Prezentacja - prof. Andrzej Kondratowicz

Report
na marginesie referatu prof. Jerzego Kleera pt.
Instytucjonalizacja przestrzeni społecznej
poprzez dobra publiczne
Andrzej Kondratowicz, SWPS & UW
Czwartki u Ekonomistów, PTE, Warszawa, 20.02.2014

re: DIAGNOZA (Tezy wyjściowe prof. Kleera)
1. Przestrzeń społeczna, zarówno krajowa, jak i międzynarodowa charakteryzuje się
licznymi patologiami, o różnym charakterze i często odmiennych źródłach;
2. Ogólnie można je określić, jako efekt upadku starego porządku, i braku pojawienia
się nowego, odpowiadającego nowym realiom, jakie pojawiły się w ostatnich
trzech – czterech dekadach w gospodarce światowej.
3. Świat wskutek globalizacji oraz rewolucji informacyjnej staje się coraz bardziej
powiązany, ale różnice między państwami oraz w ich obrębie stają się coraz
większe.
4. Różnice i sprzeczności z przestrzeni światowej przenoszą się na poziom państw,
ale również odmienności w poziomie państw, mają istotny wpływ na brak
jednolitego porządku w skali globalnej.
5. Wizja powszechnego porządku w oparciu o jednolity model
wywodzący się z cywilizacji euro–atlantyckiej, jaki
dominował na początku lat 90-tych XX w. przestała
obowiązywać. [ mam pewne wątpliwości – AK-> re: Chiny,
Indie, … patrz dalej]
6. Dosyć powszechny jest pogląd, że współczesna gospodarka światowa cierpi na
brak ładu światowego, a co ważniejsze brak jest zgodności jakie rozwiązania mogą
być tu użyteczne.
JK: Wizja powszechnego porządku w oparciu o jednolity
model wywodzący się z cywilizacji euro–atlantyckiej, jaki
dominował na początku lat 90-tych XX w. przestała
obowiązywać.
[ mam pewne wątpliwości – AK-> re: Chiny, Indie, …]
Dodatkowo: hipoteza pomocnicza #3 JK:
Dotychczasowy ład światowy wywodził się i został
zbudowany w oparciu o podstawowe składniki
cywilizacji euro –atlantyckiej, natomiast nowy
musi uwzględniać oraz inkorporować specyficzne
składniki cywilizacji wywodzące się spoza obszaru
euro–atlantyckiego.
AK: to jest odzwierciedlenie poglądu o unitarnym, a nie
federalnym „światowego państwa przyszłości”
AK:
ZGODA, jednak czy owe podstawowe składniki
cywilizacji euro–atlantyckiej same nie zmieniają się,
nie ewoluują? Czy wartości europejskie (re: WVS &
EVS; Inglehart-Welzel Cultural Map of the World)
są dziś takie same jak 400, 200, 100, 50 lat temu?
Np.: tolerancja, akceptacja inności, dopuszczalny
pluralizm wartości?
The World Value Survey Cultural Map 2005-2008 [Inglehart-Welzel]
The World Value Survey Cultural Map
1999-2004
The World Value Survey Cultural Map
2005-2008
Uwagi na marginesie części zatytułowanej „Czy istnieje możliwość przywrócenia ładu w
przestrzeni publicznej” (s. 8-13).
Czy diagnoza prof. Kleera dotycząca wartości euro-atlantyckich nie jest
zbyt pesymistyczna, a w kategoriach normatywnych – wręcz
krzywdząca (nas – cywilizację euro-atlantycką, NATOwską?)
Czy ta diagnoza dotyczy „wyznawanych/deklarowanych wartości” czy
też dominacji realiów życia gospodarczo-społecznego nad tymi
wartościami, na gwałcie zadawanym tym wartościom. Sądzę, że z tym
drugim: oczywisty jest też rozdźwięk między pierwszym i drugim. „Czy
powinniśmy mówić o filozofii wolnego rynku czy praktyce wolnego(?)
rynku” (s.10)
Nota bene: wartości euro-atlantyckie? Czy też wartości europejskie i
wartości amerykańskie (re: European dream vs American dream:
debata Wilkin-Kondratowicz na Festiwalu Nauki, UW 2013).
I jeszcze jedno uściślenie: solidaryzm, ale na jakim poziomie? Lokalnym
(np. lokalnej społeczności religijnej Amiszów) czy regionalnym,
narodowym, globalnym? Czy solidaryzm wykluczający czy włączający
(inkluzywny)? Oczywiście prof. Kleerowi chodzi o ten globalny – i to jest
pomost do „teorii i praktyki” globalnych dóbr publicznych.
 Problemy rozumienia/ujmowania/definiowania globalnych dóbr publicznych
• Czy to solidaryzm jest (był) powodem dostarczania dóbr publicznych?
• Cytowane przez J. Kleera podejście Inge Kaune et al. (czy dominujące? czy
poprawne dla ekonomisty? [public goods vs. merit goods, common goods
– all non-private goods]
• Warto wrócić do podstaw: definiowanie dóbr publicznych jako takich
• Paul Samuleson – czyste dobra publiczne a dobra mieszane
• Definicja normatywna (Samuelson) i pozytywna (Buchanan)
• Wyostrzyć rozróżnienie: kiedy mówimy o dobrach publicznych, a
kiedy o dostarczaniu dóbr publicznych (w def. Buchananowskiej nie
ma znaczenia, ale Kaul, Kleer, .. Odwołują się raczej do definicji
normatywnej)
• W literaturze GDP wymienne stosowanie: welfare state functions,
institutional arrangements, public goods – AK: może lepiej zostać
przy Institutional arrangements?
• Pomówmy o brzydszej stronie dóbr publicznych – ich finansowaniu – i
spójrzmy na GDP (Globalne Dobra Publiczne) z tej perspektywy (a nie z
perspektywy ich konsumowania/”popytu”) ------------------------------

Finansowanie dóbr publicznych
• Atrybuty imperium państwa (narodowego): możliwość nakładania danin
(podatków)
• GDP / semi-GDP historycznie: Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana, Pax
Sovietica,
• Regionalne dobra publiczne (RDP) współcześnie: Pax Germanica/ Merkelana, Pax
Putina (re: Ukraina, Mołdowa, Gruzja)
• Łady oparte na dominacji narodowej miały konkretne (odkryte lub ukryte)
mechanizmy finansowania GDP / RDP (re: znaczenie Bretton Woods System dla
US)
• Jaki mechanizm finansowania możemy sobie realistycznie wyobrazić w stosunku
do GDP w ujęciu Inge Kaul czy Jerzego Kleera? To jest wg mnie najtrudniejsze
pytanie i zarazem klucz do określenia możliwego instytucjonalnego kształtu
mechanizmu dostarczającego GDP / RDP.
• Inny ciekawy aspekt: free-riding w domenie GDP

Perspektywa regionalna – europejska (EU)
• Wybiegamy w przyszłość finansowania GDP, a jak wyglądają dzisiejsze możliwości
ich finansowania (dostarczania) w bogatej Unii Europejskiej?
• Powszechnie poddaje się w wątpliwość fiskalne możliwości utrzymania welfare
state w Europie na dotychczasowym poziomie – TO JEST TODAY’S EUROPEAN
REALITY. Niski wzrost gospodarczy i starzenie się ludności – widmo bankructwa
dotychczasowych budżetowych mechanizmów zabezpieczenia społecznego.
• Potrzebne / poszukiwane realistyczne propozycje co do „reorganizacji” socjalnej
Europy -----------------------------------------------------------------------------------------
in Europe on various levels, a static view
[w różnych proporcjach w różnych krajach UE; zróżnicowanie na
poziomie narodowym, a zwłaszcza sub-narodowym (lokalnym/
”wojewódzkim”) odzwierciedla różnice kulturowe – re: InglehartWelzel]
źródło: Bukowska, Kopczewska, Kondratowicz, Krzysztoszek-Starczewska, Kula, Siwińska-Gorzelak,
Public Sector Puzzle, a NORFACE Project Proposal, Warszawa 2013 [zmodyfikowane]
Graph 2 .Hypothetical shifts
Panel A. General view of changes (core processes)
źródło: Bukowska, Kopczewska, Kondratowicz, Krzysztoszek-Starczewska, Kula, Siwińska-Gorzelak,
Public Sector Puzzle, a NORFACE Project Proposal, Warszawa 2013
Panel B. A More detailed view of changes
źródło: Bukowska, Kopczewska, Kondratowicz, Krzysztoszek-Starczewska, Kula, Siwińska-Gorzelak,
Public Sector Puzzle, a NORFACE Project Proposal, Warszawa 2013
Na tym europejskim tle warto zauważyć inne tendencje REGIONALNE:
• Procesy pokazane na schematach są wymuszane w dużej mierze
przez swobodę przemieszczania się nie tyle towarów, co czynników,
a zwłaszcza migracje (swobodny przepływ siły roboczej) i uprawnień
do dóbr publicznych – stąd eksport/import bezrobocia w UE,
export/import problemów monetarnych (pieniądz jako dobro
publiczne), optymalizacja podatkowa przez firmy międzynarodowe
(duże i średnie), etc.
• Jednak w innych regionach/krajach mamy często procesy odmienne
od unijnych. Na przykład Chiny: przejście od dostarczania dóbr
publicznych lokalnych (tradycyjna gmina) na poziom narodowy (co
w niedalekiej przyszłości może spowodować problemy fiskalne!!!)
• Stąd moja [AK] Hipoteza 1 (nieco odmienna od tej p. prof. Kleera,
a zbliżona do Dani Rodrika (Capitalism v.3.0) – pozostaną różne
kapitalizmy i w ramach tych regionalnych „modeli kapitalizmu”
zostaną „dopracowane” mechanizmy dostarczania regionalnych
dóbr publicznych (RDP)
• Hipoteza 2 [AK]: w średnim okresie (MR) raczej będziemy mieli do
czynienia z Porządkami Regionalnymi, a nie [jednolitym
Porządkiem Światowym i problemem czołowym będą Regionalne
Dobra Publiczne (RPG) a nie Globalne Dobra Publiczne.
KONIEC

similar documents