Loon - ACV BASF

Report
Federaal regeerakkoord
Het Federaal Regeerakkoord
Loon
• Wegwerken loonhandicap tegen 2019
• Indexsprong 2%
• Doel meer jobs, zonder enige garantie
• Enkel aandeelhouders worden hier beter van
• Ook voor sociale uitkeringen, lage lonen
• Behoud automatische index eventueel hervormd
• Lastenverlaging (zie verder)
• Loonmatiging (loonstop?) 2015-2016 of langer
Concurrentievermogen
• Wat betekent een indexsprong?
• Brutoloon: €2.916/ maand (€40.590 jaarloon)
• Kost indexsprong: €58,3€ / maand
• Op jaarbasis (x 13,92) = € 811
• Over vijf jaar: €4.057
• Volledig loopbaan 45 jaar: € 36.531 of bijna een
jaarwedde
• Nog geen rekening gehouden met aanvullend pensioen
• http://www.indexo.be/nl/
Loon
• Paul De Grauwe: Indexsprong levert geen jobs
op.
• Werkgevers kunnen niet garanderen dat een
indexsprong extra jobs oplevert.
Concurrentievermogen
• Werkgeversbijdrage 25% ipv 33%
• Zonder garantie op tewerkstelling
Minder patronale
bijdrage = minder
voor SZ = minder
pensioen,
gezondheidszorg,…
• Meer flexibele arbeidsorganisaties en arbeidstijd
(annualisering, deeltijds werken, overuren en glijtijd)
• Loon op basis van competenties en productiviteit,
niet anciënniteit
• Herbekijken afschaffing proeftijd
• Kortere procedures Wet Renault
Tijdkrediet
• Geen uitkering niet-gemotiveerd TK
• Scherpere controle motieven& loopbaanvereisten
• Geen gelijkstelling pensioen voor niet
gemotiveerd TK
• Landingsbanen naar 60 jaar voor eerste
aanvragen vanaf 1 jan 2015
• Geen uitzonderingen meer: lange loopbaan,
knelpuntenberoep, bedrijven in herstructurering en
moeilijkheden
SWT / brugpensioen
• CAO 17 van 60 naar 62 jaar vanaf 1/01/2015
• Zware beroepen, verminderde arbeidsgeschikte
bouw en lange loopbaan (nu 56 jaar)
• 58 jaar in 2015
• 60 jaar in 2017
• Niet als opzeg ingaat vóór 30/10/2014
• Bedrijven in herstructurering 60 jaar in 2017.
Gewaarborgd loon
• Van 1 maand naar 2 maanden bij ziekte
• Doel:
• Responsabilisering werkgevers
• Werkgevers mogelijkheid geven preventieve
maatregelen te nemen.
• Opbrengst ziekteverzekering 300 miljoen
• 150 miljoen terug naar werkgever via
lastenverlaging
• Ondertussen uitgesteld dankzij lobby werkgevers
Wettelijk pensioen
• Loopbaan korter dan 45 kunnen zelf kiezen om
langer te werken (tot na 65j)
• 66 jaar in 2025
• 67 jaar in 2030
• Onbeperkt bijverdienen
“Probleem
is niet
de financiering
van de pensioen
maar de
verdeling van de
rijkdom”
• Overlevingspensioen
• Leeftijd wordt verder opgetrokken naar 55 jaar
Vervroegd pensioen
• Optrekken loopbaanvoorwaarden
• 41 jaar in 2017, 42 jaar in 2019
• Optrekken leeftijd
• 62,5 jaar in 2017, 63 jaar in 2018
• Lange loopbaan (vanaf 2019)
• Van 42 naar 44 jaar op 60 jaar (= begonnen op 16j)
• Van 41 naar 43 jaar op 61 jaar ( = begonnen op 18j)
• Specifieke regeling voor zware beroepen
Is een doekje voor het bloeiden
Belastingvoordelen bedrijven
N°
1
2
3
4
Naam
Winst voor
belastingen
TELENET
GROUP
4.317.140.000 €
HOLDING
ANHEUSERBUSCH
1.748.957.000 €
INBEV
GROEP
BRUSSEL
845.692.000 €
LAMBERT
JANSSEN
PHARMACEU 864.645.000 €
TICA
Belasting
tarief
Belastingen
Fiscale korting
18.296.000 €
1.449.099.886 € 0,4%
0€
594.470.484 €
0,0%
0€
287.450.711 €
0,0%
6.759.000 €
287.133.836 €
0,8%
5
COBREW
705.160.000 €
8.290.000 €
231.393.884 €
1,2%
6
BRIDGESTON
589.557.000 €
E EUROPE
1.983.000 €
198.407.424 €
0,3%
De rekening: Vlaams én federaal
Gezin 1: 2 kleine kinderen
Gezin 2: drie studenten
Kost per jaar
Kost per jaar
Index
1400
Index
1400
woonbonus
1292
woonbonus
1378
kinderopvang
1200
inschrijvingsgeld
1040
kinderbijslag
61
kinderbijslag
zorgverzekering
50
zorgverzekering
Water
125
4128
Water
157
50
180
4205
De rekening: Vlaams én federaal
De rekening: Vlaams én federaal
• En dan nog niet in rekening gebracht:
• Afschaffen gratis vervoer
• Afschaffen aangepast vervoer
• loonblokkering door aanpassing wet 96
• Mogelijke wijzigingen in de indexkorf
• Verhoging accijnzen: diesel, tabak….
Wat willen wij!
Vrijwaring en versterking van de koopkracht
Ja aan vrije loononderhandelingen neen aan Indexsprong
Investeren in duurzame relance en werkgelegenheid.
Het openbaar vervoer, de zorgsector, onderwijs, de co2 zuinige energiesector,…. Allen
smeken ze om investeringen en extra mankracht.
Meer fiscale rechtvaardigheid. Voor een vermogensbelasting. Voor
de sluiting van de fiscale achterpoortjes
Zorg voor een sterke federale sociale zekerheid voor een
echter sociale bescherming in geval van ziekte, werkloosheid of pensioen. Voor het
behoud van de bestaande SWT en pensioenrechten.
Wat willen wij!
• Deze regering kiest duidelijk niet voor sociaal
overleg!
Wij verhogen de druk
‘Samen met jou!’
6 november: betoging Brussel
24 november, 1 december en 8 december:
provinciale stakingsacties
15 december: algemene staking
Op naar een warme samenleving
Wie strijdt
kan
verliezen
maar wie
niet strijdt
heeft al
verloren
Bertolt Brecht

similar documents