BRE Leasing

Report
www.bre-leasing.com.pl
Wykorzystanie leasingu
w realizacji zadań publicznych
Sposoby wsparcia finansowego
inwestycji infrastrukturalnych
samorządów
Warszawa, 20-21 września 2010 r.
www.bre-leasing.com.pl
Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań
publicznych na przykładzie leasingu
komputerów dla Gminy Jarocin
Zamawiający:
GMINA JAROCIN
www.jarocin.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dedykowanego dla szkół podstawowych oraz
gimnazjów na terenie Gminy Jarocin w formie leasingu operacyjnego”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dedykowanego dla szkół
podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Jarocin w formie leasingu operacyjnego.
W skład sprzętu komputerowego wchodzą:
•
uczniowski komputer przenośny - 824 szt.
•
przenośny komputer nauczycielski 15,4” - 29 szt.
•
szafka mobilna do notebooków - 29 szt.
•
urządzenie bezprzewodowej transmisji danych – router WIFI – 29 szt.
2
www.bre-leasing.com.pl
Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań
publicznych na przykładzie leasingu
komputerów dla Gminy Jarocin
Warunki leasingu:
•
waluta: złoty polski,
•
okres finansowania: 32 miesięce
•
raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie)
•
opłata manipulacyjna - 0%
•
koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca
•
koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport i inne ponosi Wykonawca,
•
koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponoszone przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji,
•
terminy płatności rat leasingowych i ubezpieczenia określone w umowie leasingowej,
•
Zamawiający nie przewiduje opcji wykupu przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
•
Termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 27 sierpnia 2010 r.
•
Okres trwania umowy leasingowej – od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2013 r., w tym spłata rat
leasingowych - 32 miesiące licząc od 1.01.2011 r.
3
www.bre-leasing.com.pl
Zalety finansowania JST na przykładzie
Gminy Jarocin – leasing komputerów
•
Wybór produktu i pozyskanie finansowania odbywa się w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego Wykonawcą jest konsorcjum
Dostawcy i Finansującego
•
Dostosowanie obciążenia miesięcznego do indywidualnych możliwości
finansowych Gminy – stałe raty oraz czteromiesięczna karencja w ich
spłacie od momentu udostępnienia sprzętu
•
Brak zaangażowania kapitałowego – 0% opłaty wstępnej
•
Brak dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu oraz jego
serwisowaniem i dostawą
•
Brak problemów z utylizacją urządzeń po zakończeniu ich eksploatacji
•
Możliwość wykupu laptopów po zakończeniu umowy leasingu
•
Uproszczone procedury oceny zdolności kredytowej Zamawiającego
4
www.bre-leasing.com.pl
Finansowanie sektora publicznego
Kto korzysta z oferty BRE Leasing?
•
JST – Gminy, Powiaty, Województwa, w tym:
•
– Jednostki Budżetowe
– Zakłady Komunalne
Spółki komunalne
•
ZOZ-y , NZOZ-y
•
Przedsiębiorcy komercyjni wykonujący zadania na rzecz Gmin
5
www.bre-leasing.com.pl
Finansowanie sektora publicznego
Co może być przedmiotem leasingu?
•
Edukacja – sprzęt IT – laptopy, komputery
•
Transport – komunikacja (autobusy, szyno-busy, samochody ciężarowe
specjalistyczne)
•
Gospodarka odpadami – linie do segregacji odpadów, pojazdy komunalne
(śmieciarki, zamiatarki, pojazdy asenizacyjne, unimogi, itp.)
•
Ochrona środowiska, ekologia – oczyszczalnie ścieków
•
Służba zdrowia – sprzęt medyczny
6
www.bre-leasing.com.pl
Leasing jako produkt finansowy oraz koszt
kwalifikowany do współfinansowania dla JST
Zalety
Korzystający
Rodzaj leasingu
Leasing operacyjny pozabilansowy
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Jednostki Administracji Publicznej
Spółki prawa handlowego, w których
jednostka publiczna ma większość
udziałów
Spółki prawa handlowego, w których
jednostka publiczna ma mniejszość
udziałów
Firmy prywatne wykonujące zadania dla
jednostek publicznych
Korzyść
Nie podwyższa wskaźnika zadłużenia
Leasing finansowy
W przypadku aplikowania o środki
unijne, VAT jest kosztem
kwalifikowalnym, więc refundowany
będzie w całości jednorazowo
Leasing operacyjny
Cała wartość raty leasingowej (kapitał
i odsetki) stanowi koszt uzyskania
przychodu
Leasing finansowy
W przypadku aplikowania o środki
unijne, VAT jest kosztem
kwalifikowalnym, więc refundowany
będzie w całości jednorazowo
Leasing operacyjny
Cała wartość raty leasingowej (kapitał
i odsetki) stanowi koszt uzyskania
przychodu
7
www.bre-leasing.com.pl
O BRE Leasing
•
Pionier rynku usług leasingowych w Polsce
•
Prawie 20-letnie doświadczenie w finansowaniu środków trwałych dla branży
komercyjnej oraz sektora publicznego
•
Bardzo silna pozycja na rynku w finansowaniu i realizacji zadań publicznych dla:
– sektora publicznego (JSP), w tym JST
•
Finansowanie zgodne z:
–
–
–
–
–
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Kodeksem Cywilnym Art. 709
Ustawą o Rachunkowości
Ustawami Podatkowymi
Ustawą o VAT
8
www.bre-leasing.com.pl
Najciekawsze transakcje BRE Leasing
dla Sektora Publicznego
•
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
•
•
Urząd
Marszałkowski
Małopolskiego
•
•
Leasing zwrotny terminala
6 szyno-busów o wartości 34,6 mln PLN
z firmą Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz SA
Urząd
Marszałkowski
Warmińsko – Mazurskiego
•
Województwa
Województwa
3 szyno-busy o wartości 24 mln PLN
z firmą Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz SA
9
www.bre-leasing.com.pl
Najciekawsze transakcje BRE Leasing
dla Sektora Publicznego
•
Miasto Szczecin
– środki
komunikacji
miejskiej
(ponad
50
autobusów) o wartości ok. 30 mln PLN dla
Spółek Komunalnych
•
Miasto st. Warszawa
– środki
komunikacji miejskiej (ponad 200
autobusów) o wartości ok. 150 mln PLN dla
prywatnych operatorów realizujących usługi na
rzecz Miasta
•
Gmina Jarocin
– sprzęt IT – ponad 850 laptopów dla szkół
samorządowych
i
prowadzonych
przez
stowarzyszenia o wartości ponad 1 mln PLN
•
JSP / JST w Polsce
– wielomilionowe transakcje na dostawę w formie
leasingu sprzętu komunalnego

10
www.bre-leasing.com.pl
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do współpracy
11

similar documents