Muuseumitunnid Ajalooarhiivis (pptx, 88 KiB)

Report
Ajalooarhiiv
Liina Lõhmus, Riina Voltri
2013




Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik
olukord 18.sajandil
Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik
olukord 19.sajandil
Perekonnanimed
Rahvusliku liikumise ettevõtmised

Arhiivimaterjalide olemasolu
a) tõlgitult
b) digiteeritult




Võimalus läbi viia nii arhiivis kui skaibi
vahendusel
IKT võimaluste kasutamine
Individuaal-, paaris- ja rühmatöö põimimine
Töölehed (1. tund 6 tk; 2. tund 7 tk; 3. tund
3 tk, 4. tund 5 tk)
TUNNI TEEMA: PEREKONNANIMED
MÄRKSÕNAD: Pärisorjuse kaotamine, perekonnanimed
Kursuse nimetus(ed): Eesti ajalugu II
Tunni pikkus: Paaristund, so 2X45 minutit
Sihtrühm: gümnaasium
Eeltingimused: Õpilasel on ülevaade muutustest talurahva elus 19.
sajandi esimesel poolel ning ettevalmistavalt on kodus uuritud
nende sugulaste nimed ja pärinemispiirkond, kelle kohta võiks
olla perekonnaloolisi andmeid enne 1926. aastat (sünd, abielu,
surm)
Eesmärk: Õpilane analüüsib allikate alusel perekonnanimede
panekut ja muutumist.
Õpitulemus(ed):Õpilane
- analüüsib kasutab ja hindab allikaid kriitiliselt
- kasutab IKT vahendeid info hankimiseks, esitlemiseks.
Kontroll ja hindamine
Kontroll toimub tööülesannete lõpus toimuvate frontaalsete
vestluste kaudu.
Eelhäälestus (5 minutit)
arhiivitöötaja sissejuhatus:
 väga lühidalt 1816/19 seadustest
 teemat puudutavate materjalide olemasolu
arhiivis
 tutvustab üldistavalt ülesandeid ja on
valmis rühmatöö käigus tekkivatele
küsimustele vastama.
Õppimine (65 minutit)
Individuaalne töö töölehega 1 (15 minutit)
 Õpilane loeb Rahvusarhiivi virtuaalse
uurimissaali lehelt
http://www.ra.ee/vau/index.php/et/page/
article/index?menuId=2
töölehel viidatud tekstid ja vastab töölehe
küsimustele
 Üks õpilane tutvustab kõigile oma
vastuseid, mida vajadusel korrigeeritakse
frontaalse vestluse käigus. Vestlust juhib
arhiivitöötaja.
TÖÖLEHT 1



















Lugege Rahvusarhiivi virtuaalse uurimissaali lehelt
http://www.ra.ee/vau/index.php/et/page/article/index?menuId=2
läbi tekstid
Sissejuhatus http://www.ra.ee/vau/index.php/et/page/article/index?menuId=2#article1
Perekonnanimede panek
http://www.ra.ee/vau/index.php/et/page/article/index?menuId=2#article5
Nimede eestistamine
http://www.ra.ee/vau/index.php/et/page/article/index?menuId=2#article6
Vastake küsimustele
Millised eelteadmised on vajalikud perekonnaloo uurimiseks arhiivis?
Miks ei ole enamikul eestlastest võimalik uurida oma perelugu enne 18.sajandit?
Milline portaal võimaldab pereloo iseseisvat uurimist?
Kellel olid Eestis enne 19. sajandi teist veerandit perekonnanimed?
Millised olid eestlaste eesnimed? Tooge näiteid.
Miks olid vajalikud lisanimed?
Kuidas tekkisid eestlaste lisanimed?
Miks võisid ühel inimesel olla erinevad lisanimed?
Millal said eestlased perekonnanimed?
Kuidas perekonnanime veel nimetati? Miks?
Mille poolest erines perekonnanimede panek Liivimaal ja Põhja-Eestis?
Miks said Petserimaa elanikud perekonnanime hiljem kui mujal Eestis?
Millest võib olla tingitud asjaolu, et ühel inimesel on erinevates dokumentides erinevad nimed?
Millal ja miks toimus massiline nimede eestistamine?
Millised piirangud kehtestati nimede muutmisele eestistamise perioodil?
Milliseid nimesid eestistati?
Kui palju inimesi muutis nimede eestistamise kampaania käigus oma nime (umbkaudne arv)?
Rühmatöö töölehega 2 (50 minutit)






Kohapeal on klass eelnevalt jaotatud õpetaja poolt
neljaliikmelisteks rühmadeks.
Kõigil õpilastel on individuaalne ülesanne (10 min)
tutvuda virtuaalselt Suure-Kõpu ja uue Kariste mõisate
nimeraamatutega ja täita rühmas tööleht (10 min).
Tutvumine teiste rühmade töölehtedega. Töölehed
liiguvad karusellina (korraga vahetatakse töölehti
rühmade vahel, kuni leht jõuab kodurühma tagasi), igal
rühmal on teise rühma tööga tutvumiseks 2 - 3 minutit.
Töölehtede vahetamiseks annab märku tunni läbiviija).
Vajadusel kirjutatakse teiste töölehtedele märkusi ja
küsimusi.
Rühm tutvub oma töölehele tehtud märkustega ja on
valmis neile vastama. (10 min)
Üks rühm tutvustab oma töö tulemusi frontaalse
vestluse käigus. Vestlust juhib arhiivitöötaja. (10 min)
TÖÖLEHT 2 RÜHMATÖÖKS



Arhiivifondis Pärnumaa 3. kihelkonnakohus dokumentides leiduv Uue-Kariste mõisa nimeraamat
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.931.1.18:1
Uue-Kariste mõisa nimeraamat, 9. jaanuar 1823.
Perekonnanimed, mis anti selles mõisas esimesena vabastatavatele taluperemeestele. Nimekirja on
koostanud Uue-Kariste mõisavalitseja Andre Bohm. Selles mõisas on vaid üksikud peremehed
võtnud/saanud nime talu
järgihttp://rahvusarhiiv.ra.ee/public/EHA_Ajalooarhiiv/Naitused/2009/P2risrahvast_priirahvaks/931_
1_18_10p.JPG
http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/EHA_Ajalooarhiiv/Naitused/2009/P2risrahvast_priirahvaks/931_1_18
_11.JPG
Pärnumaa 4. kihelkonnakohus. Viljandi kihelkonnast pärisorjusest vabastatud inimeste nimekirjad.
Suure-Kõpu mõisa nimeraamat,
22. jaanuar 1825.
Perekonnanimed, mis anti selles mõisas esimesena vabastatavatele sulastele. Nimekirja on koostanud
mõisaomanik Alexander von Stryk.
http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/EHA_Ajalooarhiiv/Naitused/2009/P2risrahvast_priirahvaks/932_1_15
7_116p.JPG
http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/EHA_Ajalooarhiiv/Naitused/2009/P2risrahvast_priirahvaks/932_1_15
7_117.JPG

ja sama kihelkonna nimepanemisraamatud hingeloendeis:
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.171/10:2
Halliste kihelkonna Uue-kariste mõisa vaherevisjon
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.171/10:2
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.171/10:6

Viljandi kihelkonna Suure-Kõpu vaherevisjon 1826
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1865.3.283/6:4
A) Tutvuge individuaalselt ülal toodud linkide kaudu kahes erinevas mõisas pandud perekonnanimedega.
B) Arutlege rühmas loetu üle. Leidke mõlemast allikast võimalikult palju erinevaid perekonnanimede
rühmi (talunimed, loomanimed jne) Tooge välja sarnasusi ja erinevusi perekonnanimede rühmades,
kandke need töölehele (tabelisse) ja olge valmis oma tähelepanekuid teiste rühmadega jagama.

Küsimuste tekkimisel pöörduge kohe arhiivitöötaja poole.
Individuaalne töö onomastilise andmebaasiga.
www.ra.ee/vau. (20 minutit)
 Arhiivitöötaja juhendamisel sisenevad
õpilased vajalikule lehele
 Töö käigus on arhiivitöötaja valmis toetama
kõiki õpilasi individuaalselt
 Mõned õpilased tutvustavad oma töö
tulemusi teistele
TÖÖLEHT 3
Küsimuste tekkimisel pöörduge arhiivitöötaja poole.
Uurige oma perekonnanime päritolu.
 Kas see on 1930. aastatel muudetud? – vt Onomastiline
andmebaas. www.ra.ee/vau
 Vaadake Nimeregistrist järele, mis kogudustes leidub
teie perekonnanime?
 Missugused huvitavamad perekonnanimed esinevad
teie esivanemate kodukihelkonnas?
 Proovige uurida oma sugupuud. [ettevalmistavalt peaks
olema eelnevalt kodus uuritud nende isikute nimed ja
pärinemispiirkond, kelle kohta võiks olla
perekonnaloolisi andmeid enne 1926. aastat (sünd,
abielu, surm)]..
 Kasutage Saaga kirikuraamatutest personaalraamatuid
ning meetrikaid. Õigeusu taustaga inimeste kohta on
olemas pihilehed ja meetrikad.
Reflektsioon (10 min)
 Vestluse käigus arutletakse arhiivitöötaja
juhtimisel, mida töö käigus õpiti
 Arhiivitöötaja lõpetab tunni omapoolse
mõnelauselise teemakohase kokkuvõttega
Täname!

similar documents