Cu*c thi thi*t k* báo t**ng chào m*ng ngày 8/3

Report
Cuộc thi thiết kế báo tường
chào mừng ngày 8/3
Giáo viên: …….
Học sinh: Lớp 10A2
Trường: THCS-THPT Đinh Thiện Lý
• Tóm tắt
– Thiết kế báo tường mừng ngày 8/3
– Nhiệm vụ: thiết kế tường mừng ngày 8/3
– Sản phẩm: 1 tờ báo tường chào mừng ngày 8/3
– Giải quyết: một hoạt động chào mừng ngày quốc
tế phụ nữ
– Địa điểm thực hiện: làm trên máy tính
– Công cụ thực hiện: các phần mềm soạn thảo văn
bản hoặc phần mềm thiết kế báo tường báo
tường
• Mục tiêu, chuẩn kiến thức
– Mục tiêu:
• Sau khi làm xong phần này, học sinh sẽ có được kỹ năng làm
việc nhóm, áp dụng trực tiếp các chức năng của phần mềm
soạn thảo văn bản vào cuộc sống
– Chuẩn kiến thức: yêu cầu học sinh phải thực hiện
được các thao tác sau:
•
•
•
•
Chèn hình ảnh
Tạo border
Word art
Định dạng loại chữ, màu sắc
Câu hỏi định hướng
• Câu hỏi khái quát
– Hoạt động ý nghĩa để chào mừng ngày mừng 8/3 ?
• Câu hỏi bài học :
– Trong khi thiết kế báo tường, các em đã sử dụng các
kỹ năng định dạng nào?
• Câu hỏi nội dung
– Nêu các bước để thực hiện thao tác:
•
•
•
•
Chèn hình ảnh?
Tạo border?
Word art?
Định dạng loại chữ, màu sắc?
• Lịch trình đánh giá
– Trước khi bắt đầu dự án
• Trả lời câu hỏi
• Kế hoạch dự án: học xong chương 3 tin học 10
• Biểu đồ K-W-L
– Học sinh thực hiện dự án và hoàn tất công việc
• Các sổ ghi chép tiến trình thực hiện
• Bảng kiểm mục quan sát,đánh giá nhóm và đặt câu hỏi
• Tiêu chí đánh giá quá trình
– Sau khi hoàn tất dự án
• Bảng tiêu chí đánh giá cuối
• Biểu đồ K-W-L
• Bài kiểm tra(trắc nghiệm)

similar documents