A parlamentarizmus főbb intézményei I.

Report
Európai alkotmány- és
integrációtörténet 1
VII. A parlamentarizmus főbb intézményei
16. A parlamentarizmus főbb intézményei I.
17. A parlamentarizmus főbb intézményei II.
Az államfő jogállásának jellegzetességei
Az államfő és a kormány viszonya
Forrás:
•Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Budapest: Osiris, 2003.
• Walter Haller – Alfred Kölz – Thomas Gächter: Allgemeines Staatsrecht. Vierte, neu überarbeitete und
ergänzte Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2008.
16. tétel: A parlamentarizmus főbb intézményei I.
(a politikai felelősség, a felelős kormányzás; az uralkodó sérthetetlensége, a
királyi tanácsadók jogi felelőssége, az egyéni és kollegiális felelősség, a
bizalmatlansági, illetőleg a bizalmi indítvány)
1. Politikai felelősség
Címzettje: VH (kormány)
1782 Anglia: Lord North kormánya, inkább
lemondott, hogy elkerüljön egy sikeresnek
ígérkező bizalmatlansági indítványt
Oka: az uralkodó nem vonható felelősségre,
sérthetetlen
2. Az uralkodó sérthetetlensége
Nem ítélkezhet felette bíróság vagy más emberi
hatóság, hiszen hatalma Istentől ered
A kormányzás azonban lehet rossz.
Akkor ki ezért a felelős? – A király tanácsadói!
3. A jogi felelősségtől a politikai felelősségig (1)
• Anglia (14. sz.): impeachment eljárás (a királyi
tanácsadó felelősségre vonása, ha valamely
jogellenes intézkedésben közreműködött)
▫ Gyakran azonban valójában politikai ok állt a
háttérben
↓
• A 17-18. századtól az uralkodó a parlamenti többség
tagjai közül nevezi ki tanácsadóit, tisztviselőit, hogy
a kormányzati döntések parlamenti támogatottsága
biztosított legyen
• Ha azonban a parlamenti többség bizalma
megrendül a tisztviselőben, kézenfekvő, hogy le is
válthassa őt (őket)
• Ez elterjed a 19. században az európai kontinensen is
3. A jogi felelősségtől a politikai felelősségig (2)
Jogi felelősség:
Jogsértés
Politikai felelősség:
Nem követi a parlamenti
többség politikai irányvonalát
Megszűnik iránta a bizalom
3. A jogi felelősségtől a politikai felelősségig (3)
KITÉRŐ A JOGI FELELŐSSÉG KAPCSÁN:
Milyen jogszabályt sérthet meg a tisztviselő (miniszter)?
• Alkotmányos jogrendet:
▫ Pl. alapvető jog, szabadság megsértése, stb.
▫ Rendszerint különös bírói fórum jár el: a képviselőház emel vádat, a felsőház
kiválasztott tagjai döntenek
▫ Az eljárás büntető karakterű
• Közigazgatási jogrendet:
▫ Pl. hatáskörtúllépés, hatáskörelvonás
▫ Rendszerint közigazgatási bíróság jár el
• Büntetőjogot:
▫ Ha miniszteri minőségében sérti
▫ Pl. vesztegetést fogad el, hatalmával üzérkedik
(Polgári jogot)
Visszatérés a politikai felelősséghez: ↓
4. Egyéni vagy kollektív felelősség
Egyéni
Kollektív:
• indoka: a miniszter
egy egész ágazatért
felel → legyen akkor
egyénileg eltávolítható
• van ahol az egyes
miniszter a parlament
felé egyénileg nem
felel, csak a kormányfő
(ill. uralkodó) felé – ez
utóbbiak mozdíthatják
el őket
• a kormány mint
testület felel minden
egyes tagjának
tevékenységéért
• oka: politikai
szolidaritás
• az egyes miniszter nem
vonható felelősségre,
csak a kormány egésze
5. Bizalmatlansági indítvány – bizalmi indítvány
A) Bizalmatlansági indítvány:
- a politikai felelősség érvényesítésének jogi
formája
- ki kezdeményezheti? (pl. parlamenti frakció)
B) Bizalmi indítvány:
- a kormány maga kezdeményezi
- pl. súlyos, népszerűtlen döntéssel összekötve, a
felelősség szétterítése ill. politikai tőke
kovácsolása érdekében
[M.o.: kollektív felelősség és konstruktív biz. ind.]
17. tétel:
A parlamentarizmus főbb intézményei II.
(a parlamentáris kormányforma és a hatalmi ágak
elválasztása, a kormány megalakulása, a kormánytagság
és a parlamenti tagság viszonya, az ellenőrzés egyéb
formái, a költségvetési jog, a feloszlatás és az elnapolás, a
kisebbségi kormányzás)
1. A parlamentáris kormányforma és a
hatalmi ágak elválasztása (1)
Parlamentáris kormányforma = a kormány a
parlamenti többségére támaszkodva kormányoz,
s politikailag irányítja is e többséget (a
kormányzás irányának meghatározása,
jogalkotási program, stb.)
• de politikai felelősséggel tartozik az
parlamentnek
Probléma: hogy fér ez össze a hatalmi ágak
elválasztásának elvével? (Montesquieu)
1. A parlamentáris kormányforma és a hatalmi ágak
elválasztása (2)
Általános séma:
TH: egyedül a parlamenté
VH: a kormányé
De kivételek:
TH:
VH:
„parlamenti kormányzás” a III. és IV.
Francia Köztársaságban
A VH kivételes helyzetekben törvényi
erejű általános normát alkot
A VH jogosult szentesíteni ill.
kihirdetni a törvényt
A parlament nevezi ki a VH
tisztviselőit, jóváhagyja döntéseiket,
stb.
1. A parlamentáris kormányforma és a hatalmi
ágak elválasztása (3)
Tehát: a szervezeti elválasztás nem jelent
hermetikus elzártságot, egymástól elhatárolt
működést
• Sokkal inkább sajátos együttműködés, kölcsönös
fékező-ellenőrző szerepkör
• „checks and balances”
2. A kormány megalakulása (1)
A parlament és a kormány viszonyának egyik kulcskérdése.
Anglia példája: a VH vezetőit az uralkodó nevezi ki
• A parlament erősödése nyomán egyre kisebb a mozgástere:
• A kormányzás feltétele, hogy a parlament részéről fennálljon a
bizalom
Stabil parlamenti többség:
• A többség világosan támogat egy
miniszterelnök-jelöltet
• Az államfő is tiszteletben tartja, a
kormányképes erő létrejötte
érdekében
Kicsi vagy kétséges többség:
• Az államfő manőverezési köre
kitágul
• Meg kell találni azt a személyt,
aki mögött a többség
felsorakozhat
• Az alkotmányok nem is szoktak
részletes előírást adni arra, hogy
kit kell az államfőnek
felkérnie/kineveznie
3. A kormány megalakulása (2)
Az államfő általi felkérést/kinevezést követőn két
lehetőség:
A kormány bizalmi
szavazást kér
A kormány nem kér
bizalmi szavazást
Ezáltal bizonyítja, hogy a
bizalom valóban fennáll
Szükségtelen
A parlament mintegy
„jóváhagyja” a kormány
megalakulását
Mivel ha nem állna fenn a
bizalom, úgyis benyújt valaki
egy bizalmatlansági
indítványt
3. A kormány megalakulása (3)
Az egyes miniszterek kinevezése:
• A kiválasztás a kormányfő lehetősége (neki kell
együtt dolgoznia velük)
• A kinevezési jogkör formálisan az államfőé
A TH és VH viszonyának másik kérdése:
4. A parlamenti tagság és a kormánytagság
viszonya
Kizárja-e a hatalmi ágak elválasztása, hogy átfedés legyen?
Két fontos szempont – és modell:
A két hatalmi ág képes legyen
egymást ellenőrizni
A kormány képes legyen
irányítani parlamenti
többségét
Képviselők nem lehetnek miniszterek,
vagy ha mégis, akkor addig nyugszik
képviselői mandátumuk
A miniszterek a kormánypárti
parlamenti frakcióból kerülnek ki
Pl. Svájc, 19. századi skandináv
alkotmányok
Pl. Anglia, Írország
5. A parlamenti ellenőrzés egyéb formái
Parlamenti bizottságok, vizsgálóbizottságok
Kérdések, interpellációk
Költségvetési jog
(Bizalmatlansági indítvány)
6. A kormány parlament fölötti ellenőrzésének
egyéb formái
A) Parlament-feloszlatási jog:
• Kinek a joga: formálisan az államfőé, de a kormány kezdeményezheti
• Mikor: ha a kormánytöbbség az új választástól azt reméli, hogy a meginogni
látszó bizalom az új parlamenti összetétel révén helyreáll
• Korlátok:
▫ Pl. 1875-ös francia alaptörvény: csak a Szenátus jóváhagyásával
▫ Pl. 1919-es Weimari Alkotmány: ugyanazon okból csak egyszer
▫ Meghatározott határidőn belül új választásokat kell tartani
B) A parlament elnapolása:
• Kinek a joga: az államfőé (az angolszász hagyományban a képviselők maguk
is dönthetnek így)
• Az elnapolás alatt a parlamenti munka szünetel
• Mikor: ha fennáll annak az esélye, hogy ez idő alatt új választás nélkül
sikerül megoldást találni a politikai válságra
• Korlátok:
▫ Hány napra szólhat
▫ Hányszor lehet elnapolni az ülést egy ülésszak alatt
7. Kisebbségi kormányzás
Kormány – parlamenti többség nélkül
• Rendszerint átmeneti forma – sok egyeztetést
igényel, esetről-esetre összeszedett többség
USA: „divided government”
* * *
Az államfő jogállásának
jellegzetességei
I. Monarchiákban (király/császár)
1. Uralkodói sérthetetlenség (1)
A király személye szent és sérthetetlen:
• Bűnvádi eljárásnak nincs helye ellene
• Bíróság elé nem idézhető
• Különös büntetőjogi védelem (felségsértés)
Összefügg az uralkodói „felelőtlenséggel”:
• Nincs jogi felelőssége: jogszabálysértés esetén nem
vonható felelősségre (hisz ő az emberi jog forrása)
• Nincs politikai felelőssége: nem a parlamenti többségre
épül a hatalma – nem váltható le
DE: létezett a középkorban ellenállási jog (jus resistendi) –
az isteni törvényeknek alá van vetve
• Az abszolút monarchiákban azonban ez eltűnt
1. Az uralkodói sérthetetlenség (2)
Alkotmányos monarchiákban megjelenik a
miniszteri ellenjegyzés intézménye:
• Az uralkodó intézkedése (esetleg szűk körű
kivétellel) csak akkor érvényesek, ha azt
valamely miniszter ellenjegyezte
• A miniszter az ellenjegyzéssel felelősséget vállal
(nem köteles ellenjegyezni, de akkor vissza kell
adnia megbízatását)
2. A trónbetöltés rendje
Örökletes monarchia
Választási monarchia
Rotációs rendszer
• Pl. primogenitúra
• De az utód hiánya
esetét szabályozni
kell
• A parlament vagy a
választópolgárok
választják
• Szabályozni kell,
hogy kik közül
lehet választani
• Pl. 1848/49-es
frankfurti
birodalmi gyűlés: a
német
uralkodócsaládok
tagjai vagy az
éppen uralkodó
német uralkodók
közül
• Meghatározott
idejű ciklusokban
meghatározott kör
tagjai váltják
egymást
• 1848/49-es
frankfurti bir. gy.
ötlete: a porosz
király és az osztrák
császár váltsa
egymást 6-6 évente
3. Az uralkodó helyettesítése
Családtag
• Alkotmányos
szokás alapján
• Pl. Bizánci
Birodalom
Eseti helyettest
jelöl ki
• Pl. valamely
udvari
főtisztviselő
Alkotmányban
meghatározott
• Pl. kormányzó
• Mint
kinevezett
vagy választott
királyhelyettes
Alapkérdés: a helyettes jogköre mire terjed ki?
•Rendszerint szűkebb jogkör, mint a királyé
•De ha elhúzódik a helyettesítés, akkor a helyettes jogköre gyakran „kiszélesedik”
4. Az uralkodó kormányzati
jogosítványai
Pl.:
• rendeletalkotás (miniszteri ellenjegyzéssel)
• „birodalmi végrehajtás” (Német Birodalom – alkotmányt sértő
szövetségi tagállammal szemben)
• utasítás-adás a közigazgatásnak (miniszteri ellenjegyzéssel)
• a köztisztviselők kinevezése (nem föltétlenül csak a minisztereké)
• az ország nemzetközi jogi képviselete
• fegyveres erők főparancsnoksága
• parlament összeívása, megnyitása, elnapolása, berekesztése,
feloszlatása
• törvények hitelesítése, kihirdetése
• vétójog
• kegyelmezés joga (klasszikus államfői jogkör)
A parlamentáris fejlődésben egyre formálisabbá válnak (a gyakorlatban
nem él mindegyikkel).
II. Köztársaságokban (közt. elnök)
1. Választása
Lehetőségek:
• Parlamenti jogkör (pártalku)
• Kibővített parlament (pl. önkormányzati
delegáltakkal)
• Közvetlenül a nép (fontos a jelölés szabályozása – pl.
Weimari Köztársaság: a legutóbbi választáson
legalább 500 000 szavazatot elért pártok)
• A parlament által választott kormány tagjai
évenként rotációs rendszerben látják el az államfői
feladatokat (Svájc)
2. Felelőssége
A) Jogi:
• Alkotmányjogi/büntetőjogi
• A felelősséget érvényesíti:
▫ Parlamenti különbizottság (USA: impeachment) vagy
▫ Külön bírói fórum (pl. alkotmánybíróság)
B) Politikai:
• Ritka:
▫ Weimari Köztársaság: a nép által választott elnököt
népszavazás leválthatja a Birodalmi Gyűlés
indítványára
▫ Ma: pl. Szlovákia, Lettország (népszavazással vagy
minősített parlamenti többséggel az elnök
visszahívható)
3. Helyettesítése
Szokásos módozatok:
• A parlament elnöke
• A miniszterelnök (pl. Weimari Közt.: a birodalmi
kancellár)
• Legfelsőbb Bíróság elnöke (pl. Weimari Közt.
1932 után)
• Eleve van helyettese (USA)
4. Kormányzati jogosítványai
Pl.:
• Kinevezési jogkörök (a miniszterektől az egyetemi
tanárokig)
• A nemzeti hadsereg főparancsnoka
• A parlament összehívása
• Vétójog
• Törvények aláírása/kihirdetése
• Szükségrendelet alkotás (különleges állapot idején)
• Az ország nemzetközi képviselete
• Kegyelmezés joga (klasszikus államfői jogkör)
Az államfő és a kormány viszonya
1. Abszolút és alkotmányos
monarchiákban:
• Az uralkodó maga a VH vezetője
• A kormány tagjait saját belátása szerint választja
ki
• A parlamentek erősödésével egyre inkább a
parlamenti többségből nevezi ki a kormányfőt
2. A parlamentáris
monarchiákban/köztársaságokban:
• A kormány tagjai esetén már nem az államfőhöz,
hanem a parlamenthez való viszony a döntő
• Az államfő joga a kormány tagjainak kinevezése,
a parlamenti többséget szem előtt tartva
3. Prezidenciális/félprezidenciális
rendszerekben:
Prezidenciális (USA)
Félprezidenciális (pl.
Franciaország)
Államfő és kormányfő ugyanaz a
személy
Van külön államfő és kormányfő,
valamint miniszterek
Nincs valódi kormány; a „miniszterek”
az elnök segítői (államtitkárok), akiket
ő nevez ki
Van kormány: az államfő a parlamenti
többségre tekintettel nevezi ki tagjait
Az államfő bármikor menesztheti őket
Az államfő bármikor menesztheti őket
Jogi felelősségüket a parlament is
megállapíthatja (impeachment)
Van jogi felelősségük, de parlamenti
politikai felelősségük is
(bizalmatlansági indítvány)

similar documents