Aanvraagformulier bestuursbeurzen voor medezeggenschap (pdf

Report
TOELICHTING BESTUURSBEURZEN 2014-2015
Medezeggenschap
Formulier A: Aanvraag individuele bestuursleden
In te vullen door alle bestuursleden
Als studentbestuurder van een medezeggenschapsorgaan dien je zelf bijgaand verzoek tot financiële
ondersteuning in, waarbij al jouw gegevens worden ingevuld en het verzoek moet tevens ondertekend worden
door jou. Je ontvangt bericht over de al dan niet daadwerkelijke toekenning van de ondersteuning.
Als een bestuurslid in september 2014 een aanvullende beurs ontvangt, dan wordt deze ook uitgekeerd. De
student voegt een DUO bericht bij met daarop het bedrag dat je in september 2014 aanvullende beurs ontvangt
(een ‘schermprint’ van DIGI-D mag ook).
Functie
Beurzen 2014/2015
assessor
voorzitter USR
vice-voorzitter USR
secretaris USR
lid USR
voorzitter FSR
lid FSR
opleidingscommissie
assessor Onderwijsinstituut NWI
Onderwijsbeleidscommissie
OMT 1,2,3 en T
OMT 4
KO-Raad
SOOS (totaal)
7
8
7
7
5
2
1
1/2 conform artikel 14.3
1
1
1
1
2 per lid
10
Mailen van het formulier:
Het totaalpakket (dus formulier A met je verzoek tot uitbetaling + eventueel bewijs van aanvullende beurs) dient
gebundeld in één mail te worden gestuurd naar [email protected] Niet complete pakketten worden niet
in behandeling genomen. Let erop dat ook alle bijlagen van DUO met aanvullende beurs bijgevoegd zijn.
Voor het inleveren van het pakket gelden de volgende inleverdata:
− vóór 15 september 2014: besturen met 1 of meer functies gewaardeerd met 8 beurzen
− vóór 1 december 2014: besturen met 1 of meer functies gewaardeerd met maximaal 4 - 7 beurzen
− vóór 1 mei 2015: besturen met uitsluitend functies gewaardeerd tot en met 3 beurzen
Vragen?
Mail naar [email protected]
Alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot bestuursbeurzen uit het Fonds zijn terug te vinden in de
‘Regeling Financiële Ondersteuning studenten 2014-2016’. De regeling is bepalend. Deze kun je vinden op
www.ru.nl/bestuursbeurzen.
Formulier A
Aanvraag bestuursbeurzen - individuele bestuursleden medezeggenschap
Functie:
_________________________________ opgegeven voor _____________ beurzen
Faculteit:
______________________________________________________
Persoonlijke gegevens
Achternaam + voornaam
Studentnummer
IBAN rekeningnummer
waarop de vergoeding
gestort kan worden
www.ru.nl/bestuursbeurzen
Ontvang je in september
2014 aanvullende beurs van
DUO?
Als studentbestuurder dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen om in
aanmerking te komen voor bestuursbeurzen. Deze voorwaarden lees je terug in
de Regeling FONDS.
□ ja  voeg een bijlage van het DUO bericht bij, waarop staat dat je in
september 2014 een aanvullende beurs ontvangt
□ nee
Kruis aan wat op jou van toepassing is:
□ ik heb een jaar verlenging prestatiebeurs van DUO gekregen (beslissing DUO
Bijzonderheden
inschrijvingsduur
bijvoegen)
□ bij de Dienst Studentenzaken zijn meer dan 12 maanden studievertraging
geregistreerd op grond van de regeling FONDS overmacht
□ niet van toepassing
De beurzen worden in termijnen uitbetaald, afhankelijk van de zwaarte van de functie:
1 t/m 3 beurzen: augustus 2015
4 t/m 7 beurzen: het onvoorwaardelijke deel in twee termijnen: februari 2015 en augustus 2015
8 beurzen:
het onvoorwaardelijke deel in 8 maandelijkse termijnen vanaf oktober 2014
Het voorwaardelijk deel van bestuursbeurs vanaf 4 of meer bestuursbeurzen: oktober 2015
□
□
ik kies voor bovenstaande betalingsmomenten (vergoeding wordt gestort zodra dat mogelijk is) of
ik kies voor uitbetaling van het totaalbedrag na afloop van mijn bestuursjaar, dus pas in oktober 2015
Door ondertekening van dit
formulier, dien je een formeel
verzoek in om in aanmerking
te komen voor
bestuursbeurzen. Je
ontvangt bericht over de
beslissing.
Handtekening aanvrager:

similar documents