vyjmenovaná slova po M a P

Report
Pravopis – vyjmenovaná slova po M a P
 Materiál tvoří 18 slidů, v nichž se žák osvěží pojem





vyjmenovaná slova a procvičí si pravopis i/y po M a P
cílová skupina: 6. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák je schopen poznat vyjmenovaná
slova a slova s nimi příbuzná a ovládat jejich pravopis, je
nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity
použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. , Český jazyk,
přehled učiva základní školy, Pravopisná cvičení
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením
následuje klíč s řešením
 v kořenech vyjmenovaných slov a slov s nimi
příbuzných píšeme tvrdé y/ý: plyn, uplynulý
 v kořenech ostatních slov píšeme měkké i/í: hlína,
hliněný
 v příponách píšeme měkké i/í: slíbit, slíbil
 v pádových koncovkách se při psaní i a y řídíme
vzory: kdo? co? – ti psi, ti páni; koho? co? – ty pány,
ty psy
 v osobních koncovkách sloves přítomného času se
píše vždy měkké í: nosím, nosíš,…
 v příčestí se při psaní i a y řídíme pravidly o shodě
přísudku s podmětem: hokejisté vyhráli, stromy
opadaly, děti odešly
být – bydlit – obyvatel –
byt; příbytek – nábytek –
dobytek; obyčej – bystrý –
bylina; kobyla – býk Přibyslav
slyšet – mlýn – blýskat se;
polykat – plynout –
plýtvat; vzlykat – lysý –
lýtko; lýko – lyže –
pelyněk; plyš
my – mýt – myslit – mýlit
se; hmyz – myš – hlemýžď;
mýtit – zamykat – smýkat;
dmýchat – chmýří –
nachomýtnout se;
Litomyšl
pýcha – pytel – pysk;
netopýr – slepýš – pyl;
kopyto – klopýtat – třpytit
se; zpytovat – pykat – pýr;
pýřit se – čepýřit se
syn – sytý – sýr; syrový –
sychravý – usychat; sýkora
– sýček – sysel; syčet sypat
vy – vysoký – výt; výskat –
zvykat – žvýkat; vydra –
výr – vyžle; povyk – výheň;
a slova s předponou vy-,
vý-
brzy – jazyk – nazývat;
Ruzyně





















mračna hm-zu
sm-šené lesy
sm-sl života
nesm-rná námaha
skleněná m-sa
sm-čit podlahu
stará om-tka
zlom-slná radost
rozm-chat barvy
sametové chm-ří
drcený km-n
nebezpečný sm-k
stříbrná m-nce
neúm-slné zranění
sezamová sem-nka
dobré podm-nky
zam-tavá odpověď
m-lný názor
zm-rnit bolest
rozsáhlá m-tina
vesm-rná stanice





















mračna hmyzu
smíšené lesy
smysl života
nesmírná námaha
skleněná mísa
smýčit podlahu
stará omítka
zlomyslná radost
rozmíchat barvy
sametové chmýří
drcený kmín
nebezpečný smyk
stříbrná mince
neúmyslné zranění
sezamová semínka
dobré podmínky
zamítavá odpověď
mylný názor
zmírnit bolest
rozsáhlá mýtina
vesmírná stanice













záhadné zm-zení
dom-šlivý člověk
fotbalový m-č
prům-slová oblast
odm-tnout pomoc
dlouhé přem-tání
nepříjemný om-l
naučit se v-myk
nesrozum-telná věta
vm-sit se do davu
jít hlem-ždím krokem
špinavé um-vadlo
nesm-slné nám-tky













záhadné zmizení
domýšlivý člověk
fotbalový míč
průmyslová oblast
odmítnout pomoc
dlouhé přemítání
nepříjemný omyl
naučit se výmyk
nesrozumitelná věta
vmísit se do davu
jít hlemýždím krokem
špinavé umyvadlo
nesmyslné námitky





















zčep-řená p-rka
p-sečné pobřeží
stopy kop-tek
jemný p-sek
p-skat si známé p-sničky
p-šné chování
nap-navý film
p-tel šp-navého prádla
p-tný režim
nevyzp-tatelná nálada
p-tlík oříšků
kapří šup-ny
velká p-ha
klop-tavá chůze
pruhy pap-ru
šp-navý sníh
netop-ří úkryt
našlapovat na šp-čky
zaječí p-sky
krátký dop-s
mravenčí p-le





















zčepýřená pírka
písečné pobřeží
stopy kopýtek
jemný písek
pískat si známé písničky
pyšné chování
napínavý film
pytel špinavého prádla
pitný režim
nevyzpytatelná nálada
pytlík oříšků
kapří šupiny
velká piha
klopýtavá chůze
pruhy papíru – papyru
špinavý sníh
netopýří úkryt
našlapovat na špičky
zaječí pysky
krátký dopis
mravenčí píle
 slep-ší kořist
 slepýší kořist
 varhaní p-šťaly
 varhaní píšťaly
 op-rat se o hůl
 opírat se o hůl
 p-plavá práce
 piplavá práce
 oba p-líře
 oba pilíře
 p-chlavé bodliny
 pichlavé bodliny
 přep-chová dovolená
 přepychová dovolená
 tvrdošíjně zap-ral
 tvrdošíjně zapíral
 velcí sudokop-tníci
 velcí sudokopytníci
 nečitelný náp-s
 nečitelný nápis
Lenka se nachom…tla u nehody. M… jsme o
tom opravdu nevěděli. Včera m… konečně
sundali sádru. Chtěla bych m…t dlouhé vlasy,
ale mam…nka si m…slí, že b… m… neslušely.
Před každým jídlem b…chom si měli um…t
ruce. Ve sklepě jsme vysm…čili všechny
pavučiny. Kvůli nebezpeční sm…ku jsme jeli
pomalu, m…jelo nás jedno auto za druhým.
M…slí se o sobě, že je neom…lný. Musíme
pom…šlet na návrat.
Lenka se nachomýtla u nehody. Mý jsme o tom
opravdu nevěděli. Včera mi konečně sundali
sádru. Chtěla bych mít dlouhé vlasy, ale
maminka si myslí, že by mi neslušely. Před
každým jídlem bychom si měli umýt ruce. Ve
sklepě jsme vysmýčili všechny pavučiny. Kvůli
nebezpeční smyku jsme jeli pomalu, míjelo nás
jedno auto za druhým. Myslí se o sobě, že je
neomylný. Musíme pomýšlet na návrat.
Kdo vynalezl tiskací p…smo? P…cha předchází
pád. Jednání středověkých soudů zap…soval
p…sař. Z p…tláka prý b…vá nejlepší hajný. P…lot
se třp…tivým letadlem kroužil nad letištěm. Z
p…sku řeky Otavy rýžovali kdysi zlato.
Strašp…tel se bojí i vlastního stínu. Svou vinu si
každý jednou odp…ká. Fujary jsou dlouhé
pastýřské p…šťaly. Včely krmí své larvy medem
a p…lem. Nepronásledujte slep…še, jsou
užiteční. Každá pracovní smlouva musí b…t
potvrzená podp…sy. Neposp…chej tolik.
Kdo vynalezl tiskací písmo? Pýcha předchází
pád. Jednání středověkých soudů zapisoval
písař. Z pytláka prý bývá nejlepší hajný. Pilot se
třpytivým letadlem kroužil nad letištěm. Z písku
řeky Otavy rýžovali kdysi zlato. Strašpytel se
bojí i vlastního stínu. Svou vinu si každý jednou
odpyká. Fujary jsou dlouhé pastýřské píšťaly.
Včely krmí své larvy medem a pylem.
Nepronásledujte slepýše, jsou užiteční. Každá
pracovní smlouva musí být potvrzená podpisy.
Nepospíchej tolik.

similar documents