Európska_patentová_prihláška

Report
Európska patentová prihláška
Tlačivo, poplatky, význam a rozsah ochrany
Ing. Andrea Šaškievičová
odbor registrov a technickej prípravy
Čo je európsky patent
• Európsky patent (EP) vznikol s cieľom zjednodušiť, zlacniť a
zvýšiť spoľahlivosť ochrany vynálezov v členských štátoch
Európskeho patentového dohovoru (EPD).
• Udelením jedného EP môže prihlasovateľ získať ochranu vo
viacerých členských štátoch EPD.
• EP poskytuje majiteľovi v každom štáte, pre ktorý bol udelený,
rovnaké práva aké by mu poskytoval národný patent udelený v
tomto štáte.
Prečo chrániť vynález EP?
• Majiteľ patentu získa na určité obdobie a na určitom území
výlučné právo na využívanie vynálezu chráneného patentom.
Z toho vyplýva pre neho možný ekonomický prospech, návrat
investícií vložených do vývoja vynálezu a zisk.
• S EP môže majiteľ narábať ako s každým iným predmetom
vlastníctva, t.j. môže na neho poskytnúť licenciu, previesť ho
na iného majiteľa, dať ho do zálohu.
• Celkové náklady na získanie EP sú približne rovnaké ako
náklady na získanie troch národných patentov.
Zmluvné štáty EPD
• Zmluvnými štátmi EPO k 30. júnu 2010 boli :
Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva,
Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko,
Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko,
Nórsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, San Maríno, Slovenská republika,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko,
Taliansko, Turecko, Veľká Británia (37 štátov)
Kto môže byť majiteľom EP?
• Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická alebo
právnická osoba, ako aj každá spoločnosť, ktorá má postavenie
právnickej osoby.
• Pri podávaní prihlášky musí prihlasovateľ uviesť zmluvné štáty
EPD, v ktorých žiada ochranu. V prihláške môžu byť určené iba
štáty, pre ktoré vstúpil do platnosti EPD do dátumu podania
prihlášky.
Kde podať európsku patentovú
prihlášku (EPP)
• Európsky patentový úrad - Mníchov, Berlín, Haag
•
- NIE Viedeň
• Národné patentové úrady – členské štáty EPD
Spôsoby podania EPP + nevyhnutný
obsah podania EPP
• Osobne, poštou, mailom, faxom
• Online
•
•
•
•
•
•
Úplná EPP musí v jednom vyhotovení obsahovať:
a) žiadosť o udelenie EP – EPO Form 1001
b) opis vynálezu
c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov
d)výkresy, na ktoré sa odvoláva opis
e) anotáciu
Jazyky podania EPP
•
•
•
•
Prihlášku možno podať v jednom z oficiálnych jazykov EPO:
anglický
francúzsky
nemecký
• Prihlášku je možné podať aj v slovenčine – do 2 mesiacov od
podania je potrebné doručiť preklad do jedného z úradných
jazykov EPO.
Poplatky
•
•
poplatok za podanie:
•
dodatočný poplatok za EPP s viac ako 36 stranami + 15 eur za každú ďalšiu
stranu
•
•
poplatok za rešerš : 1285 eur
poplatok za úplný prieskum: 1805 eur (poplatky za nároky sú rozdelené na
základný poplatok do 16 nárokov, od 16-50 nárokov a nad 50 nárokov)
•
poplatok za určenie zmluvného štátu : 100 eur – po zaplatení sedemnásobku
poplatku za určenie je poplatok považovaný za zaplatený pre všetky členské
štáty EPD
•
poplatky za podanie a prieskum musia byť zaplatené do 1 mesiaca od dátumu
podania EPP.
120 eur online (elektronicky)
210 eur papierová forma
Spôsob úhrady poplatkov
• Poplatky sa hradia na účet EPO, ktorý má zriadený účet aj v SR, a to v
TARABanke, a.s.,
• číslo účtu:2920480237 (Bank Code 1100)
• SK89 1100 0000 0029 2048 0237
• TATRSKBXXXX
• „Štartovací balík“: podanie 120 + rešerš 1285 + úplný prieskum 1805 +
• + určenie štátu (napr. 2 štáty) 200 = 3410 eur / suma nezahŕňa poplatok
za zverejnenie, udelenie, udržiavacie poplatky v jednotlivých štátoch,
preklady v zúčastnených štátoch, profesionálneho zástupcu pred EPO
•
Formulár – tlačivo žiadosti o udelenie EP
Kde nájdete formuláre k EP
• http://www.epo.org/servicesupport/forms.html - stránka EPO
• web ÚPV SR v Banskej Bystrici:
http://www.upv.sk/
Zaslanie vyplneného formulára žiadosti o
udelenie EP
• Ak je odosielaný poštou na adresu ÚPV SR –
na náklady ÚPV SR, ktorý plní v konaní o EP
LEN funkciu PRIJÍMACIEHO úradu, bude
preposlaný prijímaciemu oddeleniu EPO v
Haagu
• odoslanie musí prebehnúť do 14 mesiacov
odo dňa podania alebo práva prednosti
Proces udelenia EP
• Predbežný prieskum – kontrola formálnych
náležitostí prihlášky (poplatky, údaje o
prihlasovateľovi, názov vynálezu, PM, priorita,
nároky )
• Preklad do zostávajúcich dvoch oficiálnych
jazykov EPO
• Zatriedenie vynálezu, jednotnosť vynálezu
• Rešerš
• Úplný prieskum – končí udelením alebo
zamietnutím
Timeline
• Do 18 mesiacov od podania je prihláška EP
zverejnená – aj s rešeršnou správou
• Počas 6 mesiacov od zverejnenia je prihláška
podrobená úplnému prieskumu
• Komunikácia medzi expertom a
prihlasovateľom
• Kladné ukončenie prieskumu končí udelením
EP
Spracovanie EP
preklad európskeho patentového spisu
• Po zverejnení oznámenia o udelení EP vo vestníku EPO má
prihlasovateľ povinnosť predložiť ÚPV SR do troch mesiacov
od tohto oznámenia preklad patentového spisu do
slovenského jazyka, aby bol EP účinný na území Slovenskej
republiky.
• Ak majiteľ EP nepredloží preklad EP spisu v lehote do troch
mesiacov od oznámenia o udelení EP vo vestníku EPO, môže
ho predložiť v dodatočnej lehote troch mesiacov a zároveň
zaplatiť zvýšený poplatok.
• Ak preklad nie je predložený, EP sa pokladá na území SR za
neúčinný od začiatku.
Zmena EPP na národnú prihlášku
• Na základe žiadosti prihlasovateľa o zmenu EPP na národnú
prihlášku alebo na základe žiadosti o zmenu EPP v lehote 3
mesiacov od späťvzatia prihlášky, zamietnutia prihlášky alebo
zrušenia EP (inak stráca právo prednosti z pôvodne podanej
EPP) doručenej EPO, EPO odovzdá žiadosť spolu s kópiou spisu
EPP alebo EP národnému úradu.
• ÚPV SR začne konanie o zmenenej EPP ako o národnej
prihláške.
• Po výzve ÚPV SR do 3 mesiacov je prihlasovateľ povinný
doručiť ÚPV SR preklad EPP do slovenského jazyka a zaplatiť
správny poplatok za podanie prihlášky.
Konanie o zmenách
•Po predložení prekladu európskeho patentového spisu a zaplatení
poplatku za zverejnenie prekladu patentového spisu je európsky patent
účinný na území Slovenskej republiky od dátumu oznámenia udelenia
európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
•Od tejto doby sa chová ako "národný patent".
•Celé ďalšie konanie prebieha podľa národných zákonov ako u národných
patentov.
•Zmeny, prevody, licencie, záložné práva, ... sa zapisujú do registra ako u
národných patentov.
Udržiavacie poplatky
právny stav
•Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskej republike je jeho
majiteľ povinný platiť každoročne udržiavací poplatok národnému úradu.
•Európsky patent je platný 20 rokov odo dňa podania prihlášky.
•Európsky patent môže zaniknúť:
•a) nezaplatením udržiavacích poplatkov
•b) uplynutím doby platnosti
•c) vzdaním sa patentu
•Úrad je povinný pravidelne v štvrťročných periódach odvádzať 50 %
udržiavacích poplatkov Európskemu patentovému úradu.
Priemerné náklady na európsky
patent
(8 štátov; 10 rokov platnosti)
EPO poplatky
Fáza podania
Fáza prieskumu
Fáza udelenia
EUR
EUR
EUR
EUR
4.125
1405
1805
915
Preklady
v zúčastnených
štátoch
EUR 11.800
Náklady
spolu
EUR 29 325
Profesionálny
zástupca
pred EPO
EUR 6.500
Národné udržiavacie EUR 6900
poplatky (5. - 10. rok) 861,5x8
Ďakujem za pozornosť !
[email protected]
+421 48 4300 335

similar documents