ตัวชี้วัดที่ 9 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

Report
ต ัวชวี้ ัดที่ 9 : ร้อยละความสาเร็จ
ในการให้ความร่วมมือดาเนินงาน
ตามคูม
่ อ
ื ปฏิบ ัติงานกระบวนการ
ทีส
่ ร้างคุณค่า และกระบวนการ
สน ับสนุนของกรมอนาม ัย
คาอธิบาย
ร ้อยละความสาเร็จในการให ้ความร่วมมือดาเนินงานตาม
คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย หมายถึง การวัด
ความสาเร็จของหน่วยงานทีใ่ ห ้ความร่วมมือดาเนินงานตาม
คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ.2556
คาอธิบาย (ต่อ)
หน่วยงานในสงั กัดกรมอนามัยให ้ความร่วมมือกับ
กรมอนามัยดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ าน
กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ของกรมอนามัย ดังนี้
่ งทางการ
หน่วยงานมีการถ่ายทอด (วิธก
ี ารและชอ
่ ผ่านระบบอินทราเน็ ต การจัดประชุม หรือ
ถ่ายทอด เชน
ื เวียน เป็ นต ้น) ให ้แก่บค
หนังสอ
ุ ลากรในหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้องกับกระบวนการ ให ้ปฏิบต
ั งิ านตามคูม
่ อ
ื การ
ปฏิบต
ั งิ านเรือ
่ ง กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่า กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
หมายเลขเอกสาร: 2556-23-01 แก ้ไขครัง้ ที่ 2 วันทีม
่ ผ
ี ล
บังคับใช:้ 25 มกราคม 2556 และกระบวนการสนับสนุนเพือ
่
แสดงให ้เห็นถึงผลการดาเนินงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ ของกระบวนการ
ครอบคลุมทุกกระบวนการตามคูม
่ อ
ื ดังกล่าว
คาอธิบาย (ต่อ)
กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่า จานวน 7 กระบวนการ
ึ ษาวิจัย
1. กระบวนการศก
2. กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม
ด ้านการสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
3. กระบวนการสร ้างกระแสและรณรงค์ เผยแพร่
องค์ความรู ้และเทคโนโลยี
4. กระบวนการสร ้างการมีสว่ นร่วมภาคี เครือข่าย
5. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการสง่ เสริม
สุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
6. กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(HIA)
7. กระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังพฤติกรรม
สุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
คาอธิบาย (ต่อ)
กระบวนการสนับสนุน จานวน 4 กระบวนการ
1. กระบวนการสนับสนุนให ้เกิดนโยบาย กฎหมาย
กฎระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือข ้อบังคับด ้าน
สง่ เสริมสุขภาพ และอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
2. กระบวนการฝึ กอบรม
ั มนา
3. กระบวนการประชุม สม
4. กระบวนการนิเทศงาน
คาอธิบาย
หน่วยงานมีการประเมินตนเอง (ผลสาเร็จในการ
ดาเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาในแต่ละขัน
้ ตอนทีก
่ าหนด
อย่างน ้อยร ้อยละ 70 ของขัน
้ ตอนทัง้ หมดในแต่ละกระบวนการ)
ตามแบบฟอร์มทีก
่ รมอนามัยกาหนด ครอบคลุม ทุก
กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าตามคูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั งิ านฯ ข ้างต ้น และให ้
รายงานกรมฯ รอบ 9 และ 12 เดือน เพือ
่ กรมอนามัยวิเคราะห์
และสรุปผล
่ ารปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือ
อันจะนาไปสูก
่ งต่อไป
หน่วยงานทีม
่ ภ
ี ารกิจเกีย
่ วข ้องกับกระบวนการใด
จะต ้องดาเนินการกระบวนการนัน
้ ทุกกระบวนการ และให ้
หน่วยงานกาหนดค่าน้ าหนัก (Wi) ของแต่ละกระบวนการ
โดยคานึงถึงความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยให ้มี
ค่าน้ าหนักรวม = 1.0
ทุกหน่วยงานต ้องจัดทาคารับรองฯ ตัวชวี้ ด
ั นี้
เกณฑ์การให ้คะแนน
ต ัวชวี้ ัดย่อย(i)/
ประเด็นการประเมินผล
กระบวนการทีส
่ ร้างคุณค่า
ึ ษาวิจัย
1. กระบวนการศก
2. กระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม ด ้านการ
สง่ เสริมสุขภาพและอนามัย
สงิ่ แวดล ้อม
3. กระบวนการสร ้างกระแสและ
รณรงค์ เผยแพร่องค์ความรู ้และ
เทคโนโลยี
นา้
หน ัก
(Wi)
เกณฑ์การให้คะแนน
เทียบก ับระด ับ
คะแน
คะแนน
ความสาเร็ จตาม
นทีไ่ ด้ ถ่วงนา้ หน ัก
เป้าหมายของต ัวชวี้ ัด (SMi) (Wi x SMi)
20 40 60 80 100
60
65 70 75
80
SM1
(W1 x SM1)
60
65 70 75
80
SM2
(W2 x SM2)
60
65 70 75
80
SM3
(W3 x SM3)
เกณฑ์การให ้คะแนน
ต ัวชวี้ ัดย่อย(i)/
ประเด็นการประเมินผล
4. กระบวนการสร ้างการมีสว่ นร่วม
ภาคี เครือข่าย
5. กระบวนการรับรองมาตรฐาน
การบริการสง่ เสริมสุขภาพและ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม
6. กระบวนการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ(HIA)
7. กระบวนการพัฒนาระบบการ
เฝ้ าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
อนามัยสงิ่ แวดล ้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
นา้
คะแนน
เทียบก ับระด ับความสาเร็ จ
หน ัก
ทีไ่ ด้
ตามเป้าหมายของต ัวชวี้ ัด
(Wi)
(SMi)
20 40 60 80 100
คะแนน
ถ่วงนา้ หน ัก
(Wi x SMi)
60 65 70 75
80
SM4
(W4 x SM4)
60 65 70 75
80
SM5
(W5 x SM5)
60 65 70 75
80
SM6
(W6 x SM6)
60 65 70 75
80
SM7
(W7 x SM7)
เกณฑ์การให ้คะแนน
ต ัวชวี้ ัดย่อย(i)/
ประเด็นการประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน
นา้
คะแน
เทียบก ับระด ับความสาเร็ จ
หน ัก
นทีไ่ ด้
ตามเป้าหมายของต ัวชวี้ ัด
(Wi)
(SMi)
20 40 60 80 100
กระบวนการสน ับสนุน
1.กระบวนการสนั บสนุนให ้เกิด
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
หรือข ้อบังคับด ้านสง่ เสริมสุขภาพ
และอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
2. กระบวนการฝึ กอบรม
ั มนา
3. กระบวนการประชุม สม
4. กระบวนการนิเทศงาน
รวม
1.0
คะแนน
ถ่วงนา้ หน ัก
(Wi x SMi)
60 65 70 75 80
SM8
(W8 x SM8)
60 65 70 75 80
SM9
(W9 x SM9)
60 65 70 75 80
SM10
(W10 x SM10)
60 65 70 75 80
SM11
(W11 x SM11)
 (Wi x SMi)
หลักฐานอ ้างอิง
่ งทางการถ่ายทอด พร ้อมทะเบียนรายชอ
ื่ บุคลากร
วิธก
ี าร/ชอ
ภายในหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการและผู ้ทีไ่ ด ้รับ
การถ่ายทอด
สารวจกิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั งิ าน
กระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
และกาหนดค่าน้ าหนักของกระบวนการทีจ
่ ะดาเนินการ
(รายงานภายใน 31 มีนาคม 2557 ในระบบ DOC รอบ 6 เดือน)
ดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านกระบวนการทีส
่ ร ้าง
คุณค่า/กระบวนการสนับสนุน และประเมินตนเองของแต่ละ
กระบวนการ ตามแบบฟอร์ม (e-form) ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได ้
ทีเ่ ว็บไซต์ http://hp.anamai.moph.go.th หัวข ้อ PMQA
สานักสง่ เสริมสุขภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองเป็ นภาพรวมระดับหน่วยงาน
รอบ 9 และ 12 เดือน
Thank You

similar documents