Prezentacja KOWEZiU - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Report
KOWEZiU
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
[email protected]
MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU
WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
2012-2015
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest wsparcie szkół
zawodowych we wdrażaniu nowej podstawy
programowej kształcenia w zawodach.
Cel ten będzie osiągany poprzez:
• monitorowanie procesu wdrażania podstawy
programowej kształcenia w zawodach,
• przygotowanie, w oparciu o wnioski z
monitorowania, oferty doskonalenia kadry
zarządzającej oraz nauczycieli szkół zawodowych.
OBSZARY MONITOROWANIA
MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU
WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA
DOSKONALENIE ZAWODOWE
KORZYŚCI JAKIE DLA SZKOŁY I DYREKTORA
1. Autodiagnoza szkoły.
2. Zebranie informacji na temat wprowadzania
koniecznych zmian.
3. Weryfikacja prawidłowości obranych metod wdrażania
PPKZ.
4. Samoocena podjętych działań.
5. Realizacja zadań związanych z nadzorem
pedagogicznym.
6. Zebranie wstępnego materiału do ewaluacji
wewnętrznej.
KORZYŚCI JAKIE DLA SZKOŁY I DYREKTORA
7. Wartość edukacyjna – pytania zwracają uwagę na
różne możliwości realizacji wdrażania PPKZ.
8. Praktyczne wskazówki dla dyrektora na jakie aspekty
wdrażania PPKZ należy zwrócić szczególną uwagę.
9. Możliwość porównania stanu wdrażania PPKZ
z sytuacją w innych szkołach w regionie i kraju.
10. Dostosowanie oferty doskonalenia do potrzeb szkoły.
REALIZACJA MONITOROWANIA
Elektroniczne ankiety przesyłane on-line dla dyrektorów
i nauczycieli:
 techników,
 zasadniczych szkół zawodowych,
 szkół policealnych.
Wszystkie ankiety będą opatrzone szczegółową instrukcją.
W czasie trwania monitorowania dostępna będzie pomoc
on-line.
HARMONOGRAM MONITOROWANIA
 10–15.09 zgłoszenie szkoły w/g formularza
zamieszczonego na stronie www.monitorowanieppkz.pl,
 16-20.09 wysłanie do szkół kodów dostępu do ankiet dla
dyrektorów i nauczycieli,
 20.09-5.10 wypełnianie i wysyłanie ankiet,
 do końca roku 2013 przekazanie szkołom wyników
monitorowania.
MONITOROWANIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
 obecnie trwają prace nad przygotowaniem
monitorowania Podstawy Programowej Kształcenia
Ogólnego w szkołach zawodowych,
 rozpoczęcie jest planowane w drugiej połowie
października,
 realizacja przebiegnie na analogicznych zasadach jak
monitorowanie PPKZ.
TYPY PYTAŃ
TYPY PYTAŃ
TYPY PYTAŃ
TYPY PYTAŃ
TYPY PYTAŃ
TYPY PYTAŃ
NARZĘDZIA DO WEWNĘTRZNEJ
EWALUACJI PROCESU WDRAŻANIA
Ponadto w przygotowaniu są narzędzia do
ewaluacji wewnętrznej PPKZ w
następujących obszarach:
• kompetencje personalne i społeczne,
• korelacja kształcenia ogólnego i
zawodowego,
• program nauczania.
MONITOROWANIE I DOSKONALENIE
PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW
PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Projekt współfinansowany
ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek - najlepsza inwestycja.
KOWEZiU
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
[email protected]
10.09.
www.monitorowanieppkz.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Zachęcamy do odwiedzin naszej strony www.koweziu.edu.pl
[email protected]

similar documents