Prezentacja Erasmus+ - Dział Współpracy Międzynarodowej

Report
PROGRAM
WSPIERAJĄCY
EDUKACJĘ,
SZKOLENIA,
MŁODZIEŻ I SPORT
NA LATA 2014-2020
ERASMUS+
1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii
Europejskiej ERASMUS+.
Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe
oraz sportowe w całej Europie.
Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów:
•
•
•
•
•
•
•
„Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe:
Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci,
„Młodzież w działaniu”,
Erasmus Mundus,
Jean Monnet,
Tempus.
Alfa,
Edulink .
Dlaczego takie zmiany?
• Uproszczenie sposobu wnioskowania, zasad finansowych
i sprawozdawczości (beneficjent).
• Obniżenie kosztów administrowania (NAs, EACEA, KE).
• Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną,
pozaformalną.
• Podkreślenie związku programu ze strategiami UE i zwiększenie
efektywności ich wdrażania.
Strategiczne kierunki rozwoju
A. Na poziomie UE
a. Europa 2020
b. Edukacja i szkolenia 2020
c. Europejska współpraca w obszarze młodzieży (2010-2018)
B. Na poziomie państw członkowskich (PL)
a. Długookresowa strategia rozwoju kraju
b. Strategia rozwoju kraju 2020
c. Strategia rozwoju kapitału społecznego
d. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego
e. Perspektywa uczenia się przez całe życie 2030
Cele – Europa 2020
 Zatrudnienie
 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę (w PL
71%)
 Badania i rozwój
 na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3
proc. PKB Unii (w PL 1,7%)
 Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii
 należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc.
w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc.,
jeśli warunki będą sprzyjające)
Cele – Europa 2020 (2)
 Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii
 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych;
 efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.
 Edukacja
 Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących
edukację do poziomu poniżej 10 proc. (w PL 4,5%);
 co najmniej 40 proc. osób w wieku 30-34 powinno mieć
wykształcenie wyższe (w PL 45%).
 Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym o co najmniej 20 mln. (w PL o 1,5 mln).
„Edukacja i szkolenia 2020” - cele
Cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego:
• realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie
i mobilności;
• poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia;
• promowanie równości, spójności społecznej i aktywności
obywatelskiej;
• zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym
przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia
i szkolenia.
„Edukacja i szkolenia 2020” wskaźniki odniesienia
 Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie - średnio
co najmniej 15 % dorosłych.
 Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności –
odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i
naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15%.
 Wykształcenie wyższe - odsetek osób w przedziale wiekowym 30–34
posiadających wyższe wykształcenie powinien wynosić co najmniej 40%.
 Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących
naukę powinien wynosić poniżej 10%.
 Edukacja przedszkolna – co najmniej 95 % dzieci w przedziale
wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego
powinno być objętych edukacją przedszkolną.
Cele ilościowe programu (1)
 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub
szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże;
 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma
stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą;
 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników
szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub
szkolić się za granicą;
 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających
stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z
systemu gwarancji kredytowych;
 ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą
lub wziąć udział w wymianie młodzieży;
Cele ilościowe programu (2)
 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego,
instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji
młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na
utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają
wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy;
 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie
na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na
rzecz umiejętności sektorowych”, zwiększających szanse na
zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość;
 Wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym
niekomercyjne imprezy europejskie.
Budżet Programu
• 2014-2020 – 14,7 mld EUR
• 2014 – 1,8 mld EUR
• 2014 – 102 mln EUR dla Polski
HE 44,8 mln EUR
Uczestnicy programu Erasmus+
A. Kraje uczestniczące w programie (programme
countries)
a.
b.
c.
d.
e.
28 państw członkowskich UE
Islandia, Liechtenstein, Norwegia
Szwajcaria
Turcja
Była republika Jugosławii Macedonia
B. Kraje partnerskie (partner countries)
a.
Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony)
Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja
b.
Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru(sektora)
2014–2020
ERASMUS+
Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe,
szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież
AKCJA 1
AKCJA 2
AKCJA 3
Wyjazdy w celach
edukacyjnych
Współpraca na
rzecz innowacji i
dobrych praktyk
Wsparcie dla
reform w obszarze
edukacji
oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie:
Jean Monnet
Sport
SZKOLNICTWO WYŻSZE
KA1 wyjazdy w celach edukacyjnych
Changing lives. Opening minds.
SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1
Działania wymienione w „Przewodniku
po programie”:
• Mobilność studentów i pracowników uczelni (Mobility for learners
and staff) (credit mobility). Narodowe Agencje programu Erasmus+
(zdecentralizowane)
• Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees); udział w
innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia
z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów
kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju (degree
mobility). EACEA (scentralizowane)
• System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu
zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia
dyplomu ich ukończenia (Master Degree Mobility) (degree mobility).
Europejski Bank Inwestycyjny (scentralizowane)
SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1
Mobilność studentów i pracowników
Rodzaje mobilności:
 Wyjazdy studentów
• W celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej
za granicą;
• W celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie;
• Wyjazdy absolwentów w celu odbycia praktyki za granicą
(rekrutacja na ostatnim roku studiów).
 Wyjazdy pracowników
• W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów
zagranicznej uczelni partnerskiej (+ przyjazdy specjalistów z
zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla
studentów polskich uczelni);
• W celach szkoleniowych.
Wysokość dofinansowania (stypendia)
Wyjazdy na studia: od 3 do 12 miesięcy
Kraje należące do danej grupy
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia,
Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania,
Włochy
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia,
Słowenia, Turcja
Miesięczna stawka stypendium
w euro
500
400
Osoby posiadające stypendium socjalne dostają dodatkowo 200 euro miesięcznie
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
300
Wysokość dofinansowania (stypendia)
Wyjazdy na praktyki: od 2 do 12 miesięcy
Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendium
w euro
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia,
Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania,
Włochy
600
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia,
Słowenia, Turcja
500
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
400
SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1
Wyjazdy studentów - nowości
Możliwość wielokrotnych wyjazdów
• Do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej
12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów;
• Teoretycznie jedna osoba może spędzić 36 miesięcy za granicą
w ramach credit mobility (12 miesięcy x 3 cykle studiów).
Wyjazdy nowych absolwentów na praktyki
• W przeciągu12 miesięcy od zakończenia studiów;
• Rekrutacja na ostatnim roku studiów.
Mobilność „międzynarodowa” z wybranymi
krajami partnerskimi (opóźniony start)
Wysokość dofinansowania (stypendia)
Wyjazdy pracowników: od 2 dni do 2 miesięcy
Kraje należące do danej grupy
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia,
Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr,
Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia,
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry,
Włochy
Dzienna wartość stypendium w euro
przy wyjazdach trwających nie
dłużej niż 14 dni*
130
110
*Zastosowanie w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym
dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta,
Niemcy, Portugalia, Słowacja
100
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa,
Słowenia
80
SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2
Partnerstwa strategiczne
Główne działania:
• Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w
szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz
rozwiązaniami instytucjonalnymi),
• Współpraca z przedsiębiorstwami (otoczeniem
zewnętrznym) w celu lepszego dostosowania programów
kształcenia do potrzeb społeczeństwa,
• Wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych
(np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych),
• Uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowania
różnorodnych form kształcenia (niestacjonarne, modułowe,
połączone z nauką w miejscu pracy).
SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 – KA2
• Partnerstwa strategiczne (Transnational Strategic Partnerships)
Narodowe Agencje programu Erasmus+ (zdecentralizowane)
• Termin składania wniosków 30.04.2014
EDUKACJA SZKOLNA
Changing lives. Opening minds.
EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1
Mobilność kadry
Główne działania:
• Uczestnictwo w zorganizowanych kursach i szkoleniach
za granicą nauczycieli oraz kadry,
• Job shadowing w zagranicznej szkole partnerskiej i
innych organizacjach/instytucjach z sektora edukacji
szkolnej.
EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1
Mobilność kadry
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
17 MARCA 2014
EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2
Partnerstwa strategiczne
Główne działania:
• Partnerstwa - współpraca między szkołami (obecnie PPS) lub
/ i innymi organizacjami np. prowadząca do rozwoju
programów nauczania, wzmocnienia europejskiego wymiaru
edukacji, nabywania podstawowych kompetencji życiowych,
walki z przemocą w szkołach,
• Wymiany grup uczniów (obecnie WIUC) na dłuższe okresy
oraz na kursy i szkolenia w ramach projektu mające na celu
np. rozwój umiejętności językowych i świadomości
międzykulturowej,
EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2
Partnerstwa strategiczne
Główne działania (c.d.):
• Lokalne konsorcja (obecnie Regio) pomiędzy władzami
lokalnymi /regionalnymi i szkołami w celu poprawy oferty
edukacyjnej dla młodzieży.
• projekty eTwinning dla uczniów i warsztaty on-line z
zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
studentów i trenerów.
EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2
Partnerstwa strategiczne
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 kwietnia 2014
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA
ZAWODOWE
Changing lives. Opening minds.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE –
AKCJA 1
Mobilność uczniów i kadry
Główne działania:
• Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach
szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach
pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo.
• Praktyki zawodowe i job shadowing w instytucjach szkolenia
zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i
szkolenie zawodowe (nauczyciele zawodu, instruktorzy,
kierownicy praktyk, doradcy zawodowi, kadra zarządzająca
instytucjami szkolnictwa zawodowego).
• Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach
partnerskich.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE –
AKCJA 1
Mobilność uczniów
Główne działania:
• Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach
szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach
pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się
zawodowo (obecnie akcja LdV-IVT).
• Brak możliwości udziału osób bezrobotnych (obecnie
PLM)
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE –
AKCJA 1
Mobilność uczniów
Dla kogo?
- praktykanci, uczniowie szkół zawodowych
- absolwenci (staż w ciągu 1 roku po zakończeniu szkoły)
Czas trwania?
- od 2 tygodni do 12 miesięcy
Gdzie?
- miejsca przystosowane do pracy lub szkoły zawodowe w innym
kraju uczestniczącym w programie
Kto aplikuje?
- Organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator
konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE –
AKCJA 1
Mobilność kadry
Osoby uprawnione:
• Osoby pracujące w organizacjach działających w obszarze VET
oraz odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe
(nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi
• Osoby z przedsiębiorstw, sektora publicznego (funkcje
szkoleniowe, trenerskie)
Czas trwania: od 2 dni do 2 miesięcy
Tylko w krajach programu (Programme Country)
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE –
AKCJA 1
Mobilność uczniów i kadry
Czas trwania projektu:
• 1 rok lub 2 lata
Organizacje uczestniczące:
• Organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca
• 2 kraje
Konsorcjum VET: min. 3 organizacje VET
Termin aplikowania: 17 marca 2014 (godz.
12 czasu brukselskiego)
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE –
AKCJA 2
Strategiczne Partnerstwa
• Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia
i szkolenia zawodowego (obecnie projekty wielostronne transferu
innowacji w LdV).
• Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między
instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami,
władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami
(obecnie projekty partnerskie w programie LdV) .
• Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku
pracy.
• Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty transferu innowacji
w LLP-LdV).
• Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie
się w miejscu pracy.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE –
AKCJA 2
Strategiczne Partnerstwa
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 kwietnia 2014
EDUKACJA DOROSŁYCH
Changing lives. Opening minds.
EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1
Mobilność kadry dla edukacji dorosłych
Główne działania:
• Udział w zorganizowanych kursach i szkoleniach za
granicą,
• Job shadowing w instytucjach sektora edukacji
dorosłych za granicą.
EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2
Partnerstwa strategiczne
Główne działania:
• Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między
organizacjami z sektora edukacji dorosłych,
• Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów
nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do
nauczania,
• Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności
(czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych),
• Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych,
• Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z
sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i
regionalnymi.
EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2
Partnerstwa strategiczne
Główne działania:
• Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między
organizacjami z sektora edukacji dorosłych,
• Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów
nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do
nauczania,
• Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności
(czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych),
• Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych,
• Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z
sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i
regionalnymi.
EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 3
Wsparcie dla reform
Główne cele:
• Wspieranie krajowych reform politycznych (np.
budowanie krajowych sieci i koalicji zainteresowanych
grup),
• Wspieranie kampanii informacyjnych, które promują
korzyści płynące z uczenia się zarówno dla osób
fizycznych, jak i gospodarki oraz społeczeństwa,
• Wzajemne uczenie się pomiędzy decydentami
wysokiego szczebla a praktykami, naukowcami i innymi
zainteresowanymi grupami.
MŁODZIEŻ
Changing lives. Opening minds.
MŁODZIEŻ – AKCJA 1
Mobilność młodzieży
• Projekty mobilności młodzieży (młodych ludzi i
pracowników młodzieżowych):




Wymiany młodzieży,
Wolontariat Europejski (EVS),
Szkolenia, seminaria kontaktowe, wizyty studyjne,
Job shadowing lub staż w organizacji młodzieżowej za granicą,
• Projekty mobilności złożone przez krajowe/ regionalne
instytucje publiczne i organizacje działające w zakresie
odpowiedzialności społecznej,
• Projekty Wolontariatu Europejskiego realizowane przy
dużych wydarzeniach międzynarodowych.
MŁODZIEŻ – AKCJA 1
Mobilność młodzieży
 Wymiany młodzieżowe;
Umożliwia jednej lub kilku grupom młodzieży przyjęcie u
siebie lub odwiedzenie grupy z innego kraju;
Zakłada aktywne uczestnictwo młodych ludzi;
Promuje równość, poszanowanie praw człowieka, tolerancję
i niedyskryminacje;
MŁODZIEŻ – AKCJA 1
Mobilność młodzieży
 Wolontariat Europejski (EVS);
To dobrowolna i nieodpłatna praca wolontariusza w pełnym
wymiarze godzin, która odbywa się za granicą i przynosi
korzyści społeczności lokalnej.
Wolontariuszem może zostać osoba o silnej motywacji, w
wieku 17 - 30 lat.
MŁODZIEŻ – AKCJA 1
Mobilność młodzieży
 Mobilność pracowników młodzieżowych.
Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników
młodzieżowych;
Umożliwia wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz
zdobywanie nowych kompetencji;
Beneficjentem może zostać młodzież oraz każda osoba
pracująca z młodymi ludźmi bez względu na wiek.
MŁODZIEŻ – AKCJA 2
Partnerstwa strategiczne
Główne działania:
• Wzmocnienie współpracy między organizacjami w celu
wymiany praktyk,
• Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk
w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń,
• Walidacja kompetencji nabytych na drodze kształcenia
pozaformalnego i nieformalnego na poziomie
krajowym, poprzez odniesienie ich do „europejskich
ram odniesienia” oraz korzystanie z unijnych
instrumentów dokumentacji (takich jak Europass i
Youthpass),
MŁODZIEŻ – AKCJA 2
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany
dobrych praktyk
Główne działania:
• Wzmocnienie współpracy między organizacjami w celu
wymiany praktyk,
• Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk
w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń,
• Walidacja kompetencji nabytych na drodze kształcenia
pozaformalnego i nieformalnego na poziomie
krajowym, poprzez odniesienie ich do „europejskich
ram odniesienia” oraz korzystanie z unijnych
instrumentów dokumentacji (takich jak Europass i
Youthpass),
MŁODZIEŻ – AKCJA 2
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany
dobrych praktyk
Główne działania (c.d.)
• Współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a
władzami publicznymi,
• Współpraca organizacji młodzieżowych z organizacjami
sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu
i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi,
• Podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz
krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się
młodzieżą w krajach partnerskich.
MŁODZIEŻ – AKCJA 3
Wsparcie reform
Główne działania:
• Wsparcie dla dialogu usystematyzowanego,
• Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży,
• Implementacja narzędzi przejrzystości i uznawalności
kompetencji (Youthpass)
• Organizacja Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
KA2
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Changing lives. Opening minds.
Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Nowa inicjatywa budowana na
programach: Uczenie się przez całe
życie (akcje: Comenius Regio,Transfer
Innowacji, Projekty partnerskie
COM/GRU/LdV, projekty centralne,
Tworzenie innowacji, Kursy intensywne)
i MwD
AKCJA 2 - Partnerstwa strategiczne
-
ukierunkowane na cele strategiczne, wyzwania i potrzeby konkretnego
obszaru (szkolnictwo wyższe, edukacja i szkolenie zawodowe, edukacja
szkolna itd.) lub kilku obszarów edukacji
promocja współpracy międzysektorowej (zagadnienie istotne dla wielu
obszarów)
Silniejsze oddziaływanie na systemy
Modernizacje instytucjonalne
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży w
Europie i poza
Możliwości:
•
•
•
•
innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy nauczania, szkolenia, używanie
technologii informatycznych)
współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, sektor prywatny,
społeczeństwo obywatelskie)
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i tworzenie nowych struktur
społecznych
Możliwe działania mobilnościowe, szkoleniowe, dydaktyczne
jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu
• mieszana mobilność (blended & virtual mobility)
uczących się : do 2 miesięcy;
• Wymiany uczniów (5 dni – 2 miesiące)
• Dłuższe wyjazdy uczniów (od 2 do 12 miesięcy);
• Kursy intensywne (Intensive Study Programmes):
5 dni – 2 miesiące;
• Dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12
miesięcy)
• Krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (5
dni – 2 miesiące);
• Długoterminowa mobilność pracowników
młodzieżowych (od 2 do 12 miesięcy).
Strategiczne Partnerstwa: Kryteria
3 organizacje z trzech różnych państw uczestniczących w Programie
Wyjątki : zaangażowanie minimum 2 krajów:
-
partnerstwo realizowane tylko przez szkoły (obecnie projekty partnerskie
bilateralne Comenius);
partnerstwo realizowane w obszarze Młodzieży (SPs in the youth field);
Partnerstwo między instytucjami z danego regionu (obecnie projekty ComeniusRegio) :
min. 2 organizacje z państw biorących udział w Programie: z każdego regionu
przynajmniej jedna szkoła i jedna instytucja działająca na polu edukacji, szkoleń)
Kto może aplikować i uczestniczyć?
- każda organizacja z kraju uczestniczącego w Programie (Programme Countries)
- Aplikuje koordynator grupy partnerskiej do Narodowej Agencji swojego kraju
-
organizacje z krajów partnerskich (Partner Countries) mogą uczestniczyć w
projektach jedynie jako partner
Strategiczne Partnerstwa: Kryteria
Czas trwania projektów
Młodzież: 6 miesięcy – 2 lata
Pozostałe partnerstwa strategiczne: 2 lub 3 lata
Terminy aplikowania:
Młodzież:
• 30 kwietnia 2014 ( działania: 1.09.2014 - 28.02.2015)
• 1 października 2014 (działania: 1.02.2015-30.09.2015)
Pozostałe partnerstwa strategiczne
30 kwietnia 2014 (godz. 12 czasu brukselskiego)
AKCJE ZARZĄDZANE
CENTRALNIE
Changing lives. Opening minds.
AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE
Sport
Założenia i cele:
• Rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak:
doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach,
nietolerancja, dyskryminacja,
• Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie,
• Promowanie wolontariatu, integracji społecznej i
wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości
dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia
(HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich.
• Termin składania wniosków: 15.05.2014
AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE
Jean Monnet
Założenia i cele:
• Promowanie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego,
• Wzmocnienie współpracy i promowanie wyników badań na
wysokim poziomie,
• Odkrywanie różnorodnych metodologii, promowanie
międzynarodowej dyskusji i refleksji,
• Zwiększenie liczby nauczycieli wyspecjalizowanych w
tematyce Unii Europejskiej oraz rozszerzenie oferty
szkoleniowej w tym zakresie,
• Zachęcanie do udziału w badaniu procesu integracji
europejskiej.
AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE
Jean Monnet
Działania:
• Moduły europejskie,
• Katedry Jaen Monnet,
• Centra doskonałości Jean Monnet
• Wsparcie instytucjonalne (np. studia europejskie, centra
dokumentacji europejskiej),
• Sieci i projekty Jean Monnet (dialog polityka-akademia)
• Najbliższy termin składania wniosków: 26 marca 2014
SZKOLNICTWO WYŻSZE – KA 2
Sojusze na rzecz wiedzy
Współpraca i innowacyjność
1) Badania
2) Szkolnictwo Wyższe
3) Biznes
-
opracowanie innowacyjnych technik nauczania, uczenia się i
zarządzania
Aktywizowanie uczniów, studentów i kadry firm do
zdobywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
wzmocnienie przepływu informacji i wiedzy
wspieranie współpracy szkolnictwa wyższego z firmami
prywatnymi
SZKOLNICTWO WYŻSZE – KA 2
Sojusze na rzecz wiedzy (2)
Przewidywany wpływ/rezultaty
- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa
wyższego i w sektorze prywatnym;
- wspieranie nowych rozwiązań w zakresie współpracy między
szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym.
- Termin składania wniosków 03.04.2014
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE –
Sojusze na rzecz umiejętności
Założenia
• ocena wymaganych umiejętności dla danego sektora
• zbliżenie ośrodków szkolenia zawodowego z rynkiem pracy
• gwarancja jakości programów zawodowych i zapewnienie
przejrzystości kwalifikacji
• wywarcie trwałego wpływu na edukacje zawodową i szkolnictwo
zorientowane wokół sektora ekonomicznego
• stworzenie innowacyjnych metod w szkolnictwie zawodowym
• usprawnienie przepływu informacji między interesariuszami
• promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning)
• Termin składania wniosków 03.04.2014
WIĘCEJ INFORMACJI
www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
www.erasmusplus.org.pl
Dziękuję za uwagę.

similar documents