Tvar kmene

Report
Tvar kmene
Modul 7 - HÚL 3
Tvar kmene
Tvar kmene
Tvar kmene je výsledkem růstového procesu.
Je závislý na:
 Biologických a morfologických vlastnostech
dřeviny.
 Stanovišti.
 Vnějších vlivech.
Tvar kmene je možné ovlivnit vhodnými pěstebními zásahy!
Tvar kmene
V dendrometrii tvar kmene zjednodušujeme,
považujeme kmen za rotační těleso
(příčný řez v jakékoliv části kmene má tvar kruhu).
Skutečný tvar kmene je složitější, jeho přesné
určení je téměř nemožné.
Tvar kmene
Morfologická
křivka kmene
paraboloid
(kužel)
tvar protáhlého písmene
S
„ “
paraboloid
neiloid
Tvar kmene
Metody zjišťování tvaru kmene:
1. Induktivní metody
(založené na přímém měření kmene).
a) Tvarové kvocienty
Poměry tlouštěk v relativních vzdálenostech
od paty kmene až po vrchol k tloušťce základní.
Tvarové kvocienty

pravé (základní tloušťka je v relativně
stanoveném místě kmene (obvykle 1/10 výšky)

nepravé (základní tloušťka je ve výčetní výšce)
d1/10
d1/4
K1 = d1/4 : d1/10
d1/2
d3/4
Příklad: Pravé tvarové kvocienty
K2 = d1/2 : d1/10
K3 = d3/4 : d1/10
b) Tvarové řady
b) Tvarové řady – číselné řady vyjadřující
hodnoty tlouštěk v různých výškách na kmeni
(obvykle po 1- 2 m) v procentech vzhledem
k základní tloušťce (rozlišují se na pravé a
nepravé stejně jako tvarové kvocienty).
Domácí úkol č 1:
Prostudujte obr. 14 (str. 22) a obr. 15 (str. 23).
c) Kmenové profily
Kmenové profily
= tloušťky kmene v určitých pravidelných
odstupech (1-2 m) po celé délce kmene.
Kmenové profily jsou důležité pro studium
tvaru kmene.
Jsou z nich odvozeny některé sortimentační tabulky.
Domácí úkol č. 2
d1/4
d1/2
d0
d1,3
l
Smrkový kmen má tyto rozměry:
l = 27 m
d0 = 36 cm
d1,3 = 33 cm
d1/4 = 26 cm
d1/2 = 20 cm
d3/4 = 12 cm
Vypočítejte nepravé tvarové kvocienty!
d3/4
Induktivní metody
Tvar kmene se nejsnadněji zjišťuje na
pokácených stromech.
Je možné ho ale i zjistit u stromů stojících.
Například:
DendroScaner (Tauber 2006)
Field Map (IFER)
DendroScaner
Obr.1
Field Map
Obr.3
Obr.2
Obr.4
2. Deduktivní metody
Určují tvar kmene podle teoreticky odvozených
matematických vzorců.
2
y =
r
p.x
•
•
•
•
2. Deduktivní metody
y – poloměr příčného průřezu kmene
x – vzdálenost příčného průřezu od počátku
p - parametr charakterizující velikost poloměru
r – tvarový exponent určující tvar křivky
y
y1
y2 = p.xr
x1
x2
y2
x
2. Deduktivní metody
y
r=0
válec
r=1
y paraboloid
r=2
x
r=3
kužel
neiloid
x
Domácí úkol
y2 = p.xr
1. Dosaďte do rovnice za „r“ čísla 0, 1, 2, 3
2.Doplňte tabulku pro jednotlivé křivky
(pro zjednodušení p = 1)
x
y
0
1
2
3
3. Sestrojte grafy jednotlivých funkcí
Použitá literatura a odkazy
Štipl Přemek (2000): Hospodářská úprava lesa – Dendrometrie, MTZ –
Tiskárna Lipník, a.s.,
Tauber René (2006): Tvar kmene a jeho modelování (Základy modelování
tvaru kmene v lesnické praxi) (obr.1)
IFER, http://www.fieldmap.cz/?page=fmsa [21.8. 2012] (obr.1,2,3)
Všechny neoznačené obrázky jsou dílem autora modulu.

similar documents