Media, Markt en ICT

Report
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2014-2015
Media, Markt en ICT (K000884)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 7.0
Studietijd 210.0 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2014-2015
A (semester 1)
microteaching
hoorcollege
project
PGO-tutorial
Lesgevers in academiejaar 2014-2015
De Marez, Lieven
Evens, Tom
5.0 u
20.0 u
10.0 u
10.0 u
PS01
PS01
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2014-2015
Master of Science in de communicatiewetenschappen
(afstudeerrichting journalistiek)
Master of Science in de communicatiewetenschappen
(afstudeerrichting nieuwe media en maatschappij)
Master of Science in de communicatiewetenschappen
(afstudeerrichting film- en televisiestudies)
Master of Science in de communicatiewetenschappen
(afstudeerrichting communicatiemanagement)
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
7
aanbodsessie
A
7
A
7
A
7
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Communicatietechnologie, Macro-economie, ICT- markten, Convergentie,
waardeketen, business model
Situering
Dit opleidingsonderdeel wordt gedoceerd als uitbreiding en verdieping van de cursus
Inleiding tot de Nieuwe Communicatietechnologieën: toepassing van
interactiegebaseerde gebruiksmodellen, inzicht in de actuele trends op ICT-vlak,
(macro-economisch) inzicht in de verander(en)de marktstructuren van de voornaamste
ICT-markten en convergerende communicatieplatformen.
Ophakend aan een aantal actuele evoluties, uitdagingen en praktijkgetuigenissen
vanuit verschillende ICT-markten, wordt de studenten een inzicht geboden in de
'markteconomische basics' van waardeketens en business modellen, en worden ze ook
uitgenodigd om die kennis toe te passen in een marktrelevante projectuitdaging.
Inhoud
De lessenreeks kent in grote lijnen 3 blokken. In eerste instantie een aantal
generalistische introductielessen die enerzijds een aantal technologische
marktevoluties (hardware, screens, etc ....) toelichten en anderzijds een introductie
geven op een aantal essentiële economische bouwblokken, raamwerken en begrippen
inzake waardeketens en business modellen.
Met deze inleidingslessen als basis, gaan we in een tweede lessenblok concreter in op
de verander(en)de markten van bv communicatie, informatie en AV/entertainment
In een derde lesblok maken we het nog concreter door dieper in te gaan op een aantal
'challenges' binnen die verander(en)de markten aan de hand van getuigenissen vanuit
de praktijk, groepswerken en microteaching op basis van die groepswerken.
(Goedgekeurd)
1
Begincompetenties
Kennis van de inhoud van de cursus ‘Inleiding tot de Nieuwe
Communicatietechnologieën’ is noodzakelijk
Eindcompetenties
- Kennis hebben van de voornaamste markteconomische bouwblokken,
krachtsverhoudingen en evoluties, om de snel veranderende marktlogica binnen de
voornaamste technologiemarkten te kunnen begrijpen en kritisch te kunnen analyseren
-Kennis hebben van een aantal van de voornaamste economische begrippen en
raamwerken inzake business models en waardeketens om
communicatiewetenschappelijke vraagstukken inzake de werking van media & ICTmarkten beter te kunnen analyseren
- Het kennen en kunnen toepassen van de voornaamste wetenschappelijke literatuur
inzake business models en waardeketens voor media & ICT-marketen
- Vertrekkend vanuit een actuele problematiek of uitdaging voor een media- en/of ICTbedrijf, de relevante beroepsrelevante vraagstukken identificeren, operationaliseren,
analyseren en beantwoorden aan de hand van een zelfstandig (in groep) opgestelde
en uitgevoerde aanpak
-De theoretische raamwerken inzake waardeketens en business modellen kunnen
toepassen op concrete onderzoeksvragen in een projectuidaging van/voor een
concreet bedrijf
- Zelfstandig en in groepsverband complexe vraagstukken (challenges vanuit de
bedrijfswereld) aanpakken en beantwoorden door de in de cursus aangereikte
raamwerken toe te passen in de analyse, en de bekomen inzichten op een 'tangible'
manier aan de 'opdrachtgever' over te maken. Hierbij is niet alleen het succesvol
afronden van het proces een doel, maar evenzeer de kritische reflectie op de gekozen
aanpak en methode.
-De resultaten van de groepsoefening op een bevattelijke, ad rem en wetenschappelijk
onderbouwde manier, zowel schriftelijk als mondeling presenteren aan zowel de
'opdrachtgever' (het bedrijf dat de studenten de challenge gaf) als de 'academische
stakeholder'.
- Het kunnen samenwerken door via goede afspraken, timing en deadlines op korte
termijn een complex innovatievraagstuk te kunnen oplossen
- Relevante markteconomische ontwikkelingen inzake media & ICT kunnen kaderen en
analyseren binnen de aangereikte leerstof
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, microteaching, PGO-tutorial, project
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
In het gros van de hoorcolleges worden de voornaamste markteconomische evoluties,
principes en raamwerken toegelicht aan de hand van actuele voorbeelden en lopend
onderzoek. Om de student om voldoende tastbare manier kennis te laten maken met
deze markteconomische logica worden binnen de colleges ook gastsprekers uit het
bedrijsleven geïntegreerd, alsook microteaching door elke groep op de 'door de
bedrijfsmensen' geformuleerde onderzoeksvragen.
Bij aanvang van de cursus worden de studenten -analoog met het vak 'media & ICTinnovatie-onderzoek' waarvoor de oefeningen geïntegreerd worden - in kleine groepen
aan een probleemgestuurd project toegewezen om op concretemarkteconomische
onderzoeksvragen van bedrijf x te werken. Dit gebeurt onder begeleiding van zowel
vakgroepmensen (ZAP, AAP, WP, prakijkassistent) als mensen 'uit het veld' (het bedrijf
dat de vraag/uitdaging formuleerde). Voor deze begeleiding worden plenaire momenten
vastgelegd om met de ganse groep samen te komen om over de voortgang van de
projecten te rapporteren en reflecteren. Op vraag van de student is ook individuele
begeleiding mogelijk.
Elk project wordt afgesloten met de oplevering van resultaten en presentaties in de les
(voor zowel de academische begeleiders als de opdrachtgevers) die ook deel uitmaken
van de leerstof.
Leermateriaal
Affuah, A. (2014). Business Model Innovation. Concepts, Analysis, and Cases. New
(Goedgekeurd)
2
York: Routledge. (60€)
Slides
Rapporten en presentaties oefeningen
Referenties
Affuah, A. (2014). Business Model Innovation. Concepts, Analysis, and Cases. New
York: Routledge.
Chan-Olmsted, S. M. (2005). Competitive strategy for media firms. Strategic and brand
management in changing media markets. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: the new imperative for creating and
profiting from technology. Boston: Harvard
Business School Press.
Doyle, G. (2013). Understanding Media Economics (Second edition). London: Sage.
Fransman, M. (2010). The new ICT ecosystem. Implications for policy and regulation.
New York: Cambridge University
Press.
Gruber, H. (2005). The economics of mobile telecommunications. New York:
Cambridge University Press.
Winseck, D. & Jin D. Y. (2011)(Eds.), The political economies of media. The
transformation of the global media industries. London: Bloomsbury.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk, peer-evaluatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De evaluatie kent twee componenten: het examen (65%) en het groepswerk (35%).
Het examen betreft een open boek examen waarin aan de hand van een mix van
gesloten en open vragen, generieke en actua-gebonden vragen, en oefeningen
gerelateerd aan (de feedback op) de groepswerken gepeild wordt naar het begrip van
de markteconomische basiskennis voor media- & ICT-markten.
De tweede evaluatiecomponent betreft de eerder beschreven groepsoefening of
'bedrijfschallenge' (geïntegreerd met de oefening voor 'media & ICT: innovatieonderzoek, 35% van de punten), waarbij het individuele punt deels tot stand komt op
basis van een groepspunt (toegekend in samenspraak met alle betrokken begeleiders),
en deels op basis van peer assessment en de individuele indruk van de begeleiders
van het cooperatieve en leidinggevende karakter van elke individuele student. Het
groepspunt wordt toegekend op basis van de mate waarin men de kaders uit de cursus
wist toe passen op de voorgelegde vraag, en die op een correcte manier wisten te
gebruiken voor analyse en doorvertaling naar een kritische en tastbare rapportering en
presentatie, incl. kritische reflectie op het gevolgde proces en genomen keuzes.
Eindscoreberekening
Combinatie van niet-periodegebonden evaluatie (permanente evaluatie van
medewerking aan groepswerk en activiteit op online discussiegroep – (35% van het
eindcijfer) en periodegebonden evaluatie (examen - 65% van het eindcijfer).
Faciliteiten voor werkstudenten
- mogelijkheid tot GIT traject
- mogelijkheid om alternatieve data voor examen en feedback aan te vragen
- mogelijkheid tot vervangende individuele paper-opdracht (ter vervanging van
groepsoefening)
(Goedgekeurd)
3
(Goedgekeurd)
4

similar documents