Sosial kommunikasjon i praksis

Report
Bibliotekkonferansen Innlandet 6. november 2014
Rita Mundal, Lom folkebibliotek
Kommunikasjon
 Kommunikasjon av lat. communicare: Gjera saman, få
kontakt, forstå kvarandre, stå i samband, gjera kjend
 Formidling: Vera mellomledd for, overføre, få i stand
Kva kommuniserer vi?
 Innhald – litteratur og andre medium
 Bibliotek – kva er bibliotek i 2014?
Kvifor er bibliotek viktig i 2014?
Bibliotecare
 Bibliotecare: Vera brubyggjar mellom litteratur og
lånarar, mellom bibliotek og samfunn. Omsorg.
Utadretta.
Kvifor satse på sosial
kommunikasjon?
 Ute av auge, ute av sinn
 Mandatet
 Dårleg mediadekking
 Sosiale medium – der brukarane er
 Samanheng ressursar og bruk
 Kommunisere at bibliotek er viktig og
kvifor
Bibliotek og sosial kommunikasjon
 Bibliotekutvikling: Frå passiv institusjon som stiller til
disposisjon til synleg, utadretta, inviterande,
formidlande institusjon som begrunnar vår eksistens
utan å lene oss på lova.
Formidling i bibliotek - mandat
 Lov om folkebibliotek
 Revisjon juni 2013 – aktiv formidling inn i
formålsparagrafen.
 Stortingsmeldinga Kjelder til kunnskap og oppleving
(1999)
 Bibliotekreform 2014
 Stortingsmelding 48 Kulturpolitikk fram mot 2014
Formidle innhald
 Gjera fysisk tilgjengeleg
 Gjera mentalt tilgjengeleg
 Ei haldning: «… en åpen, spørrende og
våkent kritisk holdning. […] en trygg
ydmykhet.»
 «Å være formidler er å være interessert i en annen
erfaring, enten det er uttrykt i litteraturen eller hos de
personene som kommer til biblioteket.» J. K. Smidt
Litteraturformidling og dannelse (Bok og bibliotek
67/2009)
Formar for formidling av innhald
- Utstillingar
- Dramatisering
- Forfattarbesøk
- Bokpresentasjonar for grupper
- Ein til ein -
formidlingssamtalen mellom
lånar og bibliotekar
- Formidling på nettet
Lom folkebibliotek og sosial
kommunikasjon
I røynda – IRL
 Prate bøker ut av hyllene!
 Bokprat i skranken
– skape vane blant lånarane
 Bokpresentasjon for
elevar
 Årets bøker vaksne
 Dramatisering
 Forfattarbesøk
 Arrangement
Sosial kommunikasjon på nettet




Heimeside – tre nye titar kvar veke
Tre vise kvinner – ein bibliotekblogg - tysdagar
Facebook
Twitter @madamknipe
Regionalt samarbeid
 Ord om fjell – fjelldiktblogg
fredagar
 Det leste i livet er gratis – bokblogg
 Instagram - @Norddalsbibliotekene
Formidle biblioteket som
institusjon
 Koseleg med bibliotek! Biblioteket er så bra! Det er
også alt.
 Vi må kommunisere kvifor bibliotek er viktig. Finn
kjepphestar!
Bibliotek og lesing
 Eit bibliotek som driv aktiv
formidling er veldig viktig
for den einskilde, for lokalsamfunnet, demokratiet,
for Norge som kunnskapsnasjon.
- Døme: Utlån bøker pr barn: 29
- Sommar + Bok i Nord-Gudbrandsdalen 2014
374 ungar. 4.960 lesne bøker.
Biblioteket livets varmestove
 Biblioteket som møteplass
 Integrering
 Menneske som er aleine
 Outsidarar
 Biblioteket aller viktigast for
desse brukarane
- Alt som ikkje står i statistikkane
Biblioteket og off-list litteraturen
 Aukande fokus på best-seljarar
i bokhandlar og media.
 Debutantar, lyrikk
 Litteraturkunnskap
 Biblioteka som alternativ til
bokhandelen
 Bibliotek er ein viktig formidlar av off-list-
litteraturen. Vi må ta rolla og kommunisere dette.
Er aktiv formidling ein naturleg del
av bibliotekkvardagen?
 Små ressursar
 Bibliotek har ingen tradisjon for å drive aktiv
formidling (Saricks, Readers´ advisory service in the
public library (2005)
 Formidling i bibliotek og verdien av dette veldig lite
omtalt i den nasjonale debatten om lesing og
lesedugleik
 litteratursiden.no – kvar vart det av deg i alt mylderet?
Små ressursar
Reality bibliotek-Norge:
- 76 av 428 kommunar har ein
tilsett i biblioteket
- 93 kommunar har 0,3 årsverk
el mindre pr 1000 innb. tilsett i
bibliotek
- Det er vanskeleg å drive utbreidd,
aktiv formidling med så små ressursar
- Det er stor samanheng mellom ressursar og bruk av
bibliotek: Statistikk for Oppland 1993 – 2013
- Difor er ….
Kommunikasjon med politikarar
viktig
 «Biblioteka er prisgitt politikarar med helsekniv på
strupen, fleirbrukshall i blikket og som ikkje brukar
bibliotek.»
@madamknipe på Twitter
Politikarar i Nord-Gudbrandsdalen som brukar bibliotek
2/25
2/21
6/17
7/17
10/21
Ingen tradisjon for aktiv formidling,
aktiv kommunikasjon
 ”Most patrons do not expect to find a readers’ advisory
service in the library…For the most part, readers’
advisory interviews do not just happen.” (Saricks,
2005)
 Lite forskning kring formidling i bibliotek
 Formidlingssamtale/formidlingsintervju ikkje etablert
som begrep
 Konklusjon : Ingen etablert praksis kring
formidlingssamtalen i små bibliotek Fear in a
librarian’s heart (Mundal, 2011)
Biblioteket som aktiv formidlar og
fokus på lesestimulering
 Debatten om lesing og
lesedugleik har fokus på
skule og leseopplæring
 Lite merksemd
kring bibliotek
og lesestimulering
- Boka i hard
konkurranse –
litteraturformidling
viktigare enn nokon gong!
Bibliotecare!

similar documents