เอกสารดาวน์โหลด

Report
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผลการดาเนินงาน
และผลงานเด่ น/ นวัตกรรม SP สาขาโรคไต
จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้ องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
รุ่งรักษ์ ภิรมย์ลาภ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร
ระยะของโรคไตเรื้อรัง
1
2
3
GFR
> 90
60-90
30-60
4
15-30
5
< 15
ไตถูกทำลำย อัตรำกำรกรองของไตปกติ
หรือเพิม่ ขึ้น
ไตถูกทาลาย อัตราการกรองของไตลดลง
เล็กน้ อย
ไตถูกทาลาย อัตราการกรองของไตลดลงปาน
กลาง
ไตถูกทาลาย อัตราการกรองของไตลดลงมาก
ไตวำยระยะสุดท้ำย (ESRD)
www.themegallery.com
อุบตั กิ ำรณ์โรคไตเรื้อรังในประเทศไทย
CKD Prevalence in Thailand
8
6
CCr-CG
7.3%
4
2.9%
2 1
0
%
.8 .6 .7%
% %
GFR-MDRD
.1% .1% .05 .06
% %
stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 5
Anutra et al. Prevalence of chronic kidney disease in Thai adult populati
on. J Med Assoc Thai 2006; 89 suppl 2: s 112-20
โรคไตวำยระยะสุดท้ำย
โรคเบำหวำน
โรคควำมดัน
โลหิตสูง
โรคไตอักเสบเรื้อรัง
โรคถุงน้ ำในไต
USRDS ADR, 2007
การพัฒนาระบบบริการโรคไต
Service plan ของพวงที่ 8
ประเด็นปัญหา
1.การดูแลก่อนบาบ ัดทดแทนไต
่ ต่อ 1.2 การจ ัดตงั้ CKD Clinic
1.1 การสง
2. การฟอกเลือดด้วยเครือ
่ งไตเทียม
2.1 การควบคุณคุณภาพหน่วย2.2 การทาศูนย์เอกชนในรพ.ร ัฐ
2.3vascular access 2.4 การขาดแคลนพยาบาล
2.5การรองร ับ ผูป
้ ่ วยหล ังจากPD-drop out
่ งท้อง
3. การล้างไตทางชอ
3.1การจ ัดสรรบุคลากร 3.2การเยีย
่ มบ้าน
3.3 waiting list(TK implantation)
4.มาตรฐานLab
5. การปลูกถ่ายไต 5.1 KT Center 5.2 KT donor
1.การดูแลก่อนบาบ ัดทดแทนไต
่ ต่อ
1.1 การสง
1.2 การจ ัดตงั้ CKD Clinic
2. การฟอกเลือดด้วยเครือ
่ งไตเทียม
2.1 การควบคุณคุณภาพหน่วย
2.2 การทาศูนย์เอกชนในรพ.ร ัฐ
่ งท้อง
3. การล้างไตทางชอ
3.1การจ ัดสรรบุคลากร
-อายุรแพทย์ รับผิดชอบ OPD CAPD 2 คน
-ศัลยแพทย์ รับผิดชอบวางสาย TK 1 คน
- พยาบาล CAPD 4 คน
-พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน
-พนักงานผู้ช่วย 1 คน คนงาน 1 คน
3.2การเยีย
่ มบ้าน
3.3 waiting list(TK implantation)
ขบวนการดูแลผู้ป่วยCAPD/ตามมาตรฐาน
ผู้ป่วย ESRD
เลือกCAPD
ฝึ กสอนการทา CAPD
รับการผ่าตัดฝั งสาย
จาหน่ ายกลับบ้ าน
F/U
รพ.1 เดือน
เยี่ยมบ้ าน
F/U
กิจกรรมการดาเนินงานพัฒนาเครือข่ าย
• การสร้ างและพัฒนาแบ่ งเป็ น 2 ด้ าน ดังนี ้
• 1. เครือข่ ายภายในโรงพยาบาลสกลนคร
• 2. เครือข่ ายภายนอกโรงพยาบาลสกลนคร
• 2.1 เครือข่ ายบุคลากรสาธารณสุข
• 2.2 เครือข่ ายภาคประชาชน
1.สร้ างเครือข่ ายภายในโรงพยาบาลสกลนคร
1.1 เตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบรมเตรี ยมความพร้ อม 30 -31 มี.ค.52
อบรมทีม MED ( ภาคปฏิบัติ ) 4รุ่ น
อบรมทีมผ่ าตัด
อบรมทีม MED ( เฉพาะHead )
อบรมทีม ER
อบรมทีม MED ตึกพิเศษ
2.สร้ างเครือข่ ายภายนอกโรงพยาบาลสกลนคร
สร้ างทีมเยี่ยมบ้ านรพ.
สน.
- พยาบาล CAPD
- เวชกรรมสังคม
-นักสังคมสงเคราะห์
เพื่อเป็ นพี่เลีย้ งในการเยี่ยมบ้ านของ รพช./PCU
3.สร้ างเครือข่ ายผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้ อง
ทากลุ่มผู้ป่วยCAPD
ทากลุ่มผู้ป่วยCAPD
ประชุมทีม รพ.สน.
-พยาบาล CAPD
-พยาบาลจิตเวช
- พยาบาลเวชกรรมสังคม
- นักสังคมสงเคราะห์
สร้ างเครือข่ ายผู้ป่วยCAPD
กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน
4.มาตรฐานLab
GFR ในผลตรวจเลือด
5. การปลูกถ่ายไต
5.1 KT Center (รพศ.อุดร)
5.2 KT donor
(รพศ.สกลนคร)
ภาพกิจกรรมประชาสั มพันธ์ การรับบริจาคอวัยวะ
ขอบคุณคะ่
"พระธาตุเชิงชุมคูบ
พระ
่ าน
้
ตาหนักภูพานคูเมื
่ อง
งามลือเลือ
่ งหนอง
หาร
แลตระการปราสาทผึง้
สวยสุดซึง้ สาวภู
ไท
ถิน
่ มัน
่ ในพุทธธรรม"

similar documents