Bài giảng - Fast Accounting Online

Report
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Sơ đồ hạch toán.
2. Quy trình n.vụ, các mẫu c.từ, b/c.
3. Quy trình thực hiện trên phần mềm.
4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Khai báo các danh mục từ điền:
- Danh mục phân nhóm hóa đơn
Cập nhật các c.từ phát sính
Kế toán bán hàng:
- Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
- Phiếu nhập hàng bán bị trả lại
- Hóa đơn bán hàng dịch vụ
- Phiếu nhập dịch vụ bị trả lại
Kế toán mua hàng:
- Phiếu nhập mua
- Phiếu nhập khẩu
- Phiếu nhập chi phí mua hàng
- Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
- Hóa đơn mua hàng dịch vụ
Kế toán tiền mặt, tiền gửi:
- Phiếu chi, UNC ngân hàng
Kế toán tổng hợp:
- Phiếu kế toán
- Bảng kê chứng từ hóa đơn GTGT đầu vào
- Bảng kê chứng từ bán ra
- Tờ khai thuế
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Báo cáo thuế
1. Khai báo tham số
2. Danh mục tính chất thuế
3. Danh mục thuế suất thuế GTGT
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.1.Khai báo tham số
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.2.Danh mục tính chất thuế
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.3.Danh mục thuế suất thuế GTGT
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

similar documents