Sz*cs Lajos MLBKT Szolnok prezentáció

Report
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
2014-2020
Gecse Gergely
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály
2013. november 14.
Integrált Közlekedésfejlesztés szakmai konzultáció, Budapest
1
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
1. Az IKOP a 2014 és 2020 közötti Európai Uniós támogatásokból megvalósítani
tervezett magyarországi közlekedésfejlesztéseket tartalmaz, egyéb közlekedésstratégiai beavatkozásokat (pl. szabályozás-módosítás, működési támogatás)
nem.
2. Az IKOP-ban nem szerepelnek azok a közlekedésfejlesztések, amelyek:
a) Közlekedési és egyéb stratégiák nem alapoznak meg
b) Állami támogatás nélkül is megvalósíthatóak (pl. bio-üzemanyagok bekeverése)
c) Más operatív programokra, EU forrásokra (pl. járműgyártás, kerékpáros
létesítmények fejlesztése) vagy tisztán nemzeti támogatásra tervezettek
d) Az EU state aid vagy egyéb szabályai alapján nem támogathatóak (pl. kamion,
mozdony, tehervagon, hajó beszerzése)
2
Kormány döntése alapján a 2014-2020-as EU források 60%-át
a gazdaság- és területfejlesztésre kell fordítani
Európai
Hálózatfinanszíroz
ási Eszköz (CEF)
Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
Vidékfejlesztési Program
(VP)
Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (IKOP)
Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program
(KEHOP)
Versenyképes
KözépMagyarország
Operatív Prog.
(VEKOP)
Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program (GINOP)
Európai
Területi
Együttműkö
dés(ETE)
MAH
OP
Végrehajtá
s OP (VOP)
Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív
Program (EFOP)
Szigorodó EU-s támogatási szabályok 2014-2020-ra
1. Előzetes feltételek: az IKOP Európai Bizottság általi elfogadásához a Nemzeti
Közlekedési Stratégia elkészítése és kormányzati jóváhagyása kell
2. Az Európa 2020 közlekedési céljainak elérésére és a transzeurópai közlekedési
hálózatra (TEN-T) irányuljanak a fejlesztések
3. Teljesítménytartalék: az operatív programok forrásainak 7%-a csak az
indikátorok 2018-as teljesítése után használható fel
4. Az EU források korlátozott felhasználása:
a) Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) szinte csak a TEN-T törzshálózat, CEF rendeletben
felsorolt projektjeire használható. Kohéziós országok: nemzeti borítékok 2016 végéig, utána a
verseny a megmaradó forrásokért
b) Tematikus koncentráció: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) legalább felét (fejlett
régiókban 80%-a) KKV, K+F, IKT és alacsony CO2-kibocsátású gazdaság fejlesztésére kell fordítani
 a közlekedésre fordítható ERFA források csökkennek
5. Az Európai Bíróság Lipcse-Halle ügyben hozott döntése  a gazdasági célú
infrastruktúra (pl. kikötőfejlesztés) maximális támogatási intenzitása csökken
4
A Nemzeti Közlekedési Stratégia és háttérdokumentumai
5
Európa 2020 közlekedési célok  IKOP beavatkozások
Vasúti, városi-elővárosi
fejlesztések jelentős
súlya az IKOP-ban és
CEF-ben. Öko-vezetés,
közlekedési
tudatosságnövelés
szerepe.
Forrás: EUROSTAT
6
Európa 2020 közlekedési célok  IKOP beavatkozások (folyt.)
A Nemzeti Energia
Stratégia alapján hazánk
ezt a célt a biodízel és etanol hagyományos
üzemanyagba történő
bekeverésével kívánja
elérni  Nem igényel
IKOP beavatkozást
A közlekedésbiztonság
horizontális elem az IKOPban. A 2007-2013-as
célzott beavatkozási
programot folytatni
kívánjuk.
7
Forrás: EUROSTAT, KSH
Transzeurópai közlekedési (TEN-T) vasúti törzs- és átfogó hálózat
Új TEN-T irányelv
(elvárt paraméterek
szerinti kiépítés):
1. TEN-T törzshálózat: 2030-ig
2. TEN-T átfogó
hálózat: 2050-ig
Forrás: Európai Bizottság (TEN-T vasúti személyszállítási változat, az áruszállítási TEN-T-nél a Budapest-MiskolcNyíregyháza vasútvonal a törzshálózat, míg a Szajol-Debrecen-Nyíregyháza az átfogó hálózat)
8
TEN-T közúti törzs- és átfogó hálózat
Forrás: Európai Bizottság
9
TEN-T víziút-hálózat
Forrás: Európai Bizottság
10
A 2014-2020 operatív programok és a CEF – közlekedés
VASÚTFEJLESZTÉSEK
ELŐVÁROSI ÉS VÁROSI
KÖZL. FEJLESZTÉSE
KÖZÚTFEJLESZTÉSEK
VÍZI KÖZL.
FEJLESZTÉSE
KERÉKPÁROS
FEJLESZTÉSEK
CEF (csak TEN-T
törzshálózat)
CEF (csak TEN-T
törzshálózat)
CEF (csak TENT törzshálózat)
CEF (csak TENT törzshálózat)
IKOP (TEN-T, szűk
keresztmetszetek,
villamosítás)
IKOP (elővárosi
vasút, kötöttpályás, IMCS)
IKOP (TEN-T,
főutak)
IKOP (RIS)
TOP, VEKOP
(közúti közösségi
közl . fejl.)
TOP, VEKOP
(helyi utak)
TOP, VEKOP
(kikötők)
TOP, VEKOP
(hivatásforg.)
GINOP
(log.kp.,gépbeszerzés)
GINOP
(turisztikai)
EGYÉB
PROJEKTEK
TOP, VEKOP
telephely, ipari park
külső infrastruktúra
GINOP (logisztikai
központ, belső út,
iparvágány fejl.,
járműgyártás)
A közlekedésbiztonság és az intelligens közlekedési rendszerek az operatív programokban horizontális elemek
CEF finanszírozás
KA finanszírozás
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), Kohéziós Alap (KA), Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), intermodális (személyszállítási) csomópont
(IMCS), folyami információs szolgáltatások (RIS)
ERFA finanszírozás 11
2007-2013-as és 2014-2020-as IKOP, CEF, illetve GINOP, TOP,
VEKOP közlekedésfejlesztési forrásai: -33%
A 2014-2020-as támogatásokat
tovább csökkentik a 20072013-as időszakról áthúzódó
szakaszolt projektek igényei
(~ 150 milliárd Ft)
TEN-T
közút
TEN-T
vasút,
vízi út
TEN-T
hálózaton
kívüli
közút
Városi,
elővárosi,
regionális
kötöttpályás
közl.fejl.
GINOP, TOP,
VEKOP közl.
fejlesztései
A TEN-T vasútfejlesztések
elővárosi közlekedést is
A TEN-T hálózaton kívüli közutaknál várható a legnagyobb EU
érintenek (pl. fővárosi
támogatáscsökkenés (csak ERFA-ból lenne finanszírozható, de az
agglomerációban)
Európai Bizottság ilyen célra nem akar támogatást adni)
12
EU forrás + hazai társfinanszírozás 295,1 Ft/€ árfolyamon, a 7%-os teljesítmény-tartalékkal együtt
Az EU csak jól előkészített közlekedésfejlesztéseket enged
felvenni az IKOP projektlistájára
Az Európai Bizottság kidolgozott projektcsatorna feltételei, melyeket a közlekedésfejlesztéseknek
az operatív program projektlistájára kerüléshez teljesíteniük kell:
1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészült.
2. Pozitív társadalmi-gazdasági költség-haszon elemzés, a későbbi üzemeltetés
finanszírozhatóságának és EU pénzügyi hozzájárulás szükségességének bizonyítása.
3. Környezeti hatásvizsgálat és egyéb értékelések (pl. az élőhely és víz keretirányelvek)
befejeződtek vagy legalább eléggé előrehaladottak (pl. a köz- és egyéb hatóságokkal az
egyeztetések lezárultak)
4. A state aid kérdéseket tisztázták.
5. Részletes megvalósítási ütemezés áll rendelkezésre. (pl. terület-kisajátítás)
Az operatív program hivatalos benyújtását követően az operatív program monitoring
bizottságának lesz lehetősége a kritériumokat teljesítő fejlesztések felvételére a projektlistára.
13
Az IKOP tervezésének további lépései
A társadalmi egyeztetési folyamat:
• „Számít a szavam” 2013. december 15-ig írásos vélemény adható
(www.nfu.hu/forum_pate/29)
• Partnerségi fórum – „Integrált közlekedésfejlesztés” (2013. november 14.)
• Regionális fórumok
• Stratégiai környezeti hatásvizsgálat társadalmi egyeztetése
Az Európai Bizottságnak történő hivatalos benyújtás függ:
1. a 2014-2020-as EU szabályozási csomag elfogadásától, mely 2013 végére várható.
2. az operatív programok keretét jelentő Partnerségi Megállapodás hivatalos benyújtásától
függ
3. a Nemzeti Közlekedési Stratégia elfogadásától
14
Köszönöm a figyelmet!
15

similar documents