คลินิกภาษี

Report
Tax Clinic -MOF
กระบวนการสร้างองค์ความรูภ้ าษีแบบบูรณาการ
นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง สรรพากรภาค ๕
มิตขิ องการนาเสนอ “คลินิกภาษี”
1. แรงขับเคลื่อนภายใน
ระบบบริหารราชการปั จจุบนั
(ใหม่), การเปลี่ยนแปลง
3. กายวิพากษ์ (3 กรมจัดเก็บ)
2. แรงขับเคลื่อนจากภายนอก
ต่างประเทศทา/เปลี่ยนแปลงอย่างไร
เคยมีผลสารวจอะไรบ่งชี้
ความจาเป็ นทีต่ อ้ งบูรณาการ
ขนาดความรับผิดชอบ, สิ่งที่แต่ละ
คนมี (พอสังเขป)
4. สู่การเป็ นคลินิกภาษี
ทาอย่างไร เพื่ออะไร ทาอะไรมาแล้วบ้าง
ทาไมต้องบูรณาการ?
1.1 ปั ญหาด้านผูเ้ สียภาษีกบั บริการของ 3 กรมจัดเก็บ
(1) ปั จจัยด้านทัศนคติและความสมัครใจในการเสียภาษี
• เลือกได้...ไม่ขอเจอเจ้าหน้าที่
• ภาษีคือต้นทุน...ที่ไม่พงึ จ่าย
ไม่อยากเสียเปรียบ
• ได้รบั การปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรม...
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบตั ิ
• มีความรู/้ ระบบ...ที่ช่วยให้
ปฏิบตั ถิ ูกต้อง
1.1 ด้านผูเ้ สียภาษีกบั บริการของ 3 กรมจัดเก็บ
(2) เรือ่ งเดียว..ต้องติดต่อหลายจุดมาก (เพือ่ ปฏิบตั ิถูกต้อง)
เยอะจัง?
Ex. การผลิตสุราพื้ นบ้านจาหน่าย/ส่งออก
1
2
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
- ใบอนุญาตผลิต
- ใบอนุญาตจาหน่าย
4
ตรวจสอบ
3
ขายในประเทศ
ผูป้ ระกอบการ
VAT ?
9
6
ตรวจสอบและควบคุม
5
- ด่านศุลกากร
-ทะเบียนผูส้ ่งออก
-การยืน่ ใบขนสิน่ ค้า
ส่งออก
กากับดูแล
ชาระภาษีเงินได้
นิติบุคคล/บุคคล
ธรรมดา
7
8
สรรพากร
สรรพสามิต
ชาระภาษี
ศุลกากร
*หมายเหตุ การนาเสนอเป็ นเพียงยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพเท่านั้น อาจไม่ครบถ้วนตามความจริง
1.1 ด้านผูเ้ สียภาษีกบั บริการของ 3 กรมจัดเก็บ
(3) จุดทีผ่ ูเ้ สียภาษีจะทาธุรกิจมีมากมาย (จุดไหน?)
+ อากรขาออก (ถ้ามี)
พิธีการศุลกากร
ส่งออก ราคา F.O.B.
ครบปี ภาษี/ปฏิทิน
ผูผ้ ลิต,แปรรูป
นาเข้า ราคา C.I.F
VAT,
สรรพสามิต
VAT,
สรรพสามิต
พิธีการศุลกากร
เขตแดน
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคล
ผูข้ ายส่ง
+ อากรขาเข้า
ภาษีทอ้ งถิ่น
+ ภาษีสรรพสามิต
ผูข้ ายปลีก
+ ภาษี/คธน.อื่นๆ
VAT
ตรงไหน?
ผูบ้ ริโภค
VAT นาเข้า
ระหว่างปี ภาษี/ปฏิทิน
+
VAT, SBT,
การบริการ/ใช้ตราสาร
อากรแสตมป์
1.2 ด้านการปรับองค์กรภาครัฐและนโยบายรัฐบาล
การบริหารราชการในปั จจุบนั องค์กรภาครัฐต้องคานึงถึง
การเป็ นองค์การ
ที่มีสมรรถนะสูง



มีขีดความสามารถในการ
ทางานที่เท่ากัน
เข้าถึงความต้องการของ
ประชาชน
ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว/ประหยัด
ประสิทธิผล
เท่ากับ/เกินเป้าหมาย
การยึดประชาชน
เป็ นศูนย์กลาง



เปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทัศนคติ และค่านิยมการ
ทางานของข้าราชการ
เน้นการบริการประชาชน
ดาเนินตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
โปร่งใส ถูกต้อง
ลดขั้นตอน คานึงถึงความ
ต้องการประชาชน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่

เน้นผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่ ทีผ่ ลผลิต
(Output) และกระบวนการ
(Process)
 ปรับองค์กรให้เหมาะสม เช่น
ย่อ/ปรับขนาด (Resizing)
บูรณาการกระบวนงาน
(Integration) หยุดทา..หากมี
คนอื่นทาดีกว่า (Outsource)
เป็ นต้น
 มีเจ้าภาพ และการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
ทันสมัย คุม้ ค่า และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
1.2 ด้านเป้าหมายของกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์หลัก
ของกรมจัดเก็บภาษี โดยหลักการบริหารความเสีย่ ง
เป้าหมาย
กระทรวงการคลัง
ลดความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจ/สังคม
เติมศักยภาพ/เพิ่ม
ความสามารถแข่งขัน
รักษาความยั ่งยืน
ทางการคลัง
ยุทธศาสตร์หลัก
ของกรมจัดเก็บ
บริหารจัดเก็บภาษี
อย่างยั ่งยืน
สร้างนวัตกรรม/เพิ่ม
สมรรถนะการบริหาร/
บริการสู่สากล
บริหารองค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
โครงการและ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษี ก่อประสิทธิภาพสูงสุดจาก ทรัพยากร ที่มีอยู่ โดยบูรณาการ
เครือ่ งมือ ในการบริหารจัดเก็บให้เหมาะกับ ลักษณะและพฤติกรรมของผูเ้ สียภาษี ในแต่ละ
กลุ่ม และให้เครื่องมือช่วยส่งเสริมให้ผูเ้ สียภาษี สามารถ ปฏิบตั หิ น้าที่ทางภาษีอย่างถูกต้องที่สุด
เป้าหมายโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดเก็บ
นาผูอ้ ยูน่ อกระบบ
เข้าสูร่ ะบบภาษี
เพิ่มความสมัครใจ
ให้ปฏิบตั ถิ ูกต้อง
ตัวชี้ วดั
จัดเก็บภาษีได้ตาม
ประมาณการ
จานวนผูเ้ สียภาษีใน
ระบบเพิ่มขึ้ น
สัดส่วนผูเ้ สียภาษี
กลุ่มดีเพิ่มมากขึ้ น
ลดค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่เสียภาษี
Compliance
costs
โดยรวมลดลง
1.3 ด้านการปรับองค์กรภาครัฐและนโยบายรัฐบาล
(1) กรอบการทางานสาคัญในโครงการคลินกิ ภาษี





การบริการต้ องไม่ซา้ กับสิ่งที่ 3 กรมจัดเก็บ ดาเนินอยู่ โดยต้ องเติมเต็มหรือเสริม
หรือเพิ่มเติมบริการให้ เข้ าถึงผู้เสียภาษีและประชาชนให้ มากขึ้น
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้ สอดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์สาคัญ
เป็ นการทางานร่วมกันขององค์กร บุคลากร กลไกการทางาน รวมถึงระบบงาน
ของ 3 กรมจัดเก็บภาษีภายใต้ หลัก “บูรณาการ”
กาหนดพื้นที่นาร่อง เพื่อทดลอง ทดสอบระบบในลักษณะที่ประเมินผลได้ เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงไปสู่การขยายผลไปทั่วประเทศ
กระทรวงการคลังจะเป็ นเจ้ าภาพ ดาเนินโครงการส่วนใหญ่ และพัฒนาระบบงาน
ที่เหมาะสม และสามารถใช้ กนั ได้ ท้งั 3 กรมจัดเก็บภาษี
1.3 ด้านการปรับองค์กรภาครัฐและนโยบายรัฐบาล
(2) กระทรวงการคลังต้องผลิตโครงการทีส่ นองตอบนโยบายรัฐ 3 ด้าน
การพัฒนา SMEs และ OTOP สู่ความยังยื
่ น
การส่งเสริม/สนับสนุ นอยู่เบื้ องหลังความสาเร็จ
ของภาคอุตสาหกรรม
การเตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการ ในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
คนอื่นทาอย่างไรบ้างในการบูรณาการ?
(1984)
• ผนวก
กรมสรรพากร
กับกรมศุลกากร
เป็ นหน่วยงาน
เดียวกัน
• ปี 2531
(1988)
• ยกเลิกภาษี
สรรพสามิต
จัดเก็บ Goods
& Services Tax
: GST อัตรา
พิเศษแทน
Singapore
• ปี 2527
New Zealand
Great Britain
การปรับองค์กร/โครงสร้างภาษีสาคัญในประเทศต่างๆ (1)
• ปี 2554
(2011) จัดเก็บ
TV License Fee
• ปี 2552
(2009) โอนงาน
Casino, Private
lotteries, Betting &
Sweepstake จาก
กรมกิจการพิเศษ
(2533)
• โอนงานจด
ทะเบียนธุรกิจ/
จัดเก็บ Business
Registration Fees
จาก Commerce
Dept.
• ปี 2547
(2004) จัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต
• ปี 2550
(2007)
เพิม่ ประเภทการ
จัดเก็บภาษี
สรรพสามิต(สุรา)
Thailand
• ปี 2527
Nepal
Hong Kong
การปรับองค์กร/โครงสร้างภาษีสาคัญในประเทศต่างๆ (2)
• ปี 2535
(1992)
ยกเลิกจัดเก็บภาษี
การค้า เป็ นจัดเก็บ
Value Added Tax
(VAT) และ
Special Business
Tax (SBT) แทน
พวกเรามีอะไรให้บริการอยูบ่ า้ ง?
3.1 บทบาทหน้าที่ของ 3 กรมจัดเก็บภาษี
ของกระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
งานจัดเก็บภาษีทางตรง และภาษี
ทางอ้อมที่เป็ นรายได้หลักของประเทศ
จัดเก็บภาษีสินค้าที่มีผลต่อสังคม
สินค้าฟุ่ มเฟื อย สินค้าบริการที่รฐั
ควบคุมเป็ นพิเศษ และงาน
ปราบปรามทางสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
๑.๗๗๔ ล้านล้านบาท
๐.๔๑๒ ล้านล้านบาท
๐.๑๑๔ ล้านล้านบาท
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
ตัวเลขตามเอกสารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
งาน Border Control
(สินค้า) และงานด้าน
ปราบปรามทางศุลกากร
3.2 การบริการพื้นฐานที่แต่ละกรมมีบริการแล้ว (1)
การบริการ
ลักษณะ
ศุลกากร
FAQ
Internet
Website
Internet
Website
Internet
Website
2. เรื่องเฉพาะ/
ร้องเรียน/แนะนา/
แสดงความคิดเห็น
RD Call
Center
1161
Call
Center
1713
Call
Center
1164
3. ต้องการความ
ชานาญเป็ นพิเศษ
สานักกฎหมาย
สานักกฎหมาย
สานักกฎหมาย
1. สานักบริหารกลาง
2. RD Services Center
3. ภาค/พื้ นที่/พื้ นที่สาขา
1. สนง.เลขานุการกรม
2. Smart Office
3. สนง.ภาค/พื้ นที่
1. สานักบริหารกลาง
2. สนง.ด่านศุลกากร
1. เรื่องทั ่วไป
ตอบ
ปั ญหา
ภาษี
สรรพากร สรรพสามิต
4. Walk in
(Face to Face
Contact)
3.2 การบริการพื้นฐานที่แต่ละกรมมีบริการแล้ว (2)
การบริการ
ลักษณะ
สรรพากร สรรพสามิต
สิทธิเฉพาะ
เรื่อง
การอุทธรณ์
กรณีภาษี
สานักอุทธรณ์
สนง.สพก.ภาค
KM
1. สน.บริหารกลาง (เรื่องทัวไป)
่
2. สน.มาตรฐานการสอบบัญชี
(บัญชี/การสอบบัญชี)
3. สน. บริหารการเสียภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์(ยืน่ แบบ Internet)
ให้นักเรียน/
นักศึกษา
ประชาชน
สัมมนา/ฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก
โครงการ
CSR, CRM
ของ
หน่วยงาน
ศุลกากร
สน.สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร
สานัก
กฎหมาย
สน.พิกดั อัตราศุลกากร
สานักงาน
เลขานุการกรม
สานักบริหาร
กลาง
1. ครูภาษี
2. RD Youth Club
3. RD go Campus
สานักงาน
เลขานุการกรม
สานักบริหาร
กลาง
1. สรรพากร On Tour
2. กิจกรรมพิเศษอื่น
สานักงาน
เลขานุการกรม
สานักบริหาร
กลาง
3.3 ตัวอย่างการบริการพื้นฐานที่แตกต่างในแต่ละกรมภาษี
(1) การจดทะเบียน
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
ทะเบียนอืน่ ๆ
ทะเบียน
- ผูส้ ่งออกทีด่ ี/ขึ้ นทะเบียน
- Tax Agents
- Tax Auditors
- Program บัญชี
- ใบอนุญาตต่างๆ
- ใบแสดงสิทธิทาง
สรรพสามิต
ทะเบียน
- ผูส้ ่งออก/นาเข้า
- ผูป้ ระกอบการ FZ
- Customs Brokers
- สนง. สรรพสามิต
พื้ นที่
- ทาง Internet
(e-Payment)
- ธนาคาร
- ด่านศุลกากร
- ทาง Internet
(e-Payment)
- ธนาคาร
(2) การชาระภาษี
- สนง. สรรพากร
พื้ นทีส่ าขา
- ทาง Internet
(e-Payment)
- ธนาคาร
- ทีท่ าการไปรษณีย ์
- Counter Services
ชาระตรง (เงินสด/เช็ค)
ชาระตรง (วิธีอืน่ )
สรรพากร
บัตรภาษี
บัตรภาษี
- บัตรเครดิต
- บัตรภาษี
สรรพสามิต
ศุลกากร
*หมายเหตุ การนาเสนอเป็ นเพียงยกตัวอย่ างเปรียบเทียบให้ เห็นภาพเท่ านัน้ อาจไม่ ครบถ้ วนตามความจริง
พวกเราเป็ นอย่างไรในสายตาคนอื่น ?
4.1 ผลสารวจจากต่างประเทศ (สถานะของประเทศไทย)

Tax Compliance Cost Survey
(World Bank)
111
Thailand Doing Business
4.2 ผลสารวจจากในประเทศ (ต้นทุนความสมัครใจในการเสียภาษี)
กลุ่มตัวอย่าง
ช่วงเวลาเก็บข้อมูล
จานวนตัวอย่าง
แบบสอบถาม
• ชลบุรี
• 30 - 31 ส.ค. 55
• ผูป้ ระกอบการ 294
• สานักงานบัญชี 57
• Tax compliance
Cost Survey- World
Bank
ผลการสารวจความคิดเห็นด้านภาษีของผูป้ ระกอบการ
ผลสะท้อนหลักที่ออกมาจากการสารวจ



ความซับซ้อนของกฎหมายภาษี (อ่านแล้วเข้าใจยาก)
ไม่รูจ้ ะหาความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายภาษีจากที่ไหน (เข้าถึงองค์
ความรูไ้ ด้ยาก)
ไม่มีผเู ้ ชี่ยวชาญที่สามารถให้คาปรึกษาได้
ผลการสารวจความคิดเห็นด้านภาษีของผูป้ ระกอบการ
โครงการคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
ที่ควรจะเป็ นคืออะไร ?
5.1 รูปแบบของการบริการใน คลินิกภาษี
Knowledge
Consultation

Tax Clinic - Key Services
การให้บริการของกระทรวงการคลัง โดยบูรณาการการให้บริการด้านความรู้
และการให้คาปรึกษา ของ 3 กรมจัดเก็บภาษี ทีใ่ ห้บริการในช่องทางทีไ่ ม่เคยมีอยู่เดิม
5.2 การจัดวางตาแหน่ง บริการคลินิกภาษี
กลุ่มธุรกิจ
รายใหญ่ ขนาดการบริการ
ที่มีการดาเนินการโดยภาคเอกชน
กลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลาง
กลุ่มธุรกิจขนาด
เล็ก (SMEs)
ขนาดการบริการ
ที่ 3 กรมจัดเก็บมีรองรับอยู่แล้ว
คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1) ขนาด SMEs ของไทย
◦ S <= 50 ล้านบาท
◦ M 50-200 ล้านบาท
SMEs Background
(2) การดาเนินงานในปั จจุบนั กับ SMEs โครงการคลินกิ ภาษี
 ส่งเสริมความรูด้ า้ นภาษี
Products สาคัญ
 มุง่ เน้น
การนาเข้าส่งออกแก่ SMEs ใน 50
 ส่งเสริม OTOP
 ส่งเสริมการเติบโต SMEs
แก่ SMEs เพื่อการแข่งขันกับ
ประชาคมอาเซียน (AEC)
 ขยายฐานความรูด้ า้ นภาษี
◦ ความรูภ้ าษีของประเทศเพื่อบ้านในอาเซียน
Knowledge
(3) โครงสร้างหลัก/กรอบของเนื้ อหาองค์ความรู ้
ผูน้ าเข้า
พิธีการศุลกากร
นาเข้า
ภาษีสรรพสามิต
VAT
ภาษีเงินได้
ผูผ้ ลิต
วัตถุดิบ
แรงงาน
โสหุย้ การผลิต
ผูจ้ าหน่าย
ผูส้ ่งออก
จดทะเบียน
ขอใบอนุ ญาต
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานที่เกี่ยวข้อง
นาเข้า
ซื้อมาขายไป
จ้างผูอ้ ื่นผลิต
พิธีการศุลกากร
ส่งออก
กระบวนการผลิต
สินค้าสาเร็จรูป
จาหน่าย
ต่างประเทศ
ในประเทศ
โครงสร้ างของ KM คลินิกภาษี
จังหวัดนาร่ อง (ชลบุรี)
กระบวนงาน/ปั จจัยสร้างความยั ่งยืน
ในอนาคต
6.1 องค์ประกอบกระบวนงานสร้างองค์ความรู ้
(1) การเลือกรายธุรกิจ
หลักการ
1. เลือกธุรกิจทีร่ ายย่อยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
2. เป็ นราย SMEs “เถ้าแก่นอ้ ย”
3. หากเป็ นรายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้พจิ ารณาเลือกลาดับแรก
4. เกีย่ วพันกับงานตั้งแต่ 2 กรมภาษีขึ้นไป
(2) กระบวนงานสร้าง/จัดทาองค์ความรู ้
คัดเลือกธุรกิจ/ราย
ผลิตภัณฑ์
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/
ลักษณะของธุรกรรม
ศึกษาความเกี่ยวข้องกับภาษี/อื่นๆ
ในส่วนของแต่ละหน่วยงาน
คณะทางานร่วม 3 กรมภาษี
ในแต่ละจังหวัด (อาจน้อยกว่าก็ได้)
1
ส่งทีมกลั ่นกรอง
ประชุมคณะทางาน จัดทา
ตามโครงสร้างองค์ความรู ้
3
แก้ไข
ความเห็น
ภาคเอกชน
2
Tax Clinic -MOF
(3) โครงสร้างองค์ความรู ้ (ตัวอย่าง)
ผูน้ าเข้า
ขออนุญาต
นาเข้าอาหาร
ผูผ้ ลิต
ขออนุญาตผลิต/
จาหน่ายอาหาร
ผูจ้ าหน่าย
ผูส้ ่งออก
ใบอนุญาตผลิต/จาหน่าย
ทะเบียนอาหาร/ผลิตภัณฑ์
ฉลาก/มาตรฐานอาหาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
องค์การอาหารและยา
สนง.พาณิชย์จงั หวัด
ภาษี
พิธีการศุลกากร
นาเข้า
VAT
ภาษีเงินได้
วัตถุดิบ
แรงงาน
โสหุย้ การผลิต
นาเข้า
ซื้อมาขายไป
จ้างผูอ้ ื่นผลิต
พิธีการศุลกากร
ส่งออก
กระบวนการผลิต
สินค้าสาเร็จรูป
•จดทะเบียน
•ขอใบอนุญาต
•เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
•รายงานที่เกี่ยวข้ อง
จาหน่าย
ต่างประเทศ
ในประเทศ
กรอบองค์ ความรู้ ผลิตภัณฑ์ “นา้ ปลาแท้ ”
องค์ความรูค้ ลินิกภาษี (ชลบุรี)
6.2 ปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งดาเนินการ เพื่อการพัฒนา
โครงการคลินิกภาษีอย่างยั ่งยืนในอนาคต
1. ระดับ CCO
(1) กาหนดธรรมนู ญการปฏิบตั ิงาน “คลินิกภาษี”
(2) แผนงาน (รายธุรกิจ, ระบบนัดหมาย)
(3) กาหนดทิศทางการพัฒนาร่วมของ 3 กรมภาษี (องค์กร/เครื่องมือ)
(4) แก้ปัญหาครูภาษีที่โยกย้าย/รับตาแหน่งใหม่/เกษียณอายุราชการ
(5) สร้างระบบพัฒนา “ครูภาษี” ต่อเนือ่ ง (ทดแทน/สับเปลีย่ น/ขยายฐาน
บริการ)
(6) สร้างระบบตรวจราชการ เพือ่ กากับความต่อเนือ่ งของงาน
6.2 ปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งดาเนินการ เพื่อการพัฒนา
โครงการคลินิกภาษีอย่างยั ่งยืนในอนาคต
2. ระดับพื้ นที่
(1) มีเจ้าภาพผูร้ บั ผิดชอบงานชัดเจน เช่น ประธาน ทีมเลขานุ การ ฯลฯ
(2) กาหนดผูเ้ ป็ น หมอ/ผูช้ ่วยหมอ
(3) จัดแผน ทางานตามแผน ประชุมติดตามงานทุก 3 เดือน
(4) เพิม่ องค์ความรู ้ (KM) รายธุรกิจต่อเนือ่ ง
(5) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชน
(6) เครื่องมือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
(7) การบริการหลังการขาย (ติดตาม/ประเมินสภาพปั ญหาลด,เพิม่ )
(8) จัดสัมมนา “ครูภาษี” เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ เสนอแนวทาง
แก้ไขรักษาเครือข่ายร่วม 3 กรมภาษี
Tax Clinic -MOF
จบการนาเสนอ

similar documents