kliknij, żeby ściągnąć prezentację

Report
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
„Zwolnienia grupowe”




Kiedy stosujemy przepisy o zwolnieniach grupowych ?
Jak przeprowadzić procedurę zwolnienia grupowego ?
Czym różni się porozumienie od regulaminu zwolnień grupowych ?
Którym pracownikom szczególnie chronionym można wypowiedzieć
umowę o pracę w ramach zwolnienia grupowego?
 Co to są zwolnienia indywidualne
 Jakie roszczenia mają pracownicy, z którymi pracodawca rozwiązał
umowę o pracę w ramach zwolnienia grupowego lub
indywidualnego?
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Kiedy stosujemy przepisy o zwolnieniach grupowych?
 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.
2003 nr 90 poz. 844 z późń. zm.)
 Zastosowanie wobec pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników
 W liczbie zatrudnianych pracowników uwzględnia się wszystkie osoby zatrudnione
w oparciu o stosunek pracy bez względu na to, czy przebywają na zwolnieniu
chorobowym, urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, rodzicielskim czy
wychowawczym.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Pracownik w rozumieniu przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych
 art. 2 Kodeksu pracy – „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o
pracę.”
 Pracownikiem w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych nie jest:
a) osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o dzieło,
b) osoba, której stosunek pracy powstał na podstawie mianowania,
c) pracownik tymczasowy (zatrudniony w ramach współpracy z agencją pracy
tymczasowej).
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Ilość zwalnianych pracowników kwalifikująca zwolnienie jako grupowe
Zwolnienie jest kwalifikowane jako grupowe, gdy pracodawca zwolni:
a) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
b) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej
niż 300 pracowników,
c) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej
pracowników
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Sposób zwolnienia pracowników
Zwolnienie jest kwalifikowane jako grupowe, gdy pracodawca zwolni odpowiednią
ilość pracowników:
 za wypowiedzeniem,
 za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy, jednak tych pracowników
uwzględnia się tylko wtedy, jeżeli w taki sposób rozwiązano umowę o pracę z co
najmniej 5 osobami.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Jak ustalić moment, w którym należy badać stan zatrudnienia dla celów ustawy o
zwolnieniach grupowych ?
Dwie koncepcje:
 data zawiadomienia związków zawodowych o zamiarze przeprowadzenia zwolnień
grupowych;
 data zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o zwolnieniach grupowych.
Drugi z prezentowanych poglądów jest o tyle uzasadniony, że związków zawodowych może
być w zakładzie pracy kilka, co prowadzi do dalszych wątpliwości w tym zakresie (nie
wiadomo, czy stan zatrudnienia określać na dzień zawiadomienia pierwszego, czy ostatniego
z działających u pracodawcy związku zawodowego).
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Jaki jest okres czasu kwalifikujący zwolnienie jako grupowe?
 Zwolnienie jest grupowe, jeśli pracodawca zwolni określoną ilość pracowników w
okresie 30 dni.
 Zwrot „zwolnienie pracownika” powinien być rozumiany jako moment:
a) wręczenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę,
b) podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę.
Okres 30 dniowy bierze swój początek w chwili wręczenia pierwszego wypowiedzenia
lub zawarcia pierwszego porozumienia w ramach zwolnienia grupowego.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Jakie przyczyny rozwiązania stosunku pracy kwalifikują zwolnienie jako
grupowe?
Zwolnienie będzie kwalifikowane jako grupowe, jeśli wyłączna przyczyna rozwiązania
stosunków pracy nie będzie pozostawała po stronie pracownika (przyczyny
niedotyczące pracowników).
Przyczyny niedotyczące pracowników, to takie powody zwolnienia, które nie są
związane ze sposobem wykonywania przez pracownika pracy oraz innych
zobowiązań wynikających ze stosunku pracy.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Warunki kwalifikujące zwolnienie jako grupowe - podsumowanie
1.
2.
3.
4.
zatrudnianie przez pracodawcę określonej ilości pracowników (co najmniej 20);
zwolnienie odpowiedniej ilości pracowników;
zwolnienia następują w ciągu trzydziestu dni;
przyczyny pozostające po stronie pracodawcy;
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Konsekwencje uznania zwolnienia jako grupowe
W przypadku przyjęcia, że pracodawca planuje zwolnienie grupowe, jest on zobowiązany
zastosować się do odpowiedniej procedury wskazanej w ustawie o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Naruszenie tego obowiązku poprzez będzie skutkowało przyjęciem, że rozwiązanie stosunku
pracy było bezprawne.
W takim wypadku pracownik może w odwołaniu od wypowiedzenia skutecznie domagać się
przed Sądem Pracy:
 odszkodowania,
 uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
 przywrócenia do pracy.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Procedura zwolnienia grupowego
Przed przystąpieniem do zwolnień grupowych pracodawca musi:
1. Dokonać konsultacji zamiaru zwolnienia grupowego z odpowiednim
przedstawicielstwem
pracowników
(związkami
zawodowymi
lub
przedstawicielami pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego
pracodawcy);
2. Przekazać tym przedstawicielom oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy odpowiednie
informacje dotyczące planowanego zwolnienia grupowego;
3. Zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników lub samodzielnie przyjąć
regulamin ustalający zasady dotyczącego tego zwolnienia;
4. Zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy o treści porozumienia lub regulaminu.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników
Pracodawca jest obowiązany zawiadomić zakładowe organizacje związkowe (przedstawicieli
pracowników) o:
a) przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
b) liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
c) grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
d) okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
e) proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
f) kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
g) propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym
zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany
dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.
Pracodawca musi przekazać w/w informacje na piśmie w terminie umożliwiającym zgłoszenie
odpowiednich propozycji i postulatów w czasie konsultacji zwolnienia grupowego.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Konsultacja zamiaru zwolnienia grupowego z przedstawicielstwem załogi
Pracodawca jest zobowiązany skonsultować z przedstawicielami pracowników
(zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników
wybranymi w przyjętym u danego pracodawcy trybie):
 możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia;
 sprawy pracownicze związane z tym zwolnieniem (możliwości przekwalifikowania
lub przeszkolenia zawodowego, uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych
pracowników).
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Obowiązki informacyjne wobec Powiatowego Urzędu Pracy
Jeśli w toku konsultacji z pracownikami nie uda się wypracować sposobu uniknięcia zwolnień
grupowych pracodawca przekazuje do Powiatowego Urzędu Pracy informację o
planowanych zwolnieniach grupowych dotyczącą między innymi:
a) przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
b) liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
c) grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
d) okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
e) proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
f) kolejności dokonywania zwolnień pracowników.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Porozumienie, a regulamin zwolnień grupowych
Podobieństwa:
Treść porozumienia zawieranego ze związkami zawodowymi i regulaminu zwolnień
grupowych jest taka sama i obejmuje:
 zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem
grupowego zwolnienia,
 obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw
pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Porozumienie, a regulamin zwolnień grupowych
Różnice:
Sposób ustalenia treści porozumienia i regulaminu są inne.
Porozumienie ustalane jest wraz działającymi u pracodawcy organizacjami związkowymi, które mają
wpływ na jego treść.
Regulamin uchwalany jest jednostronnie przez pracodawcę w przypadku gdy:
 u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe lub
 nie udało się wypracować treści porozumienia z organizacjami związkowymi w ciągu 20 dni.
W treści regulaminu pracodawca zobowiązany jest uwzględnić ustalenia dokonane z organizacjami
związkowymi lub skonsultować treść regulaminu z przedstawicielami pracowników.
W sytuacji, gdy porozumienie w sprawie zwolnień grupowych nie zostało zawarte, pracodawca jest
zobowiązany konsultować zwolnienia lub zmianę warunków pracy i płacy w ramach procedury
konsultacyjnej w trybem określonym w art. 38 k.p.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Dalsze obowiązki informacyjne wobec Powiatowego Urzędu Pracy
Ostatnim etapem przed właściwymi zwolnieniami pracowników jest przekazanie do
PUP informacji dotyczących:
 przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o liczbie
zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia,
 okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie,
 przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi
organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w
trybie przyjętym u danego pracodawcy.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Kiedy można rozpocząć zwalnianie pracowników?
 Pracodawca może wręczyć pierwsze wypowiedzenie umowy o pracę nie wcześniej niż po
przekazaniu do PUP informacji o ustaleniach dotyczących przebiegu zwolnienia
grupowego dokonanych z pracownikami.
 Rozwiązanie umowy o pracę na skutek oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub
zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę nie może nastąpić wcześniej, niż po
upływie 30 dni od dnia w/w zawiadomienia – Należy uważać na:
1) datę rozwiązania wskazaną w porozumieniu stron,
2) moment złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy:
a) zawartej na czas określony,
b) na zastępstwo,
c) na okres próby, na czas nieokreślony w przypadku pracowników o zakładowym stażu
pracy krótszym niż 6 miesięcy.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
a zwolnienia grupowe
W ramach procedury zwolnień grupowych nie obowiązują niektóre regulacje
chroniące pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
Uchylony jest m.in. zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi:
 który przebywa na urlopie (wypoczynkowym, jak również wychowawczym), jeśli
urlop trwa dłużej niż 3 miesiące;
 w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności, pod warunkiem, że nie upłynął
jeszcze okres uprawniający go do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
a zwolnienia grupowe
W ramach procedury zwolnień grupowych umowy o pracę zawarte na czas określony
lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za
dwutygodniowym wypowiedzeniem niezależnie od tego na jaki okres zostały zawarte
i czy zawierają klauzulę umożliwiającą takie wypowiedzenie (art. 33 k.p.).
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
a zwolnienia grupowe
W ramach procedury zwolnień grupowych dopuszczalne jest wypowiedzenie warunków
pracy i płacy niektórym chronionym grupom pracowników m.in:
 pracownikom w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego,
 pracownikom w okresie przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do
nabycia prawa do emerytury,
 pracownikom członków zarządu zakładowej organizacji związkowej,
 pracownikom będących społecznymi inspektorami pracy.
W razie gdy zmiana warunków pracy i płacy powoduje obniżenia wynagrodzenia tym
pracownikom, przysługuje im dodatek wyrównawczy do końca obowiązywania okresu
ochronnego.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Zwolnienia indywidualne
Ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia, gdy pracodawca:
a) zatrudniający co najmniej 20 pracowników,
b) rozwiązuje umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (wyłącznie),
c) zwolnienie obejmuje w ciągu 30 dni grupę pracowników, która nie kwalifikuje
zwolnienia jako grupowe.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Zwolnienia indywidualne
W ramach zwolnień indywidualnych ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
ulega podobnemu osłabieniu, jak w przypadku zwolnień grupowych.
Warunkiem umożliwiającym wypowiedzenie umowy o pracę pracownikom, wobec
których jest to możliwe w ramach zwolnienia grupowego, jest brak sprzeciwu
zakładowej organizacji związkowej, którą pracodawca ma obowiązek zawiadomić
zamierzonym wypowiedzeniu.
Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom, którym jest to
możliwe w ramach zwolnienia grupowego pod warunkiem, że z przyczyn zależnych od
zakładu pracy nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych
stanowiskach pracy.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Obowiązki wobec zwalnianych pracowników
Wobec pracowników zwolnionych w ramach grupowego zwolnienia pracodawca jest
zobowiązany do:
a) wypłaty odprawy;
b) ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika, jeśli pracodawca po
zwolnieniach grupowych zatrudnia pracowników w tej samej grupie zawodowej,
pod warunkiem, że zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u
tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.
Pracodawca ma obowiązek ponownie zatrudnić takiego pracownika w okresie 15
miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego
zwolnienia.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Obowiązki wobec zwalnianych pracowników
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa
pieniężna w wysokości:

jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Odprawa przysługuje także pracownikowi, który został zwolniony w ramach zwolnienia indywidualnego, jeżeli
wyłączną przyczyną rozwiązania stosunku pracy były przyczyny niezależne od pracownika.
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu
adwokat Iwo Klisz – Kancelaria adwokacka | plac Nowy Targ 28 lok. 304 | 50 – 141 Wrocław | telefon 695 560 425 | email: [email protected]
Dziękuję za uwagę
adwokat Iwo Klisz
tel. 695 560 425
e-mail: [email protected]
www.wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl – Profesjonalny blog prawniczy o rozwiązywaniu umów o pracę
www.adwokat-wroclaw.biz.pl – Kancelaria adwokacka we Wrocławiu

similar documents