Typy projektów

Report
Założenia do Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014 – 2020
Wsparcie dla przedsiębiorstw w świetle
inteligentnych specjalizacji
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
Cel główny - podniesienie poziomu innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu
potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji
CT 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
CT 3. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego, rybołówstwa i
akwakultury
Regionalne Specjalizacje / Inteligentne
Specjalizacje
• Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i
aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną
oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby.
• Z kolei w przypadku inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami
stanowiącymi o specjalizacji danego regionu podkreśla się konieczność
uwzględnienia przy ich wyznaczaniu następujących elementów: sfery B+R,
wykorzystania w produkcji, rozszerzenia zasięgu na rynku regionalnym i
ponadregionalnym.
• W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki spójności na lata
2014-2020 będą one warunkiem wstępnym (ex-ante) do korzystania ze
środków unijnych w latach 2014-2020 w ramach Celu Tematycznego 1.
• Inteligentne specjalizacje stanowią instrument rozwoju regionu
skoncentrowany na dziedzinach, w których posiada on największy
potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki
dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
www.wzp.pl
Regionalne Specjalizacje / Inteligentne
Specjalizacje
Uchwałą nr 1481/12 w dniu 7 września 2012 r. Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego przyjął dokument pn. Zarządzanie przez programy. System
zarządzania realizacją strategii rozwoju i polityk sektorowych województwa
zachodniopomorskiego do 2020 roku, którego rezultatem są prace nad Programem
Strategicznym Gospodarka, w którym zaprezentowano 5 wytypowanych obszarów –
regionalnych specjalizacji, które są wyróżniające dla regionu. Są to:
• biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz
naukowo-badawczy),
• działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno
osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania),
• przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa
się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie
związane z przemysłem okrętowym),
• usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje
otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne),
• turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).
www.wzp.pl
Proces wyznaczania
inteligentnych specjalizacji
JST
OTOCZENIE
NAUKA
EDUKACJA
KLUCZOWE
PODMIOTY
GOSPODARCZE
POLITYKA
ZATRUDNIENIA
GOSPODARCZE
INFRASTRUKTURA
www.wzp.pl
Proces wyznaczania IS
Województwo Zachodniopomorskie
Kluczowe działania w ramach procesu wyznaczania inteligentnych specjalizacji:
 Identyfikacja podmiotów gospodarczych posiadających potencjał rozwojowy w
oparciu o metodologię wyznaczania inteligentnych specjalizacji województwa
zachodniopomorskiego.
 Indywidualne, pogłębione wywiady z przedstawicielami w/w firm (osoby decyzyjne)
– potrzeby, bariery, deficyty, plany rozwojowe, zaplecze B+R, internacjonalizacja, itp.
 Identyfikacja jednostek kooperujących z ww. firmami na rynku – poprzez badanie
łańcuchów wartości i określenie ich potrzeb rynkowych, barier rozwojowych.
 Identyfikacja klastrów kluczowych z punktu widzenia specjalizacji – przedstawienie
koncepcji procesu inteligentnych specjalizacji, określenie potrzeb, możliwości i
planów klastrów.
 Weryfikacja potencjału zachodniopomorskich uczelni w kontekście zapotrzebowania
kluczowych przedsiębiorców na badania.
 Rozmowy z konkretnymi jednostkami samorządu terytorialnego – poznanie ich
planów rozwojowych, propozycja współpracy, przedstawienie zakresu procesu
inteligentnych specjalizacji.
www.wzp.pl
System wdrażania RPO WZ 2014-2020
„kontrakty samorządowe”
 W celu uzyskania podejścia terytorialnego oraz ukierunkowania
wsparcia, system wdrażania RPO WZ powinien opierać się na
„kontraktach
samorządowych”
zawieranych
pomiędzy
województwem zachodniopomorskim a poszczególnymi
jednostkami samorządu terytorialnego (JST) zgrupowanymi
terytorialnie i funkcjonalnie.
 Wybór JST- stron „kontraktu samorządowego” dokonany będzie
na podstawie diagnozy sytuacji – społeczno gospodarczej,
diagnozowanych barier i potencjałów rozwojowych oraz
powiązań funkcjonalnych.
System wdrażania RPO WZ 2014-2020 –
„kontrakty samorządowe”
 Wyselekcjonowanie poszczególnych grup JST, z którymi będą
zawierane kontrakty powinien nastąpić w oparciu o
wyznaczone na poziomie regionalnym: obszary strategicznej
interwencji, subregiony, zintegrowane inwestycje terytorialne.
 Aby móc oprzeć system wdrażania o „kontrakty
samorządowe” należy dokonać diagnozy poszczególnych
obszarów województwa oraz wskazać ich potencjały i bariery
rozwojowe.
 Kontrakty miałyby wskazywać cele, które na danym obszarze
zostaną osiągnięte poprzez realizację poszczególnych
projektów.
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 1.1: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz
promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim
Cel szczegółowy:
1. Wzmacnianie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz
przedsiębiorstwami
Typy beneficjentów: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa,
partnerstwa wymienionych podmiotów
Typy projektów:
1. Nabycie/wytworzenie infrastruktury B+R jednostek naukowych uzgodnionej w
trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego i zgodnie ze strategią regionalnej
inteligentnej specjalizacji,
2. Projekty badawcze, w tym wspólne projekty badawcze sektora B+R i
przedsiębiorstw.
www.wzp.pl
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 1.1: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz
promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim
Typ projektu:
1. Nabycie/wytworzenie infrastruktury B+R jednostek naukowych
uzgodnionej w trakcie negocjacji KT i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej
specjalizacji
Do Kontraktu Terytorialnego zgłoszone zostały przedsięwzięcia:
• Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) :
•
•
•
ponadregionalny charakter projektu (14 partnerów naukowych z woj. zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego, lubuskiego), koordynator projektu ZUT;
projekt przedstawiony do realizacji w ramach Polski Zachodniej;
projekt zakwalifikowany do II etapu Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej;
• Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej
P.I.
1.1
Poziom krajowy - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
POIR OŚ IV ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
TYP PROJEKTU: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Wsparcie będzie kierowane do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze
ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. (PMDIB)
www.wzp.pl
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 1.1: wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz
promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim
Typ projektów:
2. Projekty badawcze, w tym wspólne projekty badawcze sektora B+R i przedsiębiorstw
•
•
•
aktualnie Linia Demarkacyjna nie zezwala na realizację tego typu projektów z programów
regionalnych,
trwają ustalenia z MRR w sprawie dopuszczenia tego typu projektów w RPO
wybór projektów: tryb konkursowy
P.I.
Poziom krajowy - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.1
POIR OŚ IV ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
TYP PROJEKTU:
Finansowanie badań naukowych.
Wsparcie kierowane jest przede wszystkim na przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne
specjalizacje krajowe i regionalne.
Finansowanie obejmuje:
- strategiczne programy badawcze dla gospodarki,
- regionalne programy badawcze wspólne dla kilku regionów – na podstawie agend badawczych
- programy badawcze wirtualnych instytutów.
www.wzp.pl
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami,
centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii
pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności
produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...)
Cel szczegółowy:
1. Podniesienie potencjału B+R w przedsiębiorstwach
Typy projektów:
1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym centra badawczorozwojowe) - projekty do 25 mln zł
2. Wsparcie prac B+R wraz z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (ochrona
krajowa, międzynarodowa) - projekty do 3 mln zł
3. Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań
naukowych/technologii oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej związanych
z wdrażanym produktem – projekty do 25 mln zł , wyłącznie MŚP
4. Bon na innowacje
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa,
Wybór projektów: tryb konkursowy
www.wzp.pl
Demarkacja – poziom R/K
P.I.
Poziom regionalny – RPO WZ 2014-2020
Poziom krajowy - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.2
1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w
przedsiębiorstwach (w tym centra badawczorozwojowe) - projekty do 25 mln zł
2. Wsparcie prac B+R wraz z uzyskaniem
ochrony własności przemysłowej (ochrona
krajowa, międzynarodowa) - projekty do 3 mln
zł
1. Oś priorytetowa III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW - Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R
przez przedsiębiorstwa - projekty powyżej 25 mln zł
2. Oś priorytetowa I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ
KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
- Badania oraz prace rozwojowe
- Demonstracja/Prace rozwojowe i demonstracje
- Projekty aplikacyjne
- Programy sektorowe
- Programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje
Brak ograniczeń co do wartości projektu
3. Wsparcie wdrożenia własnych lub
zakupionych wyników badań
naukowych/technologii oraz praw własności
intelektualnej i przemysłowej związanych z
wdrażanym produktem – projekty do 25 mln zł
, wyłącznie MŚP
3. Oś priorytetowa II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH - Rozwój projektów
przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym. Wsparcie ukierunkowane będzie na
projekty, polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej),
która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce.
Projekty o wartości powyżej 25 mln zł
Oś priorytetowa II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH - Kredyt technologiczny na
wdrożenie B+R
4. Bon na innowacje -
4. Oś priorytetowa III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW - Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje.
Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu lub usługi,
projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub
technologii produkcji.
demarkacja na podstawie wartości wsparcia lub rodzaju wspieranych usług (brak rozstrzygnięcia)
www.wzp.pl
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 3.1: promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm
Cel szczegółowy:
1. Wzrost przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
Typy projektów:
1. Tworzenie/rozbudowa terenów pod inwestycje
•
•
Wzmocnienie dotychczasowych terenów inwestycyjnych,
Tworzenie nowych obszarów aktywności biznesowej na terenach popegeerowskich,
powojskowych, poprzemysłowych
Typy beneficjentów: podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, jst,
jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów
Tryb wyboru projektów: negocjacje w ramach kontraktów samorządowych,
projekty strategiczne
P.I.
3.1
Poziom krajowy - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Brak działań z zakresu tworzenia i rozwoju infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
www.wzp.pl
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w
szczególności w celu internacjonalizacji
Cel szczegółowy:
1. Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej,
Typy projektów:
1. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej ( np. udział w giełdach
kooperacyjnych, międzynarodowych targach)
2. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak
i międzynarodowym)
Tryb wyboru projektów: konkursowy, systemowy
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, Instytucje Otoczenia Biznesu, jst,
jednostki organizacyjne jst, związki jst, partnerstwa wymienionych podmiotów
P.I.
3.2
Poziom krajowy - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW - Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Projekty pilotażowe i systemowe w zakresie promocji polskiej gospodarki za granicą oraz internacjonalizacji działalności
polskich firm
www.wzp.pl
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 3.3: wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług
Cel szczegółowy:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MSP,
Typy projektów:
1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w MŚP.
2. Inwestycje w wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstwach
3. Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój
instrumentów finansowych (np. seedcapital, fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe)
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, podmioty zarządzające funduszami
instrumentów finansowych
P.I.
Poziom
krajowy - Program konkursowy
Operacyjny Inteligentny Rozwój
Tryb
wyboru
projektów:
3.3
Brak działań
www.wzp.pl
Inżynieria finansowa, a dotacje dla MŚP (PI 3.3)
Dokładne potrzeby i możliwości związane z finansowaniem poprzez
instrumenty zwrotne zostaną określone po przeprowadzeniu badania
ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych
wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w perspektywie
2014-2020 mającego na celu m.in. zbadanie występującej w
województwie luki finansowej.
Na podstawie wyników badania, zostanie określona możliwość i
zasadność wykorzystania instrumentów finansowych oraz dopasowany
rodzaj i wielkość finansowania zwrotnego.
www.wzp.pl
Inżynieria finansowa, a dotacje dla MŚP (PI 3.3)
www.wzp.pl
OP 1 GOSPODARKA – INNOWACJE - TECHNOLOGIE
PI 3.4: wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji
Cel szczegółowy:
1. Profesjonalizacja usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu,
Typy projektów:
1. Bony na proinnowacyjne usługi - trwają prace nad demarkacją pomiędzy RPO a PO IR
2. Zwiększenie zdolności Instytucji Otoczenia Biznesu do budowania
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu w oparciu o regionalne
specjalizacje
3. Wsparcie powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki,
badań i rozwoju
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu
P.I.
3.4
Poziom krajowy - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW - Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB
Wsparcie profesjonalizacji IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych oraz monitoring i koordynacja IOB.
www.wzp.pl
OP 2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
PI 2.2: rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie
zapotrzebowania na TIK
Cel szczegółowy:
1. Zwiększenie wykorzystania TIK przez przedsiębiorstwa,
Typy projektów:
1. Wdrożenie w przedsiębiorstwach kompleksowych rozwiązań informatycznych
pozwalających na interakcję on-line z klientami i kooperantami np. projekty
mające na celu otwarcie kanału informatycznego, jako nowego kanału sprzedaży,
przeniesienie części funkcjonowania przedsiębiorstwa do sfery wirtualnej np.
praca zdalna, zdalne zarządzanie kadrami czy przedsiębiorstwem
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa
www.wzp.pl
OP 3 WSPARCIE GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
PI 4.1: promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE w bilansie energetycznym regionu, w
szczególności energetyki rozproszonej z OZE.
Cel szczegółowy 2: Wykorzystanie szansy, jaką stwarza rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w
oparciu o dostępne w regionie źródła tj. biomasę, biogaz i energię słoneczną, na stworzenia miejsc pracy
na obszarach wiejskich, w tym również w strefie centralnej.
Typy projektów:
1. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami przede wszystkim z biomasy, biogazu
i energii słonecznej,
2. Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub
cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię
słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.
Typy beneficjentów: przedsiębiorcy, przedsiębiorcy energetyczni, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora
finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, rolnicy, organizacje
pozarządowe.
www.wzp.pl
OP 3 WSPARCIE GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
PI 4.2: promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach
Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie zasobochłonności MŚP.
Typy projektów:
1. Termomodernizacja budynków przemysłowych
2. Wdrożenie technologii oszczędzających zużycie energii elektrycznej, cieplnej i/lub wody.
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa inne niż duże.
www.wzp.pl
OP 3 WSPARCIE GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
PI 4.5: promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na
obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania
odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.
1. Projekty wysokoinnowacyjne, demonstracyjne, którym towarzyszą działania
informacyjno-promocyjne, kampanie promujące budownictwo pasywne i zeroemisyjne.
2. Budowa, przebudowa obiektów/systemu uzupełniającego do infrastruktury
zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego
w centrach miast
3. Modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jej energooszczędności
4. Wdrożenie wspólnego biletu
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego
transport zbiorowego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst, organizacje pozarządowe,
www.wzp.pl
OP 7 RYNEK PRACY
PI 8.9: adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
Typy projektów:
1. Szkolenia wspierające rozwój kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw z sektora MSP
2. Kompleksowe usługi (szkoleniowe, doradcze, diagnostyczne, wdrożeniowe z zakresu
zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem)
odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw z sektora MSP, Usługi diagnostyczne,
doradztwo, szkolenia dla przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany
gospodarczej, mające na celu zapobieganie sytuacji kryzysowej;
3. Doradztwo w zakresie opracowania i/lub wdrożenia planu rozwoju działalności / planu
restrukturyzacji oraz szkolenia w tym zakresie;
4. Doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie opracowania programu zwolnień
monitorowanych i/lub jego wdrożenie poprzez zastosowanie odpowiednich
instrumentów wsparcia
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych
www.wzp.pl
OP 10 EDUKACJA
PI 10.3: poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i
kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie
systemów uczenia się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy
kształcenia
Typy projektów:
1. wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu zawodowym.
2. wsparcie osób dorosłych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego.
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych
www.wzp.pl
Dziękuję za uwagę
www.wzp.pl

similar documents