %
SR Spolu
1 584 199,8
100%
Priemysel
•
•
•
•
V rámci SR až na 6. mieste
Dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie hospodárstva
Zameranie na papierenský, chemický a strojársky priemysel
Najväčší zahraniční investori: SA Bordnetze (2700 zamestancov) a
SONY Slovakia (2685 zamestancov)
• Priemyselné centrá: Nitra, Topoľčany, Komárno, Šaľa, Vráble
• Výroba elektrickej energie – Atómová elektráreň Mochovce
Významné spoločnosti regiónu
•
•
•
•
•
Nitra: Sony Slovakia, Agromilk Nitra, mraziarne Nitrafrost
Nové Zámky: Osram Slovakia, SAD Nové Zámky
Komárno: Slovenské Lodenice, RIKER OBUV, EUROOBUV
Levice: Nefab Packaging Slovakia
Topoľčany: DECODOM, SEWS Slovakia, Kovotopoľ, OZETA, Elektrokarbon
Topoľčany
• Hurbanovo: Heineken Slovensko
• Šaľa: Duslo, INVEST IN
Služby a doprava
•
•
•
•
Centrom služieb je mesto Nitra
Dobrá dopravná dostupnosť a hustá cestná sieť
Medzinárodná železničná a lodná trasa
12 letísk bez štatútu medzinárodného letiska, slúžiacich najmä na
agrochemické účely
• Cez územie prechádzajú ropovody Družba a Adria
• Štátna hranica iba s Maďarskom – 4 prechody
Cestovný ruch
• Regionalizácia: Podunajský, Dolnopovažský, Ipeľský,
Hornonitriansky a Nitriansky región
• Významný kultúrno-historický potenciál
• Výskyt termálnych vôd a kúpalísk
• Vhodné podmienky na turistiku, rekreáciu pri vode a
cykloturistiku (hustá sieť cyklotrás)
• Dostatok ubytovacích kapacít a dobrá dostupnosť
• Nízka kvalita služieb a nízky dopyt
Turistické lákadlá
• Termálne kúpaliská: Diakovce, Podhájska, Poľný
Kesov, Tvrdošovce, Santovka a i.
• Vodné nádrže: Duchonka, Kráľová, Lipovina, Veľké
Kozmálovce, Selice
• Hrady: Gýmeš, Tekov, Hrušov, Nitriansky a Levický
hrad
• Splavovanie rieky Hron a plavba po Dunaji (Komárno
a Štúrovo – najväčšie riečne prístavy SR)
• Kaštieľ Topoľčianky a Skalné obydlia v obci Brhlovce
Poľný Kesov
Duchonka
Tvrdošovce
Hrušov
Diakovce
Gýmeš
Podhájska
Veľké
Kozmálovce
Santovka
Tekov
Brhlovce – Skalné Obydlia
Tekovský hrad
Hrad Hrušov
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.unsk.sk/files/PRNSK/CR/prnsk_CR.pdf [14.5.2014]
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=82241 [15.5.2014]
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24364 [15.5.2014]
http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=1002 [13.5.2014]
http://naseobce.sk/mesta-a-obce/tabulky-miest/pocet-obyvatelov [17.5.2014]
http://www.unsk.sk/files/regionalny/SRVNSK0915/SRVNSK09-15.pdf [16.5.2014]
www.hradiska.sk%2F2011%2F10%2Fbina.html&tbnid=gA7O4lfs9SrtKM:&docid=W
4AzxZovY0SQLM&h=240&w=320 [11.5.2014]
http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2010/zbornik/files/prispevky/FazikovaMaria.pdf
[18.5.2014]
http://www.skaba.sk/index.fcgi?lang=sk&pageset_id=8000 [18.5.2014]
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1803 [17.5.2014]
Geografický atlas pre základné a stredné školy, VKÚ, Harmanec 2011, ISBN 978-808042-570-8
doc. RNDr. Ladislav Tolmáči a spol., Geografia pre 3. ročník gymnázií, VKÚ,
Harmanec 2011, ISBN 978-80-8042-610-1
Ďakujeme za pozornosť

similar documents