zajecia1 - Paweł Marzec

Report
OCENA JAKOŚCI PORTALI
INTERNETOWYCH
Prowadzenie: Paweł Marzec
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,
UKW w Bydgoszczy
Toruń 2013

Wprowadzenie:
◦
◦
◦
◦
◦



Najważniejsze pojęcia
Wynalazki
HCI
Normy
Użyteczność
Użytkownicy serwisów internetowych
Uwagi o stronie głównej
Test Kruga
Toruń 2013

Najważniejsze pojęcia
◦
◦
◦
◦
Ergonomia
Użyteczność
HCI (Human Computer Interaction)
Inżynieria użyteczności
Toruń 2013

Ergonomia
◦ Ergonomia to nauka zajmująca się zasadami i
metodami dostosowania urządzeń i narzędzi do
cech fizycznych i psychicznych człowieka. (Bralczyk
Jerzy (red.), „Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów”. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa 2005)
◦ Twórcą pojęcia jest Wojciech Jastrzębowski
(1799-1882)
 „Rys ergonomji czyli nauki o pracy, opartej na
prawdach poczerpniętych z Nauki Przyrody" (1857)
◦ Badania dotyczące ergonomii rozpowszechniły
się w latach 40 XX wieku.
Toruń 2013

Ergonomia systemów komputerowych
◦ Whirlwind – pierwszy system do obróbki informacji nietekstowych
zaprojektowany przez Jaya Forrestera z MIT na zlecenie US Navy.
Projekt ukończono w 1952. Posłużył on do stworzenia w 1958
systemu obronnego (SAGE – Semi-Automatic Ground Environment)
◦ Sketchpad - prototyp programu wykorzystującego bezpośrednie
manipulowanie obiektami graficznymi, zrealizowany przez Ivana
Sutherlanda w 1963 roku.
◦ Mysz komputerowa – wykorzystana jako część złożonego systemu
NLS (oN-Line System), zaprojektowanego przez Douglasa
Engelbarta 1968.
Literatura:
Piotr Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja, Warszawa 2008. (Wizjonerzy HCI, s. 169-206.)
Toruń 2013

HCI (Human-computer interaction)
◦ dyscyplina koncentrująca się wokół projektowania,
oceny, oraz wdrażania używanych przez człowieka
interaktywnych systemów komputerowych wraz z
badaniem zjawisk towarzyszących powstałym
interakcjom.
Literatura:
Dlaczego HCI i użyteczność: http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=dlaczegouzytecznosc
Toruń 2013

Obszary zainteresowań:
◦ projektowanie użytecznych systemów komputerowych
(interfejsy)
◦ dobór odpowiednich funkcjonalności systemu, aby były
dobrze dopasowana do potrzeb użytkownika,
◦ organizacja pracy wspomaganej komputerem, zwłaszcza
pracy zespołowej,
◦ metody wykorzystywania w praktyce mobilnych rozwiązań
informatycznych (urządzenia przenośne),
◦ wpływ informatyki na życie pozazawodowe, nawyki i
zwyczaje użytkowników, w tym także dzieci i młodzieży.
Literatura:
HCI Bibliography: http://hcibib.org
Toruń 2013

ISO 9241 Ergonomics of human-system
interaction
◦ Dotyczy wymagań ergonomicznych systemów
komputerowych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie,
wyposażenie dodatkowe, bezpieczeństwo pracy, itp.)
◦ Składa się z 33 części
Toruń 2013

ISO 9241-11 Guidance on usability
◦ Użyteczność - stopień, w jakim produkt wykorzystywany
przez użytkowników w określonym kontekście, umożliwia
sprawne, efektywne i satysfakcjonujące osiągnięcie
określonych celów.

ISO 9241-151 Guidance on World Wide Web
user interfaces
Toruń 2013

Inżynieria użyteczności

Użyteczność wg Nielsena
(Usability engineering)
◦ badanie, testowanie i analizowanie działań
użytkowników w trakcie interakcji z komputerem.
Tworzenie systemów zgodnych z wszelkimi
wymaganiami użytkowników.
◦ możliwość wykorzystania przez użytkowników
wszystkich funkcji systemu, poprzez zapewnie łatwość
nauki, skuteczności użycia, łatwości zapamiętywania,
braku błędów oraz satysfakcję użytkowania.
Literatura:
Jakob Nielsen, Useit.com: http://www.useit.com
Toruń 2013
Użyteczne serwisy zapewniają
użytkownikom:
Użyteczne serwisy zapewniają
właścicielom serwisów:
◦ zapoznanie się z pełną
ofertą serwisu
◦ szybkie dotarcie do
informacji
◦ realizację celów
◦ satysfakcję z
zaspokojenia potrzeb
◦ przedłużenie czasu
pobytu na stronie,
◦ chęć powrotu na stronę
◦ budowanie pozytywnego
wizerunku,
◦ zmniejszoną liczbę
błędów/reklamacji
◦ zwiększone dochody
Toruń 2013
Toruń 2013

Polski internauta
◦ W Polsce jest 18 mln internautów (dane z raportu firmy
comScore za rok 2012)
 w lutym 2012 polski internauta spędził w Internecie ok. 30 h,
odiedził 3442 strony
◦ Dane z badania NetTrack za rok 2011- Millward Brown
SMG/KRC)
 ponad połowa Internetów (50,9%) korzysta z Internetu od
ponad 5 lat; natomiast od 3 do 5 lat – 25,3% internautów.
 70,8% internautów codziennie lub prawie codziennie korzysta z
Internetu; 20,1% kilka razy w tygodniu
 Polacy najczęściej korzystają z Internetu w domu (95,2%) lub w
pracy (23,5%), a także w szkole lub na uczelni (6,5%).
Toruń 2013

Badania Internetu :
◦ Społeczeństwo informacyjne w Polsce.
Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012 (GUS)
 http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm
◦ Wyniki badania MegaPanel (Gemius SA)
 http://www.pbi.org.pl/pl/wyniki-badania-megapanel
Toruń 2013





leniwy,
niecierpliwy
wiecznie spóźniony,
nieufny,
nieświadomy zagrożeń .
Toruń 2013



Użytkownicy chętnie korzystają z wyszukiwarek,
Użytkownicy nie zagłębiają się w treść strony,
Użytkownicy „skanują” strony w poszukiwaniu słów
kluczowych.
Liteartura:
Steve Krug, Nie każ mi myśleć, Wyd. 2, Gliwice 2010
Toruń 2013

Czas przebywania na stronach WWW
Źródło:
Jakob Nielsen, Marie Tahir. Funkcjonalność stron WWW. 50 witryn bez sekretów. Gliwice 2006.
Toruń 2013

Przewijanie ekranów.
Toruń 2013

Miejsca kliknięć użytkowników.
Toruń 2013



Projektowanie zorientowane na użytkownika,
Przestrzeganie wytycznych użyteczności
Ewaluacja serwisu na wszystkich etapach rozwoju
projektu:
◦
◦
◦
◦
◦
Testy użyteczności
Listy kontrolne (inspekcje)
Ocena heurystyczna (inspekcje)
Spacer poznawczy (inspekcje)
Inne techniki ewaluacji (analizy eksperckie (inspekcje),
badania z udziałem użytkowników)
Toruń 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Co to za witryna?
Jaką nazwę nosi ta podstrona?
Jakie są główne kategorie serwisu?
Jakie opcje mam do wyboru na aktualnym
poziomie hierarchii?
Gdzie się znajduję w stosunku do całej
hierarchii?
Jak mogę czegoś poszukać?
Toruń 2013
Źrodło:
Tomasz Krawatka, Kurs usability: http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf
Toruń 2013









R. Drózd, Webaudit Blog: http://www.webaudit.pl
Piotr Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja, Warszawa 2008.
T. Krawatka, Webusability.pl: http://www.webusability.pl
S. Krug, Nie każ mi myśleć, Wyd. 2., Gliwice 2010.
J. Nielsen, H. Loranger, Optymalizacja funkcjonalności
serwisów internetowych, Gliwice 2007.
J. Nielsen, M. Tahir. Funkcjonalność stron WWW. 50 witryn
bez sekretów. Gliwice 2006.
J. Nielsen, Useit.com: http://www.useit.com
M. Pearrow, Funkcjonalność stron internetowych, Gliwice
2002.
PJWSTK Koło Naukowe HCI: http://hci.pjwstk.edu.pl
Toruń 2013
serwis_2 >>>
serwis_1 >>>
serwis_3 >>>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Co to za witryna?
Jaką nazwę nosi ta podstrona?
Jakie są główne kategorie serwisu?
Jakie opcje mam do wyboru na aktualnym
poziomie hierarchii?
Gdzie się znajduję w stosunku do całej hierarchii?
Jak mogę czegoś poszukać?
Toruń 2013
Toruń 2013

similar documents