handleiding Webtool Duurzame inzetbaarheid

Report
Instrumenten voor beeldvorming, beleid en aanpak Duurzame Inzetbaarheid
De commissie Duurzame Inzetbaarheid van de NEN heeft vier producten ontwikkeld om
arbeidsorganisaties te helpen bij het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
De Praktijkrichtlijn Duurzame Inzetbaarheid (NPR 6070) is het basisdocument. Hierin wordt het
gedachtengoed uiteengezet, een scan aangeboden en achtergrondmateriaal aangereikt.
De scan uit de NPR 6070, vormt de basis waaruit twee andere scans zijn ontwikkeld en de uiteindelijke
zelfverklaring.
De quickscan is bedoeld om een globale indicatie te krijgen van de mate waarin de organisatie bezig is
met het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Deze scan geeft ook een beeld op hoofdlijnen van de
aspecten die van belang zijn voor een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
De detailscan biedt de mogelijkheid om het huidige beleid meer specifiek uit te werken en te
onderbouwen door toelichtingen en beleidsdocumenten toe te voegen. Ook hier krijgt men een
terugkoppeling over de stand van zaken van het beleid van de organisatie ten aanzien van duurzame
inzetbaarheid.
Na het invullen van de detailscan kan men de zelfverklaring invullen en ondertekenen en al dan niet
besluiten om deze via de website www.duurzaaminjewerk.nl openbaar te maken.
Stappenplan
De detailscan duurzame inzetbaarheid biedt arbeidsorganisaties een mogelijkheid om te komen tot een
breed gedragen beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Om dat te bereiken
kan de volgende procedure (stappenplan) gevolgd worden.
Stap 1: Bepaal welke partijen in de organisatie inbreng in dit proces kunnen bieden. Denk daarbij aan
het lijnmanagement, de HR afdeling, de arbodienst en de medezeggenschap en eventuele andere
personen in de organisatie.
Stap 2: Nodig deze partijen uit om de detailscan in te vullen.
Stap 3: Organiseer een bijeenkomst waar de verschillende scans naast elkaar worden gelegd en
overeenkomsten en verschillen worden besproken. Dit draagt bij aan de dialoog binnen de organisatie
over duurzame inzetbaarheid. De bijeenkomst moet leiden tot beeldvorming en consensus over de
huidige stand van zaken, over de gewenste situatie m.b.t. duurzame inzetbaarheid en de prioriteiten
voor de komende periode. Daarbij kan onderstaande schema uit de NPR 6070 worden gebruikt (zie
bijlage B).
Reactief
Huidige situatie
Gewenste
Planmatig
Proactief
Integraal
Wat hebben we al
op dit gebied aan
beleid, activiteiten
en/of
instrumentarium?
situatie
Prioriteit
Stap 4: Voer de voorgenomen activiteiten uit en evalueer de resultaten. Vervolgens kan weer met stap 1
worden begonnen, om de stand van zaken van de nieuwe situatie vast te stellen.
NB: Voor grotere organisaties kan het nuttig zijn om de detailscan niet voor de gehele organisatie, maar
afzonderlijk voor de verschillende onderdelen uit te voeren. Desgewenst kunnen dan de resultaten van
de onderdelen samengenomen worden voor een totaalbeeld van de organisatie. Ten aanzien van de
procedure kunnen dan dezelfde stappen per onderdeel gevolgd worden, waarna een gezamenlijk
organisatiebijeenkomst (stap 3) en uitvoering en evaluatie (stap 4) kan plaatsvinden. Stap 3 kan
vervolgens worden benut voor het invullen van de zelfverklaring.

similar documents