Actuele agenda - Stichting Bravoo GMR

Report
GMR
GMR vergadering : dinsdag 11 maart 2014, 19.30u
Johan Verstappen sluit om 20.30u aan.
Locatie : OBS De Touwladder, Hei Akker 34, Kaatsheuvel
AGENDA:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorig overleg 11 februari 2014
3. Bevindingen/constateringen Johan Verstappen.
4. GMR intern
01. Ervaringen GMR leden personeelsgeleding Leerrijk (RV)
02. Hoe kunnen we de MR’en meer betrekking bij de GMR en op welke punten is dit
wenselijk en op welke punten niet?
03. Portefuilleverdeling
5. Financiën
01. MARAP december 2013 voor zover reeds bekend
02. Begroting 2014 opgevraagd op vestigingsniveau
03. Afspraken maken omtrent MARAP frequentie 2014 (voorstel in april t/m maart,
in juli tot en met juni, in oktober tot en met september en in februari tot en met
december).
04. Doorcentralisatie onderhoudskosten huisvesting
6. Personeelsbeleid
01. Verdeelsleutel fte’s, met antwoord op de vragen die via mail door de GMR
hierover zijn gesteld.
02. Collectieve verzekering, IPAP waarom was de verhoging niet vooraf bekend?
03. Hoe gaan we om met mobiliteit (verplicht en vrijwillig)? En op welk moment
wordt dit bekend gemaakt?
04. Bespreken mail GMR inzake verwacht resultaat 2015 in relatie tot verwachte
reductie fte per 1-8-2014.
05. Is er scholingsbeleid binnen BRAVOO en waar ligt dit dan vast?
06. Hoe wordt er omgegaan met het bekendmaken/openstellen van vacatures?
07. Hoe werkt de beoordeling van directeuren? Wordt hiervoor ook input van de
medewerkers gevraagd?`
08. Stand van zaken externe beoordeelaar?
7. Strategie / Kwaliteit
01. Samenwerking Leerrijk, wat is de status?
02. Jaarplanning bespreken en eventueel aanvullen.
8. Rondvraag
9. Volgende vergadering: 1 april 2014
1

similar documents