Hydraulik del 2

Report
HYDRAULIK DEL 2
MATEMATISKA FORMLER
F=PXA

Kraft= F som mäts i enheten (Newton ”N”)

Tryck= p som mäts i enheten (pascal ”Pa”)

Area= A som mäts i enheten ( kvadrat meter ”m²”)

Sambandet mellan kraft (F), tryck (p), och area (A) uttrycks I
följande formel.

F (N)=p (N/m²)* A (m²)

p=F/A
( N/m²)=(N)/(m²)
BERÄKNA VILKEN KRAFT MAN FÅR FRÅN EN GARAGEDOMKRAFT, OM
TRYCKET I VÄTSKAN ÄR 30.000.000 PA.
LYFTCYLINDERN HAR EN DIAMETER PÅ 0,05M.

F=p*A
F=?
P=30.000.000Pa
A=d*d*3,14/4
A=0,05*0,05*3,14
/4=0,0019625m²
F=p*A
F=30.000.000*0,0019625
F=58875N
d=0,05m
HYDRAULPUMPAR
Arbetsprinciper
Pumpar används i
hydraulsystem för
omvandling av mekanisk
energi till hydraulisk
energi.
Kapaciteten eller flödet är lika
med den vätskemängd som
pumpen vid givet varvfrekvens
och under en viss tid kan
transportera till utloppet och
anges i l/min.
Pumpstorleken anges i
kapacitet och tryck
Trycket är den kraft som en
vätska ger per areaenhet.
Den mäts i kPa
OLIKA TYPER AV HYDRAULPUMPAR
Kugghjulspump
Vingpump
Radialkolvpump
Rotorpump
Axialkolvpump
DEPLACEMENT
Deplacement

Är den oljemängd, som sätts i rörelse eller förskjuts
(flyttas) genom pumpen under varje axelvarv.
KAVITATION
OM
DET BILDAS EN TRYCKSKILLNAD MELLAN PUMPENS
SUGLEDNING OCH TRYCKET PÅ TANKENS VÄTSKEYTA KAN DET
BILDAS GASBLÅSOR I DEN INSUGNA VÄTSKAN SÅ KALLADE,
KAVITETER.
Detta kan bero på.
 Igensatt luftfilter.







Sugslangen till pumpen är klämd eller vikt.
Sugröret är för klent dimensionerat.
Sughöjden är för stor.
Filtret eller silar på pumpens sugledning är igensatta.
När dessa gasblåsor trycks samman i pumpen faller de
samman av trycket (imploderar). Dessa implosioner
orsakar skador på hydraulpumpens ytor.
Vid kavitation hörs ett smattrande ljud från pumpen.
Även när luft sugs in direkt i pumpen uppstår samma
fenomen vilket kan hända när:
Vätskenivån i tanken är för låg.
 Läckor på sugslangen till pumpen.

OLIKA RIKTNINGSVENTILER
Open-center
system
Oljan kan passera genom riktningsventilen.
Closed-center
system
Oljans flöde genom riktningsventilen kontrolleras av
manöverspaken.
RIKTNINGSVENTIL
VENTILPAKET
OPENCENTER RIKTINGSVENTIL
Kolvriktning
Riktningsventil
stängd
STÄNGD MANÖVERVENTIL
REDUCERINGSVENTILEN (3)
–förhindrar för högt tryck i systemet.
Riktingsventilen styr oljan.
Med riktingsventilen (5) ändrar man oljans riktning.
Hydraulsystemet i funktion, med riktingsventilen i neutral läge.
Dvs. lyftning ingen lyft av belastning.
Vätskan direkt i retur från riktningsventilen.
HYDRAULSYSTEMET I FUNKTION, MED
RIKTINGSVENTILEN I LYFTLÄGE.
DVS. LYFTNING AV BELASTNING.
Ritnings uppgift del2
OBS! Glöm inte filtret.
Att kopiera bilden är inte tillåtet.
TRYCKBEGRÄNSNINGVENTIL
Till riktningsventilen
Från pumpen
DUBBELVERKANDE CYLINDER.
Tätnings hållare/mutter/centrering
Anslutning
Anslutning
Avstrykare
Smörjnippel
O-ring
Lager
Trycktätning
Kolvstång
Tätlock/mutter Centrering
DUBBELVERKANDE
HYDRAULKOLV
ENKELVERKANDE CYLINDERN

En tryckanslutning.
Se bild i basboken sidan 167 + 172
FLÖDESVENTILEN

Flödesventilen begränsar flödet.
AKTUATORER



De komponenter som omvandlar tryck, flöde till
kraft (arbete) kallas ofta aktuatorer.
Hydraulmotorn omvandlar vätskans flöde till ett
vridmoment.
Hydraulmotorn är i princip en *omvänd*
hydraulpump, ofta med liknande konstruktion.
RITNINGS- OCH SCHEMA SYMBOLER





Elmotor
Hydraulisk pump med fast deplacement och
en strömnings riktning
Hydraulmotor
Backventil som kräver viss
öppningstryckskillnad
Backventil med strypning
FLERA SYMBOLER

Tryckbegränsningsventil

Atmosfärisk tank

Filter, sil

Variabel strypning

Dubbelverkande cylinder, 2 anslutningar.

Enkelverkande cylinder med returfjäder.
SAMMANFATTNING






HYDRAULPUMPEN
Åstadkommer ett oljeflöde
CYLINDER
Arbetar genom tryck och flöde
Ventilen
Kontrollerar oljans flöde
TANKEN
Lagrar oljan
Deplacement är den oljemängd,
som sätts i rörelse eller förskjuts
under varje axelvarv.
Kavitation beror på att det i
tryckvätskan bildas ång- eller
luftblåsor

Det som vinns i kraft förloras i
väg. Mekanikens gyllene regel.
Kraftförstärkning kan vara att
använda en hävstång. Genom att
den långa delen av stången rörs
lång väg och den del av stången
som lyfter rör sig kortare väg blir
det lättare att lyfta.

similar documents