wybranych jednostek Politechniki Lubelskiej podległych

Report
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Prorektor ds. nauki
Business and Innovation Support for North and East Poland
Krótka charakterystyka projektu: Projekt BISNEP jest realizowany
od kwietnia 2008 roku. Projekt ten jest częścią projektu
sieciowego pod nazwą Enterprise Europe Network. Celem
projektu jest wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnienie
lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na
poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu, tak, aby mógł
on w większym stopniu korzystać z możliwości oferowanych
przez jednolity rynek. Jednym z głównych zadań sieci Enterprise
Europe Network jest wspieranie międzynarodowego transferu
technologii. W związku z tym, ośrodek nasz pomaga lokalnym
firmom oraz organizacjom zajmującym się technologiami w
dostępie do europejskiego rynku technologii, poprzez promocję
ich potencjału naukowo – badawczego oraz osiągnięć
technologicznych.
Budżet 2010: 181.533 zł
 218 klientów (firm i naukowców) skorzystało z usług,
 130 wizyt w firmach,
 34 audyty technologiczne,
 zorganizowany międzynarodowy Brokerage Event dla firm z
branży energetycznej i OZE podczas targów Energetics 2010
w Lublinie, w spotkaniach wzięło udział 11 firm z Polski,
Rumunii, Hiszpanii. Łącznie odbyło się 40 spotkań
biznesowych.
 7 klientów skorzystało ze specjalistycznych usług doradczych
(IPR, POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE, TECHNOLOGICZNYCH),
 zaaranżowano 16 spotkań firm z regionu z firmami
zagranicznymi, pracownicy biura aktywnie wspierali firmy
podczas tych rozmów,
 pracownicy zorganizowali i wspierali firmy podczas
zagranicznych misji,
 aktywne uczestnictwo w Grupach Sektorowych: Inteligentna
Energia oraz ICT (uczestnictwo w 4 spotkaniach),
 uczestnictwo w 11 konferencjach organizowanych przez
podmioty zewnętrzne, na 6 z nich pracownicy mieli
prezentację na temat działalności PL w ramach sieci
Enterprise Europe Network,
 udział w 3 międzynarodowych szkoleniach,
 zorganizowano 4 seminaria, konferencji i szkolenia o zasięgu
lokalnym, w których uczestniczyło łącznie 66 osób,
 zrealizowano międzynarodowy transfer technologii,
rozpoczęto realizację kolejnych 6,
 bieżąca obsługa i aktualizacja strony internetowej
http://een.pollub.pl,
 przygotowanie artykułów do biuletynu Enterprise Europe
Network.
 Zrealizowana kwota budżetu za rok 2010 dla projektu pt.:
„Inkubator przedsiębiorczości etapem na drodze do
samozatrudnienia” (nr projektu POKL.06.02.00-06-002/09) to
480.654,11 zł ;
 Zrealizowana kwota budżetu za rok 2010 dla projektu pt.:
„Politechnika kolebką przedsiębiorczości” (nr projektu
POKL.08.02.01-06-084/09) to 405.723,70 zł
 Zrealizowana kwota budżetu za rok 2010 dla projektu pt.:
„Uruchomienie pracowni grafiki komputerowej w ramach
Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej”
(umowa nr IV/198/15011/2800/DIW/10) to 14.741,88 zł
Razem: 901.119,69 zł
Realizacja projektu pt. „Inkubator przedsiębiorczości etapem na
drodze do samozatrudnienia”

przeprowadzono blisko 900 godzin szkoleń,

zorganizowano ponad 2000 godzin doradztwa,

uruchomiono internetową platformę edukacyjną,

wydano ponad 500 zaświadczeń o ukończonych kursach,

uczestnicy uzyskali państwowe uprawnienia branżowe oraz
międzynarodowe certyfikaty Autodesk potwierdzające znajomość
programu AutoCAD na wszystkich poziomach zaawansowania,

powstało blisko 40 nowych firm założonych przez Uczestników
projektu,

wartością dodaną są podpisane umowy o dofinansowanie
działalności gospodarczej.
Realizacja projektu pt. „Politechnika kolebką przedsiębiorczości”
 W ramach projektu wsparciem szkoleniowym i doradczym zostało
objętych 60 osób.
 Projekt skierowany jest do doktorantów, studentów i absolwentów
(w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) uczelni
lubelskich zamieszkałych, pracujących lub uczących się w
województwie lubelskim zainteresowanych rozpoczęciem
działalności typu spin-off/spin-out.
 Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przeprowadzono
kampanię informacyjno promocyjną polegającą na: funkcjonowaniu
odpowiednio oznaczonego biura, przygotowywaniu i umieszczaniu
na stronie PL oraz projektu bieżących informacji o jego przebiegu,
opracowano plakaty i ulotki, które dystrybuowano na terenie
campusu Politechniki, zorganizowano konferencję promującą projekt
oraz idee spin off/spin out.
Realizacja projektu pt. „Uruchomienie pracowni grafiki komputerowej
w ramach Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki
Lubelskiej”
 Zakupiono komplet mebli (biurko komputerowe, szafy aktowe,
regał, półkę wiszącą, półkę pod komputer oraz fotele biurowe).
 Zakupiono: kolorową drukarkę laserową, termobindownica,
komputer stacjonarny wraz z monitorem 22” oraz Pakiet Office,
oprogramowanie Adobe Photoshop oraz Adobe Plash CS5.
Udział w projekcie HelpInvest realizowanym przez Poznański
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 udział w bezpłatnych warsztatach pt.: „Jak być swoim szefem, czyli
osobista funkcja zarządzania sobą w czasie”,
 uczestnictwo w dwudniowych warsztatach z zakresu procesu
inwestycyjnego oraz metod wyceny projektów biznesowych na
wczesnych etapach rozwoju
 Udzielanie informacji w zakresie pozyskiwania funduszy UE na
realizację projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych;
 Realizacja zadań bieżących w ramach projektu Centrum Innowacji
i Zaawansowanych Technologii PL;
 Realizacja zadań bieżących w ramach projektu Wschodnie
Innowacyjne Centrum Architektury (m.in. złożenie wniosku,
przygotowanie załączników do umowy);
 Zakończenie realizacji projektu NIMB - Nauka, Informacje,
Marketing, Biznes;
 Współorganizacja szkoleń w ramach projektu Politechnika XXI
wieku;
 Przeprowadzenie 5 konsultacji usług dla przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki PL;
 Koordynacja działań związanych z internetową
(ww.oferta.pollub.pl) i książkową ofertą PL dla biznesu;
 Opracowanie wniosku o dofinansowanie na konkurs
7/POKL/PL/VIII/2010 Politechnika Lubelska Innowacyjna
Lubelszczyzna;
 Opracowanie modułu kształcenia e-learningowego w ramach
projektu konsorcjalnego na konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2010;
 Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie MEDITECH –
Interdyscyplinarna Politechnika Lubelska;
 Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
Zamawiam Politechnikę Lubelską;
 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w
ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Wykonanie tablicy świetlnej informującej o stanie
zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa lubelskiego
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublin i okolic ul.
Nadbystrzyckiej w Lublinie;
 Przeprowadzenie konsultacji 13 wniosków i dokumentacji
projektowych;
 Udział w zespole roboczym projektu Urzędu Marszałkowskiego
Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu
technologii w regionie;
 Reprezentowanie Uczelni na wielu konferencjach branżowych
dotyczących wykorzystywania funduszy UE;
 Uruchomienie i zarządzanie strona internetową jednostki
www.brik.pollub.pl;
 Wydanie czterech biuletynów NIMB;
 Archiwizacja dokumentów związanych z realizacja projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 Obsługa studentów zagranicznych przyjeżdżających do PL w
ramach programu LLP-Erasmus (81 osób);
 Obsługa studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu
LLP-Erasmus (47 osób);
 Obsługa studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach
programu LLP-Erasmus (34 osoby);
 Obsługa nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celu
prowadzenia zajęć w ramach programu LLP-Erasmus (27 osób);
 Obsługa nauczycieli akademickich przyjeżdżających w celu
prowadzenia zajęć w ramach programu LLP-Erasmus (11 osób);
 Obsługa nauczycieli akademickich wyjeżdzających w celu
organizacji wymiany w ramach programu LLP-Erasmus (6 osób);
 Obsługa pracowników administracji wyjeżdżających na szkolenie
w ramach programu LLP-Erasmus (10 osób);
 Obsługa pracowników administracji przyjeżdżających na szkolenie
w ramach programu LLP-Erasmus (2 osoby);
 Obsługa studentów zagranicznych przyjeżdżających do
Politechniki Lubelskiej w ramach umowy z Łuckim Narodowym
Uniwersytetem Technicznym (19 osób);
 Obsługa przyjazdu delegacji z Łuckiego narodowego Uniwersytetu
Technicznego (4 osoby);
 Pomoc w obsłudze przyjazdów studentów w ramach programu
Erasmus Mundus (3 osoby);
 Obsługa przyjazdów studentów zagranicznych w ramach
programu CEPUS (5 osób);
 Obsługa przyjazdów nauczycieli akademickich w ramach
programu CEPUS (2 osoby);
 Pomoc w obsłudze przyjazdu studentów na praktykę zawodową w
ramach umowy z Państwową Akademią Ochrony Środowiska i
Rozwoju Turystyki na Ukrainie (12 osób);
 Organizacja praktyk dla studentów zagranicznych w firmie
LiftService (3 osoby);
 Organizacja spotkań informacyjnych dla studentów zagranicznych;
 Organizacja akcji promujących wyjazdy na zagraniczne studia i
praktyki zawodowe;
 Udział w targach pracy;
 Pomoc w przygotowaniu wniosków w programie Erasmus Mundus;
 Opracowanie nowej strony internetowej Biura Wymiany Miedzy
narodowej w wersji polskiej i angielskiej;
Erasmus Mundus - European Master in Diagnosis and Repair of
Buildings (EMDiReB) = Europejskie Magisterium w Dziedzinie
Diagnostyki i Odnowy Budynków
Koordynator projektu: dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL
Kwota dofinansowania w roku 2010 (PLN): 258.795,12
LLP-Erasmus
Koordynator projektu: Prof. dr hab. Henryk Sobczuk
Kwota dofinansowania w roku 2010 (PLN): 1.116.955,24
ELLEIEC – Surveyer: Enhancing Lifelong Learning for the Electrical
and Information Engineering Community
Koordynator projektu: Dr hab. inż. A. Wac-Włodarczyk, prof. PL
Kwota dofinansowania w roku 2010 (PLN): 5.922,80
TEMPUS = European-Russian-Central Asian Network of Master's
degrees „Informatics as a Second Competence”
Koordynator projektu: dr inż. Marek Miłosz
Leonardo da Vinci = MDE Expertise - Exchanging knowledge,
techniques and experiences around Model Driven Engineering
education (MDE EE).
Koordynator projektu: dr inż. Jacek Kęsik
Kwota dofinansowania w roku 2010 (PLN): 57.927,52
CEEPUS = Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Central European Exchange Programme for University Studies
Koordynator projektu: dr inż. Zbigniew Suchorab
Kwota dofinansowania w roku 2010 (PLN): 10.600

similar documents