Fizkem0

Report
Oktatók:
Dr. Tolner László egyetemi docens, tárgyfelelős
Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2094. szoba
Dr. Kampfl Györgyi egyetemi adjunktus
Kémia és Biokémia Tanszék, szoba
Fizikai kémia
A kémiai folyamatok fizikai vonatkoztatását
vizsgáló tudományág
 Állapotjellemzés,
 Energia átalakulások






Gázokra vonatkozó törvényszerűségek
Folyadékokra – oldatokra – vonatkozó törvényszerűségek
Fázisok, fázisátalakulások, összetett rendszerek
A kémiai átalakulások sebessége
Egyensúlyi összefüggések
Elektrokémia
Kolloidika
Kolloid – enyvszerű (görög)
valódi oldat –
1 nm – kolloid – 500 nm – makroszkopikus részecske
Diszperz rendszer, (talaj, köd, füst, csapadék)
Makromolekula, (élőlények, humusz, műanyagok)
Molekula asszociátumok (mosószerek, kolloidstabilitás)
Felületi jelenségek (nedvesedés, habzás)
Fizikai kémia és kolloidika környezettechnológiák
 Anyag és energia-megmaradás törvénye
 A hőenergia –> mechanikai energia korlátozott
 Gőzgép, belsőégésű motor, hőerőmű
 Hűtő és klímaberendezések, hőszivattyú
 Gázok cseppfolyósíthatósága, tárolhatósága
 Szennyeződések kicsapása (szennyvíztisztítás)
 Katalízis (kipufogó-gáz tisztítás)
 Abszorpció, adszorpció (füstgáztisztítás)
 Felületaktív molekulák – emulzió képzés (szennyezés
eltávolítás, fixálás)
Követelmények
 Heti 2 óra előadás (szerda 13:30-15:00 215 szeminárium)
 Két hetente 2 óra gyakorlat (hétfő 15:15-16:45 Kémia Tsz
hallgató labor, 1.hét: 1cs, 2.hét: 2cs) kötelező!
 2 laborgyakorlat, a többi számolási gyakorlat
 2 ZH gyakorlatokon, számítási feladatok
 1 pót ZH, vizsgaidőszak 1. hetében (csak 1 pótolható v.
javítható)
Követelmények - értékelés
 Elérhető 100 pont (51-60 elégséges, 61-75 közepes,
76-85 jó, 86- jeles)
 Félév során teljesíthető 50 pont (minimum 26!)
 2 db ZH: 2 x 15 pont =
 Aktivitás gyakorlatokon
 Labor gyakorlat
30 pont
10 pont
10 pont
 Vizsga során teljesíthető 50 pont
 25 pont írásbeli (feladatmegoldás) minimum 13 pont!
 25 pont szóbeli
Fizikai Kémiai alapfogalmak
 Rendszer: anyagfajták összessége, amelyeket
valamilyen szempontból kiválasztva a vizsgálat
tárgyává tesszük
 Környezet: anyagok, amelyeket nem sorolunk a rendszerhez
 Modell rendszerek: valóság egyszerűsített változatai


Könnyebben megfigyelhető
Egyszerűbb matematikai leírás pl. tökéletes gázok
 Rendszer-környezet: kölcsönhatás lehetséges
 Mechanikai: következménye a munkavégzés
 Termikus: következménye a hőcsere
 Kémiai: anyagfajta átmenet – hely szerint: pl. diffúzió
átalakulás: egyes anyagok megjelennek /
eltűnnek (nem transzport)
 Elektromos: töltésátmenet
 Mágneses
 Gravitációs
Fizikai kémia: kémiai kölcsönhatás párosul
valamilyen más kölcsönhatással
Rendszer – környezet kapcsolata lehet:
 Elszigetelt: sem energiaátmenet, sem anyagátmenet
 Zárt rendszer: energiaátmenet: , anyagátmenet: –
 Nyitott rendszer: energiaátmenet: , anyagátmenet: 
pl. adiabatikus kapcs.: anyagátmenet: 
energiaátmenet: pl. munkavégzés , DE: hőcsere: –
Cél: rendszer állapotának, állapotváltozásának leírása
 Hogyan?
 Milyen mértékben?
 Mi okból?
Rendszerek felosztása
 Homogén: adott tulajdonságot jellemző mennyiségek
nem függenek a helytől
 Tiszta: 1 komponens (egymástól függetlenül létező
kémiai anyagfajták)
 Többféle komponens: pl. elegy (egyik alkotó kiemelve:
pl. oldatban)
 Inhomogén: legalább egy mennyiség függ a helytől
 Heterogén: ugrásszerű változás, több fázis jelenléte
Fázis: rendszeren belül azonos fizikai és kémiai
tulajdonságú részek (Lehetnek nem összefüggőek is!)
I2 CCl4-ben és a cseppek H2O-ban:
Rendszer állapota: a rendszert jellemző
fizikai és kémiai mennyiségek összessége
 ( alap) Állapot jelzők: közvetlenül könnyen mérhető adatok pl. V, p, T,
n
 Állapotfüggvények: adott állapothoz egyértelműen hozzárendelhető
mennyiség (állapot megváltozik → állapotfv. is
megváltozik)
 Termodinamikai paraméterek: nem közvetlenül mérhetőek pl. S
(entrópia), H (entalpia), U (belső energia), F (
szabadenergia), G (szabadentalpia)
A mennyiségek nem függetlenek egymástól → egyenletek
 Állapotegyenlet: alap állapotjelzők közti kapcsolat
Pl. ideális gázok állapotjelzői közötti kapcsolat: Ideális gázok
egyenlete (gáztörvény)
pV=nRT
Anyagi halmazok
Jellemzési szempont
Gázok
\ Halmaz
nagy
Részecskék
távolsága
Folyadékok
Szilárd anyagok
kicsi
kicsi
(elgördülés), forgás,
Részecskék mozgása egy. vonalú egy.
mozgás (2 ütközés
rezgés
között), forgás, rezgés
rezgés (amorfban:
esetleg lassú
elgördülések)
Részecskék
kölcsönhatása
gyakorlatilag
elhanyagolható
jelentős
jelentős
Halmaz térfogata
változó
 állandó
 állandó
Halmaz alakja
változó
változó
állandó
Főbb fizikai
tulajdonságok
Avogadro- törvény
diffúzió
felületi feszültség
diffúzió
amorfban: lassú
diffúzió

Ideális gázok
 A molekulákat pontszerűnek tekintjük
 Részecskék között rugalmas ütközések
 Egyéb kölcsönhatásoktól eltekintünk
Kísérleti tapasztalatokból:
 Boyle-Mariotte törvény: p1V1=p2V2
 Gay Lussac I. törvénye: V1/T1 = V2/T2
 Gay Lussac II. törvénye: p1/T1 = p2/T2
Egyesített gáztörvény: p1V1/T1 = p2V2/T2 = konstans
pV= nRT

similar documents