Finansiranje i organiziranje penzijskog i invalidskog osiguranja u F

Report
Finansiranje i organiziranje
penzijskog i invalidskog
osiguranja u F BiH
Smailbegović Merima
Kovačević Azra
SOCIJALNA DAVANJA I SOCIJALNE USLUGE
Osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su:
a) pravo na starosnu penziju – u slučaju starosti,
b) pravo na invalidsku penziju – za slučaj invalidnosti,
c) pravo na porodičnu penziju – za slučaj smrti osiguranika,
d) pravo osiguranika sa promjenjenom radnom sposobnošću, odnosno prava
invalida II kategorije invalidnosti na profesionalnu rehabilitaciju, odnosno
naknadu zbog tjelesnog oštećenja
e) pravo na novčanu naknadu – na osnovu fizičke onesposobljenosti


Kada se radi o penzijskom osiguranju za slučaj starosti i za slučaj smrti,
socijalne prestacije su isključivo davanja u novcu, a invalidskim
osiguranjem, pored davanja u novcu, još predviđa i pravo na
osposobljavanje za rad, zapošljavanje.
FINANSIRANJE PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U F BIH

Finansiranje penzijskog sistema je tipa PAYG (Pay As You Go, u slobodnom
prevodu tekuće finansiranje).

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, sredstva potrebna za
ostvarivanje prava i obaveza iz penzijskog i invalidskog osiguranja
osiguravaju se iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine, Budžeta Bosne i Hercegovine, prihoda na
temelju dobrovoljnog osiguranja, prihoda od imovine kojom raspolaže
nositelj osiguranja, sredstava od gotovinskog dijela privatizacije u skladu sa
zakonom koji regulira oblast privatizacije poduzeća, prihoda koje svojom
djelatnošću ostvari nositelj osiguranja i drugih prihoda.

U F BiH finansiranje putem budžetskih sredstava predviđeno je samo za
penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima (neredovno osiguranje buđetskih
sredstava za isplatu ovih penzija dodatno je usložilo sistem finansiranja).

U F BiH stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje je 23% na
tzv. „brutto platu“.
Vrste
doprinosa
Za penzijsko
i invalidsko
osiguranje

Stopa doprinosa
na teret
obaveznika
doprinosa
17 %
Stopa doprinosa
na teret
poslodavca
6%
Dodatni
doprinosi
2% za osiguranike raspoređene
na radno mjesto na kojem se 12
mjeseci efektivnog rada računa
kao 14 mjeseci staža.
3% za osiguranike raspoređene
na radno mjesto na kojem se 12
mjeseci efektivnog rada računa
kao 15 mjeseci staža.
6% za osiguranike raspoređene
na radno mjesto na kojem se 12
mjeseci efektivnog rada računa
preko 15 mjeseci staža.
PAYG sistem funkcioniše u uvjetima visoke zaposlenosti i povoljnim
demografskim kretanjima, zbog čega je upitna njegova održivost s obzirom
na trenutnu situaciju u F BiH.
UTICAJ EKONOMSKE SITUACIJE NA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE











Ekonomsku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine određuju sljedeći
faktori:
Nizak Bruto domaći proizvod
Visoka stopa nezaposlenosti
Visok trgovinski deficit
Visok stepen neformalne ekonomske aktivnosti.
Visoka stopa nezaposlenosti rezultira nepovoljnim odnosom osiguranika i
penzionera.
Ovaj model za uspješno funkcioniranje predviđa odnos 3: 1, što znači da na
tri zaposlene osobe dolazi jedan penzioner.
Omjer osiguranika i korisnika penzija u 2013. je iznosio 1,20: 1 i povećan je
u odnosu na 2012. godinu kada je iznosio 1,17: 1.
Postojanje rada nacrno dodatno ugrožava penzioni sistem.
Prijavljuju se niži iznosi plata na osnovu kojih se uplaćuju doprinosi.
Postoje veliki zaostaci i dugovanja neuplaćenih doprinosa.
DEMOGRAFSKA STRUKTURA I NJEN UTICAJ NA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE



Starenje stanovništva ugrožava ovaj sistem jer se narušava optimalan
odnos broja zaposlenih i penzionera.
Federacija Bosne i Hercegovine od 1991. ima smanjenje ukupnog broja
stanovnika, sve ubrzaniju prirodnu depopulaciju i gotovo progresivno
demografsko starenje, tj porast broja i udjela stanovnika starijih od 65
godina.
Prihodi od doprinosa padaju sa
smanjenjenim brojem uplatilaca, a
rashodi rastu sa povećanim brojem
penzionera i očekivanim povećanjem
dužine korištenja prava (usljed dužeg
životnog vijeka), čime sistem tekućeg
finansiranja
postaje
finansijski
neodrživ.
REFORMA PENZIJSKOG SISTEMA U F BIH


Postojeći penzijski sistem u F BiH, zbog načina finansiranja, u ozbiljnoj je
krizi i traži reforme.
Najvažniji cilj reforme je osiguranje dugoročne održivosti i finansijska
stabilnost penzijskog sistema.
Grafički prikaz predloženog modela penzijskog sistema :
INDIVIDUALNO PENZIJSKO
OSIGURANJE
(DUGOROČNA ŠTEDNJA)
PENZIJE POD POVOLJNIJIM UVJETIMA
„POVLAŠTENE PENZIJE“
PENZIJE U ZAVISNOSTI OD ZARADE (VISINE PLAĆE) ILI VISINE
UPLAĆENIH DOPRINOSA U AKTIVNOM PERIODU OSIGURANJA
MINIMALNE (SOCIJALNE) PENZIJE
(DIO DO IZNOSA DO NAJNIŽE PENZIJE)
ORGANIZIRANJE PENZIJSKOG I INVALIDSKOG
OSIGURANJA U F BI H








U F BiH Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je odgovoran za
penzioni sistem kao jedinstveni nosilac ovog vida osiguranja (FZ PIO/MIO).
Nastao je reorganizacijom zatečenih nosilaca osiguranja: Društvenog fonda za
penzijsko i invalidsko osiguranje BiH i Zavoda mirovinskog i invalidskog
osiguranja Mostar.
Sjedište Federalnog Zavoda je u Mostaru.
Federalnim zavodom upravlja Upravni odbor.
Organ kontrole Federalnog zavoda je Nadzorni odbor.
Federalnim zavodom rukovodi direktor koji predstavlja i zastupa Federalni
zavod.
Direktor ima svog zamjenika.
Obavljanje pravnih, ekonomskih, administrativnih i drugih poslova Federalnog
zavoda organizuje se u Središnjoj administrativnoj službi penzijskog i
invalidskog osiguranja i kantonalnim administrativnim službama penzijskog i
invalidskog osiguranja.
FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
UPRAVNI ODBOR ZAVODA
NADZORNI ODBOR ZAVODA
SREDIŠNJA
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
DIREKTOR ZAVODA
ZAMJENIK DIREKTORA
KABINET DIREKTORA I
ZAMJENIKA DIREKTORA
URED INTERNE REVIZIJE
KANTONALNE ADMINISTRATIVNE
SLUŽBE
DIREKTOR SREDIŠNJE
SLUŽBE
ZAMJENIK DIREKTORA
DIREKTOR / ZAMJENIK DIREKTORA
KANTONALNA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
1. ZA UNSKO-SANSKI KANTON
6. ZA KANTON SREDIŠNJA BOSNA
2. ZA POSAVSKI KANTON
7.ZA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI
3. ZA TUZLANSKI KANTON
8.ZA ZAPADNOHERCEGOVAČKI
4. ZA ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
9. ZA KANTON SARAJEVO
5.ZA BOSANSKO-PODRINJSKI K.
10.ZA HERCEGBOSANSKI KANTON
NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je tijelo koje ima funkciju kontrole Federalnog zavoda.
Sastoji se od predsjedavajućeg i dva člana koje imenuje Vlada F BiH.
Nadzorni odbor imenuje se na dvije godine, s tim da se predsjedavajućem i
članovima mandat može obnoviti.

Nepostojanje Nadzornog odbora u periodu od dvije godine (2012. – 2014.)
je imalo za posljedicu da Federalni zavod obavlja svoju djelatnost bez
organa koji bi vodio računa o dosljednoj primjeni i poštivanju propisa iz
penzijskog i invalidskog osiguranja.

Neimenovanje Nadzornog odbora imalo je značajnog uticaja na dosljednu
primjenu zakonskih propisa i trošenje finansijskih sredstava Federalnog
zavoda.
UPRAVNI ODBOR

Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje upravlja Upravni
odbor. Upravni odbor se sastoji od jedanaest članova koje imenuje Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine. Deset članova se imenuje na prijedlog
vlada kantona, a jedan na prijedlog udruženja penzionera u F BiH.

Upravljanje penzionim sistemima se razlikuje od jedne do druge države: u
nekim, socijalni partneri su zastupljeni u upravnim tijelima (npr. zemlje
jugoistočne Evrope), dok je u drugima uprava isključivo u rukama vlade, kao
što je slučaj u F BiH, odnosno ne postoji tripartitna struktura Upravnog
odbora.

Potrebno je uključiti radnike i poslodavce u Upravni odbor Federalnog
zavoda jer bi se time smanjio rizik od nezakonitog upravljanja i povećao
stepen povjerenja u penzioni sistem.
Hvala na pažnji!

similar documents