Skop Tugas Utama PPP.. - Politeknik Kuching Sarawak

Report
PERHIMPUNAN
BULANAN
30 Ogos 2013
23 Syawal 1434H
 Perhimpunan Bulanan
 Mengeratkan silaturrahim dan perpaduan
 Menyampaikan maklumat
 Bekerja sebagai satu pasukan : visi & misi PKS -
sederap dalam tindakan – capai KPI


Dewan Serbaguna PKS
Visi : Penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan
dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan
tenaga kerja global menjelang 2015
Misi : Menerobos sempadan untuk membina persekitaran
pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana
ekonomi yang dipimpin inovasi.
 Role Model - Sentiasa peka, bertanggungjawab
terhadap tugas
Anjuran JKA
 Ketrampilan – personaliti, pakaian, sikap
 Membudayakan komunikasi yang baik :
 3 kaedah - bersemuka, telefon dan bertulis
MOHD ANWAR HJ. DRIS
Timb. Pengarah Akademik
Politeknik Kuching Sarawak
 Isu kehadiran :
 ponteng/hilang waktu kerja
 Kelewatan - mesyuarat, perhimpunan dll
 Hal kewangan :
PERHIMPUNAN
BULANAN
30 Ogos 2013



 Penggunaan harta kerajaan:

Dewan Serbaguna PKS
Ikut prosedur – tender, sebut harga, perbincangan terus
Berhemah
Resit rasmi

Kerusi, meja, komputer dll
Internet – tujuan rasmi
 Isu kebersihan – tanggungjawab bersama


Serangga /haiwan perosak – Lipas, lalat, tikus (2013 - 28
maut)
Punca – makanan terdedah, sisa makanan
 Aktiviti/Lawatan ke luar negara :
 Permohonan – min 1 bulan


Rasmi – kelulusan KSU
Persendirian – kelulusan KP
 Borang-borang Rasmi :

Ketua Jabatan bermaksud Pengarah

Sijil Akreditasi MQA :
 Diploma Ukur Tanah
 Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)
 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

Dokumen MoU :
 Sunway College – sudah ditandatangani
 Swinburne University; Institute of Materials, Malaysia; Land
Surveyors Board Sarawak - semakan PUU
 University College of Technology Sarawak; Petronas – dalam
proses penyediaan dokumen

Sambutan Jubli Perak PKS :
 4-5 Oktober 2013 – VVIP : Datuk Mary Yap

National Conference For Technicians & TVET Semi-Professionals :
 7-8 Okt. 2013 – VVIP : YAB Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud,
Chief Minister of Sarawak

Permohonan pertukaran - esis : 01 – 15 Sept. 2013

Pertukaran staf :
 En. Mohd Rashidi & En. Samsudin ke PMU
 01 Sept. 2013

Permohonan kenaikan pangkat :
 GP Kriteria Kenaikan Pangkat Edisi Calon Versi 3 : esis
 Skop tugas dan tanggungjawab PPPT
PERHIMPUNAN
BULANAN
30 Ogos 2013
Dewan Serbaguna PKS
SKOP TUGAS UTAMA DAN
TANGGUNGJAWAB
PPPT KATEGORI 1
GELARAN JAWATAN
 PENSYARAH UTAMA / PAKAR
DH53/54, DH51/52
 PENSYARAH KANAN
 DH47/48
 PENSYARAH


DH43/44, DH41/42
 PENSYARAH

DH33/34, DH31/32, DH29
TUGAS DAN TANGUNGJAWAB
PENSYARAH UTAMA /
PAKAR
PENSYARAH KANAN
 Pemangkin dan penggerak
 Pemangkin dan penggerak







kecemerlangan P&P.
Mengetuai JK pelaksana
dasar pembangunan modal
insan.
Skop tugas utama:
Pengajaran dan pembelajaran
Penyelidikan dan
pembangunan, jaringan dan
kolaborasi
Penerbitan dan penulisan
Pengurusan dasar, organisasi
dan sumber manusia





kecemerlangan P&P.
Mengetuai atau menganggotai
JK pelaksana dasar
pembangunan modal insan.
Skop tugas utama:
Pengajaran dan pembelajaran
Penyelidikan dan
pembangunan, jaringan dan
kolaborasi
Penerbitan dan penulisan
Pengurusan dasar, organisasi
dan sumber manusia
TUGAS DAN TANGUNGJAWAB
PENSYARAH
DH43/44, DH41/42
 Pemangkin dan penggerak






kecemerlangan P&P.
Menganggotai JK pelaksana
dasar pembangunan modal
insan.
Skop tugas utama:
Pengajaran dan pembelajaran
Penyelidikan dan
pembangunan, jaringan dan
kolaborasi
Penerbitan dan penulisan
Pengurusan dasar, organisasi
dan sumber manusia
PENSYARAH
DH33/34, DH31/32, DH29
 Pemangkin dan penggerak
kecemerlangan P&P.
 Skop tugas utama:
 Pengajaran dan pembelajaran
skop tugas utama…
Pengajaran dan Pembelajaran
PENSYARAH UTAMA /
PAKAR
 Pakar kurikulum bidang
PENSYARAH KANAN
 Pakar kurikulum bidang
pengkhususan:







Mempengerusi atau menganggotai panel
subjek pakar bidang
Pakar pengkaedahan metodologi dan
pedagogi
Penyampaian P&P
Mengetuai pelaksanaan program
kejurulatihan dan pementoran serta
melaksanakan tugas pementoran
Menghasilkan inovasi dalam P&P
Mengetuai JK Penasihat Akademik dan
melaksanakan tugas penasihat akademik
Mengetuai penyeliaan projek atau aktiviti
ilmiah pelajar dan menyelia projek atau
aktiviti ilmiah pelajar
pengkhususan:







Menganggotai panel subjek pakar bidang
Pakar pengkaedahan metodologi dan
pedagogi
Penyampaian P&P
Mengetuai program kejurulatihan dan
melaksanakan tugas kejurulatihan
Menghasilkan inovasi dalam P&P
Menganggotai JK penasihat Akademik
dan melaksanakan tugas penasihat
akademik
Menyelia projek/aktiviti ilmiah pelajar
skop tugas utama…
Pengajaran dan Pembelajaran
PENSYARAH
DH43/44, DH41/42
 Pensyarah bidang
pengkhususan:







Ahli pengkaedahan metodologi dan
pedagogi
Penyampaian P&P
Melaksanakan tugas kejurulatihan
(DH43/44)
Menulis laporan atau menghasilkan bahan
berkaitan inovasi atau daya usaha kreatif
dalam P&P
Melaksanakan tugas penasihat akademik
Menyelia projek atau aktiviti ilmiah
pelajar
Mengurus kemudahan peralatan, aset dan
ICT yang berkaitan bidang tugas
PENSYARAH
DH33/34, DH31/32, DH29
 Pensyarah bidang
pengkhususan:





Penyampaian P&P
Menghasilkan inovasi dalam P&P
Melaksanakan tugas penasihat akademik
Mengurus kemudahan peralatan, aset dan
ICT yang berkaitan bidang tugas
Melaksanakan dasar yang ditetapkan oleh
ketua jabatan atau ketua program
Penyelidikan dan Pembangunan,
Jaringan dan Kolaborasi
skop tugas utama…
PENSYARAH UTAMA /
PAKAR
PENSYARAH KANAN
 Mengetuai JK penyelidikan
 Ketua penyelidik dan agen
dan agen penggerak kkomuniti
 Mempertingkat aktiviti
penyelidikan dan
pembangunan
 Melaksanakan inovasi, kajian
dan penyelidikan
 Melaksanakan kolaborasi
dengan sektor awam, swasta
atau industri
penggerak k-komuniti
 Melaksanakan inovasi, kajian
dan penyelidikan
 Merancang dan mengurus
aktiviti khidmat rundingan,
kerjasama dan khidmat nasihat
bersama atau kepada sektor
awam, swasta dan industri.
Penyelidikan dan Pembangunan,
Jaringan dan Kolaborasi
skop tugas utama…
PENSYARAH
DH43/44, DH41/42
 Penyelidik dan agen
penggerak k-komuniti
 Melaksanakan inovasi, kajian
dan penyelidikan
 Melaksanakan aktiviti khidmat
rundingan, kerjasama dan
khidmat nasihat bersama atau
kepada sektor awam, swasta
dan industri.
PENSYARAH
DH33/34, DH31/32, DH29
 Tiada
skop tugas utama…
Penerbitan dan Penulisan
PENSYARAH UTAMA /
PAKAR
PENSYARAH KANAN
 Mengetuai JK penerbitan
 Mengetuai atau
dan penulisan
o Menyelaras aktiviti penerbitan
dan penulisan bahan ilmiah
o Menulis dan menerbitkan
kertas kerja atau hasil kajian
penyelidikan ilmiah,
pendidikan atau kepakaran
o Membentang kertas kerja
dalam seminar atau
persidangan
menganggotai JK
penerbitan dan penulisan
o Menyelaras atau membantu
menyelaras aktiviti penerbitan
dan penulisan bahan ilmiah
o Menulis dan menerbitkan
kertas kerja atau hasil kajian
penyelidikan ilmiah,
pendidikan atau kepakaran
o Membentang kertas kerja
dalam seminar atau
persidangan
skop tugas utama…
Penerbitan dan Penulisan
PENSYARAH
DH43/44, DH41/42
 Menganggotai JK
penerbitan atau penulisan
o Membantu menyelaras aktiviti
penerbitan dan penulisan
bahan ilmiah
o Menulis dan menerbitkan
kertas kerja atau hasil kajian
penyelidikan ilmiah,
pendidikan atau kepakaran
o Membentang kertas kerja
dalam seminar atau
persidangan
PENSYARAH
DH33/34, DH31/32, DH29
o Tiada
skop tugas utama…
Pengurusan Dasar, Organisasi
dan Sumber Manusia
PENSYARAH UTAMA /
PAKAR
 Mengetuai JK pengurusan
dasar, organisasi dan
sumber manusia
 Merancang, menilai dan mengurus
pelaksanaan dasar yang ditetapkan
oleh ketua jabatan
 Melaksanakan operasi pengurusan
sumber manusia peringkat
institusi
 Merancang dan menguruskan
organisasi dalam hal ehwal
kewangan, dana, ICT dan aset yang
berkaitan tugas
PENSYARAH KANAN
 Mengetuai atau membantu
JK pengurusan dasar,
organisasi dan sumber
manusia
 Merancang, menilai dan mengurus
pelaksanaan dasar yang ditetapkan
oleh ketua jabatan
 Melaksanakan operasi pengurusan
sumber manusia peringkat
institusi
 Merancang dan menguruskan
organisasi dalam hal ehwal
kewangan, dana, ICT dan aset yang
berkaitan tugas
skop tugas utama…
Pengurusan Dasar, Organisasi
dan Sumber Manusia
PENSYARAH
DH43/44, DH41/42
 Menganggotai JK
pelaksanaan pengurusan
dasar, organisasi dan
sumber manusia
 Melaksanakan dasar yang
ditetapkan oleh ketua jabatan
 Melaksanakan operasi pengurusan
sumber manusia peringkat
institusi
 Melaksanakan aktiviti pengurusan
organisasi dalam hal ehwal
kewangan, dana, ICT dan aset yang
berkaitan tugas
PENSYARAH
DH33/34, DH31/32, DH29
 Tiada
Tugas-tugas Lain (Semua PPPT)
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
ketua jabatan atau pegawai atasan dari semasa ke
semasa.
Sekian,
Terima Kasih.

similar documents