Stáhnout - AT konference

Report
AT konference 2013
Jezerka, Seč, 2.-6.5. 2013
KONTROLA CHOVÁNÍ V ÚSTAVNÍ
A REZIDENČNÍ LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ
Vývoj skálovského paradigmatu
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN Praha
SANANIM Praha – Zdravotnické zařízení SANANIM
1
OBSAH
Charakteristiky a přehled behaviorálních terapií
(BT)
 Metody BT založené na skinnerovském přístupu
(„manipulace s následky“):
 Token economy
 Contingency management
 Bodovací systémy
Průzkum bodovacích systémů 2009
 Kontrola chování v terapeutických komunitách
(TK):
 Přehled pravidel, norem a zvyků
 Problém sankční pasti
 Implikace pro výzkum a praxi
2
CHARAKTERISTIKY BEHAVIORÁLNÍCH
TERAPIÍ
Rotgers (1999)
 Lidské chování je spíše výsledkem procesu učení než
výsledkem determinace genetickými faktory.
 Stejné procesy učení, které vytvářejí problémové
chování, mohou být použity k jeho změně.
 Chování je z větší části určeno působením situačních a
environmentálních faktorů.
 Skryté procesy, jako myšlení a prožívání, lze ovlivňovat
prostřednictvím aplikace principů učení.
 Rozhodující součástí změny chování je projevení nových
modelů chování v přirozeném prostředí.
 Každý klient je jedinečný a musí být hodnocen jako
jedinec v daném kontextu.
 Základním kamenem adekvátní léčby je důkladná
behaviorální diagnostika.
3
PŘEHLED BEHAVIORÁLNÍCH TERAPIÍ
 Předpodmiňování podnětu: přístupy založené
na klasickém podmiňování (pavlovovský
princip):
Pozitivní přepodmiňování (relaxace, slast, asertivita)
Averzivní terapie
 Manipulace s následky: přístupy založené na
operantním podmiňování (skinnerovský
princip):
Plánování
 Předvídatelná evaluace (např. testování na
přítomnost drog v moči)
Pobídkové terapie v širším slova smyslu
4
POBÍDKOVÉ TERAPIE
 Obvykle založené jako institucionální kontrola
chování
 Stanovení norem (žádoucí a nežádoucí
chování)
 Stanovení odpovědí (odměny / tresty)
 Známé typy:
 Token economy
 Contingency management (pobídková terapie v
užším slova smyslu)
 Bodovací systémy
5
TOKEN ECONOMY
 Použití: v psychiatrických nemocnicích v 50.60.letech 20.stol. (před 1.farmakolologickou
revolucí)
 Cíl: aktivizace chronických pacientů
 Prostředky: odměňování žádoucího chování
 Pobídka – „token“: bod, žeton, poukázka
směnitelná za zboží, vstupenky do kina, na
fotbal, do bazénu atd., event. za jiné výhody
 Individualizovaný seznam žádoucího chování
 Jasná a jednoduchá převoditelnost
token/odměna
6
CONTINGENCY MANAGEMENT
(POBÍDKOVÁ TERAPIE V UŽŠÍM SLOVA
SMYSLU
 Použití: v současnosti většinou v ambulantní léčbě
závislých jako pomocná metoda v substitučním
nebo odvykacím programu
 Cíl: zvýšení motivace pro udržení v programu
aktivizace chronických pacientů
 Prostředky: odměňování žádoucího chování
 Pobídka: malá finanční částka, výhoda v programu,
postupně přechod na pozitivní sociální odezvu
 Individualizovaný seznam žádoucího chování
 Jasný způsob kontroly, např. test moči na drogy
 Jasná a jednoduchá převoditelnost žádoucí
chování /odměna
7
POBÍDKOVÁ TERAPIE V ČR „SKÁLOVSKÉ“ BODOVACÍ SYSTÉMY
 Použití: v ústavní léčbě závislých jako jeden z ústředních
prvků
 Cíl: tlak na adaptaci, zvýšení frustrační tolerance,
selekce motivovaných / nemotivovaných pacientů
 Prostředky: odměňování žádoucího chování,
sankcionování nežádoucího
 Pobídka: kladné a záporné terapeutické body a jejich
zlomky či ekvivalenty
 Kolektivní seznam žádoucího a nežádoucího chování
 Disperzní způsob kontroly – spolupacienty, skupinou,
personálem
 Kumulativní a složitá převoditelnost žádoucí chování
/odměna ; nežádoucí chování/postih
8
PRŮZKUM BODOVACÍCH SYSTÉMŮ 2009
(in Kalina, 2013, příloha 7)
Osloveno 15 primářů, došlo 10 odpovědí (66%)
 6 primářů a primářek poskytlo požadované dokumenty,
většinou s osobním komentářem;
 2 primáři stručně odpověděli v tom smyslu, že používají
Skálův model a nic nového nevymysleli;
 1 primář sdělil, že přestali bodovací systém používat,
protože je neslučitelný s principy TK;
 1 vedoucí lékařka oddělení (navzdory vstřícné osobní
komunikaci autora s primářem i jeho zástupcem),
odpověděla, že autorovi nic nepošle, protože je to složité
a nerozuměl by tomu.
9
PRŮZKUM BODOVACÍCH SYSTÉMŮ 2009 –
PROČ SE POUŽÍVAJÍ?
Cíle a záměry
 Posilovat žádoucí a oslabovat nežádoucí chování.
 Poskytovat pacientovi jednoduchou informaci o tom,
"jak si stojí.
 Rozpoznat pobyty účelové či jinak méně smysluplné.
 Motivovat pacienta k přijímání zodpovědnosti za
"skupinu".
 Udržet v léčebně spořádané prostředí.
10
PRŮZKUM BODOVACÍCH SYSTÉMŮ 2009 –
OPATRNĚ FORMULOVANÉ VÝSTUPY 1
 Hodnotící schémata jsou komplikovaná a podrobná.
 Jsou patrné snahy o zjednodušení, narážejí na však na odpor
středního zdravotnického personálu, který chce mít návod na řešení
každé detailní situace.
 Hlavní váhu má záporná strana schématu, tj, hodnocení negativního
chování a sankce za ně.
 Nejtvrdším postihem za porušení základních pravidel je (podobně
jako v terapeutických komunitách pro závislé) disciplinární
ukončení léčby.
 Objevuje se celá řada disciplinárních manipulací s léčebným
schématem, např. Zkrácení, ale i prodloužení léčby, dočasné
vyloučení z léčby (překlad na jiné oddělení, zákaz účasti nebo
mluvení na skupině ).
11
PRŮZKUM BODOVACÍCH SYSTÉMŮ 2009 –
OPATRNĚ FORMULOVANÉ VÝSTUPY 2
 Přestupky a sankce za ně jsou odstupňované, ty nejzávažnější
zajišťují bezpečí pacientů podobně jako v terapeutických
komunitách (prostředí bez drog, bez násilí a bez sexuálních vztahů).
 Disciplinární opatření však může dopadnout i na toho, kdo nasbírá
dostatečný počet bodů za banální přestupky (“vyboduje se“).
 Existuje snaha rozšířit kladnou strana schématu, tj, hodnocení
žádoucího chování a „odměny“, s explicitním přiznáním poučení
z behaviorálních terapií.
 Je patrná snaha některých primářů zajistit v bodovacím systému
větší účast samotných pacientů a jejich spolusprávy. Střední
personál však může klást odpor a argumentovat, že to pacientům
nelze svěřit.
12
PRŮZKUM BODOVACÍCH SYSTÉMŮ 2009 –
OPATRNĚ FORMULOVANÉ ZÁVĚRY
 Bodovací systém je v ústavní léčbě závislostí v ČR zakotvený a je
mu přisuzován vysoký terapeutický význam.
 Skálovy formulace rizik, výhod a nevýhod lze pokládat za dodnes
platné.
 Snahy bodovací systém zjednodušit, rozvíjet (např. na základě
poznatků pobídkové terapie), prověřovat jeho přiměřenost spolu
s pacienty nebo jej zcela opustit jsou ojedinělé.
 Inovace nejsou obvykle vítány středním personálem.
 „Bodování“ představuje jakýsi subkulturní identifikační znak a
symbol správné praxe. Při nedostatečné znalosti a sounáležitosti
s příslušnou subkulturou existuje riziko neporozumění.
 Ověření účinnosti není známo.
13
KONTROLA CHOVÁNÍ – ÚSTAVNÍ
LÉČBA VERSUS TERAPEUTICKÉ
KOMUNITY 1
 Moje odborná dráha je spojená daleko více s
terapeutickými komunitami všech modalit
(psychiatricko-psychoterapeutické, výcvikové,
adiktologické) než s psychiatrickými léčebnami a ústavní
léčbou jakýchkoliv duševních poruch včetně závislostí.
 Moje porovnání způsobů kontroly chování (Kalina,
2013) je do značné míry zaujaté.
KONTROLA CHOVÁNÍ – ÚSTAVNÍ
LÉČBA VERSUS TERAPEUTICKÉ
KOMUNITY 2
Bodovací systém
Systém
pravidel
terapeutické
komunity
Princip učení odměnou a trestem
Princip sociálního/interpersonálního
učení
Může uzavřít prostor složitějším a Podporuje složitější a efektivnější
efektivnějším formám učení
formy učení jako podstatu systému
Může motivovat k vnějškové adaptaci Snáze motivuje k internalizaci norem a
hodnot
Reflektuje umělé režimové požadavky Reflektuje přirozené potřeby bezpečí a
udržitelnosti komunity
Obsahuje riziko vzniku apersonálního Je zosobněn vedoucím, týmem a
mechanismu
pokročilejšími klienty
Může se stát ztělesněním obran a
Vede personál k otevřenosti a
generalizovaných protipřenosů
odpovědnosti
personálu
Obsahuje
riziko
zneužití
moci Zneužití
moci
personálem
je
personálem
kontrolováno komunitním dialogem,
dialogem v týmu a supervizí
KONTROLA CHOVÁNÍ – ÚSTAVNÍ
LÉČBA VERSUS TERAPEUTICKÉ
KOMUNITY 3
Bodovací systém
Systém
pravidel
terapeutické
komunity
Příliš upoutává pozornost, bodování Komunikace
o
problémech
a
může
nahrazovat
terapeutickou událostech stojí na prvním místě
komunikaci
Přináší vyšší riziko retraumatizace Nižší riziko retraumatizace v léčbě
v léčbě
vzhledem ke komunitnímu dialogu
Možnost
ukončení
léčby Riziko
ukončení
léčby
z disciplinárních důvodů při určitém z disciplinárních důvodů pouze při
počtu
nezávažných
režimových přestoupení kardinálních pravidel
přestupků
Velký počet režimových pravidel „TK má málo základních pravidel, ale
s nejasným vztahem k cílům léčby
tato pravidla jsou jasná a jednoznačná.
TK s velkým počtem pravidel je
mrtvá“
Často protiřečí základním principům Je konzistentní se základními principy
terapeutické komunity
terapeutické komunity
KONTROLA CHOVÁNÍ – ÚSTAVNÍ
LÉČBA VERSUS TERAPEUTICKÉ
KOMUNITY 4
K filosofii terapeutických komunit však patří také
kultura zkoumání - „jak to je?“, „proč to tak je?“ (Main,
1947; Kennard & Lees, 2001).
Snažil jsem se zbavit se zaujatosti a zkoumat, jak je to v
TK doopravdy.
SYSTÉM PRAVIDEL V
TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH 1
Typ pravidel
Význam a obsah
Metapravidla
Zajišťují přežití, stabilitu, pružnost a sebekontrolu TK
Pravidla
o
bezpečí
Kardinální
pravidla
Další pravidla
o ochraně
jednotlivce a
společenství
Zakazují ohrožující chování: drogy, násilí, sex
Zajišťují osobní a skupinové hranice a integritu
v terapeutickém procesu (právo říci „ne“, důvěrnost
osobních údajů, skupinové/komunitní tajemství)
Pravidla o uspořádání Určují rozvrh dne a týdne, kalendář komunity a
času
strukturu pobytu klienta
Pravidla o zapojení
Stanoví zásady žádoucího chování, které přináší
prospěch z léčby
Pravidla o moci a Stanoví principy kolektivního rozhodování, právo
odpovědnosti
veta personálu, delegování odpovědnosti a
pravomocí, zásadu „jednotlivec přijímá rozhodnutí
komunity“ a systém sankcí
Provozní pravidla
Stanoví operační zásady pro jednotlivé aktivity („jak18
se co dělá v naší TK“)
SYSTÉM PRAVIDEL V
TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH 2
Typ pravidel
Význam a obsah
Parapravidla
Interpretační pravidla
Určují, jakým způsobem se pravidla
používají
Určují, co a kdy které pravidlo znamená
Zvyky
Určují, co je zvykem dělat v dané situaci
Pravidla tzv. druhého života TK - Určují, jak se pravidlům vyhnout nebo je
antiterapeutické normy
využít v osobní prospěch
19
SYSTÉMY PRAVIDEL A SANKCÍ V TK –
OPATRNĚ FORMULOVANÉ ZÁVĚRY
 Kardinální pravidla jsou nejednoznačně interpretovaná,
zejména pravidlo o sexuálních/erotických vztazích
 Kromě kardinálních pravidel existuje téměř nepřehledné
množství pravidel nižšího řádu a parapravidel
 Systém je téměř tak složitý nebo ještě složitější než skálovské a
post-skálovské bodovací systémy v ústavní léčbě
 Systém umožňuje zneužívání moci klienty ve vyšších
funkcích
 Systém umožňuje „sankční past“ – obdoba „vybodování“
 Rizika systému nejsou nahlížena, existuje rigidita zvyků a
tradic
 Snahy systém zjednodušit, zprůhlednit, rozvíjet, prověřovat
jeho přiměřenost nebo jej zcela opustit jsou ojedinělé.
20
SYSTÉMY PRAVIDEL A SANKCÍ V TK –
NEOPATRNĚ FORMULOVANÝ ZÁVĚR
 Terapeutické komunity pro drogově závislé, které v
90.letech vznikaly jako alternativa „skálovského“
(Apolinářského) modelu ústavní léčby, se mu nyní
přibližují více, než si samy uvědomují
 Jedním z ústředních problémů je složitý a nepřehledný
systém pravidel a sankcí, který funguje jako samoudržovací
a může být kontraproduktivní („komunita s mnoha
pravidly je mrtvá“ – Kooyman, 1993)
 Podobně jako bodovací systémy, představují sankční
systémy subkulturní identifikační znak a symbol správné
praxe. Při nedostatečné znalosti a sounáležitosti
s příslušnou subkulturou existuje riziko neporozumění.
 Ověření účinnosti není známo.
21
IMPLIKACE PRO VÝZKUM
 Porovnání systémů kontroly chování v ústavní léčbě
závislostí a v terapeutických komunitách pro drogově
závislé
 Definování účinných faktorů v behaviorální i nebehaviorální oblasti
 Definování rizik
 Průzkum minimálních variant
 Průzkum faktoru neurčitosti
 „Vybodování“ a „sankční past“ - kvalitativní
kasuistický výzkum
22
IMPLIKACE PRO PRAXI
 Kultura zkoumání („jak to je doopravdy?“ „proč to tak
je?“)
 Dialog v týmech a mezi týmy
 Reflexe rizik
 Prevence
zneužití, retraumatizace a
poškození
pacienta/klienta
 Odvaha k jednoduchosti (složitost může někde
/někomu přinášet nepatřičné výhody)
 Odvaha k průhlednosti (fér je, abychom tomu všichni
rozuměli a rozuměli tomu stejně; jinak to může
někde/někomu přinášet nepatřičné výhody)
 Odvaha k personalizaci (apersonální automatismus je
terapeuticky kontraproduktivní; česky: když je to
mašinka, není to člověk, když to není člověk, není to
23
léčba)
PODĚKOVÁNÍ
 Děkuji všem vedoucím pracovníkům v ústavní léčbě respondentům mého průzkumu z r. 2009 za jejich
účast, zejména za tu sdílnou a otevřenou.
 Děkuji vedoucím pracovníkům v ústavní léčbě respondentům výzkumu Mgr. Kateřiny Mladé v r.
2011-2012 za jejich účast a spolupráci.
 Děkuji kolegům z několik terapeutických komunit pro
závislé za možnost nahlédnout do jejich systému
kontroly chování a/nebo o něm debatovat.
 Děkuji všem, kteří chápou, že se ve svých závěrech
mohu mýlit, ale mám dobrý úmysl iniciovat dialog a
společnou učící zkušenost.
24
CO BY TOMU ŘEKL?
Díky za pozornost!
[email protected]
[email protected]

similar documents