091104 workshop Plaberum

Report
Titel presentatie
Evt. ondertitel en/of naam presentator en/of locatie
<datum presentatie>
Samenwerking
gemeente - marktpartijen
en het Plaberum
2
2
Even voorstellen…
3
3
Doel workshop
Waar liggen en mogelijkheden tot meer
samenwerking
in het planproces gebiedsontwikkeling
En hoe pakken we dit aan?
4
4
Agenda workshop
→ De theorie in hoofdlijnen
→ Ontwikkelingen op gebied samenwerking
in gemeente Westland
→ Stellingen
→ Formuleren conclusies
5
5
Waarom samenwerken?
Alleen dan kunnen complexe
maatschappelijke problemen nog worden
getackeld.
Gebruik maken van ieders specifieke
deskundigheid (kruisbestuiving)
Soms een beter resultaat tegen dezelfde
kosten, hetzij het zelfde resultaat tegen
geringere kosten.
Soms sneller resultaat
Alleen dan nog realiseren combinatie van
maatschappelijke als commerciële doelen.
6
6
Belangrijk bij samenwerking
Halen en brengen van twee kanten
Contractuele afspraken.
Duidelijke verdeling verantwoordelijkheden,
kosten en risico’s.
Zoektocht naar optimale mix van sociale,
economische en juridische binding.
7
7
Enkele maatschappelijke
voordelen bij PPS
Minder publieke financiering nodig
Kosten blijven veelal binnen vastgestelde
bandbreedte
Meer innovaties en efficiëntie
Transparantere besluitvorming omtrent
grotere projecten
8
8
Methodieken om tot samenwerking te
komen
9
9
Enkele maatschappelijke nadelen
bij PPS
Soms puur financiële basis, waardoor
geen aanvullende voordelen voor project
ontstaan
Bij een hoog (privaat) risico zal project niet
tot stand komen
Beperkte mogelijkheden tot bijsturing
vanuit publieke sector
Afzonderlijke projecten kunnen leiden tot
een verlies aan schaalvoordelen
10
10
Vormen van samenwerking in de
gebiedsontwikkeling:
Cafetariamodel
Coalitiemodel
Alliantiemodel
Concessiemodel
11
}
Afhankelijk van de
verdeling van risico’s
en de invloed tussen
de partijen.
11
Vormen van samenwerking in de
realisatiefase
Raamovereenkomst
Design & Construct
UAV, RAW/Stabu
Diverse aanbestedingsvormen
12
12
Ontwikkelingen bij gemeente Westland
Meer samenwerkingsgerichtheid
bijv. aanpak crisis (Westland agenda en
bouwproductie) en Voorovereenkomst
Transparantie (Bijv. Plankostenscan)
Meer regisserend
Meer gebruikmaken van andere
contractsvormen
13
13
STELLINGEN
14
14
STELLING 1:
Zonder gemeente is een succesvolle
gebiedsontwikkeling, los van haar
publieksrechtelijke taken, niet mogelijk.
15
15
STELLING 2:
Alleen de gemeente kan voor draagvlak en
betrokkenheid onder de inwoners zorgen.
(al dan niet via een interactief proces)
16
16
STELLING 3:
De economische crisis maakt
samenwerking nog belangrijker.
17
STELLING 4:
Mogelijkheden tot intensievere samenwerking
zullen per project moeten worden bezien.
18
18
FORMULEREN
VAN
CONCLUSIES
19
19

similar documents