Pedagogika 17. * 19. st. I. *as*

Report
Pedagogika 17. – 19. st.
I. časť
1.1 Spoločenské východiská
1.2 John Locke
1.3 Jean Jacque Rousseau
Pedagogika 17. – 19. st.
•
Spoločenské východiská:
–
–
–
–
–
–
–
Anglicko a Holandsko – nové politické a
hospodárske pomery – Francúzsko, Nemecko a
Španielsko zaostalejšie
Nástup manufaktúr
Vznik buržoázie
Filantropizmus – Basedow
Pietizmus – výchova citov – proti náboženskému
dogmatizmu
Kritika feudálnej školy a výchovy
Nastoľovanie demokratických požiadaviek
•
John Locke - predstaviteľ anglickej pedagogiky.
•
Filozofický náhľad: empirik – vychádza zo skúsenosti.
Vystupuje proti vrodeným mravným princípom. (Tabula
rasa).
Pedagogické východiská: 1.) postavil požiadavku
reálneho vzdelania; 2.) rozpracoval systém telesnej
výchovy; 3.) rozpracoval systém mravnej výchovy.
Pedagogické názory:
– Cieľ: vychovať gentlemana
– Výchova: individuálna
a) Teória telesnej výchovy – 1. v dejinách
pedagogiky
„Niekoľko myšlienok o výchove“ – zdravé telo –
zdravý duch, proti maznaniu detí, tenké topánky,
tenká deka, zima, chlad, otužovanie, strava
jednoduchá, dôraz kládol na mlieko.
b) Mravná výchova – disciplína ducha, ísť len za tým,
čo rozum odporúča za najlepšie, hlavný
prostriedok mravnej výchovy – príklad (rodiča,
učiteľa, vychovávateľa), telesné tresty v
odôvodnených prípadoch schvaľoval, ale biť má
niekto iný – nie rodič.
•
•
Pedagogika 17. – 19. st.
c) Rozumová výchova: venovať pozornosť od útleho
veku, správne zmyslové vnímanie a zdravé telo.
d) Obsah vzdelávania:
- čítanie, písanie, materinský jazyk, francúzština,
latinčina
- zemepis, aritmetika, geometria, astronómia
- história, právo, filozofia, etika, kreslenie, účtovníctvo
- jazda na koni, šerm, tanec
Dôraz kládol na reálne, praktické a užitočné vzdelanie.
e) Metódy vzdelávania: najprv čítať, potom písať,
materinský jazyk, francúzština, latinčina.
Výchova a vzdelávanie gentlemana sa zakončí
cestovaním.
Vzdelávanie chudobných:
- pracovné školy od 3. – 14. rokov
- za skromnú stravu pracovať
- pod dozorom pedagóga chodiť do kostola.
Význam: pre buržoáznu triedu určil ciele a úlohy
výchovy a vzdelávania. Ovplyvnil pedagogické názory
francúzskych filozofov 18. storočia.
•
Jean Jacque Rousseau -
ideológ Veľkej
(1789), patrí k
francúzskej buržoáznej revolúcie
pokrokovej buržoáznej inteligencii.
•
Filozof., spoločenské a pedagogické náhľady:
– Demokratizmus
– Láska k človeku
– Nenávisť k feudalizmu
•
Diela: „ Či pokrok vied a umení prispel k zlepšeniu
alebo zhoršeniu mravnosti“, „ O pôvode nerovnosti
medzi ľuďmi“, „ Spoločenská zmluva“ (Ľudovít XIV. –
Štát som ja – Štát je ľud), „ Emil alebo o výchove“ –
pedagogické dielo.
• Pedagogické názory:
- teória prirodzenej výchovy – výchova slobodného
človeka
- od 0. – 2. – 1. obd. – výchova telesná
- od 2. – 12. – 2. obd. – „spánkom rozumu“ – výchova
zmyslových ústrojov
- od 12. – 15. – 3. obd. – rozumová, pracovná výchova
- od 15. – 4. obd. – plnoletosť – mravná výchova.
Emil mal pracovať ako roľník a myslieť ako filozof. Prvé
tri obdobia majú prebiehať v prírode, mravná výchova
má byť v meste.

similar documents