Ochrana lesa a přírodního prostředí Škody větrem

Report
Ochrana lesů a přírodního prostředí
ABIOTIČTÍ ČINITELÉ - VÍTR
Abiotičtí činitelé
vítr
sníh
námraza
lijáky, krupobití
sucho, vedro
mráz
1
Ochrana lesa a přírodního prostředí
Škody větrem
• V roce 2010 celková těžba 6,08 mil. m3 z toho
nahodilá 4,1 mil. m3 způsobená
• větrem 70%
• sněhem
20%
• V roce 2011 nahodilá těžba 2,4 mil. m3 způsobená
• větrem 70%
• sněhem
15%
• suchem – 200 tis. m3
• námrazou – 84 tis. m3
Ochrana lesa a přírodního prostředí
Vznik větru
pohyb vzduchu,
proudění z míst s vyšším tlakem k nižším,
vliv teplot (teplé a studené fronty)
• Měření větru: Wildova korouhev, Beafourtova
stupnice – 12 /17/ stupňů
• Nebezpečné jsou od 60 km/hod - tj.od 8. Stupně
Ochrana lesa a přírodního prostředí
Stupnice pro odhad síly (rychlosti)
větru bez užití přístrojů, tj. podle
účinku větru na různé objekty.
Udává se ve stupních Beauforta.
Rychlosti větru se týkají standardní
výšky 10 m nad zemí ve volném
terénu
Ochrana lesa a přírodního prostředí
Beaufortovu stupnici sestavil v letech
1805-1808 britský kontraadmirál sir
Francis Beaufort (1774 - 1857).
Beaufortova stupnice umožňuje odhad
síly (rychlosti) větru podle vlnění
mořské hladiny. Stupnice je praktická,
nevyžaduje použití přístrojů. Slovní
označení síly větru se používá také v
meteorologii
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Slabé větry - do 12 km/hod
• Střední větry 12 – 60 km/hod
• Silné větry – nad 60 km/hod,
větrné bouře, smrště
• přepadavé větry- při velkých
teplotních rozdílech
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Způsoby škod:
• bořivé větry – největší škody / poškození stromů,
porostů, budov, technických zařízení/
• suché jihovýchodní větry – škodí hlavně na jaře
(zalesňování)
• stálé větry – lokality s jedním směrem ovětvení,
praporcovité koruny, tlakové a tahové dřevo, kořenové
náběhy
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Činitelé ovlivňující škody větrem
• druh a typ větru
- směr, rychlost, vichřice, smršť, přepadavý vítr
• roční doba a počasí - synergismus -spolupůsobení
větru, vody, sněhu, námrazy
– listopad březen : nejvíce kalamit - půdní vlhkost,
sníh, jinovatka
– jaro – nejméně
– zima – nejvíce vichřic, zmrzlé dřevo je křehčí
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Činitelé ovlivňující škody větrem
• stanoviště
•
•
•
•
•
terén, expozice
(sklon, návětrné svahy, dlouhá údolí, rovinný, členitý)
živná stanoviště - výchova
půda, podloží, dočasné – trvalé zamokření
kořenové hniloby
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Činitelé ovlivňující škody větrem
• dřevina
• jehličnaté BO, MD, JD nejodolnější , VEJ,SM méně
• lisnaté odolnější
• výška
• štíhlostní koeficient
(výška v m/ d 1,3 v cm – 0,8-1,2 = optimální/
• koruna a její tvar, velikost a hloubka zavětvení
• korunový koeficient (d koruny / d 1,3 – opt. 10-20)
• věk – s věkem ubývá odolnosti kořenový systém / typ a
deformace od mládí
• poškození - hniloby, trhliny, suky,
• podíl letního dřeva
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Činitelé ovlivňující škody větrem
• vlastnosti porostů a způsob hospodaření
• dřevinná skladba-smíšené, nesmíšené
• stejnověkost
• zdravotní stav-poškození loupáním, dřevokazné houby
(václavka, dřevomor, pevník)
• rozčlenění - přibližovací linky, svážnice, cesty
• hospodářský způsob -holosečný, pasečný, podrostní, výběrný
• tvar lesa -les vysoký, nízký, sdružený, kmenovina, pařezina
• porostní profil - tvar porostu proti větru
• způsob založení -strojem, koutová sadba, směr řad, deformace KS
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Činitelé ovlivňující škody větrem
• člověk, pěstební a těžební zásahy
• špatné založení porostu/stanovištně/
• nesprávná výchova /opožděná, slabá intenzita, porostní
okraje atd./
• špatný zdravotní stav
• hniloby, houby, škody zvěří-okus, loupání,těžba,
• přibližování – nešetrné technologie, druhotní škůdci
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Druhy škod větrem
• přímé: m3, ha, Kč
•
•
•
•
•
•
poškození stojících stromů / kůra, stabilita/
odlamování větví / houby/
vývraty, zlomy, snížení užitných vlastností dřeva
poškození kultur, oplocenek,
zařízení
vznik neproduktivních holin /část redukované holiny,
jejíž zalesnění není účelné a efektivní/ skupiny 3-10
vývratů
• vznik produktivních holin-zalesnění je efektivní
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Druhy škod větrem
• nepřímé:
•
•
•
•
•
•
•
•
vznik nezpevněných ploch
zamokření půdy
růst buřeně (pasečná vegetace)
eroze /vodní,větrná/
výskyt hmyzích škůdců, houbových chorob
možnost dalších škod větrem / nezpevněné porosty/
snížení celospolečenských f-cí lesa /vodohosp,
půdoochranná, klimatická, rekreační /
• Druhy škod větrem
• Ekonomické
•
•
•
•
snížení výtěžnosti a zpeněžení
předčasné vytěžení
zapaření a zbarvení dřeva
vyšší náklady na zpracování, vyklizení a přípravu ploch k
zalesnění
• zpoždění zalesnění, zvýšené náklady na zalesnění a
ochranu
• vznik neproduktivních holin
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Způsoby ochrany proti škodám větrem:
• správné zakládání a obnova porostů
• odpovídající pěstební / výchovné/ a těžební zásahy,
prostorové zpevnění porostů.
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• zakládání porostů: škody větrem v ohrožených lokalitách se dají
snížit vhodným založením porostu
– vypracování plánu zalesnění -grafické zachycení důležitých prvků
hlavně u rozsáhlých holin
– zakládání ochranných porostních plášťů a zpevňovacích žeber –podle
členitosti terénu, každých 200 –300 m, šířka 10-15m
– volba dřeviny -podle stanoviště, rozmístění, spon, řady kolmo na směr
převládajících větrů, pestrá druhová skladba, min. podíl MZD – 40%,
minimální počty sazenic na ha
– kvalitní sadební materiál –podle stavu holiny zabuřenění, podmáčení,
expozice, nejvhodnější je obalovaný
– vhodný způsob zalesnění – sadba jamková, štěrbinová, strojní (RZS)
– důsledné vylepšování –zavčas doplnit ztráty
– doplnění náletů příp. jejich včasné proředění
– ochrana proti buřeni a zvěři
– meliorace zamokřelých půd – biologická, technická
• rozčlenění porostů
• podle terénu sítí rozdělovacích ,vyklizovacích a přibližovacích linek
20 –40 m rozteč, 2-4m šířka
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• obnova porostů – musí důsledně postupovat proti
směru škodlivých větrů, každá
• porostní stěna, která není kryta porostním pláštěm
znamená riziko
– počátek obnovy od závětrné strany porostu
– obnovu začít v nejlabilnější části porostu - předejít škodám
– volba vhodného hospodářského způsobu a seče
výhodnější je podrostní a seče clonné, v ohrožených
smrčinách úzké pruhové seče holé (vložení MZD), klínovitě
rozestupné seče Eberhardovy, nevhodné jsou seče kulisové
– vhodný porostní profil
– obnova přirozená – umělá – přirozená nedeformuje
kořenový systém, u vhodných porostů (stanovištně,
geneticky)dáváme přednost přirozené
Ochrana lesa a přírodního prostředí
– prostorová úprava porostů /pasečný pořádek/
rozčlenění porostů – přibližovací a vyklizovací linky
• východiska obnovy
• zapláštění a ochrana sousedních porostů /rozluky,
odluky, závory, zpevněné okraje
• volba seče souběžně s převládajícím směrem
větru / vyvedení větru z lesa –mírně rozšířená
klínovitá seč, návětrná se ponechá
Ochrana lesa a přírodního prostředí
výchova - významným způsobem ovlivňuje stabilitu porostů
–
–
–
–
–
–
–
–
–
prostřihávky, prořezávky, probírky,
výchova v raném věku a zavčas
volnější zápoj – pravidelná koruna,
dostatečný rozvoj nadzemní i kořenové části, upevnění
v podloží, vhodný kmenový a korunový koeficient
důsledný zdravotní výběr
podpora přimíšených a větruodolných dřevin a keřů
(hlavně v návětrném okraji)
úprava spádných okrajů (porostní profil)
zabránění mechanického poškození (ohryz, loupání, těžba,
přibližování – metoda krátkých výřezů)
zásahy mírné a časté
Ochrana lesa a přírodního prostředí
Výchova zanedbaných porostů
– porosty přehoustlé, špatný, štíhlostní koeficient, malá
příměs odolných dřevin
– postupné zpevnění porostů - SM zanedbaných
– zásah mírný a častější
– postup zpevňování od závětrné strany v pruzích
– návětrnou část až poslední
– podpora odolných dřevin
– proředění okraje
– podsadba stinných dřevin a keřů
– neodstraňujeme netvárné odolné jedince z okrajů
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• prostorové zpevnění
• V rozsáhlých, stejnověkých a nesmíšených
jehličnatých porostech (především smrkových), je
nutno provádět opatření pro jejich zpevnění.
• Odluky, rozluky, závory
• Porosty se zpevňují pomocí odluk, rozluk a závor,
které mohou v budoucnu sloužit jako východiska
obnovy.
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Odluky
-ochrana mladších porostů, které jsou na závětrné
straně starších porostů, po jejichž smýcení by byly
vystaveny náhle bořivému větru. Odluku tvoří pruh
vykácený naholo a ihned zalesněný stanovištně
odpovídajícími dřevinami se zpevňující funkcíochranný pás. Šířka pruhu nemá překročit výšku
mladšího porostu. Na některých stanovištích
(především na vodou ovlivněných) je vhodnější
provést odluku prosvětlením pásu a podsadbou.
Prosvětlení se provádí stejnoměrně nebo skupinovitě
v závislosti na stavu porostu, rychlosti postupu a
světelných nárocích zaváděných dřevin. S odlukami je
nutno začít nejpozději 20 - 30 let před dosažením
mýtního věku staršího porostu
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Rozluky
• Slouží ke zpevnění a rozčlenění velkých
stejnověkých SM a BO porostů do 40 let věku.
Zakládají se formou úzkých holosečí
umístěných kolmo na směr nebezpečného
větru. Šířka 20 – 30m, vzdálenost 150 – 200 m,
délka do 300m. Na vodou ovlivněných
stanovištích je vhodnější provádět pouze
prosvětlení pruhu. Pruhy se zalesňují
stanovištně odpovídajícími dřevinami se
zpevňující funkcí. Vhodnější než rozluky jsou
však závory.
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Závory
• Vnitřní zpevňující pruhy zakládané silným
skupinovitým
nebo
stejnoměrným
prosvětlováním (snížení zakmenění na 7) uvnitř
rozsáhlých, málo odolných porostů. Délka
prosvětlených pásů nemá přesahovat 300 - 400
m a šířka 50 - 60 m. Pruhy využívají skupiny
nebo alespoň jedince odolných dřevin. Volí se v
místech, která jsou výhodná svou polohou
(hřbety, vyvýšená místa) kolmo nebo šikmo
proti nebezpečnému větru. Závory slouží
zpravidla také k rozčlenění porostu a mohou se
využít jako východiska obnovy.
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Závory
• Nejvhodnější je nejdříve prosvětlit ve
stanoveném směru skupiny stabilních a
odolných dřevin a při dalším prosvětlování je
postupně spojovat v pás nepravidelné šířky, v
němž se podporuje obnova stanovištně
odpovídajících dřevin se zpevňují funkcí
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• ostatní opatření
• zabránit poškození při těžbě a přibližování /nátěr
fungicidy/,
• zabránit poškození při činnostech v lese -cesty,
svážnice, přibl. linky. elektrovody
• udržovat přiměřené ( normované) stavy zvěře
• ochranné porostní pláště
• podsazování a doplňování ředin
• Hospodaření blízké přírodě – zvyšování přirozené odolnosti.
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• zjišťování škod
–
–
–
–
projít všechny porosty,
zpřístupnit komunikace,
zjistit rozsah a druh poškození /vývraty,zlomy,plochy,m3,
zákres do mapy,
 harmonogram zpracování
 plán zalesnění
Ochrana lesa a přírodního prostředí
• Domácí úkol:
Vyhledejte si Beaufortovu stupnici větru a osvojte si alespoň tři
slovní hodnocení stupňů od 6, které si sami vyberete.
• Beaufortova stupnice síly větru - ČHMÚ
• Beaufortova stupnice - Wikipedie
• The Weather Legacy of Admiral Sir Francis Beaufort - Keith C.
Heidorn
• Table of the Beaufort Scale - Richard Paul Russell Limited
Nahlédněte do Zelených zpráv z předchozích let na výši škod
abiotickými činiteli. Např. tady:
http://www.uhul.cz/zelenazprava/2011/zz2011.pdf
Ochrana lesa a přírodního prostředí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otázky k opakování
Které abiotické činitele škodící v lesích znáte?
Které z nich způsobují největší škody?
Charakterizujte prevenci a obranu.
Vysvětlete vznik větru.
Jaké způsoby měření větru znáte?
Jmenujte označení síly větru, které jste si
vybrali?
7. Charakterizujte škody větrem.
8. Popište opatření proti škodám větrem.
9. Co je to škoda, odluka rozluka závora ?
10.Charakterizujte činitele ovlivňující škody větrem.

similar documents