ÄI 8_Aloitus_lopetus_ydinvirke

Report
Tekstitaidon
vastauksen
eteneminen
Vastauksen perusrakenne
 Otsikko
 Aloituskappale
 3-6 käsittelykappaletta
 Lopetuskappale tai lopetusvirke
Otsikko
 Lyhyt otsikko!
 Ei tarvitse olla kovin taiteellinen  usein asiallinen
otsikko on parempi kuin esim. humoristinen
 Esittää tiiviisti vastauksen pääajatuksen
 Otsikon voi rakentaa tehtävänannosta
 Millä kielen keinoin Anna-Leena Härkösen
romaanikatkelma luo vaikutelman puhekielisyydestä?
 Puhekielisyyden vaikutelman luominen
 Uutisoinnin ihanteena pidetään puolueettomuutta.
Pohdi, miten tavoite toteutuu STT:n uutisessa. 
Puolueettomuuden toteutuminen uutisessa
 Kirjoita työotsikko heti aluksi!
Aloituskappale
 Aloituksessa vältetään turhia hienouksia
mennään suoraan asiaan
 Esittele aineisto
 Kerro pohjatekstin aihe, teksti ja/tai teema
 Kerro kokonaisnäkemyksesi (tulkintasi) aineistosta
tehtävänannon näkökulmasta
 Kerro tekstilajipiirteet
EI turhia koukeroita
EI hienostella
Käsittelykappaleet
 Yleensä 3-6 käsittelykappaletta
 Rakentuvat ydin- ja tukivirkkeistä
 Tekstihavaintoja ja niiden pohjalta tehtyjä
päätelmiä ja tulkintoja
 Etenevät loogisesti ja sidosteisesti
 Esittävät sisällön tiiviisti
Lopettaminen
 Tee yhteenveto päätelmistäsi. Tiivistä siis
ydinajatuksesi/johtopäätöksesi.
 Aina ei tarvita kokonaista lopetuskappaletta,
vaan virkkeen tai kahden lopetus riittää.
Tiivis lopetus
Ei koukeroita
Vastauksen rakentaminen
 Vastauksessa on oltava juoni, rakenne, punainen lanka,
logiikka  jäsentely pitää perustella itselleen ennen kuin
alkaa tehdä tekstiä
 Jäsentely voi edetä
 Tekstikokonaisuuden osien mukaan (otsikko, kuvat, leipäteksti,
kuvatekstit)
 Suuremmasta analysoitavasta pienempään (esim.
kokonaisuudesta lause- ja sanatasolle) tai päinvastoin
 Varmoista havainnoista epävarmoihin
 Vertailutehtävässä yhtäläisyyksistä eroihin tai päinvastoin TAI
ensin kerrotaan kummankin vertailtavan ominaispiirteet, sitten
yhtäläisyydet, sitten erot
 Tekstin järjestyksessä (tekstin alusta tehdyt havainnot ensin,
sitten seuraava kappale jne.)
 Tekstistä tehdyistä havainnoista yleistyksiin ja tulkintaan – tai
päinvastoin.
Vastauksen rakentaminen
 Muista aihe, näkökulma ja perusajatus koko tekstin ajan.
Tarkista aina uutta kappaletta aloittaessasi, että juoni
kulkee edelleen mukana.
 Vastauksessa kannattaa toistaa tehtävänannon
avainsanoja
 Esim. Mistä tunnistaa, ettei Rosa Liksomin novelli ole uutinen? 
”Uutiselle on tyypillistä, että…” ”Tekstin tunnistaa novelliksi siitä,
että…” ”Uutinen ja novelli eroavat toisistaan siten, että…”
 Esim. Tarkastele huumorin keinoja Jukka Ukkolan pakinassa
Kotus interruptus.  ”Huumorin keinoista yksi on…” ”Huumorina
voidaan pitää myös sitä, että…”
 Avainsanat auttavat pitämään tehtävänannon kirkkaana
mielessä.
 Jäsentelytavat: KK s. 163
Kappalejako
 Kappalejako rytmittää tekstin  kun siirryt uuteen
asiaan/näkökulmaan, vaihda kappaletta.
 Vältä liian pitkiä kappaleita  n. puoli sivua on
kappaleen maksimipituus
 Vältä myös liian lyhyitä kappaleita.
Kappaleen sisältö
 Kappaleesta pitää löytyä ydinvirke
 Ydinvirke kertoo, mikä on kappaleen
pääteesi/sanoma.
 Muodoltaan yleensä väite/toteamus.
 Yleensä kappaleen alussa.
 Muut virkkeet ovat tukivirkkeitä
 Perustelevat ja selittävät ydinvirkettä
 Varo liian pitkiä virkkeitä  maksimipituus n. 3
riviä
 Varo vajaita lauseita!

similar documents