23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Report
Mod PDF 11.1
Luik B
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
Neergelegd
aan het
*14303869*
Belgisch
18-04-2014
Staatsblad
Griffie
Ondernemingsnr :
0550742244
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
(voluit) : Cuvee Commerce
(afgekort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Zetel : Philipstockstraat 41
8000
Brugge
België
Onderwerp akte : Oprichting
Ondergetekenden:
Bulcke Ivo, wonende te Jan Boninstraat 21, 8000 Brugge
Rigolle Hilde, wonende te Jan Boninstraat 21, 8000 Brugge
Boterman Michaël, wonende te Brugsestraat 76, 8211 Aartrijke
Met het doel tussen hen een vennootschap op te richten, zijn als volgt overeengekomen:
I.
De vennootschap is onder firma en draagt de naam: Cuvee Commerce
De vennootschap heeft tot doel:
Groothandel in alcoholische en andere dranken
Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en
glaswerk
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
het organiseren van culturele en culinaire evenementen op de zaak waarbij de positie van wijn steeds centraal
staat
het organiseren van masterclasses rond wijn/gerecht waarbij wijn in het algemeen of een regio of domein in het
bijzonder centraal staat.
het organiseren van uitstappen naar/bezoeken aan wijndomeinen of wijnstreken met als doel deze beter bekend
te maken bij bestaand of nieuw cliënteel.
het organiseren/begeleiden van jachtevenementen in binnen en buitenland waarbij steeds de omkadering in het
teken van wijn staat
het participeren in een jachtpart, met als doel deze participatie te kunnen aanbieden aan bestaand en potentieel
cliënteel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Luik B - vervolg
Het beheren van het patrimonium van vennootschappen zowel van roerende als van onroerende aard
het voeren van het management van ondernemingen
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
De vennootschap mag zich eveneens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen aangegaan door derden. Zij mag tevens al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in
pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren, zowel in België als in het buitenland;
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen
die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Deze opsomming is niet beperkend.
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Philipstockstraat 41, 8000 Brugge
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
De activiteit van de vennootschap start op 1 april 2014.
De inbreng der vennoten is aldus bepaald:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt � 20.000,00 (twintigduizend euro). Het is verdeeld in 100 aandelen
zonder nominale waarde en wordt volledig volstort. Mevrouw Rigolle Hilde brengt � 5.000,00 (vijfduizend euro)
in en de heer Bulcke Ivo � 5.000,00 (vijfduizend euro), de heer Boterman Michaël brengt � 10.000,00
(tienduizend euro) waarvoor hen respectievelijk 25, 25 en 50 aandelen worden toegekend. De aandelen zijn op
naam en worden ingeschreven in een aandelenregister.
Elk aandeel heeft recht op één stem bij de Algemene Vergadering. Indien de rechten op de aandelen worden
opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, zullen alle er aan verbonden stemrechten worden uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
De vennoten zullen in de verliezen een evenredig deel aan hun inbreng dragen en zullen de winsten in dezelfde
verhouding verdelen. De bestemming van de boekhoudkundige resultaten worden jaarlijks vastgelegd bij de
Algemene Vergadering.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van één der vennoten, voor de tijd waarop de
vennootschap moet eindigen. De overdracht van aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden, aan één of
meer vennoten of aan derden, al dan niet erfgenamen, zal slechts mogen geschieden met toestemming van de
helft der overige vennoten, bezittende minstens vier/vijfden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de
rechten waarvan de afstand zich realiseert of voorgesteld wordt, en indien er slechts twee vennoten zijn, met
toestemming van de andere vennoot. Bij weigering van toestemming - weigering waartegen geen verhaal
mogelijk is – verplichten de vennoten die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen, terug te kopen tegen
de waarde vastgesteld op de navolgende wijze, behoudens minnelijke regeling. De andere vennoten mogen,
indien zij dat verlangen, deelnemen aan deze terugkoop.
De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich
niet verzetten, kunnen echter een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata. De terugkoopwaarde
waarvan sprake, is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van
overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan
één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de
waarde van de aandelen zullen beïnvloeden. Indien de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen zal een
derde deskundige worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar
de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De terugkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop
de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgelegd. Na het verstrijken van die termijn kunnen
de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
In geen geval en om geen enkele reden, zullen de vennoten, hun weduwen of erfgenamen, de zegels mogen
laten leggen op de goederen of waarden van de vennootschap, noch een gerechtelijke inventaris laten opmaken.
Het maatschappelijk jaar eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31
december 2015. Ieder jaar op 26 mei, en dit voor de eerste keer in 2016, zal er een Algemene Vergadering
worden samengeroepen die zal beslissen over de winstverdeling en de eventuele ontlasting van de zaakvoerder
over het beheer.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Luik B - vervolg
Wordt benoemd voor onbepaalde duur als niet-statutair zaakvoerder: mevrouw Rigolle Hilde, de heer Bulcke Ivo
en de heer Boterman Michaël, hun mandaat is bezoldigd. Teneinde de formaliteiten bij het Belgisch Staatsblad,
de Kruispuntbank der ondernemingen, B.T.W.-registratie, sociale kas, sociaal secretariaat, en andere
administratieve formaliteiten voor de oprichting e.d. te vervullen benoemt de zaakvoerder als lasthebber, die voor
hem en in zijn naam alle pleegvormen dienaangaande kan vervullen, Tudors Accountancy, vertegenwoordigd
door haar zaakvoerder Nico Verhamme, Oostendse Steenweg 105, 8000 Brugge.
In 3 exemplaren opgemaakt te Brugge, op 14/4/2014, voor elk der vennoten.
Rigolle Hilde
Boterman Michaël
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bulcke Ivo
Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

similar documents