Prezentacja specjalności - Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Report
Wybierz specjalność w IMIO!
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A
tel. +48 32 2371204 fax. +48 32 2371282
www.imio.polsl.pl
Struktura Instytutu
Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
Zastępca dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki
dr hab. inż. Antoni John prof. Pol.Śl.
Zastępca dyrektora Instytutu ds. Nauki
dr hab. inż. Wacław Kuś prof. Pol.Śl.
www.imio.polsl.pl
Struktura Instytutu
Zakład Mechaniki Komputerowej i Informatyki Stosowanej
Skład osobowy:
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Piotr Fedeliński prof. Pol.Śl.
dr hab. inż. Wacław Kuś prof. Pol.Śl.
dr hab. inż. Witold Beluch
dr hab. inż. Grzegorz Kokot
dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz
dr inż. Jacek Ptaszny
dr hab. inż. Adam Długosz
dr hab. inż. Mirosław Szczepanik
dr inż. Arkadiusz Poteralski
mgr inż. Przemysław Makowski
mgr inż. Anna Brodacka
mgr inż. Waldemar Mucha
mgr inż. Witold Ogierman
www.imio.polsl.pl
Struktura Instytutu
Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej
Skład osobowy:
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat prof. Pol.Śl.
prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak
dr hab. inż. Antoni John prof. Pol.Śl.
dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz prof. Pol.Śl.
dr inż. Jolanta Dziatkiewicz
dr inż. Grażyna Kałuża
dr inż. Mirosław Dziewoński
dr inż. Marek Jasiński
dr inż. Marek Paruch
dr inż. Łukasz Turchan
mgr inż. Anna Korczak
www.imio.polsl.pl
MODELOWANIE I SYMULACJA
SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
ME3
na kierunku Mechatronika
www.imio.polsl.pl
ME3 – sylwetka absolwenta
Gruntowna wiedza z zakresu:
- modelowania matematycznego
- modelowania komputerowego
- inżynierii biomedycznej i bioniki
- metod sztucznej inteligencji
- zagadnień odwrotnych
- projektowania systemów
mechatronicznych
- dynamiki układów
- programowania obiektowego
-…
Modelowanie
Projektowanie
Techniki
Bionika
i planowania
elementy
układów
mechatroniczne
eksperymentu
inżynierii
dynamicznych
biomedycznej
Mikromechatronika
i MEMS heurystyczne
Metody
Zagadnienia
odwrotne
www.imio.polsl.pl
ME3 – sylwetka absolwenta
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączący
dziedziny z pogranicza
technologii informatycznych,
systemów mechatronicznych
oraz nauk obliczeniowych
Absolwenci tej specjalności
znajdują zatrudnienie
- firmach informatycznych,
- jednostkach badawczo-rozwojowych,
- firmach zajmujących się projektowaniem
i wytwarzaniem systemów mechatronicznych
- firmach konsultingowych.
www.imio.polsl.pl
MECHANIKA KOMPUTEROWA
MB4
na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn
www.imio.polsl.pl
MB4 – sylwetka absolwenta
Gruntowna wiedza z zakresu:
- mechaniki i termomechaniki
- teorii sprężystości i plastyczności
- mechaniki pękania
- metod analizy wrażliwości
i optymalizacji
- systemów CAE
- języków programowania
- współbieżnych systemów
obliczeniowych
- dynamiki układów
-…
Oprogramowanie
Metoda
Teoria
sprężystości
elementówz
skończonych
reologią
Metody
inżynierskie
heurystyczne
Numeryczne
modelowanie pól
Programowanie
Systemy pomiarowe
sprzężonych
obiektowe
www.imio.polsl.pl
MB4 – sylwetka absolwenta
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny,
a jej absolwenci otrzymują głęboką wiedzę z
zakresu metod informatycznych i
komputerowych w analizie i projektowaniu
maszyn i urządzeń.
Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w:
- przemyśle maszynowym
- samochodowym,
- biurach projektowych,
- jednostkach naukowo-badawczych
www.imio.polsl.pl
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
UKŁADÓW I PROCESÓW
AB3
na kierunku Automatyka
i Robotyka
www.imio.polsl.pl
AB3 – sylwetka absolwenta
Gruntowna wiedza z zakresu:
- modelowania komputerowego
- programowania obiektowego
- współbieżnych systemów
obliczeniowych
- modelowania procesów
i układów dynamicznych
- systemów CAE
- modelowania układów biologicznych
- sieci neuronowych
- ogólnej teorii systemów
-…
Modelowanie
Metoda
elementów
procesów
cieplnych ewolucyjne
skończonych
Obliczenia
brzegowych
Systemy komputerowe
Optymalizacja
Programowanie
procesów i
układów inżynierskich
obiektowe
obliczeń
dynamicznych
www.imio.polsl.pl
AB3 – sylwetka absolwenta
Specjalność ma charakter interdyscyplinarny,
łączący dziedziny
z pogranicza technologii informatycznych,
automatyki i robotyki oraz modelowania
układów i procesów.
Absolwenci tej specjalności
znajdują zatrudnienie w:
• firmach informatycznych,
• jednostkach badawczo-rozwojowych,
• firmach zajmujących się zastosowaniem
metod i narzędzi sztucznej inteligencji,
• firmach konsultingowych.
www.imio.polsl.pl
Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich - CAE
www.imio.polsl.pl
Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich - CAE
www.imio.polsl.pl
Systemy komputerowe obliczeń inżynierskich - CAE
Ansys Multiphysics
Ansys Fatigue Module
Ansys CFX
Ansys LS-DYNA
www.imio.polsl.pl
Sale laboratoryjne
- Laboratorium Komputerowego Modelowania Układów i Procesów 502 MT
- Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji (21 MT)
- Pracownia Badań Wytrzymałościowych Materiałów I (615 CNT)
- Pracownia Badań Wytrzymałościowych Materiałów II (616 CNT)
- Laboratorium Modelowania Tkanek (154 MT)
- Pracownia Mechaniki Komputerowej (H CEK)
- Pracownia Metod Optymalizacji (310 CNT)
- Pracownia Metod Komputerowych (313 CNT)
www.imio.polsl.pl
Przykłady prac dyplomowych – ME3
-Tytuł pracy: Projekt i budowa platformy Stewarta
Wykonał: Jacek Witek
rok ak. 2013/14
-W ramach pracy zaprojektowano i utworzono układ
mechatroniczny w postaci prototypu platformy Stewarta
(minaturowego symulatora lotu). Opracowano
koncepcję oraz wykonano układy elektroniczne
(Phidgets Inc.) pozwalające na sterowanie platformą,
oraz wykonano model rzeczywisty. Sterowanie
platformy odbywa się poprzez wykonywanie się w
czasie rzeczywistym programu sterującego napisanego
w języku C++. Ponadto Przeprowadzono symulacje
numeryczne dla zbudowanego układu (Ansys
Workbench 14.5) oraz stworzono aplikacje HIL (ang.
Hardware in the loop) w celu weryfikacji wyników
symulacji numerycznej.
- Prototyp miniaturowego symulatora lotu został zaprezentowany
podczas wydarzenia akademickiego
Noc Naukowców 2013.
Praca została zaprezentowana na studenckiej
konferencji naukowej Metody Komputerowe 2014.
www.imio.polsl.pl
Przykłady prac dyplomowych – ME3
-Analiza numeryczna wybranych elementów zawieszenia bolidu wyścigowego PolSl Racing
-Wpływ zmienności parametrów modelu mikroaktuatora elektrostatycznego na jego charakterystyki dynamiczne.
-Projekt i budowa platformy Stewarta Projekt i budowa skanera 3D
-Modelowanie przewodzenia ciepła w mikroobszarach
-Sterowanie rozmyte położeniem elementów układów mechanicznych
-Badania doświadczalne i symulacje komputerowe drgań własnych i wymuszonych
-Modelowanie oddziaływania wiązki laserowej na oko ludzkie
-Modelowanie zjawiska transportu ciepła w metalu
-Termomechaniczna analiza numeryczna wybranych elementów silnika spalinowego
-Wybrane analizy CFD z użyciem oprogramowania Fluent
www.imio.polsl.pl
Przykłady prac dyplomowych – MB4
-Tytuł pracy: Analiza numeryczna materiałów auksetycznych
Wykonał: Rafał Zimnowodzki
rok ak. 2013/14
-Praca dotyczy analizy numerycznej materiałów
auksetycznych, tj. materiałów posiadających ujemny
współczynnik Poissona.
-Analizy numeryczne wykonano przy użyciu systemu Ansys.
-Otrzymane wyniki poddano ocenie pod względem efektu
auksetyczności oraz analizy naprężeń.
-Zaprojektowano i wykonano specjalistyczne uchwyty do
próbek dla materiałów auksetycznych.
-Przeprowadzono badania eksperymentalne próbki materiału
auksetycznego, które zostały wykonane w technologi druku
3D z materiału Ninjaflex.
www.imio.polsl.pl
Przykłady prac dyplomowych – MB4
-Optymalne rozmieszczenie tryskaczy w modelowaniu dynamiki pożarów
-Analiza komputerowa wybranych konstrukcji pojazdów rowerowych
-Modelowanie wielkoskalowe kompozytu w zagadnieniach przepływu ciepła
-Symulacje i weryfikacja odporności pożarowej konstrukcji
-Modelowanie oddziaływań lasera o ultrakrótkim impulsie na cienkie warstwy metalowe
-Analiza MEB wpływu defektów materiałowych na kształt wzrastających pęknięć.
-Modelowanie MES układów sprężysto-plastycznych
-Wpływ parametrów materiałowych na rozkłady naprężeń i odkształceń w układzie kość-implant
-Analiza numeryczna materiałów auksetycznych
-Modelowanie zjawisk szybkozmiennych w LS Dyna
-Numeryczna analiza wytrzymałościowa oraz analiza cech aerodynamicznych skrzydła modelu elektroszybowca
www.imio.polsl.pl
Przykłady prac dyplomowych – AB3
-Tytuł pracy: Algorytm przetwarzania temperatury powierzchni skóry w dane perfuzyjne i jego weryfikacja
eksperymentalna
Wykonał: Kamil Sajdak
rok ak. 2013/14
-W pracy przedstawiono udaną próbę eksperymentalnego
zweryfikowania możliwości przekształcania danych
temperaturowych w dane perfuzyjne. Opracowany model
matematyczny otrzymano na podstawie założenia, że
suma strumieni ciepła odprowadzanych z wnętrza
organizmu do powierzchni skóry jest równa sumie
strumieni płynących z powierzchni skóry do otoczenia.
www.imio.polsl.pl
Przykłady prac dyplomowych – AB3
-Tytuł pracy: Projekt robota mobilnego do prac terenowych
Wykonał: Waldemar Mucha
rok ak. 2013/14
-Praca dotyczyła projektu trójkołowego robota mobilnego do
celów eksploracyjnych. Opracowano konstrukcję
mechaniczną, algorytm sterowania oraz wykonano prototyp
robota. Wykonano szereg analiz wytrzymałościowych
Metodą Elementów Skończonych: analizy ramy (statyczną,
modalną oraz dynamiczną dla różnych zderzeń z
przeszkodami), analizę sprzęgła oraz przekładni zębatej
układu napędowego dla zablokowanego napędzanego koła.
Opracowano algorytm sterowania obejmujący pracę robota
w trybie manualnym oraz pracę w trybie autonomicznym, w
którym robot powinien dotrzeć do celu omijając przeszkody.
Układ sterowania prototypu działa w oparciu jest o platformę
Arduino i realizuje opracowane algorytmy sterowania dla
trybu manualnego i autonomicznego.
www.imio.polsl.pl
Przykłady prac dyplomowych – AB3
-Analiza skuteczności odzieży ochronnej w zapobieganiu oparzeniom
-Optymalne projektowanie wybranych układów mikroelektromechanicznych
-Analiza wytrzymałościowa wybranych części układu kostnego sportowca
-Badania doświadczalne i symulacja numeryczna wybranych elementów amortyzatora
-Identyfikacja własności materiałowych z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej w środowisku Isight
-Analiza drgań rowerowego fotelika dziecięcego
-Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach optymalizacji wybranych układów
-Model numeryczny i i analiza MES dźwigu portowego
-Interaktywna aplikacja do modelowania i analizy numerycznej tarcz
-Optymalizacja własności piezokompozytów
-Weryfikacja eksperymentalna przewodzenia ciepła w pasywnym elemencie chłodzącym
-Projekt robota mobilnego do prac terenowych
www.imio.polsl.pl
Studenckie koła Naukowe
Studenckie Koło Naukowe
Metod Komputerowych Mechaniki
Studenckie Koło Naukowe
Mechaniki Eksperymentalnej STRESS
PolSl Racing
www.imio.polsl.pl
Studenckie koła Naukowe
Studencka konferencja naukowa
METODY KOMPUTEROWE
www.imio.polsl.pl
Studia i praca
inż. Marcin Hatłas
(Amec Foster Wheeler)
aktualnie kontynuuje studia na specjalności
ME3
inż. Martyna Poręba
(stażysta w dziale FEA, Tenneco Automotive
Eastern Europe)
aktualnie kontynuuje studia na specjalności
AB3
inż. Szymon Ochman
(asystent kierownika Utrzymania Ruchu SaintGobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Isover/Ecophon)
aktualnie kontynuuje studia na specjalności
MB4
www.imio.polsl.pl
Niektórzy nasi absolwenci
mgr inż. Paweł Nycz
(Stress Engineer,
Foster Wheeler Energia Polska)
mgr inż. Lech Parylak
(Desing Engineer, GE Aviation)
mgr inż. Rafał Zimnowodzki
(CAD Engineer, M-TE Sp. z o.o.)
www.imio.polsl.pl
Niektórzy nasi absolwenci
dr inż. Tomasz Czyż
(specjalista ds. obliczeń, MESco)
mgr inż. Monika Miarka
(Veeco Metrology Inc.,
Santa Barbara, USA)
mgr inż. Michał Olejniczak
(konstruktor,
Instytut Lotnictwa
w Warszawie)
www.imio.polsl.pl
Niektórzy nasi absolwenci
dr inż. Przemysław Siedlaczek
(specjalista ds. obliczeń, MESco)
mgr inż. Paweł Gocyła
(inżynier modelowania i symulacji,
TRW Polska Sp. z o.o.)
mgr inż. Andrzej Fizia
(inżynier serwisowy, KUKA Roboter)
www.imio.polsl.pl
Wybierz specjalność w IMIO!
www.imio.polsl.pl

similar documents