Voorwaarden en procedure Scholingsvoucher

Report
Voorwaarden en procedure Scholingsvoucher STOOF | Leerwerkloketten 2014
Algemene voorwaarden
De pilot Scholingsvoucher STOOF Leerwerkloketten betreft een op zichzelf staand project. Het project
is additioneel, buiten andere projecten, convenanten, subsidies etc. om.
Alleen die leerwerkloketten en uitzendkrachten die niet participeren in het sectorplan uitzendbranche
kunnen aanspraak maken op de scholingsvouchers.
De kosten mogen niet dubbel gefinancierd worden. De flexkracht heeft de keuze uit verscheidene
opleidingen mits het een opleiding is die een civiel (arbeidsmarkt) effect heeft.
In totaal worden er 50 vouchers met een waarde van €500,- per voucher in 2014, door STOOF
beschikbaar gesteld aan de leerwerkloketten om aan voormalig flexkrachten aan te bieden onder de
hieronder omschreven voorwaarden.
In de tekst wordt er gesproken van flexkracht. Dit is een flexkracht die voldoet aan de voorwaarden
zoals omschreven onder het kopje “ Voorwaarden Flexkracht”.
Voorwaarden leerwerkloketten
• De voucher wordt via het leerwerkloket aangeboden.
• Per leerwerkloket kunnen er maximaal 5 vouchers gereserveerd worden. Alleen indien na een
door STOOF nader te bepalen tijdstip blijkt dat de scholingsvouchers niet volledig benut worden
mogen er meer aangevraagd/gereserveerd worden per leerwerkloket. In totaal worden er 50
beschikbaar gesteld aan de leerwerkloketten waarbij geldt op is op.
• Het leerwerkloket dat bereid is de communicatie te verzorgen naar de flexkrachten, moet ook
bereid zijn de flexkracht te begeleiden in het vinden van een gepaste opleiding,
loopbaanadviestraject of EVC.
• Voor vragen met betrekking tot de inzet, werking en/of vragen over de administratie van het
tegoed van de voucher moet het leerwerkloket bereid zijn de flexkracht daarbij te ondersteunen in
samenwerking met STOOF. Het leerwerkkloket kan dan contact opnemen met STOOF.
Voorwaarden flexkrachten
• De flexkracht heeft geen startkwalificatie (mbo niveau 2).
• De flexkracht heeft de afgelopen 3 maanden* voor een uitzendorganisatie gewerkt en moet hier
een loonstrook van kunnen overhandigen.
• De flexkracht moet de zogeheten deelnemersverklaring scholingsvoucher 2014 invullen en
ondertekenen. In deze verklaring tekent de flexkracht voor zijn of haar hoogst genoten
opleidingsniveau.
* De flexkracht hoeft niet continu gedurende 3 maanden werkzaam te zijn geweest. Het mag ook een
bepaalde periode in de afgelopen 3 maanden betreffen, bijvoorbeeld 1 week in de afgelopen 3
maanden.
Voorwaarden voucher
• De flexkracht mag naar eigen inzicht een keuze maken.
• De flexkracht ontvangt geen geld, maar een voucher ter waarde van maximaal € 500 inclusief
BTW.
• De voucher is niet inwisselbaar voor geld.
• De flexkracht krijgt geen resttegoed aan geld.
• De scholingsvoucher mag voor meerdere opleidingen gebruikt worden, tot een maximum van
€ 500 inclusief BTW.
Voorwaarden en procedure Scholingsvoucher STOOF | Leerwerkloket 2014
Pagina 1 van 3
•
•
•
Eenmaal gegeven is de scholingsvoucher eigendom van de flexkracht.
De flexkracht vult het deelnemersgegevensformulier in en ondertekent deze.
De flexkracht regelt de opleiding en betaalt de factuur. De flexkracht kan een duurdere opleiding
kiezen, dan zijn de meerkosten voor de flexkracht. Zie bij de procedure opleidingsvoucher hoe de
factuur gedeclareerd kan worden.
Procedure opleidingsvoucher
1. Tot 1 juni kunnen leerwerkloketten een reservering doen voor de scholingsvouchers door het
aantal vouchers dat zij willen hebben aan [email protected] door te geven.
2. Per leerwerkloket kunnen er maximaal 5 scholingsvouchers gereserveerd worden. Hierbij geldt
het principe op is op. In totaal zijn er 50 beschikbaar gesteld voor de leerwerkloketten.
3. Het leerwerkloket ontvangt binnen een week een toekenning van het aantal scholingsvouchers.
Aanleveren gegevens
4. Het leerwerkloket moet voor 1 september 2014 per gereserveerde scholingsvoucher de volgende
gegevens digitaal via het daarvoor bestemde format aanleveren via [email protected]
a) Naam flexkracht
b) Geboortedatum flexkracht
c) E-mailadres van de flexkracht
De volgende onderstaande documenten (a en b) moet het leerwerkloket aanleveren, digitaal via
[email protected] of per post aan STOOF | Postbus 144 | 1170 AC | Badhoevedorp.
a. Ingevulde en ondertekende deelnemersverklaringformulier,
b. Loonstrook van de afgelopen 3 maanden (teruggekeken van het moment van indienen
van de documenten).
Indien de gegevens digitaal worden aangeleverd, graag de bestandsnamen als volgt noteren:
AchternaamflexkrachtDeelnemersverklaring, voorbeeld: ‘Middeldorp deelnemersverklaring’ of
‘Middeldorp loonstrook’.
Ook kan ervoor gekozen worden om alle deelnemersverklaringen in één document aan te leveren
en alle loonstroken in één document aan te leveren, mits de documenten op alfabet geordend zijn.
*Hoe sneller de gegevens en documenten worden ontvangen door STOOF hoe sneller de
vouchers uitgegeven kunnen worden en door het leerwerkloket aan de flexkracht overhandigd
worden.
5. STOOF levert uiterlijk 2 weken na aanlevering van de gegevens de scholingsvouchers op naam
van de flexkracht digitaal aan bij het leerwerkloket. Het leerwerkloket kan deze dan zelf uitprinten.
6. Het leerwerkloket overhandigt fysiek , binnen 2 weken, de scholingsvoucher aan de flexkrachten
waarbij beiden partijen de scholingsvoucher ondertekenen. De opleiding kan bij verzilvering
ingevuld worden.
7. De uiterlijke verzilveringstermijn, dit het aanleveren van de kopie factuur en het betaalbewijs van
de opleiding bij STOOF, bedraagt 1 september 2015.
Voorwaarden en procedure Scholingsvoucher STOOF | Leerwerkloket 2014
Pagina 2 van 3
8. De flexkracht regelt (eventueel met behulp van het leerwerkloket) en betaalt de opleiding en stuurt
de factuur, het betaalbewijs en de ondertekende voucher naar STOOF. Op de factuur moet de
naam van de flexkracht vermeld staan.
12. Indien het leerwerkloket er niet in slaagt om binnen 3 maanden geschikte flexkrachten te vinden
dan valt hun reservering vrij en staat het STOOF vrij de scholingsvouchers in te zetten voor
andere doeleinden.
Reguliere Scholing
Voor opleidingsinstituten kan gebruik gemaakt worden van de partners van het leerwerkloket of van
andere erkende opleidingsinstituten. Daarnaast kan de flexkracht zelf een opleider zoeken, mits dit
een erkend opleider is. Dit kunnen bijvoorbeeld ROC ’s zijn, Cedeo gecertificeerde opleiders,
opleiders die lid zijn van de NRTO of opleiders die gecertificeerde opleidingen aanbieden.
Loopbaanadvies/EVC
Naast scholing mag de voucher ook aangewend worden voor loopbaanadvies of een EVC-traject.
Loopbaanadvies neemt een bijzondere plek in omdat het niet direct scholing betreft. Daarentegen
heeft de oorzaak, dat flexkrachten een scholingsachterstand hebben, vaak te maken met het niet
kunnen zien van de eigen mogelijkheden en hoe deze te realiseren, de rol die scholing hierbij kan
spelen en welke scholing dit zou kunnen zijn. Het zou deze flexkrachten helpen deze kwesties te
bespreken en zo scholingsmogelijkheden te ontdekken. De flexkracht kan het loopbaanadviestraject
inkopen bij erkende loopbaanadviesbureaus. De voucher is te besteden aan gesprekken, training of
coaching met/door een loopbaanadviseur. Het traject moet leiden tot een persoonlijk leeractieplan.
Communicatie
Communicatie over de scholingsvoucher is van groot belang omdat het een doelgroep betreft die niet
erg bekend zal zijn met STOOF als organisatie of zijn doelen en instrumenten.
STOOF ondersteunt tevens met de communicatie, zoals ontwerpen van de vouchers, nieuwsberichten
en persberichten.
Voorwaarden en procedure Scholingsvoucher STOOF | Leerwerkloket 2014
Pagina 3 van 3

similar documents