Sessie 4 Afweging duurzaamheid Rotterdam

Report
Introductie over de Rotterdamse methode voor duurzame ontwikkeling van
gebiedsprogramma’s, plannen & projecten
Presentatie voor Duurzaam GWW; Léon Dijk MSc, ir. Roland van Rooyen
Inhoud van deze presentatie
1. Wat kun je met het Duurzaamheids-profiel
& de D-scan/MKBA-light?
2. Hoever zijn we met de ontwikkeling?
3. Hoe kunt u bijdragen aan succes?
Wat wil het “D-team”?
• Duurzaamheid borgen in:
– Gebiedsadvies/-programma
– PVE van inrichtingsplannen
• Gebruik maken van praktische
instrumenten
– D-profiel
– D-scan/MKBA quick-scans
…Want…
Deze instrumenten helpen bij het vertalen van
ambities in plannen naar concrete oplossingen in
projecten…
1. Gebiedsprioriteiten stellen met
Duurzaamheidsprofiel
= WAAR & WELKE opgave
2. Maatregelen selecteren met
D-scan
= HOE aan opgave voldoen
1.
Waarom een aanpak Duurzaamheid in Plannen en Projecten?
2.
Wat kun je met het Duurzaamheidsprofiel & D-scan
3.
Hoe gaan we samenwerken?
Hoe werken deze instrumenten?
METEN
D-profiel vòòr
+
OPLOSSEN
D-scan
=
VERBETEREN
D-profiel na
Duurzaamheidscore
Duurzaamheidscore
=
=
Onvoldoende
Voldoende!
D-profielen zijn gebruikt bij vaststellen
gebiedsprogramma’s
5 stappen van gebiedsopgave naar concrete
oplossingen
Stap
Instrument
Resultaat
1.Identificeren: wat is het probleem?
D-profiel
Overzicht van prioritaire
duurzaamheidsthema's van het gebied
2. Interpreteren: waar is het
probleem?
GIS-kaarten
Specifieke duurzaamheidsindicatoren in
het gebied
3. Ontdekken: welke strategieën zijn
mogelijk?
D-scan
Oplossingsrichtingen voor het gebied
4 Overeenkomen: welke concrete
maatregelen zijn mogelijk en hebben
draagvlak?
Workshop
Mogelijke maatregelen die gedragen
worden door stakeholders bij het gebied
5. Ontwikkelen: hoe realiseer je de
meest effectieve maatregelen?
Desk-study
Pakket met duurzaamheidsmaatregelen
afgewogen op maatschappelijke kosten
en baten (MKBA-light)
Stap 1. Identificeren thema's
Stap 2. Interpreteren GIS info
Stap 3. Ontdekken van oplossingen
Mogelijke oplossingsrichtingen
Strategie vasthouden
Maatregelen bibliotheek
water/hemelwatermatrix
Met kentallen I-bureau/StadsBeheer/DCMR
Strategie bergen
Strategie afvoeren
Snapshot van onze Maatregelen database…
Stap 4. Overeenkomen van maatregelen
vasthouden
• groen dak
• waterplein
• ontharden
• infiltratievoorzieningen
• waterrobuuste inrichting
bergen
• ondergronde waterberging
• open water
• voorbemalen
welke maatregelen zijn mogelijk
en hebben draagvlak?
• waterbergingsgebied
• tijdelijke stuwgebieden
afvoeren
Brainstorm workshops met
ontwerpers, beheerders,
adviseurs en belanghebbenden
in Lombardijen
• vergroten riool
• harder pompen
• structuur aanpassen
5. Uitwerken van maatregelen
Zoek naar
slimme
financiering
Berekenen Maatschappelijke Kosten-Baten
Balans op wijk- of projectniveau
Voorbeeld MKBA balans
MKBA-light
Waarom MKBA-light
Kenmerken MKBA-light
•Snel inzicht in kosten en baten
•Simpele methode
•Inzet vooraan in planproces mogelijk
•Globaal beeld kosten en baten
•Op maat met eigen kentallen
(gebiedskennis)
•Geen black box: alles
aanpasbaar
•Toch resultaat bij te weinig info voor
MKBA
Ervaringen uit proefcasus
•Goedkoop alternatief voor MKBA
Vervolgstap na MKBA-light
•MKBA
•Businesscase
•Gebiedsspecifieke MKBA
•Eenvoudig model, minder kans op
fouten
•Netto contant maken heeft veel
invloed bij variërende kosten/baten
•Met vereenvoudigd model toch
resultaten dicht bij die van MKBA
Aandachtspunt
•Letten op onderlinge interactie
tussen maatregelen
U kunt bijdragen aan dit proces:
Van 'one man knows it all' naar '2 weten meer dan 1
Het geheel wordt meer dan de som der delen: resultaten breed toegankelijk
• Werk daarom mee aan de online maatregelen
database
• Reken mee aan realistische kentallen voor
kosten en baten van deze maatregelen
• Denk mee over een methodiek voor slimme
financiering van duurzaamheidsmaatregelen
• Integreer deze informatie in standaard
systematiek kosten-raming
• Gebruik het afwegingskader met het
ambitieweb tijdens de PVE fase van projecten

similar documents