Wykorzystanie przez LGD nowoczesnych narzędzi

Report
Wykorzystanie przez LGD nowoczesnych
narzędzi informacji na rzecz rozwoju
społeczności wiejskich
Referujący: Pan Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”
Obszary koncentracji działań
LGD „Razem dla Radomki”
I.
Wykorzystanie środków finansowych w ramach Osi 4 Leader PROW
na realizacje projektów przyczyniających się do realizacji misji i
celów LGD;
II. Wykreowanie produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych;
III. Promocja LGD, subregionu radomskiego i integracja społeczności
lokalnych - nowe i tradycyjne imprezy kulturalne.;
IV. Współpraca z innymi Partnerstwami na poziomie krajowym i
międzynarodowym;
V. Informacje, szkolenia i doradztwo;
VI. Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych na obszarach
wiejskich;
VII. Realizacja innych projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
„Zasoby kulturowe „w sieci" jako
promocja lokalnych instytucji
kultury w środkach masowego
przekazu”
Lider projektu:
Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:
Zasoby kulturowe "w sieci" jako promocja lokalnych instytucji
kultury w środkach masowego przekazu jest budowa społeczeństwa
informacyjnego poprzez powszechne, otwarte i nielimitowane
korzystanie z Internetu jako źródła informacji oraz promocja
dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru
LGD "Razem dla Radomki".
Projekty zakładał utworzenie 6 odrębnych stron internetowych.
Źródła finasowania:
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla tzw. „Małych projektów”.
Realizacja: rok 2010
Partnerzy projektu:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku
2. Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze
3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej
4. Stowarzyszenie "Brać Sienkiewiczowska" w Zakrzewie
5. Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów”
oraz
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” - portal przyjazny
turystyce „W dolinie Radomki”
Rezultaty projektu
strony internetowej dla:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku
www.ospjedlinsk.pl
Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara
Kolberga w Przysusze
www.tkkolberg.pl
Rezultaty projektu
strony internetowej dla:
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przytyckiej
www.ziemiaprzytycka.pl
Stowarzyszenia Brać Sienkiewiczowska
www.bracsienkiewiczowska.pl
Rezultaty projektu
strony internetowej dla:
Stowarzyszenia Dla Przyszłości Gminy
Wolanów
www.stowarzyszenie-wolanow.pl
Rezultaty projektu
PORTAL TURYSTYCZNY W DOLINIE RADOMKI
Strona internetowa „przyjazna turystyce” zarządzany przez
LGD „Razem dla Radomki”
www.wdolinie radomki.pl
Projekt dofinasowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012
Celem projektu było podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr
pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, zwiększenie liczby
czynnie działających organizacji wiejskich, wsparcie szkoleniowo-doradcze
małych i nowo powstałych organizacji oraz grup nieformalnych,
wolontariuszy, osób zainteresowanych działalności społeczną poprzez
stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
Starostwa Powiatowe w:
Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Radomiu
bezpłatne szkolenia pokazowe z obsługi panelu e – learningowego
przeprowadzone w:
Radomiu, Przysusze, Zwoleniu i Szydłowcu


powstała strona internetowa www.elearning-szkolenia.eu
powstał panel e – learningowy z umieszczonymi 8 modułami
szkoleniowymi
zawierającymi
materiały
merytoryczne,
zadania
praktyczne i testy. Tematyka modułów:
1. Prawno–techniczne aspekty funkcjonowania organizacji
społecznościowych;
2. PR i promocja NGO, reklama społeczna;
3. Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi
i administracją publiczną;
4. Sponsoring i fundraising - tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
5. Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
6. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także
obowiązki; sprawozdawcze;
7. Finanse w organizacji pozarządowej;
8. Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.
 Zorganizowano
5
spotkań
aktywizujących
lokalne
środowiska
wiejskie
 Zintegrowanie środowiska wiejskiego w ramach forum prowadzonego
na platformie
 Opracowano
8 modułów szkoleniowych zgodnie z metodologia
szkoleń e – learningowych
 Opracowano
3 wzorcowe wnioski w ramach warsztatów e –
learningowych „Pozyskanie środków na działanie i rozwój”
 Zorganizowanie
konferencji podsumowującej projekt i badającej
jego efekty (45 uczestników)
 Zintegrowano
środowiska wiejskie z różnych Gmin wokół pracy nad
poszukiwaniem rozwiązań dla wspólnych problemów
 Liczba zarejestrowanych uczestników szkoleń
(osób, które
poprawnie wypełniły ankietę rekrutacyjną): 176 osób
 Liczba osób, które pozytywnie zakończyły wybrane szkolenia:
160 osób
 33 uczestników wybrało udział w więcej niż jednym module
szkoleniowym
 Udział przedstawiciele 25 organizacji pozarządowych działających
na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego
i zwoleńskiego
Średnia wyników z przeprowadzonych testów końcowych: 89,12 %
70% uczestników oceniło całość przeprowadzonych szkoleń jako bardzo
dobre, pozostałe 30% jako dobre
Laureaci konkursu
Stowarzyszenie
„Razem dla Rozwoju”
www.razemdlarozwoju.pl
Laureaci konkursu
Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”
www.stowarzyszenie-zakrzewiaki.pl
Laureaci konkursu
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
www.bierwce-stowarzyszenie.pl
Laureaci konkursu
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki
Mokre VIRIBUS UNITIS
www.psp-sokolniki-stowarzyszenie.pl
E - BOOK zwierający kompendium
wiedzy merytorycznej i praktycznej
ze szkoleń e – learningowych, dobre
praktyki rozwiązań problemów
dotyczących funkcjonowania NGO,
realizacji projektów, planowania
działań itp.
Stały i bezpłatny dostęp do
szkoleń e – learningowych
opracowanych w ramach projektu
za pośrednictwem strony
intenetowej
www.elearning-szkolenia.eu
W okresie marzec – czerwiec 2013 roku realizowany był
projekt nowych szkoleń e-learningowych pn.
„E-learning w poznaniu naszego
dziedzictwa”.
Szkolenia dostępne są na stronie
www.elearning-szkolenia.eu od 2013 roku
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu powiatu
radomskiego, przysuskiego i szydłowieckiego.
Źródła finasowania
Środki zapisane w Lokalnych Strategiach Rozwoju na
rzecz realizacji działania 431 Funkcjonowanie LGD
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Szkolenia przedstawiały następujące zagadnienia
tematyczne:
 Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi
 Oskar Kolberg a współczesny folklor
 Witold Gombrowicz – Biografia
 Mniejszości narodowe i wyznaniowe:
 W mrokach prehistorii, bohaterowie
rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja
przemysłowa w XVIII i XIX wieku.
Rezultaty:
W projekcie udział wzięły 192 osoby. Wśród laureatów konkursu dla najaktywniejszych
szkół znalazły się: Publiczne Gimnazjum w Przytyku, które otrzymało pierwsze miejsce i
nagrodę w postaci komputera. Drugie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jedlance (nagroda – projektor multimedialny), a trzecie Publiczna Szkoła Podstawowa we
Wrzosie (nagroda – urządzenie wielofunkcyjne). W drugim konkursie wybranych zostało 4
najaktywniejszych uczestników szkoleń, którzy otrzymali nowoczesne tablety
multimedialne.
W okresie od października 2013 roku do września 2014 roku realizowany jest
projekt współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”
Cel główny projektu
„Promocja działań edukacyjnych na obszarach wiejskich pozwalających zdobyć
lub rozwinąć umiejętności zawodowe i intelektualne mieszkańców, rozwijać pasje
i zainteresowania, promować dorobek kulturalny obszaru”.
Źródła finasowania
Środki zapisane w Lokalnych Strategiach Rozwoju na rzecz realizacji działania 421
Wdrażanie projektów współpracy
Projekt jest inicjatywą partnerską 4 LGDów z 2 województw:
1. LGD „Razem dla Radomki” – woj. Mazowieckie (LIDER)
2. LGD JAKSA – woj. Małopolski
3. LGD Korona Północnego Krakowa – woj. Małopolskie
4. LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. Mazowieckie
Filarem projektu są przeprowadzane w MultiCELach
stacjonarnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu kursy, szkolenia, warsztaty, konkursy.
Przeprowadzenie 5 szkoleń e – learningowych z tematyki:
1.Fotowoltaika i energia odnawialna
2.Oskar Kolberg – życie i twórczość
3.Szkolenie z języka angielskiego (poziom podstawowy)
4.Szkolenie z języka niemieckiego (poziom podstawowy)
5.Szkolenie z obsługi komputera – poziom średniozaawansowany
Przeprowadzenie 1 szkolenia stacjonarnego z tematyki:
1. Szkolenie z obsługi komputera – poziom podstawowy
Uczestnicy działań prowadzonych przez MultiCELe będą mieli okazję
uczestniczyć w wyjazdach studyjnych (jako forma nagrody za aktywne
zaangażowanie się w program MultiCelów). Wyjazdy służyć mają wymianie
doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu
Zakładane do osiągnięcia rezultaty:
- utworzenie 4 Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej
- doposażenie 3 Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej w narzędzia umożliwiające
świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych
- utworzenie 4 zakładek internetowych Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej
- uruchomienie na platformie e-learningowej segmentu szkoleń e-learningowych
Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej
- przeprowadzenie 3 typów spotkań edukacyjnych: szkoleń/kursów/warsztatów
- przeprowadzenie łącznie 35 szkoleń/kursów/warsztatów
- przeszkolenie 760 osób metodą tradycyjną i e-learningową
- przeprowadzenie 320 godzin doradztwa świadczonego nieodpłatnie przez ekspertów
(prawników, księgowych) na rzecz mieszkańców
- przeprowadzenie 13 wyjazdów studyjnych integrujących mieszkańców, przedstawicieli
lokalnych środowisk
- przeprowadzenie 2 konferencji promujących działania Multimedialnych Centrów i edukację
w różnych formach na obszarach wiejskich
- przeprowadzenie konkursu
- przygotowanie i publikacja e – booka zawierającego kompendium materiałów szkoleniowych
W okresie od marca 2014r. do października 2014r. realizowany jest projekt współpracy
„Południowe Mazowsze Marką Turystyczną”
Cel główny projektu
Projekt ma na celu budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację
szeregu działań promujących obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących
poszczególne LGD. Zaplanowane działania w projekcie umożliwią dotarcie z przekazem
promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do mieszkańców regionu,
województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju
Źródła finasowania
Środki zapisane w Lokalnych Strategiach Rozwoju na rzecz realizacji działania 421 Wdrażanie
projektów współpracy
Projekt jest inicjatywą partnerską 2 LGDów z 2 terenu
województwa mazowieckiego:
1. LGD „Razem dla Radomki” (LIDER)
2. 4. LGD „Dziedzictwo i Rozwój” (PARTNER)
Filarem projektu jest stworzenie
TURYSTYCZNEJ APLIKACJI MOBILNEJ NA SMARFONY
Jest to pierwsza tego typu inicjatywa LGD na terenie
Południowego Mazowsza, zmierzająca do promocji
turystyki, kultury i historii, za pomocą zastosowania
nowoczesnych narzędzie techniki – jaką są turystyczne
aplikacje mobilne na smartfony.
Zawiera aktualne informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i
ciekawych miejscach. Wyposażona została w trasy turystyczne, piesze i
rowerowe, treści turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dzięki niej
będziemy zawsze informowani o aktualnych informacjach, ciekawych
miejscach i wydarzeniach z obszaru LGD „Razem dla Radomki” oraz LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”.
Zakładane do osiągnięcia rezultaty:
- opracowanie witryny internetowej www.poludniowemazowsze.pl i
systemu identyfikacji marki Południowego Mazowsza
- opracowanie publikacji – przewodnika turystycznego Południowego
Mazowsza – 7,5 tyś. szt.
- opracowanie i wydruk publikacji „Smaki Radomki” – 2,5 tyś. szt.
- organizacja 3 konferencji promocyjno-informacyjnych oraz wystaw
- udział w Targach Produktów Regionalnych « Regionalia » oraz Targów
Agtorustyka w Warszawie
- tworzenie partnerstw – porozumień na rzecz rozwoju turystyki na
terenie Południowego Mazowsza
E – marketing prowadzony za pośrednictwem stron
internetowych


www.razemdlardomki.pl (główny portal LGD)
www.wdolinieradomki.pl (informator turystyczny,
kulturalny),

www.innowacyjnaradomka.pl (informator z zakresu
przedsiębiorczości i innowacji),


www.szkolenia-elearning.eu (informator edukacyjny),
www.paprykaprzytycka.eu (informator gospodarczy).
Inne projekty, w realizacji których wykorzystano nowoczesne
narzędzia komunikacji i informacji:
Projekty dotyczące aktywizacji zawodowej, społecznej i gospodarczej dotowane środkami
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
„Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową wiedzę” – miejsce realizacji Gmina Jedlińsk,
„Wieś aktywna – inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji obszarów
wiejskich” – miejsce realizacji Gmina Wolanów,
„Nowe kwalifikacje kluczem do pracy” – miejsce realizacji Gmina i Miasto Przysucha,
„TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi” – miejsce realizacji
Gmina Wieniawa,
„Mazowieckie Partnerstwo na rzecz Współpracy, Adaptacyjności i Innowacji” - obszar LGD
Inne projekty, w realizacji których wykorzystano
nowoczesne narzędzia komunikacji i informacji:
Projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” dotowany środkami Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości
W ramach projektu powstały Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, w których uczestniczy 109
uczniów z 5 szkół gimnazjalnych rozwija postawy przedsiębiorcze i twórcze myślenie
podczas zajęć prowadzonych z Animatorami, Klubów, Trenerami i Ekspertami TRIZ.
Inne projekty, w realizacji których wykorzystano
nowoczesne narzędzia komunikacji i informacji:
Projekt dotyczący edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci „Nieakademicka szkoła
twórczego pisania” dotowane środkami Fundacji Orange.
Projekt którego celem było przeprowadzenie warsztatów literackich i dziennikarskich, a
także odnalezienie młodych utalentowanych pisarzy z terenu całej Polski
Osiągniecia LGD wynikające z realizacji projektów
nie tylko z PROW
 Przeszkolono ponad 1200 osób
 Wpływ na rozwój społeczeństwa
informatycznego
przeszkoleniu 120 osób z zakresu obsługi komputera
dzięki
 Kultywowanie
tradycji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
informatycznych np.
warsztaty kulinarne i zajęcia komputerowe = blogi kulinarne
Oskar Kolberg, Witold Gombrowicz i platforma e-learning = o tradycji i kulturze w nowoczesny sposób
 Promocja gospodarcza lokalnych firm w Internecie
 Promocja lokalnych i tradycyjnych produktów obszaru
 Zorganizowano konkursy tematyczne (atrakcje przyrodnicze
obszaru
w obiektywie aparatu, kulinarne dot. papryki, produktów lokalnych i
kulinariów)
Osiągniecia LGD wynikające z realizacji projektów
nie tylko z PROW
 Wykorzystanie facebooku jako narzędzia promocji i informacji
 Udostepnienie w Internecie aktualnego informatora i mapy
turystyczno – krajoznawczej obszaru
 Udostepnienie w Internecie MAPA SZLAKÓW KULINARNYCH
 Zastosowanie panoram sferycznych jako narzędzia promocji
obszaru, lokalnych instytucji
 Uruchomiono stronę internetową poświęconą e – learningowi
Zainteresowanie działalnością i projektami LGD „Razem dla
Radomki” 2 mln. wejść na strony LGD „Razem dla Radomki”:
www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl,
www.elearning-szkolenia.eu, www.paprykaprzytyckaeu, www.mazowieckasieclgd.eu .
OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA
I.
Wykorzystano 95 % środków w ramach Osi 4 LEADER działanie
4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (stan na 01-09-2014r.)
Pozyskano ponad pół mil zł na realizacje innych projektów
II. Papryka Przytycka, Szynka Zdziechowska, Salceson Wizytowy na
liście produktów tradycyjnych
III. Promocja obszaru LGD za pośrednictwem portali internetowych,
publikacji poświęconej turystyce regionalnej, stworzenie panoram
sferycznych obszaru LGD, inicjowanie nowych imprez cyklicznych
na obszarach wiejskich
IV. Współpraca z 37 partnerami reprezentującymi sektor publiczny,
gospodarczy, społeczny
V. Udzielenie ponad 500 podmiotom z obszaru LGD wsparcia
szkoleniowego i doradczego dot. PROW
VI. Portale tematyczne, platforma e-learning, komunikatory
internetowe jako stałe narzędzia informacji i promocji
VII. Realizacja lub współrealizacja 12 projektów skierowanych na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich
Partnerzy z sektora publicznego:
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
- Starostwo Powiatowe w Radomiu
- Starostwo powiatowe w Przysusze
- Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
- Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
- Gmina Jedlińsk
- Gmina Przytyk
- Gmina i Miasto Przysucha,
- Gmina Wolanów
- Gmina Wieniawa
- Gmina Zakrzew
Partnerzy z sektora pozarządowego - Lokalne Grupy Działania:




Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Lokalna Grupa Działania
Partnerzy z sektora pozarządowego – organizacje będące odpowiednikami LGD:


Asociacion Para El Dessarollo Comarcal Monte Iberico Corredor de Almanda
(Hiszpania)
Občianske Združenie Pre Rozvoj Regiónu SPIŠ (Słowacja)
Pozostali partnerzy z sektora pozarządowego/instytucje otoczenia biznesu:
 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 Centrum Edukacji Ekologicznej
Partnerskie Lokalne Grupy Działania:
















Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze"
Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”
Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”
Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem"
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej
Lokalna Grupa Działania "Gminy Nadpiliczne"
Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”
Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Bądźmy Razem”
Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"
Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
www.mazowieckasieclgd.eu
Dziękuję za uwagę
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziania „Razem dla Radomki”
ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom
Biuro LGD czynne w godz.
pon. 9 – 17
wt. – pt. 8 – 16
www.razemdlaradomki.pl
[email protected]

similar documents