Istraživanje tržišta

Report
Analiza poslovanja u malim i
srednjim preduzećima
Doc. dr Saša Petković
[email protected]
Studij II ciklusa
Akademska 2011/2012. godina
2. dio
Analiza internih i eksternih faktora
poslovanja MSP
6/1/2012
2
Interna i eksterna sredina biznisa!
6/1/2012
3
SWOT analiza
SWOT analiza je alatka strateškog planiranja
koja se primjenjuje u svim sektorima
(vladin, profitni i neprofitni sektor).
Pomoću ove alatke, moguće je
skenirati jake strane (S – strenghts, engl.)
organizacije, tj. posmatranog preduzeća,
njene slabosti (W – weaknesses, engl. ), prilike koje se
javljaju iz okruženja ( O – opportunities, engl. ), kao i
prijetnje za rast i razvoj preduzeća (T – threaths, engl.)
6/1/2012
4
• SWOT analiza (autor Albert S. Humphrey) predstavlja
analitičku metodu kojom se definišu kritični faktori koji
imaju najveći uticaj na poslovanje preduzeća na tržištu.
6/1/2012
5
SWOT analiza služi za razumijevanje trenutnog
položaja preduzeća i definisanje strategije koju treba
primijeniti da bi se postigao željeni ishod i ostvarili
poslovni ciljevi.
Prije početka primjene ove analitičke metode,
potrebno je
definisati predmet SWOT analize
(preduzeće, određeni sektor, novi proizvod ili brend,
poslovna ideja, partnerstvo ili vi lično).
Nakon toga treba i odrediti cilj/eve koje treba postići
(npr. udvostručenje prodaje u naredne tri godine,
prodor na inostrana tržišta, implementacija inovacije u
proizvodnji, brendiranje, itd.).
I konačno, vremenski period tokom kojeg je planirano
ostvarenje ciljeva.
6/1/2012
6
SWOT analiza se koristi radi realizacije sljedećih
ciljeva:
- analize mogućnosti efikasnije upotrebe vlastitih resursa
preduzeća
- unaprijeđenja poslovanja
- analiziranja konkurencije, ponašanja potrošača,
dobavljača i ostalih stejkholdera
- otkrivanja novih mogućnosti i iskorišćenja postojećih prilika
- amortizovanja mogućih prijetnji iz okruženja
- izrade planova poslovanja (biznis plan, marketinški plan, strateški
plan, i sl.)
6/1/2012
7
PEST analiza
PEST analiza predstavlja jednu od najpoznatijih metoda za
istraživanje uticaja opšteg okruženja na poslovanje
preduzeća. Njenu suštinu čini pojedinačno ali i integralno
analiziranje četiri ključne dimenzije okruženja:
1) Politička,
2) Ekonomska,
3) Sociokulturna i
4) Tehnološka dimenzija.
6/1/2012
8
PEST analiza
Pri tome se ovi uticaji analiziraju kao opšti, nacionalni i
svjetski trendovi i stanja koja će makar posredno i u dugom
roku imati uticaja na poslovanje preduzeća.
6/1/2012
9
Šta analiziramo?
Kakve trendove/tokove možete očekivati?
Koji uslovi (društveni, ekonomski, politički, ekološki,
tehnološki) će direktno i indirektno uticati na vašu
industriju?
Kako?
Politička/pravna okruženja: propisi/zakoni koji utiču na vaš
posao, tj.: dozvole, patenti, inkorporacijska pravila, ekološka
pravila (pravila za očuvanje okoline), legislacija hrane i
lijekova, standardi.
6/1/2012
10
Ekonomsko okruženje: Na koji način ekonomsko okruženje utiče
ili će uticati na rast i razvoj vašega posla?
Opišite trenutnu ekonomsku situaciju u vašoj zemlji, prosječnu neto
platu, broj zaposlenih i nezaposlenih, bankarski sektor, fiskalnu
(poresku) politiku.
Kako ekonomsko okruženje utiče na vaš posao?
Ekološki trendovi: potrošači su zabrinuti za okolinu i kupiće
proizvode koji ne štete okolinu. Da li ovakav trend ide u prilog vašem
proizvodu/uslugama? Kako?
Objasnite na koji način svi ovi uslovi utiču na vaš posao.
6/1/2012
11
Socio-kulturološka okruženja:
što ljudi više rade to se više čaure (zatvaraju u sebe), multietnički
pristupi otvaraju raznovrsnije tržište za vaš proizvod/usluge, ljudi
svjesni važnosti domaćeg tržišta zainteresovani su za kupovinu
domaćih proizvoda, trendovi korišćenja IKT.
To su neki od trendova koji utiču na navike potrošača. Da li slični
trendovi imaju uticaj na vaš posao? Kako?
6/1/2012
12
Tehnološka okruženja:
kako će vam biti od pomoći ili predstavljati problem?
Pratite li tehnološke inovacije i jesu li one primjenjive u vašem poslu?
6/1/2012
13
3. dio
Istraživanje tržišta u MSP
6/1/2012
14
Istraživanje tržišta u MSP
Kako je utvrđivanje
realnih mogućnosti
prodaje proizvoda dosta
složen zadatak, to je
potrebno, za rješavanje
tog zadatka, primijeniti
postupak tržišne analize,
odnosno postupak
istraživanja tržišta.
6/1/2012
Da bi se postupak
istraživanja tržišta uspješno
obavio, potrebno je:
(1) pravilno sagledati
faktore koji nameću
potrebu ispitivanja tržišta;
(2) sagledati neposredne
koristi od ispitivanja tržišta;
(3) izvršiti pravilan izbor
pravaca ispitivanja tržišta.
15
Marketinški informacioni sistem (MIS) u mikro
preduzeću (Macura, 2009)
Definicija istraživanja tržišta
S obzirom na to da se
istraživanje tržišta definiše kao
sistematsko definisanje,
prikupljanje, interpretacija i
sumiranje informacija koje
pomažu privrednicima u
rješavanju specifičnih problema
tržišta ili iskorištavanju
povoljnih tržišnih prilika,
potrebno je definisati u kojoj
mjeri se ono realizuje u mikro
preduzećima.
6/1/2012
MIS u mikro preduzeću
Savremeno
preduzeće,
a
pogotovo mikro preduzeće je
uspješno onoliko koliko ima
odgovarajućih informacija koje
je preduzetnik sposoban da
iskoristi.
Prema
tome,
marketinški informacioni sistem
(MIS),
kao
jedna
od
najznačajnih
karakteristika
preduzeća koje je usvojilo
marketinški koncept poslovanja,
potrebno je posmatrati u svjetlu
mogućnosti primjene u mikro
preduzećima.
16
Nivoi organizovanja istraživanja tržišta u mikro
preduzeću
Ko radi istraživanje tržišta u
mikro preduzeću?
• Posmatrajući veličinu
preduzeća, poslovi istraživanja
tržišta u mikro preduzeću se
povjeravaju prodajnoj ili
marketinškoj funkciji, u
zavisnosti od usvojenog
koncepta poslovanja, ili
referentu za marketing koji
povremeno obavlja poslove
istraživanja tržišta.
• Pitanje je koliko mikro
preduzeća uopšte imaju takve
pozicije?
6/1/2012
Vrste istraživanja u mikro
preduzeću
• Mikro preduzeća najčešće
koriste neformalna i
neorganizovana istraživanja
koja se koriste sekundarnim
(postojećim) podacima uz
korištenje metoda posmatranja
ili eventualno istorijskog
metoda istraživanja tržišta.
Ovakva istraživanja u mikro
preduzećima su obično
površinska istraživanja.
17
Nivoi organizovanja istraživanja tržišta u mikro
preduzeću
• Samo velika preduzeća vrše stalna istraživanja tržišta, tj. preporučuje
se da to rade kontinuelno
• Najprikladnija varijanta je da mikro preduzeće u slučaju izražene
potrebe angažuje profesionalne organizacije koje se bave
istraživanjem tržišta za stalne i povremene klijente.
• Na osnovu ovoga možemo zaključiti da najveći broj mikro preduzeća
tokom svog poslovanja i tržišnog nastupa ne realizuju proces
istraživanja tržišta, a samim tim nema ni funkciju ili podfunkciju
istraživanja tržišta unutar preduzeća.
6/1/2012
18
MIS i koncept marketinga u
malom preduzeću
• S obzirom na obim i period
poslovanja, kao i dostignutu
veličinu, istraživanje tržišta i
marketinški informacioni sistem
(MIS) u malom preduzeću treba
da budu uvedeni samom
primjenom marketinškog
koncepta poslovanja.
6/1/2012
• Istraživanje tržišta kao
proces i funkcija u malom
preduzeću i MIS kao
dinamična baza podataka
preduzeća marketinške
orijentacije, moraju biti
daleko uređeniji i
organizovaniji u odnosu na
njihovo prisustvo u mikro
biznisu.
19
Vrednovanje informacija
Prava vrijednost istraživanja
tržišta i MIS-a mjeri se
poboljšanjima sposobnosti
marketinških stručnjaka da
donose odluke. Tržišni
stručnjaci trebaju postupati sa
informacijama na isti način kao
sa drugim resursima koje
preduzeće koristi i moraju
ocjenjivati troškove dobijanja
informacije nasuprot
postignutim koristima.
6/1/2012
• Uprkos očiglednoj vrijednosti
formalnog istraživanja,
marketinške odluke se u malim
preduzećima često donose bez
toga.
20
Organizacija istraživanja tržišta u malom preduzeću
Istraživanje tržišta u malom preduzeću
posmatramo kao proces i funkciju.
• Postojanje odjeljenja (službe)
za istraživanje tržišta usko je
povezano sa veličinom
preduzeća. Velika i srednja
preduzeća po pravilu imaju
odjeljenja za istraživanje
tržišta.
6/1/2012
Mala preduzeća obično imaju
jednog stalno zaposlenog
istraživača tržišta koji obavlja
određene aktivnosti
istraživanja tržišta i najčešće
koordiniše napore u vezi sa
akcijama istraživanja tržišta
koje za malo preduzeće
provode spoljne organizacije
koje se profesionalno bave
istraživanjem tržišta.
Tako bi trebalo da bude u praksi?
Da li je to tako?
21
U praksi malih preduzeća
realna situacija je da se
aktivnost istraživanja
tržišta kao proces veoma
rijetko organizuje uz
korištenje metoda i
tehnika istraživanja tržišta.
Kao i kod mikro biznisa,
najčešće su to neformalna
istraživanja uz korištenje
sekundarnih izvora
podataka.
6/1/2012
22
Organizacija istraživanja tržišta u srednjem preduzeću
“Polazimo od tvrdnje da u
srednjem preduzeću koje koristi
marketinški koncept u svom
poslovanju istraživanje tržišta i
marketinški informacioni
sistem (MIS) moraju postojati
kao organizaciono funkcionalne jedinice” (Macura,
p. 280)
6/1/2012
Kada je u pitanju
istraživanje tržišta,
potrebno je utvrditi na kom
organizacionom nivou i gdje
u okviru marketinške
funkcije preduzeća obavljati
ove aktivnosti?
Takođe, postavlja se pitanje
koliki su kapaciteti srednjeg
preduzeća da obavlja sve
neophodne aktivnosti
istraživanja tržišta, odnosno
da li je potrebno angažovati
spoljne pružaoce ovih
usluga?
23
MIS srednjeg preduzeća mora imati svoje sastavne elemente:
Interni
računovodstveni
sistem
Sistem istraživanja
marketinga, odnosno
istraživanje tržišta
6/1/2012
Marketinški sistem
obavještavanja
Informatički
sistem koga čine
banka modela i
banka podataka
24
Istraživanja tržišta i MIS u srednjem preduzeću
Marketinški informacioni
sistem kao strukturisan i
interaktivan kompleks koji
obezbjeđuje prikupljanje,
razvrstavanje, analizu,
procjenu i distribuciju brojnih
informacija od koristi za
donosioce odluke u
marketingu, svoju potpunu
afirmaciju i značaj mora
pronaći u okviru srednjeg
preduzeća.
6/1/2012
25
Istraživanja tržišta i MIS u srednjem preduzeću
Ovdje se postavlja pitanje
kakva će biti veza između MISa i istraživanja tržišta, odnosno
da li će se organizacioni dio
koji se odnosi na istraživanje
tržišta definisati kao dio
uređenog MIS-a ili će i dalje
biti dijelom izdvojeno.
6/1/2012
U praksi srednjih preduzeća
je realnija situacija da se
istraživanje tržišta i
organizaciono i kao proces
tretira izdvojeno iz MIS-a, s
tim što rezultati dobijeni u
procesima istraživanja
moraju biti uneseni u MIS i
korišteni prilikom
donošenja marketinških
odluka.
26
Pododjeljenje za istraživanje tržišta
Istraživanje tržišta –
organizaciona jedinica
Mada je istraživanje tržišta
prvenstveno zamišljeno kao
služba koja daje potrebne
informacije marketinškim i
drugim menadžerima, sva
srednja preduzeća nemaju
sopstvenu organizacionu
jedinicu za istraživanje
tržišta.
6/1/2012
Odjeljenje za istraživanje
tržišta
⇒ Odjeljenje za istraživanje
tržišta može biti organizovano
kao zasebna jedinica koja
direktno odgovara upravi
preduzeća.
⇨ Ovakvo organizaciono
rješenje obično se pojavljuje
kod onih preduzeća koja su
usvojila koncepciju
marketinga, a pritom (još
uvijek) nemaju marketing kao
posebnu organizacionu
jedinicu.
27
Pododjeljenje za istraživanje tržišta
Istraživanje tržišta –
organizaciona jedinica
U praksi srednjih preduzeća
najčešće se pojavljuju
slučajevi kada je
pododjeljenje za
istraživanje tržišta locirano
unutar marketinškog
odjeljenja, ili u rjeđim
slučajevima unutar
odjeljenja za istraživanje i
razvoj, ukoliko postoji ova
poslovna funkcija u okviru
preduzeća.
6/1/2012
28
Područja istraživanja tržišta ili istraživanja marketinga, što je termin koji
se u novijoj literaturi više upotrebljava, a prema klasifikaciji Grin-a
(Green-a) i Tul-a (Tull-a), koje pododjeljenje je zaduženo da ove poslove
obavlja su (Macura, p. 283):
1) Istraživanje tržišnih
mogućnosti: istraživanje
tržišnog potencijala,
istraživanje tržišnog učešća,
analiza prodaje, predviđanje
prodaje;
2) Istraživanje proizvoda:
istraživanje linije proizvoda,
istraživanje pojedinačnih
proizvoda;
6/1/2012
Istraživanje promocije:
istraživanje еkonоmske
propagаnde, istraživanje lične
prodaje;
4) Istraživanje distribucije:
istraživanje kanala,
istraživanje lokacije prodajne
mrežе;
5) Istraživanje cijena.
3)
29
Naručena ili samostalno organizovana istraživanja?
Ono u čemu postoji sličnost
između aktivnosti istraživanja
tržišta mikro, malih i srednjih
preduzeća jeste činjenica da
njihovi organizacioni oblici
(referati, pododjeljenja) ipak
nisu u mogućnosti da
samostalno izvedu
kompleksna istraživanja
tržišta ukoliko se za njima
ukaže potreba.
6/1/2012
Takođe, s obzirom na
kadrovsku osposobljenost,
metode i tehnike istraživanja,
predviđena budžetska
sredstva preduzeća, kao i
potrebno vrijeme za
realizaciju istraživanja, za
srednje preduzeće je
djelotvornije i sigurnije da
bitnu aktivnost istraživanja
tržišta prepusti
profesionalnoj agenciji ili tu
aktivnost realizuju zajedno.
30
Naručena ili samostalno organizovana istraživanja?
Limited–Service Supplier Firms
Drugu grupu agencija za istraživanje tržišta
čine agencije (servisne organizacije) koje su
specijalizovane za obavljanje jedne ili samo
nekoliko aktivnosti istraživanja tržišta
(Limited–Service Supplier Firms), kao što su:
o
o
o
6/1/2012
istraživanje pomoću fokus grupa (Field Service
Firms)
kreiranje upitnika, kodiranje i unos podataka,
analiza podataka (Data entry Service Firms)
prikuljanje podataka za određene tržišne
segmente (Market Segment Specialists)
31
Naručena ili samostalno organizovana istraživanja?
Customized Service Firms
Agencije za istraživanje
tržišta, bilo da su opšteg tipa
ili specijalizovane za
određene istraživačke
aktivnosti, predstavljaju
najrazvijeniji oblik uslužnih
istraživačkih organizacija.
One su dostigle najviši nivo u
primjeni naučnih metoda
istraživanja.
6/1/2012
U agencije koje pružaju
kompletan servis spadaju i
agencije koje nude
istraživanja koja su „skrojena“
prema specifičnim zahtjevima
klijenata (Customized Service
Firms).
32
Šta znači donošenje marketinških
poslovnih odluka?
Istinsko postavljanje potrošača proizvoda i korisnika usluga u centar
zbivanja preduzeća predstavlja polaznu pretpostavku poslovnog
uspjeha marketinški orijentisanih organizacija.
Podmirivanje potreba, zadovoljavanje želja i preferencija potrošača,
odnosno rješavanje problema i zahtijeva kupaca adekvatnim
proizvodima i uslugama, inicijator je svih poslovnih odluka tržišno
orijentisanih preduzeća.
6/1/2012
33
Na koji način ćemo doći do potrebnih informacija? Šta
nas interesuje?
⇨Da bi smo mogli minimizirati rizike od neuspjeha, i
amortizovati početne udarce prilikom pokretanja biznisa ili
uvođenja novog proizvoda ili usluge u asortiman ponude,
moramo strateški razmišljati.
⇨Šta se dešava u okruženju danas i u narednom periodu?
⇨Postoji li konkurencija i koliko je snažna?
⇨Postoje li podsticaji ili prepreke za razvoj biznisa od strane
državne regulative i međunarodnih odnosa?
⇨I konačno, postoji li platežno definisana tražnja za
proizvodima ili uslugama koje namjeravate ponuditi tržištu?
Ko će biti kupci vaših proizvoda ili usluga?
6/1/2012
34
Postoje li kupci za Vaš potencijalni proizvod ili uslugu?
Ako ste čvrsto odlučili da pokrenete određenu poslovnu aktivnost
proizvodnje i prodaje proizvoda i/ili usluga, ključno pitanje na koje
treba obezbijediti odgovor je:
“Postoje li kupci za vaš proizvod ili uslugu?”
Kako doći do odgovora na ovo pitanje?
Odgovor je, istraživanjem tržišta.
6/1/2012
35
Kako definišemo istraživanje tržišta?
Po jednoj od definicija, istraživanje tržišta je sistematsko
prikupljanje, obrada, analiza i interpretacija podataka u cilju dobijanja
informacija potrebnih za donošenje odluka, koje se tiču aktivnosti
konkretne poslovne aktivnosti.
Danas u Svijetu, ali sve više i u Republici Srpskoj, rade specijalizovane
agencije za istraživanje tržišta, koje umjesto Vas rade određena
istraživanja. Pošto su takva istraživanja uglavnom skupa, a za
istraživanja manjeg obima, možete angažovati i vlastite resurse. U
ovom poglavlju ćemo predstaviti jednostavne tehnike istraživanja, koje
možete i sami sprovesti.
6/1/2012
36
Šta treba da istražimo?
Neophodno je da dođemo do korisnih informacija o sljedećim
pitanjima:
Analiza industrije
Analiza okruženja
Analiza konkurencije
Analiza potrošačke tražnje
6/1/2012
37
Kada definišemo sektor, moramo saznati
sljedeće informacije:
%



€

6/1/2012
veličina i stopa porasta u vašem sektoru
trenutno stanje u sektoru = novi, rastući, stabilan, u
opadanju: koji su potencijali ili budućnost (posmatrano
unutar sektora i spolja)
postoje li sezonske promjene u sektoru?
osnovni izazovi i problemi u vašem sektoru?
metodi prodaje u sektoru
Osnovne karakteristike sektora
38
Kada definišemo sektor, moramo saznati sljedeće
informacije:
•
•
•
•
•
•
•
6/1/2012
Analiza konkurencije
Unutrašnji faktori rada koji utiču na poslovne funkcije
vaših konkurenata/rivala:
finansijski izvori
reklamna nastojanja – količina, efektivnost
raspoloženje/motivisanost zaposlenih
dostupnost dobavljača
strateška partnerstva
39
Analiza konkurencije


€
®






6/1/2012
Kako vode posao?
proizvodi/usluge koje nude
cijene ponuđenih proizvoda/usluga
kvalitet proizvoda/usluga
vrsta usluga i garancije koje nude
radno vrijeme
usluživanje mušterija
koliko osoblje zna o proizvodu/uslugama
reputacija/imidž
lokacija
40
Analiza tržišta
•
•
•
•
6/1/2012
Podjela tržišta
približan udio koji svaki od konkurenata drži na tržištu:
koji udio svaki posao ima u cjelokupnoj prodaji i koji broj
potrošača
navedite da li je udio koji konkurenti imaju u opadanju,
porastu, ili je stabilan
Koje su prednosti i slabosti vaše konkurencije u vezi sa
trendovima koje ste upravo izdvojili?
41
Tražnja i faktori tražnje
Tražnja je jedan od najvažnijih aspekata poslovne
ekonomije. Nepostojanje ili nemogućnost izazivanja
dovoljne tražnje za nekim proizvodom, dovodi u pitanje
poslovanje postojećih i osnivanje novih preduzeća.
Drugim rječima, čak i uz primjenu najefikasnijih
proizvodnih metoda i najefikasnijih rukovođenja u
preduzeću bez tražnje, dovoljne barem za pokrivanje svih
troškova proizvodnje i prodaje, preduzeće jednostavno ne
može preživjeti.
6/1/2012
42
Tražnja
Mnoga se preduzeća usprkos
izdašne reklame zatvaraju
nedugo nakon osnivanja, upravo
zbog neispunjenih očekivanja
tražnje za njihovim
proizvodima.
Zbog povećanog zanimanja
potrošača za druga preduzeća i
druge proizvode, svake se
godine također zatvaraju mnoga
prethodno profitabilna i
uspješna preduzeća.
Tražnja je ključna za osnivanje,
opstanak i profitabilnost
preduzeća.
6/1/2012
43
Kriva tražnje – je linija koja pokazuje povezanost
između cijene proizvoda ili faktora proizvodnje i
kvantitativne tražnje po periodima.
6/1/2012
44
Individualna tražnja za dobrom – količina dobra koja se
potražuje funkcija je cijene dobra, dohotka potrošača, cijene
povezanih dobara i ukusa potrošača.
Q dx = f (Px, I, Py, T)
6/1/2012
gdje je:
Qdx – količina dobra X koju
pojedinac potražuje u
određenom vremenskom
razdoblju (godina, mjesec,
sedmica, dan ili druga
vremenska jedinica)
Px = jedinična cijena dobra
X
I – dohodak potrošača
Py – cijena povezanog
(komplementa ili
supstituta) dobra
T – ukusi potrošača
45
Determinante tražnje
Jedinična cijena dobra Px
- Što je niža cijena dobra, u uslovima savršene konkurencije,
biće veća tražnja za proizvodom, uz uslov da kvalitet proizvoda
nije niži i da su ostali faktori tražnje nepromijenjeni
Dohodak potrošača I
– S porastom dohotka raste tražnja.
– Ako za nekim dobrom pada tražnja kad dohodak raste,
takvo dobro je inferiorno (npr. jeftine stvari lošeg kvaliteta)
6/1/2012
46
Determinante tražnje
Cijena drugih proizvoda Py
– Substituti (proizvodi koji se koriste u istu svrhu,
alternative)
• Veća cijena supstituta povisuje potražnju našeg
proizvoda
– Komplementarni proizvodi (koji se konzumiraju
zajedno)
• Povećanje cijene komplementarnog proizvoda
snižava tražnju za našim proizvodom
6/1/2012
47
Determinante tražnje
Ukusi potrošača T
– Moda (mini vs. maxi), stil života (prehrambeni
proizvodi s manje masnoće i šećera,..)
6/1/2012
48
Individualna tražnja za dobrom
Px $
2
1
0,5
dx’’
1
6/1/2012
3
dx’
dx
4,5
6
Qdx
49
Individualna tražnja za dobrom
Kriva individualne tražnje
(količina potraživanih dobara)
će se pomjeriti udesno na
grafu, sa dx na dx' ako:
-ako se smanji cijena
jediničnog dobra Px,
-poraste dohodak potrošača I,
-poveća cijena supstituta i
smanji cijena
komplementarnog dobra Py, i
-ako se povećaju sklonosti
potrošača za tim dobrom
(ukusi potrošača) T.
6/1/2012
50
Od individualne prema tržišnoj krivoj tražnje
6/1/2012
51
Postoji više načina i alatki za prikupljanje podataka:
• korišćenje upitnika (strukturirani intervju, telefonska anketa)
• komuniciranje dopisnim putem
• direktno ispitivanje
• komuniciranje preko interneta
• fokus grupe
• skale za mjerenje stavova
• opservacija
6/1/2012
52
Koje vrste podataka postoje i gdje ih možemo
prikupiti?
Sve podatke koje želimo da prikupimo, dijelimo u dvije
grupe:
a) Primarni podaci (podaci do kojih treba doći istraživanjem);
b) Sekundarni podaci (informacije ranije sakupljene i objavljene u
nekom od izvora – statistički zavodi, privredne komore,
udruženja zanatlija, stručni časopisi, internet, TV, štampa, itd.);
6/1/2012
53
Primjena upitnika na slučajnom uzorku za ispitivanje
tržišne tražnje
Dosta efikasna tehnika, koja se često koristi u istraživanju tržišta, je
direktno ispitivanje primjenom upitnika. Radi se na ispitivanju jednog
dijela potencijalnih kupaca, tj. na ispitivanju uzorka, jer je nemoguće
ispitati sve potencijalne kupce. Uzorak može da broji nekoliko desetina
ispitanika, pa i nekoliko stotina. Da bi uzorak bio reprezentativan, bitno
je da svi potencijalni ispitanici imaju jednaku šansu da uđu u uzorak, tj.
da se radi o slučajnom uzorku. Svaki upitnik treba da da ogovor na
sljedeća pitanja:
6/1/2012
54
Primjena upitnika na slučajnom uzorku za ispitivanje
tržišne tražnje
Pitanja formulišete tako da pokušate da saznate:
• Postoji li potreba za Vaš proizvod ili uslugu?
• Koliko su kupci spremni da plate proizvod ili uslugu?
• Koju količinu proizvoda bi kupci kupili?
• Koliko često bi kupovali Vaše proizvode ili usluge?
• Lokacija: da li bi kupci dolazili Vama ili biste Vi išli
kupcima?
6/1/2012
55
Korisni sajtovi
http://www.surveymonkey.com/
http://www.mrs.org.uk/standards/guidelines.ht
m
http://www.whipplesargent.com/mrguide.pdf
http://www.microinsurancenetwork.org/publica
tion/fichier/Guidelines_for_Market_Research_o
n_the_Demand_for_Microinsurance.pdf
http://s3.amazonaws.com/thearf-org-auxassets/downloads/research/GuidelinesForMar
ketResearch.pdf
6/1/2012
56

similar documents