03-02-2014 (pdf) - Da Costaschool

Report
Verslag MR-vergadering d.d. 03-02-2014.
Aanwezig: Annerie Boekhout, Ferry Verberg, Ingrid in den Bosch, Marieke Kruidhof, Marleen
Koerselman
Tijdens deze vergadering is er gesproken over passend onderwijs, GMR en communicatie.
1. Voortgang passend onderwijs/ondersteuningsprofiel: Marieke Kruidhof is als ouder namens
de SCOH-scholen afgevaardigd in de gemeentelijke Ondersteuningsplanraad (OPR) en geeft
in deze vergadering informatie over de invoering van de wet passend onderwijs. Deze
informatie is ook te vinden op de website www.sppoh.nl . Belangrijke extra taken voor de
intern begeleider binnen het passend onderwijs zijn; het arrangeren van individuele – en
groepsarrangementen, het zorgen voor een passende plek voor leerlingen en
dossiervorming. Het uitgangspunt is dat het kind in principe op de school van de keuze van
de ouders blijft en dat de school voor passend onderwijs zorgt. Leerkrachten van scholen
voor speciaal onderwijs gaan hulp bieden aan reguliere scholen.
Aanmelding van leerlingen gaat in de gemeente Den Haag ook veranderen. Dat kan straks
pas vanaf 3-jarige leeftijd.
Het idee wordt geopperd een stukje over passend onderwijs te plaatsen op de
schoolwebsite, met daarbij de link naar www.sppoh.nl.
2. Nieuws uit de GMR: Er is een nieuwe directeur voor het SCOH-stafbureau aangesteld, dhr.
G. van Drielen.De GMR heeft inzicht gekregen in de bovenschoolse begroting en in de
begroting van het stafbureau. Het administratiebureau gaat verdwijnen. Het verzuimbeleid
gaat aangescherpt worden.
3. Communicatie betreffende aannamebeleid: Er is behoefte aan duidelijkheid voor welke
komende schooljaren nog plek is op de Da Costaschool. Dit wordt opgenomen met de
direktie.

similar documents