VYJMENOVANÁ SLOVA

Report
VYJMENOVANÁ SLOVA PO
M
MY ( všichni)
MI (já, jeden)
MÝT (umývat, myčka)
MÝDLO
MÍT (vlastnit)
MÍVÁ radost
MYSLIT nesmysl
průmysl
smyšlené
MÝLIT SE omyl
HMYZ
MYŠ
HLEMÝŽĎ
MÝTIT - vymýcený les, vykácený
ZAMYKAT
SMÝKAT - SMÝČIT (uklízet)
smýknout kýmsi
průsmyk
smyčec
DMÝCHAT (foukat)
CHMÝŘÍ
SMÍTKO
NACHOMÝTNOUT SE ochomýtat se
MÝTO – mýtné (poplatek)
MYKAT – cupovat, drhnout přízi
MYS (výbežek pevniny)
LITOMYŠL, KAMÝK, NEZAMYSLICE
PAMATUJ !!!
MINOUT, MIHNOUT SE, OMÍTKA
MÍCHA, MÍZA, SMÍŠENÝ, NAMÍŘIT
MILÁ, ODMÍTAT, OMÍLAT MÍCHAT
PROCVIČOVÁNÍ
mam- nka má m- čku , neum- tá zelenina, m- se um- jeme m- dlem v um- vadle,
nem- vá často r- mu, hm- zožravec, dom- šlivá M- lada, M- ra se zm- lil,
je přem- šlivý a m-rný, b- l na om- lu, dobré m-nění, m- nuli jsme m- slivnu,
dělá nesm- sly, m- vá dost m- ncí, hlem- ždí ul - ta, dobrý úm- sl, šťastný
sm- ch, vykácené m- sto lesa je m - tina, um- něný ml- nář, vysm- čený b- t,
sm- šená prodejna, prům- slové kom- ny, dům- slné zam- kání, zam- chal
omáčku, m- hnul se tu a zm- zel, M- la bydlí ve Vysokém M- tě, um- me vým- k,
dostal m- lost, neseš m- to, sm- čcový orchestr, káně m- šilov a zm- je,zam- řil
do Nezam- slic, dům je vysm- čený bez jediného sm- tka, rozdm- chává oheň
ŘEŠENÍ
maminka má myčku , neumytá zelenina, my se umyjeme mýdlem v
umývadle,
nemívá často rýmu, hmyzožravec, domýšlivá Milada, Mira se zmýlil,
je přemýšlivý a mírný, byl na omylu, dobré mínění, minuli jsme myslivnu,
dělá nesmysly, mívá dost mincí, hlemýždí ulita, dobrý úmysl, šťastný
smích, vykácené místo lesa je mýtina, umíněný mlynář, vysmýčený
byt,
smíšená prodejna, průmyslové komíny, důmyslné zamykání,
zamíchal omáčku,
mihnul se tu a zmizel, Míla bydlí ve Vysokém Mýtě, umíme výmyk,
dostal milost, neseš mi to, smyčcový orchestr, káně myšilov a zmije,
zamířil
do Nezamyslic, dům je vysmýčený bez jediného smítka, rozdmýchává
oheň
Použité zdroje
http://www.gify.nou.cz/

similar documents