template Peterka & Partners

Report
PRÁVNÍ FORMY VSTUPU ČESKÝCH
FIREM NA RUSKÝ TRH A SOUVISEJÍCÍ
PROBLÉMY
Mgr. David Šimek, partner a generální ředitel
PETERKA & PARTNERS LLC Moskva
Diskusní fórum Rusko - obchodní partner 26. 4. 2012, Praha
www.peterkapartners.com
PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
 Systém právních norem
•
•
•
•
•
ústava a ústavní zákony
mezinárodní smlouvy
federální zákony
zákony subjektů federace
podzákonné normy
 Centralizované federální úřady
• Federální ministerstva (MID, MVD, MINFIN, MINPROMTORG, MINENERGO….)
• Federální služby(FNS, FMS, FAS, FSFR, ROSPATENT, ROSZDRAVNADZOR, ROSREESTR, ROSTRUD)
• Federální agentury (Federální kosmická agentura, FA pro technickou regulaci a metrologii)
 Soudní systém
• obchodní (arbitrážní) soudy / soudy obecné jurisdikce
• 4-instanční soustava: Soud Prvního Stupně > Apelační Soud > FAS > VAS
PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
 Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských,
rodinných a trestních věcech ze dne 12.08.1982
•
•
vzájemné uznávání veřejných listin, notářských doložek
vzájemné uznávání a výkon soudních rozsudků
 Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne
05.04.1994
•
•
Relativně široký standard ochrany,
Možnost obrátit se k různým rozhodčím tribunálům v případě zmaření investic
 Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 17.11.1995
•
•
Definice stavební stálé provozovny (staveniště na území RF nebo stavební, montážní nebo instalační
projekt nebo dozor s tím spojený, trvající déle než 12 měsíců)
10% srážková daň na dividendu vyplácenou ruskou dceřinou společností společníkům do ČR
PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE A DATABÁZE
 Obchodní rejstřík: http://egrul.nalog.ru/
(Základní údaje: název, ID kódy – OGRN, INN, KPP, adresa, údaje o probíhajících
registracích a zápisech do Obchodního věstníku)
 Databáze soudních rozhodnutí: http://kad.arbitr.ru/
(Rozhodnutí všech obchodních soudů, informace o účastnících řízení a soudcích,
chronologie řízení, kalendář nařízených jednání a lhůt, publikace soudních
rozsudků a usnesení, procesních rozhodnutí a hodnoty sporu. Obsahuje tři typy
sporů: (a) Obchodní spory (podnikatel-podnikatel), (b) Správní spory (podnikatel-
úřad, např. FNS), (c) Insolvenční řízení (úpadce)
 Insolvenční rejstřík: http://www.fedresurs.ru/ (Údaje o
společnostech, na které byl prohlášen konkurz, tj. nikoliv pouze podán návrh;
v rejstříku se publikují údaje o úpadcích, rozhodnutích v konkursním řízení)
PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V RUSKU
 Databáze dominantních subjektů:
http://reestr.fas.gov.ru/ (Federální antimonopolní úřad vede rejstřík
hospodářských subjektů (vyjma finančních institucí), které mají podíl na trhu
určitého zboží ve výši 35% a více. Do rejstříku jsou zařazeny subjekty působící
celostátně i subjekty s příslušným podílem na lokálním trhu.
 Katastr nemovitostí – katastrální mapa RF:
http://maps.rosreestr.ru/Portal/
Jednotný státní rejstřík práv k nemovitému majetku a právních úkonů vede
Federální služba státní registrace, katastru a kartografie (Possreestr) . Evidují se
vlastnická a jiná práva k nemovitostem a také jejich omezení (např. zástava).
Smlouvy jejichž předmětem je nemovitost nabývají své účinnosti až registrací v
Rosreestru.
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
 Bez založení samostatného subjektu práv a povinností
(právnické osoby podle ruského práva)
Organizační složka zahraniční osoby.
Typicky ve formě vyžadující úřední registraci (akreditaci)

zastoupení (представителство) nebo

pobočky (филиал) zahraniční osoby.
 Založení právnické osoby podle práva RF
Dceřiná společnost založená zahraničními zakladateli nejčastěji ve formě
 společnosti s ručením omezeným (ООО)
 uzavřené akciové společnosti (ЗАО)
 otevřené akciové společnosti (ОАО)
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
I. Krátkodobá činnost české firmy v RF bez úřední registrace
(bez vzniku stálé provozovny, bez založení organizační složky
ve formě pobočky nebo zastoupení)
Je-li působení zahraniční společnosti na území RF krátkodobé a společnost nevytváří
tzv. stacionární pracovní místa, není povinna v souvislosti s dodávkou zboží či zařízení
do RF se zaregistrovat v evidenci ruských daňových úřadů, ani si obstarávat jakákoliv
jiná povolení pro svou činnost. (dovoz zboží, popř. krátkodobá montáž do 30 dnů)
Podle Daňového zákoníku RF se pracovní místo považuje za stacionární, jestliže je
vytvořeno na dobu delší než 1 měsíc.
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
II. Činnost české firmy v RF prostřednictvím faktické
provozovny (bez založení organizační složky ve formě
pobočky nebo zastoupení)
•
Pod provozovnou zahraniční společnosti («обособленное подразделение»)
rozumí ruské právo „jakoukoliv jednotku teritoriálně vydělenou od zahraniční
společnosti (centrály), na jejímž sídle vznikají stacionární pracovní místa“.
Provozovna vzniká bez ohledu na to, zda její založení je či není upraveno
v zakladatelských nebo jiných vnitřních dokumentech zahraniční společnosti, a
nehledě na pravomoci, které jsou provozovně svěřeny.
•
Zahraniční společnost je povinna zaregistrovat takovou provozovnu v daňových
orgánech RF podle místa (sídla) provozovny nejpozději do 30 kalendářních dnů od
zahájení činnosti provozovny.(«постановка на учёт в налоговых органах»).
•
„Stálá provozovna“ - daňový pojem!
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
III. Akreditace organizační složky zahraniční společnosti v RF
ve formě zastoupení nebo pobočky
•
•
•
•
Zastoupení («представительство») a pobočka («филиал») = provozovny
zahraniční společnosti, které získaly oficiální státní povolení (akreditaci) k plnému
či částečnému výkonu podnikatelské činnosti na území RF.
Zastoupení má zpravidla funkce reprezentativní a slouží k ochraně zájmů
společnosti v RF.
Pobočka může vykonávat všechny funkce zahraniční společnosti, může podat
žádost o licenci na některé specializované činnosti (např. bankovní, polygrafickou,
sdělovací prostředky apod.)
Stejně jako jiné provozovny, nejsou pobočky a zastoupení samostatnými právními
subjekty a navenek mohou vystupovat jménem zahraniční společnosti pouze
v souladu s Organizačním řádem pobočky (zastoupení). Vedoucí pobočky nebo
zastoupení jedná na základě mu udělené plné moci zahraniční společností.
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
III. Akreditace organizační složky zahraniční společnosti v RF
ve formě zastoupení nebo pobočky
•
•
•
•
Pobočka je oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost pouze na základě oficiálního
státního povolení – akreditace.
Akreditačními orgány : Obchodní a průmyslová komora RF (http://www.tpprf.ru) a Státní
registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti RF (http://www.palata.ru)
Vyřízení akreditace trvá cca. 1 měsíc. Zastoupení lze založit na 1-3 roky/ pobočku až na 5 let,
s možností prodloužení. (K žádosti se přikládají mimo jiné potvrzení o solventnosti,
doporučující dopisy ruských partnerů, stanovy organizační složky, plná moc vedoucího, výpis
z OR zahraniční společnosti, úhrada poplatku 1000-3000 USD…)
Výhody akreditovaného zastoupení nebo pobočky:
= jasné a transparentní postavení vůči ruským orgánům
= postavení zaměstnavatele a možnost uzavírání pracovních smluv s ruskými zaměstnanci
= možnost registrace a provozování dopravních prostředků v RF
= vyřízení 5 a více zjednodušených „pracovních víz“ pro zahraniční pracovníky zastoupení
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
IV. Založení dceřiné obchodní společnosti podle ruského
práva (OOO, ZAO, OAO)
•
•
•
•
•
Samostatná právnická osoba, jejíž odpovědnost je oddělená od jejího zakladatele.
Odpovědnost společníka se prolamuje jen ve výjimečných případech (insolvence
nebo likvidace)
Registračním orgánem je daňová služba
Poměrně nízký práh minimálního základního kapitálu (u OOO a ZAO činí 10.000
rublů / u OAO 100.000 rublů)
Registrace se provádí v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů (+ cca. 1 měsíc na
registraci emise akcií v případě ZAO a OAO)
Orgány obchodních společností:
– Statutární orgán jednočlenný (popř. jednočlenný a současně kolektivní orgán)
– Dozorčí rada neboli rada ředitelů (совет директоров)
– Valná hromada společníků/akcionářů
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
IV. Společnost s ručením omezeným = OOO
(Общество с ограниченною ответственностью)
•
•
•
•
•
Právní rámec: Zákon o OOO, Občanský zákoník, Zákon o registraci obchodních
společností
Proces založení společnosti se 100% zahraniční účastí se prakticky neliší od
procesu, kdy je společnost zakládána ruskými zakladateli.
Minimální základní kapitál = 10.000 rublů ( cca.6000,- Kč).
Před podáním návrhu na zápis společnosti zakladatelé musí přijmout rozhodnutí o
založení společnosti, schválit stanovy, výši a způsob splácení vkladů do základního
kapitálu. Poté jeden ze zakladatelů osobně před notářem sepíše návrh na
registraci a podává se registračnímu úřadu.
Problematika zakládání SRO v Moskvě: Osobní podání návrhu na registraci
zakladatelem vs. distanční podání
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
V. Uzavřená akciová společnost = ZAO
(Закрытое акционерное общество)
• Právní rámec: Zákon o akciových společnostech, Občanský zákoník, Zákon o
registraci obchodních společností
• Minimální základní kapitál = 10.000 rublů ( cca.6000,- Kč).
• Před podáním návrhu na zápis společnosti zakladatelé musí přijmout rozhodnutí o
založení společnosti, schválit stanovy, výši a způsob splácení vkladů do základního
kapitálu. Poté jeden ze zakladatelů osobně před notářem sepíše návrh na
registraci a podává se registračnímu úřadu.
• Emise akcií musí být bezodkladně registrována u Federální služby pro finanční trhy
• Společnost vede seznam akcionářů. Vedení seznamu může být předáno
profesionálnímu registrátoru.
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Kritéria
Společnost s ručením omezeným
Uzavřená akciová společnost
Max. počet členů
50
50
Zakládací dokumenty
Stanovy
Stanovy
Min. výše základního kapitálu
10 000 rub.
10 000 rub.
Lhůta pro registraci
1 týden
1 týden
Registrace vydávaní akcií Federální službou pro
finanční trhy
Ne
(základní kapitál se skládá z podílů, které nejsou
cennými papíry)
použitelné pouze v případě, že s.r.o. vydá dluhopisy
Ano
(akcie jsou cenné papíry)
Vklad do majetku společnosti
Ano
Ne
Způsob úhrady základního kapitálu
50% musí být uhrazeno před státní registrací (neplnění
neznamená důvod pro zamítnutí státní registrace) /
50% v průběhu prvního roku
Nezávislé hodnocení je třeba v případě, že hodnota
majetku převyšuje 20 000 rublů.
50% v průběhu prvních 3 měsíců po registraci/ 50% do
konce prvního roku
Zvýšení základního kapitálu
Registrace v Jednotném státním rejstříku právnických
osob
Registrace v Jednotném státním rejstříku právnických
osob a FSFR
Omezení zcizení akcií
Předkupní právo společníků. Možnost stanovit omezení
prostřednictvím Stanov.
Předkupní právo akcionářů. Nelze omezit práva
nakládat s akciemi
Použitelnost zákonů o cenných papírech a ochraně
investorů
Nepeněžitý vklad do základního kapitálu
Ano
Hodnocení je třeba vždycky
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Kritéria
Společnost s ručením omezeným
Uzavřená akciová společnost
Další práva a povinnosti společníků/akcionářů
Ano, pokud jsou stanoveny ve Stanovách
(včetně nepoměrného rozdělení dividend a hlasů)
Ne, práva a povinnosti jsou stejná pro všechny majitele
jednoho typu akcii
Vystoupení společníka/akcionáře ze společnosti
Pouze pokud tak určují Stanovy (podíl se předává s.r.o.
ve skutečné hodnotě = poměrný podíl čistých aktiv)
Jenom prodej akcií jinému akcionáři nebo třetí osobě
Vyloučení společníka/akcionáře
Ano, na základě soudního rozhodnutí, pokud společník
svým jednáním znemožňuje fungování společnosti
(zaplatí se skutečná hodnota vkladu)
Povinné notářské ověření smlouvy (kupní, zástavní),
registrace převodu práv v Jednotném státním rejstříku
právnických osob
Ne
Rezervní fond
Pokud je stanoven ve Stanovách
Neověřená písemná smlouva (kupní, zástavní), převod
vlastnických práv společnosti nebo vznik zástavy se
registruje v rejstříku akcionářů, který vede sama a.s.
nebo speciální registrační společnost
Povinný, nejméně 5% základního kapitálu
Roční valná hromada
Nejpozději ve 4. měsíci od skončení finančního roku
Nejpozději v 6. měsíci od ukončení finančního roku
Sčítání hlasů na valné hromadě
Z celkového počtu účastníků ООО
Jednohlasné hlasování
Nutné po více než 10 otázkách
Z počtu přítomných akcionářů.
Kvorum = 50% hlasů/ Kvorum na opakující se valné
hromadě = 30% hlasů
Nutné po 3 otázkách
Povinné orgány společnosti
Valná hromada, Jednočlenný statutární orgán
Valná hromada, Jednočlenný statutární orgán
Valná hromada nebo představenstvo (dozorčí rada),
pokud je to staveno ve Stanovách
Pouze valná hromada.
Pokud existuje představenstvo, valná hromada může
přijmout rozhodnutí o převodu pravomocí
jednočlenného statutárního orgánu předsedovi pouze
na návrh představenstva
Zcizení akcii
Právo jmenovat jednočlenný statutární orgán a jeho
pravomoci přenést na jinou právnickou osobu nebo na
fyzickou osobu - podnikatele (předsedu)
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
Kritéria
Kolegiální statutární organ
Rada ředitelů (dozorčí rada)
Revizní komise nebo revizor
Velké transakce (jejichž hodnota převyšuje 25%
hodnoty aktiv společnosti) podléhají schválení valné
hromady nebo představenstvem
Společnost s ručením omezeným
Uzavřená akciová společnost
Není povinný, funguje společně s jednočlenným
Není povinný, funguje společně s jednočlenným
Není povinná, funkční období, počet členů a pravomoci
se řídí podle Stanov.
Povinné pouze pokud je v s.r.o. více než 15 společníků.
Funkce mohou být předány auditorovi, kterého zvolila
valná hromada
Není povinná, funkční období je omezeno na 1 rok,
minimální počet ředitelů je 5.
Schvalovací limit může být změněn Stanovami. Nutnost
schvalování lze také zrušit úplně.
Povinnost oznámit o snížení základního kapitálu
Ne
Povinnost registrovat výši čistých aktiv v Jednotném
státním rejstříku právnických osob
Ne
Povinné
Limit nelze změnit
a.s. (ZAO) je povinno zaregistrovat oznámení o zahájení
snižování základního kapitálu poté, co o něm bylo
rozhodnuto, a rovněž dvakrát s pravidelností jednou za
měsíc uveřejnit informace o snížení základního kapitálu
v mediích, určených pro uveřejňování informací o státní
registraci právnických osob.
a.s. (ZAO) je povinno registrovat výši čistých aktiv na
konci finančního roku v Jednotném státním rejstříku
právnických osob
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
VI. Otevřená akciová společnost = OAO
(Открытое акционерное общество)
•
•
•
•
•
Právní rámec: Zákon o AO, Občanský zákoník, Zákon o registraci obchodních
společností.
Akciová společnost s právem otevřeně upisovat akcie. Nejprve však musí být
splacen základní kapitál (minimálně 100.000 rublů) a zakladatelské akcie rozděleny
mezi zakladatele.
Počet akcionářů není omezen
Akcionář má právo prodat své akcie bez souhlasu jiných akcionářů.
V rámci transparentnosti na trhu cenných papírů OAO jsou povinny publikovat
informace o svém obchodním a finančním stavu, tzn. zveřejňovat výroční zprávu,
účetní závěrku, výkaz zisků a ztrát, informace o konání valné hromady apod.
PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RF
JOINT VENTURE S RUSKÝM PARTNEREM
•
•
•
•
JV v RF nebo v zahraničí
Formy SRO x ZAO
Důkladná formulace stanov, hlasovacích poměrů atd.
Dohody společníků/akcionářů
SOUTĚŽNÍ PRÁVO, KONTROLA FÚZÍ
SOUTĚŽNÍ PRÁVO
• Soutěžní právo a vstup na ruský trh/akvizice akcií
• FZ č. 135 ze dne 26.07.2006 «O ochraně hospodářské
soutěže»
• Podle čl. 28 v určitých případech nelze realizovat některé
právní úkony s akciemi, obchodními podíly, majetkem bez
předchozího souhlasu antimonopolního úřadu.
• Musí být však splněny následující podmínky:
SOUTĚŽNÍ PRÁVO
a) Celková hodnota aktiv nabyvatele (akcií/podílů, majetku,
práv) podle posledního účetního období a celé jeho skupiny
propojených osob, a společnosti nabývané (a její skupiny)
přesahuje 7 mld. RUB nebo jejich celkový obrat za poslední
kalendářní rok přesahuje 10 mld. RUB; a
b) Celková hodnota aktiv osoby, účast v níž se nabývá, a celé její
skupiny, činila podle údajů za poslední účetní období
přesáhla 250 mil. RUB; nebo
c) pokud některá z výše uvedených osob je zapsaná do
rejstříku FAS (podíl na trhu přes 35 %)
SOUTĚŽNÍ PRÁVO
Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyžaduje se předchozí
souhlas antimonopolního úřadu pouze pro následující transakce:
v případě
• Nabytí 25% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 (dosud nemá nic nebo
méně než 25% či 1/3)
• Nabytí akcií nebo obchodního podílu za situace, že nabyvatel již vlastní
alespoň 25% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3 a novou akvizicí získá
celkem více než 50% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/2
• Nabytí akcií nebo obchodního podílu za situace, že nabyvatel již vlastní
alespoň 50% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/2 a novou akvizicí získá
celkem více než 75% akcií nebo obchodní podíl ve výši 1/3
• I v případě, že nejsou dosaženy výše uvedené hodnoty, může vzniknout
zúčastněným stranám povinnost oznámit transakci antimonopolnímu
úřadu ex post po jejím uzavření.
PRACOVNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ PRÁVO
•
•
•
Kodifikace pracovního práva – FZ č.197 ze dne 30.12.2001
Zákoník práce
Pracovní smlouva a vnitřní předpisy zaměstnavatele (např.
pracovní řád, disciplinární řád, zkušební řád)
Popis pracovní pozice zaměstnance (dolžnostnaja instrukcija)
PRACOVNÍ PRÁVO
•
•
•
•
•
•
Pracovní poměr je v naprosté většině na dobu neurčitou (doba určitá
pouze výjimečně v případech kdy to stanoví zákon – sezónní práce apod.)
Zkušební doba na 3 měsíce. Pracovní poměr ve zkušební době lze
rozvázat pouze při konkrétním zdokumentovaném pochybení
zaměstnance nejpozději 3 dny před uplynutím zkušební doby.
Zaměstnanci nelze dle soudní praxe zakázat výkon práce pro jiného
zaměstnavatele ve volném čase (tzv. sovmestitělstvo)
Při podepsání pracovní smlouvy zaměstnavatel převezme od
zaměstnance pracovní knížku, ve které je zapsána zaměstnancova
profesní historie (při skončení vyplněnou PK vydá)
Zaměstnavatel je povinen platit mzdu ve dvou výplatních termínech jako
zálohu a doplatek
Srážková daň činí 13 procent (pro zaměstnance- nerezidenty 30), odvody
na veřejné pojištění cca. 30,2 procent
PRACOVNÍ PRÁVO
• Pracovní povolení a pracovní víza pro zahraniční
jednatele a manažery pracující v RF
• Kategorie vysoce-kvalifikovaného zahraničního
zaměstnance
• Kvóty na obsazování pracovních pozic zahraničními
zaměstnanci
• Vysoké sankce za zaměstnávání bez pracovního povolení.
• Výjimky z povinného režimu pracovního povolení
PRACOVNÍ PRÁVO
•
•
•
•
•
Ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnance – výpovědní doba 2 týdny
Výpověď zaměstnavatele – opakované porušení pracovní
disciplíny, špatný výsledek při testování kvalifikace,
Popř. „okamžité rozvázání“ –jednorázové hrubé porušení –
alkohol, absence na pracovišti, porušení obchodního
tajemství.
Při likvidaci nebo redukci personálu s odstupným až 1-3
násobek platu a dvouměsíční výpovědní dobou
Děkuji za pozornost.
David Šimek
[email protected]
PRAHA . BRATISLAVA . KYJEV . SOFIE. MOSKVA . BUKUREŠŤ . VARŠAVA l www.peterkapartners.com

similar documents