Metody d*lení sm*sí

Report
Šablona
III/2
číslo materiálu
385
Jméno autora
Mgr. Alena Krejčíková
Třída/ ročník
1. ročník
Datum vytvoření
10.9.2013
Vzdělávací oblast:
Přírodovědné vzdělávání
Tematická oblast:
Metody dělení směsí
Předmět:
Chemie
Anotace:
Prezentace je věnována nejčastěji
používaným metodám dělení složek
směsi. Žáci se seznámí s principy
jednotlivých metod. Žáci popisují a na
příkladech uvádějí využití jednotlivých
metod dělení složek směsi v běžném
životě a jejich význam pro životní
prostředí.
Klíčová slova:
Destilace, filtrace, krystalizace,
sedimentace.
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Metody dělení směsí

izolační neboli separační metody

oddělování jednotlivých složek směsi

slouží k získávání jednotlivých složek

určování složení = kvalitativní rozbor

určování množství = kvantitativní rozbor
Krystalizace
dělení složek směsi na základě rozdílné
rozpustnosti
 odpařování rozpouštědla
 provádí se ochlazováním nasyceného roztoku za
tepla

◦ nasycený roztok- při dané teplotě se již látka
nerozpouští
◦ za tepla- látka se při zvýšené teplotě rozpouští
ochotněji
◦ ® co se stane když ochladíme nasycený roztok za
tepla?
Schéma krystalizace
Sedimentace
usazování
 oddělování složek směsi na základě rozdílné
hustoty složek
 využití:

◦ u lékaře při odběru krve
◦ čističky odpadních vod – usazování kalů
Filtrace
oddělení složek směsi na základě velikosti částic
 velké částice neprojdou přes filtr
 malé částice přes filtr projdou
 filtr- filtrační papír s různými velikostmi pórů,
gáza, vata

◦ filtrát- složka směsi, která projde přes filtr
◦ usazenina- složka směsi, která zůstane zachycená na
filtru
Schéma krystalizace
Destilace
oddělení složek směsi na základně odlišných
teplot varu
 použití

◦ výroba alkoholu
◦ destilace ropy – získávání různých frakcí
◦ výroba plynů ze vzduchu
frakce složek podobných vlastností
 destilát- roztok získaný destilací

Extrakce

k oddělení složek směsi se využívá různé
rozpustnosti látek v různých rozpouštědlech
Chromatografie





chroma = barva
grafie = psát
dříve používaná k oddělování barevných složek
dělení složek směsi na základě rozdílné
pohyblivosti částic v rozpouštědle
chromatogram- záznam chromatografického
dělení
◦ chromatogram chlorofylu zelené rostlinné barvivo
Zdroje obrázků

SMĚSI. Metody oddělování složek směsí [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupný na
WWW: http://www.chemierol.wz.cz/8%20smesi_metody.htm

WIKIPEDIE. Sedimantace erytrocytů [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupný na
WWW:
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Sedimentace_erytrocyt%C5%AF

ZŠ KAPLICE. Ropa [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/zdro03.htm

WIKIPEDIE. Chromatografie [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromatografie

STUDENTSKÝ WEB GYMNÁZIUM ASOŠ JILEMNICE. Chromatografie
[online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupný na WWW:
http://www.gymjil.cz/student/2012/10/
Literatura

BENEŠOVÁ, Marika; SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj z chemie. Brno:
DIDAKTIS, 2002, ISBN 80-86285-56-1.

BANÝR, J; BENEŠ, P. Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 2001, ISBN 8085937-46-8.

similar documents