Prezentacja założeń projektu - Grażyna Gilewicz - OZE

Report
Prezentacja założeń projektu
„Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych
konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji w biogazownie”
Seminarium: Konsultacje społeczne – kamień milowy w procesie inwestycyjnym - BIOGAZOWNIE
Grażyna Gilewicz
Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego
Departament Gospodarki i Innowacji UMWL w Lublinie
Lublin, 20 listopada 2014 r.
Spis treści
1. Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE
2. Geneza projektu
3. Informacje o projekcie
4. Cele projektu
5. Działania w projekcie
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
2
Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE
Aktualizacja wojewódzkiego programu wspierającego rozwój OZE
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii
dla Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą
Nr XLI/623/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. ,
zastąpił dotychczasowy obowiązujący od 2006 r.
Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł
Energii dla Województwa Lubelskiego.
Nowy Program:
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
•
przekłada krajowe cele polityki energetycznej na cele
rozwoju województwa zarówno w sferze energetyki,
jak i rozwoju społeczno-gospodarczego,
•
pogłębia wiedzę o zasobach, potencjałach i
uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji w OZE,
•
wskazuje przestrzenne możliwości realizacji
instalacji OZE w województwie,
•
identyfikuje główne źródła pozyskiwania środków
finansowych na inwestycje OZE.
3
Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE
Opracowania studialne i raporty z dziedziny OZE opracowane w latach 2009 – 2014 r.
Wśród nich najważniejsze:
- Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, 2014 r.
- Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim, 2011 r.
- Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne
w województwie lubelskim, 2009 r.
4
Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE
Przykładowe projekty realizowane przez Samorząd
Województwa Lubelskiego w latach 2011-2014
„INNOWACYJNE METODY I MOŻLIWOŚCI
POZYSKIWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
NA LUBELSZCZYŹNIE NA PRZYKŁADZIE DOBRYCH
PRAKTYK I DOŚWIADCZEŃ PARTNERA
SZWAJCARSKIEGO”, 2013 -2014
„REGIONALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA
ZMIANĄ GOSPODARCZĄ” - „Kompleksowa
ocena uwarunkowań
w zakresie produkcji biogazu
w województwie lubelskim”, 2011-2012
„BUDOWA OFERTY INWESTYCYJNEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W OPARCIU O ZIDENTYFIKOWANY
POTENCJAŁ ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII”, 2011-2012
Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE
Konferencje i seminaria organizowane przez samorząd województwa
lub przy jego udziale.
W latach 2009-2014 zorganizowano
kilkadziesiąt konferencji,
seminariów, warsztatów,
których zasadniczym
celem była wymiana doświadczeń
i promocja wykorzystywania OZE
w regionie.
W 2014 r. odbyły się, między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” - Lublin, wrzesień 2014 r.
Konferencja podsumowująca projekt „Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii
na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego” pt. NEO – Nowa Energia
dla Lubelszczyzny - Lublin, wrzesień 2014 r.
Seminarium „EkoLubelszczyzna - tania energia” - Nałęczów, maj 2014 r.
IX Konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej - Energia Jutra - Lublin, maj 2014 r.
„Efektywne gospodarowanie energią - możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji
w sferze publicznej, prywatnej, spółdzielczej i przedsiębiorczości” - Lublin, maj 2014 r.
Konferencja „Prosument - budujemy niezależność energetyczną gospodarstw i gmin” - Grabanów, maj 2014 r.
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
6
Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE
Kopuła Wizualizacyjna – Partycypacyjna przestrzeń doświadczenia,
zaprojektowana jako narzędzie do obniżenia poziomu obaw społeczności
lokalnych dotyczących wizualnego i akustycznego wpływu energetyki
wiatrowej.
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
7
„ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”
Projekt realizowany w ramach Programu priorytetowego
„Edukacja ekologiczna”, Kategoria tematyczna VII – Biogazownie rolnicze
jako element wspierający OZE w Polsce
Wartość projektu:
408 157 zł
Wartość dofinansowania 346 933 zł
Okres realizacji:
11 marca 2014 r. – 31 sierpnia 2015 r.
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
8
„ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”
Geneza projektu

Przygotowany w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane
z niewystarczającym uwzględnieniem komunikacji w procesie konsultacji
społecznych związanych z przygotowaniem przez inwestorów inwestycji
w biogazownie;

Zasięg projektu: ogólnopolski

Grupa docelowa: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
z całej Polski
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
9
„ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”
Cele Projektu

Stworzenie sieci neutralnych ekspertów w zakresie prowadzenia
rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji w biogazownie w lokalnych JST

Dostarczenie wsparcia merytorycznego w zakresie planowania dialogu
pomiędzy potencjalnym inwestorem a społecznością lokalną na etapie
przedinwestycyjnym
Cele projektu realizowane są poprzez:
-
Dostarczenie wiedzy i umiejętności przedstawicielom wybranych JST
-
Dostarczenie narzędzi wspierających (filmy informacyjne, sieć kontaktów
umożliwiająca konsultacje pojawiających się na bieżąco problemów,
animowanie współpracy)
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
10
„ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”
Działania w projekcie

Badania postaw lokalnej społeczności wobec inwestycji biogazowej poprzez
prowadzenie rozmów, wywiadów oraz ankiet

Warsztaty dla przedstawicieli JST

przeprowadzenie 5 cykli trzydniowych warsztatów szkoleniowych opartych o wyniki badań w
terenie

celem warsztatów jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności pracownikom JST,
które ułatwią wspieranie dialogu pomiędzy inwestorem

www.neo.lubelskie.pl
a lokalną społecznością
Przygotowanie i produkcja 2 filmów instruktażowych dla inwestora oraz lokalnej
społeczności

Działania promocyjne

W trakcie realizacji projektu powstanie sieć kontaktów, która będzie bazą do
uruchomienia innych projektów wspierających rozwój OZE
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
11
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Innowacji
ul. Stefczyka 3, 20-010 Lublin, tel. 81 537 16 51
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
www.ozekonsultacje.lubelskie.pl
12

similar documents