System pieczy zast*pczej w m.st. Warszawa

Report
Współpraca Warszawskiego
Centrum Pomocy Rodzinie
z placówkami opiekuńczowychowawczymi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na
31.05.2014r.):
•
2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc
•
1 publiczna placówka specjalistyczno-terapeutyczna – 38 miejsc z filią (8
miejsc)
•
9 publicznych placówek socjalizacyjnych – 502 miejsca, w tym:
•
7 placówek z 21 filiami – 442 miejsca
•
2 placówki bez filii – 60 miejsc
•
4 niepubliczne placówki socjalizacyjne – 93 miejsca
•
6 publicznych placówek rodzinnych – 32 miejsca
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
•
•
WCPR na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy jest
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej
Zadania statutowe WCPR wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych:
- podejmowanie działań zmierzających do efektywnego dysponowania
miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
- współpraca w opracowywaniu i realizacja 3 letnich programów
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
- zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczowychowawczych,
- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób
usamodzielnianych
opuszczających
placówki
opiekuńczowychowawcze.
Działania zmierzające do efektywnego dysponowania
miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
•
•
•
•
•
•
•
prowadzenie
bazy
danych
wychowanków
(program
autorski)
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie
informacji uzyskanych z placówek,
kwalifikowanie
dziecka
do
odpowiedniej
placówki
opiekuńczowychowawczej,
wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
zawiadomień w przypadku pobytów kilkudniowych w placówce,
przekazywanie danych dotyczących wolnych miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych
z placówek,
występowanie do burmistrzów w poszczególnych dzielnicach z wnioskami
o przekazanie lokali z przeznaczeniem na mieszkania filialne,
przyjmowanie zgłoszeń o wolnych lokalach w Warszawie i kwalifikowanie
ich np. do instytucjonalnej pieczy zastępczej,
rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej.
Współpraca w opracowywaniu i realizacja Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie
na lata 2013-2015
•
•
przygotowanie projektu Programu oraz przeprowadzenie konsultacji
z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
w ramach realizacji programu:
- organizowanie mieszkań filialnych dla wychowanków placówek,
- opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania centrum
administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- opracowywanie standardów organizacyjnych placówek opiekuńczowychowawczych
przy
uwzględnieniu
specyficznych
potrzeb
wychowanków,
- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry placówek opiekuńczowychowawczych w celu stworzenia systemu szkoleń zmierzającego
do zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
•
•
•
•
•
opracowanie Procedury przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczowychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy,
opracowanie Zasad opiniowania osób, które podejmują się wspierania
działań
wychowawczych
warszawskich
placówek
opiekuńczowychowawczych, na podstawie których wydawane są opinie w formie
zaświadczeń kwalifikacyjnych dla „rodzin zaprzyjaźnionych”,
opracowanie Procedury przewozu i przekazania dziecka do jednej z form
pieczy zastępczej w związku z interwencją kryzysową w rodzinie dziecka
- dzieci w przyjaznych i bezpiecznych warunkach są przewożone do
placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Zespół interwencyjnego
przewozu
zmotywowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do przystąpienia do
programu profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci”
realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje; udział w programie zakończył
się uzyskaniem przez placówki certyfikatów potwierdzających wysoki
standard ochrony przed krzywdzeniem,
przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi
informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (1)
•
•
•
•
•
•
•
przygotowywanie projektów statutów placówek i projektów uchwał Rady m.
st. Warszawy w sprawie wyposażenia placówek opiekuńczowychowawczych w lokale z przeznaczeniem na mieszkania filialne,,
pomoc przy tworzeniu regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczowychowawczych,
określanie limitów miejsc w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem
mieszkań filialnych,
utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
i monitorowanie ich bieżącej pracy,
wspieranie kadry placówek w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy
z dzieckiem oraz pomoc w prowadzeniu placówek,
przeprowadzanie wizytacji w placówkach (również w godzinach
popołudniowych), podczas których sprawdzana jest organizacja czasu
wolnego, warunki pobytu dzieci, czy zapewnienie im właściwej opieki,
organizowanie kwartalnych spotkań z dyrektorami placówek, podczas
których omawiane są sprawy organizacyjne oraz inne ważne z perspektywy
placówek i WCPR,
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (2)
•
•
•
•
•
•
wyrażanie opinii w przypadku wniosku dyrektora placówki o przeniesienie
dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu,
udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanym
przez placówki opiekuńczo-wychowawcze,
w placówkach typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor
placówki w porozumieniu z WCPR, jako organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej,
wspieranie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dyrektora
placówki typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku,
gromadzenie danych dotyczących liczby dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym zgłoszonych do adopcji,
zbieranie z placówek różnego rodzaju danych do sprawozdań lub analiz np.
dotyczących liczby dzieci cudzoziemskich, przebywających w szpitalach
psychiatrycznych, stanu zdrowia, szczególnych potrzeb opiekuńczych,
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (3)
Postępowanie administracyjne
• prowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty od
rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
• wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz
dziecka przebywającego w placówce, na podstawie dokumentacji placówki,
• prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie
pobranych od usamodzielnianych wychowanków
• prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które nie regulują
należności za pobyt dziecka w pieczy
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (4)
Inwestycje
• opiniowanie wniosków placówek o przydział środków inwestycyjnych
z budżetu m. st. Warszawy,
• opiniowanie planów rzeczowo-finansowych placówek oraz zmian do tych
planów,
Mienie WCPR
• Użyczanie samochodów służbowych WCPR prowadzącym placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie Umowy.
Finanse
• obsługa finansowa placówek typu rodzinnego,
• opiniowanie planów finansowych placówek oraz zmian do planów,
• analiza dochodów i wydatków placówek,
• podział środków budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej (ubezpieczenia zdrowotne dzieci i finansowanie
pobytu dzieci cudzoziemskich),
• współpraca w zakresie wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych
wychowanków placówek
.
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (5)
Zatrudnienie
• bieżąca analiza zatrudnienia w placówkach,
• szczegółowa analiza zatrudnienia w placówkach(np.: likwidacja DD nr 5,
tworzenie centrum administracyjnego),
• przekształcanie stosunków pracy wychowawców zatrudnionych wg KN na
przepisy samorządowe,
• opiniowanie propozycji wynagrodzeń dla dyrektorów placówek,
Kontrole
• kontrole realizacji zadań w placówkach niepublicznych w ramach Umowy,
• kontrole publicznych placówek w ramach prowadzenia,
• analiza uwag kontrolujących wspólnie z dyrektorem placówki kontrolowanej,
omawianie planów naprawczych
Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem
pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze
•
•
•
•
•
wprowadzanie pilotażowego
modelu usamodzielniania wychowanków
pieczy
zastępczej
przebywających
w
mieszkaniu
chronionym
wypracowanego przez organizację pozarządową:
- realizacja w ramach projektu „Integracja dla Samodzielności”
realizowanego przez WCPR, współfinansowanego przez UE ze
środków EFS,
spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych
bezpośrednio zajmującymi się sprawami usamodzielnianych wychowanków,
wsparcie
merytoryczne
pracowników
placówek
opiekuńczowychowawczych w zakresie procesu usamodzielnienia,
nadzorowanie oraz koordynowanie realizacji indywidualnych programów
usamodzielnienia realizowanych przez wychowanków placówek,
prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyznania pomocy
usamodzielnianym wychowankom pieczy,
Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej
z innymi podmiotami
• placówka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie wykonywanych zadań
współpracuje:
- z sądem,
- powiatowym centrum pomocy rodzinie,
- rodziną,
- asystentem rodziny lub innym pracownikiem ośrodka pomocy społecznej
- organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
- z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań
wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności
w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te
uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz
pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.,
• pomoc WCPR w nawiązaniu relacji z innymi podmiotami, inicjowanie
współpracy, badań, seminariów, etc.
• przekazywanie placówkom różnych otrzymywanych ofert np. udziału w
spektaklach, koncertach, wydarzeniach kulturalnych, dotyczących wyjazdów
wakacyjnych, przekazywanie biletów, informowanie o możliwości
skorzystania z bezpłatnych szczepień, etc.

similar documents