downloaden en lezen

Report
Jaarverslag PCL
2013 – 2014
Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09)
Permanente commissie leerlingenzorg
Postbus 139, 3800 AC Amersfoort
033-4701315
1
Amersfoort, oktober 2014
Voorwoord
Met genoegen bieden wij u het laatste PCL-jaarverslag aan.
In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden
verrichte werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn verricht met het zorgplan als uitgangspunt.
Het verslag gaat over de periode augustus 2013 tot en met juli 2014.
In hoofdstuk 1 vindt u een beschrijving van de activiteiten en contacten van de PCL in zijn
algemeenheid. In hoofdstuk 2 treft u de kwantitatieve gegevens aan. Hoofdstuk 3 bevat de
conclusies. In hoofdstuk 5 wordt als afsluiting een overzicht over acht PCL-jaren gegeven m.b.t.
een vijftal aspecten.
Met dit verslag wordt een periode afgesloten waarbij de PCL een belangrijke schakel was in het
zorgtraject van de basisscholen. In deze periode is er in de scholen, ondersteund vanuit het
zorgteam en het ZAT van het Kompas, gezocht naar de optimale onderwijszorg voor kinderen-inde-knel. Veranderingen in de leerlingenzorg in de zorgfederatie Kompas had ook gevolgen voor de
werkwijze van de PCL. Zo leidde het anders kijken naar kinderen, het denken vanuit
onderwijsbehoeften, tot een aangepast onderwijskundig rapport.
In de nieuwe wet Passend onderwijs is voor de PCL geen plaats meer. Maar de zorg en aandacht
voor de leerlingen met ortho-pedagogische en ortho-didactische onderwijsbehoeften zal nodig
blijven, ook al is de organisatie daarvan veranderd.
A. Bergkamp
Voorzitter van de PCL
2
Hoofdstuk 1
SAMENSTELLING , TAAK EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE PCL
1.1 Samenstelling
Vanaf 3 april 2013 zijn alle activiteiten van de PCL geïntegreerd in het ZAT Kompas te Amersfoort.
Tijdens het verslagjaar bestaat de PCL uit twee personen:
- Dhr. A. Bergkamp, voorzitter
- Dhr. P.F. Immerzeel, zorgmanager Zorgfederatie Kompas.
1.2. Functie en taakstelling PCL
1. Beoordelingsfunctie (wettelijk verplicht)
De permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) heeft volgens de WPO de taak om de
toelaatbaarheid tot het SBO te regelen. Na aanmelding door (of namens ) de ouders wordt
op basis van een onderwijskundig rapport besloten of een kind kan worden toegelaten.
De PCL kan tot een van de volgende uitspraken komen:
de leerling is toelaatbaar voor SBO;
de leerling is niet toelaatbaar voor SBO. De PCL geeft advies over hoe de
basisschool tegemoet kan komen aan de speciale hulpvraag van de leerling;
plaatsing op een andere basisschool;
plaatsing in een speciale onderwijsvoorziening of hulpverleningsvoorzienig binnen
de federatie;
advies tot plaatsing binnen een andere vorm van onderwijs.
In onze Zorgfederatie beslist de PCL tevens over:
2. terugplaatsing naar de basisschool. Dit betekent dus beëindiging van de speciale zorg.
Vervolgens heeft de PCL de volgende taken:
3. Regelmatig overleg met het Zorgteam Kompas en deze informeren en adviseren t.a.v. de
leerlingen op de scholen. Hierdoor heeft de PCL niet alleen een curatieve maar tevens een
preventieve functie.
4. Het inventariseren van de leerlingenstromen.
5. Jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uitbrengen aan het bestuur van de
Zorgfederatie.
1.3 Werkgebied PCL
Bij het samenwerkingsverband zijn 24 scholen aangesloten:
HAAL:
8 basisscholen
Veluwe+:
10 basisscholen
Bunschoten-Spakenburg:
5 basisscholen
Het totaal aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober 2013: 3874, inclusief SBO.
Het SBO bestaat uit de scholen Het Baken en De Drieluik. Zij werken samen onder de naam De
Werf. Ook ‘ Jonge risico kinderen’ kunnen daar geplaatst worden.
Het leerlingenaantal op het SBO Het Baken bedroeg op 1 oktober 2013: 63.
Het leerlingenaantal op het SBO De Drieluik bedroeg op 1 oktober 2013: 44.
3
Het verwijzingspercentage van leerlingen die SBO De Werf bezoeken is in ons
samenwerkingsverband (peildatum: 1 okt. 2013) 1,78%.
1.4 Vergaderingen
Er waren in totaal 33 aanmeldingen, gericht op een besluit van toelaatbaarheid tot SBO.
De ZAT/PCL heeft 11 keer vergaderd. Verder zijn de actuele ontwikkelingen rondom passend
onderwijs besproken.
Er waren 9 aanmeldingen via een PCL van een ander SWV binnengekomen; deze zijn met een
advies- procedure via Kindkans afgehandeld. De overige aanmeldingen zijn in vergaderingen van
het Zorg Advies Team van Kompas (in Amersfoort) aan de orde geweest, in aanwezigheid van twee
PCL-leden.
16 aanmeldingen kwamen uit ons eigen swv en de overige van SO-scholen of psz/mkd (9).
1.5 Contacten
Tijdens het verslagjaar hebben orthopedagogen van het ZAT diverse contacten gehad met
basisscholen en ouders over de PCL-aanmeldingen.
De zorgmanager heeft een toelichting gegeven op het vorige PCL-jaarverslag in een vergadering
van de IB-ers van Zorgfederatie Kompas.
Veel administratieve taken werden door het secretariaat verzorgd.
Klachtenprocedure: er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te
tekenen m.b.t. de afgegeven beschikking.
1.6 Ontwikkelingen
De PCL is per 1 augustus 2014 opgeheven. Beschikkingen voor S(B)O worden
‘toelaatbaarheidsverklaringen’ (TLV), die worden afgegeven door de nieuwe
samenwerkingsverbanden.
De besturen van het oude samenwerkingsverband Zorgfederatie Kompas blijven samenwerken
omdat hun scholen verspreid liggen over acht nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is van belang
dat de opgebouwde kwaliteit van de scholen en de expertise van Kompas gecontinueerd worden. De
ondersteuning van (nu) Stichting Kompas blijft beschikbaar voor die scholen en zal nog meer
toegespitst worden op hun specifieke hulpvragen. Deze zal zich erop richten om zoveel mogelijk het
thuisnabij onderwijs te realiseren. Per samenwerkingsverband kan die ondersteuningsvraag
verschillen, maar voor allen geldt dat Kompas wanneer het nodig is, ook in de route naar het afgeven
van TLV’s actief zal zijn. Op die manier zal bijgedragen worden aan de ononderbroken
leerontwikkeling van de betreffende kinderen.
4
HOOFDSTUK 2
KWANTITATIEVE GEGEVENS
2.1. Aantal aanmeldingen
In het cursusjaar 2013-2014 zijn er in totaal 33 leerlingen aangemeld bij de PCL, twee daarvan
waren aangemeld in juli 2013 maar kon in het vorige cursusjaar niet meer afgehandeld worden.
1 Leerling is tweemaal besproken in verband met een tijdelijke beschikking.
Vergeleken met de afgelopen cursusjaren:
- cursusjaar 2010-2011: 31 aanmeldingen
- cursusjaar 2011-2012: 39 aanmeldingen
- cursusjaar 2012-2013: 29 aanmeldingen
- cursusjaar 2013-2014: 33 aanmeldingen
Het gemiddelde aantal aanmeldingen over de afgelopen vier jaar is 33.
2.2. Aanmeldingen verdeeld over de maanden
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Totaal
2010-2011
0
2
1
5
1
2
2
3
4
7
4
0
31
2011-2012
0
3
2
7
1
3
4
2
5
11
1
0
39
5
2012-2013
0
2
0
3
0
0
0
7
6
8
3
0
29
2013-2014
2
2
2
6
0
1
0
2
4
6
6
2
33
2.3 Aangemelde leerlingen naar leeftijd
Wat betreft de leeftijd van de aangemelde leerlingen gelden de volgende aantallen
Leeftijd
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
Aantal
aanmeldingen
2010-2011
1
3
1
6
5
11
3
0
1
0
Aantal
aanmeldingen
2011-2012
1
3
3
9
5
6
9
2
1
0
Aantal
aanmeldingen
2012-2013
0
2
2
5
6
5
6
2
1
0
Aantal
aanmeldingen
2013-2014
1
4
2
8
4
5
7
1
1
0
2.4 Aangemelde leerlingen per subregio van WSNS -Midden
De aanmeldingen die zijn gedaan door de subregio's binnen het samenwerkingsverband geven het
volgende beeld:
Subregio
HAAL
Veluwe Plus
Bunschoten-Spakenburg
Totaal
Schooljaar
2010-2011
8
8
4
20
Schooljaar
2011-2012
12
6
3
21
6
Schooljaar
2012-2013
7
8
7
22
Schooljaar
2013-2014
6
6
3
15
2.5 Verdeling naar geslacht
De 33 aanmeldingen zijn als volgt te verdelen:
26 jongens
7 meisjes
In de onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt met drie voorgaande jaren.
Jongens abs.
Jongens perc.
2010-2011
20
65%
2011-2012
24
62%
2012-2013
22
76%
2013-2014
26
83%
11
35%
15
38%
7
24%
7
17%
Meisjes abs.
Meisjesperc.
2.6 Grensverkeer
a. Inkomend grensverkeer
Van de 33 aangemelde leerlingen zijn 9 leerlingen afkomstig van een basisschool buiten ons
samenwerkingsverband. Het gemiddelde over de voorgaande drie jaar ligt op 8. Zie tabel.
b. Uitgaand grensverkeer
Van de 16 leerlingen die zijn aangemeld door de basisscholen binnen ons samenwerkingsverband
hebben 2 ouders te kennen gegeven dat ze hun kind willen aanmelden bij een andere SBO dan een
school van SBO De Werf. Belangrijk motief van de ouders is daarbij de afstand tot de SBO-school
in Amersfoort. Het gemiddelde over de voorgaande drie jaar ligt op 5.
Inkomend grensverkeer
Uitgaand grensverkeer
Schooljaar
2010-2011
8
5
Schooljaar
2011-2012
13
7
7
Schooljaar
2012-2013
4
4
Schooljaar
2013-2014
9
2
2.7 Aanmeldingen op SBO vanuit niet-basisscholen
In het verslagjaar zijn tien leerlingen aangemeld die niet op een basisschool zaten.
Dat is 30% van het totaal aanmeldingen.
Vergelijking met de voorgaande jaren geeft het volgende beeld:
Herkomst
Schooljaar
2010-2011
Schooljaar
2011-2012
Schooljaar
2012-2013
Schooljaar
2013-2014
0
0
1
2
0
0
3
2
0
2
1
0
1
2
6
1
SBO-school
REC-school (SO)
MKD
PSZ
2.8 Afgegeven beschikkingen
In het verslagjaar zijn in totaal 33 leerlingen aangemeld.
Voor 21 leerlingen is een permanente beschikking afgegeven, voor 7 leerlingen werd een tijdelijke
beschikking afgegeven. Bij 5 leerlingen is een negatieve beschikking afgegeven.
Vergelijking met de voorgaande jaren m.b.t. de tijdelijke beschikkingen:
2010-2011 voor 6 leerlingen
2011-2012 voor 5 leerlingen
2012-2013 voor 3 leerlingen
2013-2014 voor 7 leerlingen
8
HOOFDSTUK 3 CONCLUSIES
Uit de voorgaande gegevens kunnen een aantal conclusies getrokken worden:
1. Het aantal aanmeldingen (=33) is gelijk aan het gemiddelde van de voorgaande drie jaren (zie
§2.1).
2. De aanmeldingen van het verslagjaar laten een piek zien in de maanden november, mei en juni
(zie §2.2).
3. 73% van de aanmeldingen betreft leerlingen van 6 t/m 9 jaar (zie §2.3); in het vorige
verslagjaar was dat 76%.
4. Het aantal aanmeldingen uit de huidige basisscholen van ons samenwerkingsverband (=15; zie
§2.4) ligt fors lager dan het gemiddelde over de voorgaande 3 jaar (=21).
Gelet op het aantal aanmeldingen uit de subregio’s is er, in vergelijking met het gemiddelde
van de voorgaande drie jaren, sprake van
een daling bij Haal (6, bij een gemiddelde van 9).
een daling bij Veluwe Plus (6, bij een gemiddelde van 7); en
een daling bij Bunschoten-Spakenburg (3, bij een gemiddelde van 5)
5. Ruim 4/5 van de aangemelde leerlingen zijn jongens (83%; zie §2.5). Het gemiddelde van de
voorgaande jaren ligt op 68%.
6. Het inkomend grensverkeer is dit jaar fors hoger dan het uitgaand grensverkeer (zie §2.6). Het
inkomend grensverkeer (= 9) ligt iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar (=
8). Het uitgaand grensverkeer (= 2) ligt onder het gemiddelde van de afgelopen drie jaar (=
5).
7. Er zijn dit jaar relatief veel leerlingen (30%) aangemeld die niet op een basisschool zaten; 70%
van de aangemelde leerlingen zat op een basisschool, terwijl het gemiddelde over de
voorgaande drie jaar ligt op 89% (§2.7).
HOOFDSTUK 4 SLOT
Dit is het laatste PCL-jaarverslag. Tot slot verzamelen we enkele gegevens uit de jaarverslagen van
de afgelopen 8 jaar en noteren daarvan het gemiddelde.
2006-2007
aantal
aanmeldingen
31
percentage
jongens
61
inkomend
grensverkeer
5
uitgaand
grensverkeer
6
aanmeldingen
uit niet-bao
4
2007-2008
25
64
7
2
1
2008-2009
29
62
11
4
4
2009-2010
35
83
15
2
7
2010-2011
31
65
8
5
3
2011-2012
39
62
13
7
5
2012-2013
29
76
4
4
3
2013-2014
33
83
9
2
10
Gemiddeld
32
70
9
4
5
9

similar documents