dunajec - najdłuższa górska rzeka

Report
http://www.gory.info/img/70a.jpg
Słowo DUNAJEC oznacza MAŁY DUNAJEC.
Z kolei cząstka DUN w językach starosłowiańskich
oznacza WODĘ.
Dunajec jest prawym dopływem Wisły. Jego
długość wynosi 247 km.
Powierzchnia dorzecza jest równa 6840km²,
z czego 4854,1 km² znajduje się w Polsce,
reszta na Słowacji.
http://www.pieninypn.pl/
Biały i Czarny Dunajec
wypływają z Tatr. Biały
Dunajec tworzą wody
Olczyskiego Potoku,
Bystrego, Cichej Wody,
Zakopianki, Porońca oraz
kilku innych, mniejszych
cieków. Czarny Dunajec
zbiera wody potoków
mających źródła w
Dolinie Kościeliskiej i
Chochołowskiej.
Czarny Dunajec ma
długość 48 km. Z kolei
Biały Dunajec liczy 31
km.
Obie rzeki łączą się w
Nowym Targu, tworząc
Dunajec.
http://z-ne.pl
http://www.e-gory.pl
http://krakow.gazeta.pl
Dunajec
przepływa
najpierw przez Kotlinę
Nowotarską, następnie
przełamuje się przez
Pieniny, tworząc między
Sromowcami Niżnymi a
Szczawnicą
najpiękniejszy przełom
rzeki.
Dunajec
przepływa
między
Gorcami a Beskidem
Zachodnim, dalej płynie
przez Kotlinę Sądecką.
Potem przełamuje się
przez
Pogórze
Rożnowskie i wpływa do
Kotliny Sandomierskiej.
Uchodzi do Wisły w
okolicach Opatowca i
Ujścia Jezuickiego.
http://www.rzekipolski.info/
Dopływy Dunajca
lewe:
Ochotnica,
Kamienica
(Gorczańska),
Łososina.
prawe:
Białka,
Grajcarek,
Poprad,
Kamienica
Nawojowska,
Biała
http://commondatastorage.googleapis.com
Średni spadek doliny w górnym biegu około 20%o,
w środkowym ok. 3,3%o, średni roczny przepływ
(1951-90) w Nowym Targu 14,3 m3/s, w Pieninach
(Czorsztyn) 22-29 m3/s, przy ujściu 85,2 m3/s;
maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w
dolnym biegu 10,5 m; średnia temperatura wody o
godz. 7.00 w Pieninach (Krościenko) w zimie (XII-III)
2,3 °C, w lecie (V1I-VIII) 12,9°C, przy ujściu
odpowiednio 3,6°C i 15,8°C.
Dunajec jest znany z gwałtownych wezbrań
powodujących powodzie; zbiorniki w CzorsztynieNiedzicy, Sromowcach Wyżnych, Rożnowie i w
Czchowie służą do regulowania przepływów i do
celów energetycznych oraz rekreacji.
ZBIORNIK CZORSZTYŃSKI
ZBIORNIK CZORSZTYŃSKI
ZNAJDUJE SIĘ NA RZECE
DUNAJEC, NA POGRANICZU
PIENIN ORAZ GORCÓW.
POWSTAŁ ON W WYNIKU
SPIĘTRZENIA WÓD DUNAJCA
POTĘŻNĄ ZAPORĄ ZIEMNOBETONOWĄ.
www.pieniny.net.pl
ZMIANY KRAJOBRAZU DOLINY
DUNAJCA NA PODSTAWIE
MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH
Historia sięga początku naszego stulecia, a
ściślej 1905 roku z którego pochodzą
pierwsze materiały dotyczące utworzenia w
rejonie Czorsztyna sztucznego zbiornika.
Uściślenie tych zamysłów stanowiły plany
budowy czterech zbiorników na
najgroźniejszych dopływach karpackich
górnej Wisły - w Rożnowie i Czorsztynie na
Dunajcu, Porąbce na Sole i Mucharzu na
Skawie.
http://www.zzw-niedzica.com.pl/
Katastrofalna powódź w 1934 roku
doprowadziła do podjęcia natychmiastowej
decyzji o budowie, jako pierwszego na
Dunajcu zbiornika w Rożnowie. Następny
miał być zbiornik z zaporą usytuowaną w
Niedzicy, dla którego dokumentację
przygotowano w latach 1938-1939
W powojennej historii miała miejsce
ewolucja poglądów na kształt inwestycji
związana z rosnącą wagą problemów
gospodarki wodnej i wymogów ochrony
środowiska, jakie musiały być zachowane
przy realizacji tak dużej inwestycji w
regionie o szczególnych walorach
przyrodniczych i kulturowych.
http://www.zzw-niedzica.com.pl
Główne daty związane z historią budowy zbiornika
1950-64
Studia i projekty koncepcyjne zbiornika obejmujące bardzo różne rozwiązania
począwszy od koncepcji zbiornika rzędu 600 mln m3 z zaporą przy Zielonych
Skałkach i przerzutem wody do Tylmanowej, gdzie przewidywano kolejny zbiornik
aż do koncepcji zastąpienia zbiornika czorsztyńskiego większą liczbą małych
zbiorników w jego zlewni. Zakończeniem tego etapu studiów było opracowanie w
roku 1963 kompleksowych założeń zagospodarowania całego dorzecza Dunajca,
wynikających z porównania wszystkich rozpatrywanych uprzednia rozwiązań oraz
dodatkowych studiów i badań. W wyniku tych prac wskazany został do realizacji
wariant z zaporą betonową w Niedzicy, o pojemności ograniczonej do ok. 250 mln
m3, bez sztolni przerzutowej.
1965-68
Zatwierdzenie założeń w/w wersji zbiornika, zatwierdzenie projektu wstępnego po
badaniach uzupełniających i uzgodnieniach.
1970-71
Podział przedsięwzięcia na dwa zadania inwestycyjne: I - zagospodarowanie
otoczenia obiektów, II - obiekty podstawowe. Rozpoczęcie realizacji zadania I.
1970-71
Aktualizacja założeń zadania II wynikająca zmiany typu zapory z betonowej na
ziemną.
1975
Rozpoczęcie realizacji zadania II.
1986
Rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w
zlewni zespołu zbiorników.
1994
Oddanie do użytku zbiornika wyrównawczego Sromowce Wyżne.
1995
Rozpoczęcie piętrzenia zbiornika głównego przy jednoczesnym wykonywaniu
górnej części korpusu zapory.
1997
Zakończenie budowy i oddanie całości obiektów do eksploatacji.
PLAC BUDOWY
http://www.zzw-niedzica.com.pl/
http://www.zzw-niedzica.com.pl/
http://upload.wikimedia.org/
Zmiany w krajobrazie Doliny Dunajca związane z budową zbiornika
zaporowego w oparciu o analizy kartograficzne.
Porównanie krajobrazu z okresu poprzedzającego budowę zbiornika (przed
1997) oraz z okresem po jego uruchomieniu.
Zmiany w krajobrazie zostaną przeanalizowane pod kątem zmian
użytkowania oraz zagospodarowania przestrzennego rozpatrywanego
obszaru.
www.wikipedia.pl
LITERATURA:
http://www.e-gory.pl
http://www.rzekipolski.info
http://www.dunajec.info
http://www.odkryjmalopolske.pl
Sylwester SMOROŃ, Stanisław TWARDY
WPŁYW ZMIENNEGO NASILENIA RUCHU
WCZASOWO-TURYSTYCZNEGO NA JAKOŚĆ WÓD
BIAŁEGO I CZARNEGO DUNAJCA

similar documents